Indhold

Dette afsnit handler om frist for at udarbejde og indgive dokumentation for de kontrollerede transaktioner.

Afsnittet indeholder:

  • Frist for indgivelse af transfer pricing-dokumentation
  • Beskrivelse af systemet til indgivelse af transfer pricing-dokumentation
  • Krav til opbevaring af dokumentationsmateriale fra tidligere år.

Frist for indgivelse af transfer pricing-dokumentation

Den skriftlige transfer pricing-dokumentation skal udarbejdes løbende og indgives til told- og skatteforvaltningen senest 60 dage efter fristen for indgivelse af oplysningsskemaet. Se SKL § 39, stk. 3.

På dette tidspunkt skal fællesdokumentationen og den landespecifikke dokumentation således under alle omstændigheder foreligge i en færdig form for det pågældende indkomstår.

Vedrører dokumentationen indkomstår, der er påbegyndt inden den 1. januar 2021, skal den dog alene indsendes på anmodning fra told- og skatteforvaltningen. Fristen for indsendelse er 60 dage fra anmodningen. Skattestyrelsen kan i princippet påbegynde en skattekontrol af et indkomstår, når oplysningsfristen for dette indkomstår udløber. Dokumentationen for det pågældende indkomstår skal derfor foreligge i en sådan form, at den kan indgives inden 60 dage efter Skattestyrelsens anmodning om dokumentationen.

Beskrivelse af systemet til indgivelse af transfer pricing-dokumentation 

For indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2021 eller senere, er det obligatorisk at indgive transfer pricing-dokumentationen digitalt efter anvisning fra Skatteforvaltningen. Se SKL § 39, stk. 3, og § 4a i bekendtgørelse nr. 1303 af 14. november 2018, som ændret ved bekendtgørelse nr. 974 af 20. maj 2021.

De omfattede skattepligtige selskaber mv. får via TastSelv Selskabsskat (DIAS) adgang til at uploade transfer pricing-dokumentationen, når de har udfyldt oplysningsskemaet. Der vil være angivet en frist for, hvornår transfer pricing-dokumentationen senest skal være indgivet (60 dage efter oplysningstidsfristen).

Vær opmærksom på, at fristen for at indsende transfer pricing dokumentation ikke automatisk udsættes, hvis der anmodes om udsættelse med oplysningsfristen. Husk derfor samtidig at anmode om en udsættelse med indgivelse af transfer pricing dokumentationen.

Det er muligt at indsende transfer pricing dokumentation før indsendelse af oplysningsskemaet. Ønskes dette, skal der rettes henvendelse til Skattestyrelsen, hvis der ikke er adgang til transfer pricing-modulet i TastSelv Selskabsskat (DIAS) for det pågældende indkomstår.

En fysisk person, der skal indsende transfer pricing dokumentation, skal kontakte Skattestyrelsen på kontrolleredetransaktioner@sktst.dk.

Kulbrintebeskattede selskaber, som oplyser deres skattepligtige indkomst ved hjælp af kulbrinteblanketter fra SKAT.dk skal indsende dokumentation via transfer pricing-modulet på TastSelv Selskabsskat (DIAS) ved at anmode Skattestyrelsen om at få adgang til transfer pricing-modulet i TastSelv Selskabsskat (DIAS). Anmodningen indsendes til kulbrinte@sktst.dk. For indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2021 eller senere, skal den skriftlige dokumentation indgives senest 60 dage efter fristen for indgivelse af oplysningsskemaet, jf. SKL § 39, stk. 3, jf. SKL §§ 11-13. Fristen efter § 12, stk. 1, er 6 mdr. efter indkomstårets udløb, og da alle kulbrinteskattepligtiges indkomstår er kalenderåret, er det 60 dage efter 30/6. Dvs. fristen for indgivelse af den skriftlige dokumentation er 29/8.

Det er kun de omfattede skattepligtige (og eventuelle rådgivere, som den skattepligtige har givet adgang) samt medarbejdere i Skattestyrelsen med en særlig autorisation, som har adgang til denne side.

Hver skattepligtig i det kontrollerede miljø har ansvaret for indgivelsen af egne dokumenter. Det betyder, at alle omfattede skattepligtige skal aflevere en fællesdokumentation, en landespecifik dokumentation samt tilhørende bilag.

Der er mulighed for at indlevere flere versioner af fællesdokumentationen og den landespecifikke dokumentation, hvis den skattepligtige i samme indkomstår har deltaget i forskellige kontrollerede miljøer efter SKL § 39.  Den skattepligtige kan i systemet selv angive, hvilken periode de forskellige versioner af dokumentationen er gældende for. Se nærmere i afsnit C.D.11.1.2 om hvem der er omfattet af armslængdeprincippet og SKL § 39. Bemærk særligt, at definitionen af koncernforbundet ikke er den samme, som i reglerne om sambeskatning, jf. SEL § 31 C.

Fællesdokumentation og landespecifik dokumentation skal indgives i et elektronisk læsbart format (fx et læsbart pdf-dokument, eller en af følgende fil-typer, CSV, TXT, DOCX og XLSX). Hvis tilhørende bilag ikke findes i elektronisk læsbare formater, kan de også indgives i ikke-læsbare filer (billede-filer).

Fællesdokumentationen, den landespecifikke dokumentation og de tilhørende bilag skal indgives for hvert indkomstår.

Hvis fællesdokumentationen - grundet anderledes tidsfrister for udarbejdelse af fællesdokumentationen i det land, hvor fællesdokumentationen for koncernen udarbejdes - for det pågældende indkomstår ikke er klar inden for fristen for indgivelse af transfer pricing-dokumentationen, kan fællesdokumentationen for det forrige indkomstår indgives som en foreløbig fællesdokumentation. Dette forudsætter, at fællesdokumentationen ikke er mere end et år gammel (regnet fra indsendelsesfristen i det pågældende land). Det skal i den forbindelse oplyses, hvornår fællesdokumentationen for det pågældende indkomstår indgives. Desuden skal det kort beskrives, hvis der er væsentlige ændringer vedrørende den danske dokumentationspligtige, som ikke fremgår af den landespecifikke dokumentation.

Kan der ikke indgives en fællesdokumentation, som er mindre end et år gammel, skal der anmodes om udsættelse af fristen. Såfremt der ikke kan indgives en fællesdokumentation for det pågældende indkomstår, inden den foreløbige fællesdokumentation (fællesdokumentationen fra sidste år) bliver et år gammel, skal der også anmodes om udsættelse af fristen. Uanset muligheden for i nogle tilfælde at indgive fællesdokumentationen for sidste år, kan den skattepligtige i alle tilfælde vælge at anmode om en udsættelse, jf. nærmere herom i C.D.11.13.1.

I systemet er der en markering af, hvornår de enkelte dokumenter er indgivet. Der er separate felter til indgivelse af fællesdokumentation (herunder foreløbig), landespecifik dokumentation og tilhørende bilag. Systemet viser en oversigt over de indgivne dokumenter.  Det er kun muligt at afslutte den digitale indgivelse, når den skattepligtige har uploadet både en fællesdokumentation og én landespecifik dokumentation. Hvis den dokumentationspligtige har udarbejdet mere end en landespecifik dokumentation - eksempelvis for forskellige transaktionstyper - skal disse samles og uploades som et dokument.

Den skattepligtige skal angive kontaktinformationer for indberetteren.   

Er der anmodet om udsættelse af fristen for indgivelse af transfer pricing-dokumentationen, jf. SKL § 39, stk. 3, 2. pkt., vil den nye frist fremgå af den skattepligtiges side i DIAS.

Bemærk

Skattepligtige, der har sat kryds i felt 505a: Skattepligtige, der er fritaget for at udarbejde dokumentation efter SKL § 39, stk. 1, jf. lov nr. 2194 af 30. november 2021 om blandt andet lempelse af kravet om udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation, skal efter disse regler ikke indgive transfer pricing-dokumentation i systemet. Dvs. skattepligtige, som udelukkende har kontrollerede transaktioner med andre danske skattepligtige, der beskattes efter samme regler. Se nærmere om disse regler i afsnit C.D.11.13.1. Se også afsnit C.D.11.13.1.4 om fritagelse eller begrænset dokumentationspligt for mindre virksomheder, jf. SKL § 40.

Krav til opbevaring af dokumentationsmateriale fra tidligere år

Dokumentationsmaterialet vedrørende tidligere år skal opbevares uændret, så både faktuelle oplysninger samt analyser og beregninger vedrørende de enkelte indkomstår ikke går tabt eller ændres efterfølgende.

Dokumentationsmateriale omfattet af lov nr. 700 af 24. maj 2022 om bogføring (bogføringsloven) skal opbevares i fem år fra udløbet af det pågældende regnskabsår.

Skattestyrelsen anbefaler dog, at materialet opbevares i en længere periode, idet dokumentationen også kan anvendes til at dokumentere virksomhedens transfer pricing forhold overfor udenlandske skattemyndigheder, da andre stater kan have længere ansættelsesfrister end de danske.

Endvidere kan tidligere års transfer pricing-dokumentation også være grundlag for vurderingen af efterfølgende års kontrollerede transaktioner.

Se også

Se også afsnit A.B.3.1.3 om opbevaring af regnskabsmateriale.