åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver regel og baggrund for dokumentationspligten.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Hvem er omfattet af dokumentationspligten
 • Begrænset dokumentationspligt for mindre virksomheder
 • Hvilke transaktioner er omfattet af dokumentationspligten
 • Dokumentationens indhold
 • Lovens baggrund, formål og historik.

Regel

Skattepligtige, der ved opgørelsen af den skatte- eller udlodningspligtige indkomst skal anvende priser og vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med forbundne parter, jf. LL § 2, stk. 1, skal udfærdige og opbevare skriftlig dokumentation for, hvorledes priser og vilkår for de kontrollerede transaktioner er fastsat, jf. SKL § 39.

SKL § 39 er ændret ved lov nr. 2194 af 30/11/2021 således, at transaktioner mellem danske parter som udgangspunkt (se nedenfor) er undtaget fra dokumentationspligten med virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2021 eller senere.

Den skriftlige dokumentation skal udarbejdes løbende og være af en sådan art, at den kan danne grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår for de kontrollerede transaktioner er fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter.

For indkomstår, der er påbegyndt inden den 1. januar 2021, skal den skriftlige dokumentation indsendes på anmodning fra told- og skatteforvaltningen inden 60 dage.

For indkomstår, der er påbegyndt den 1. januar 2021 eller senere, skal den skriftlige dokumentation indgives senest 60 dage efter fristen for indgivelse af oplysningsskemaet. Fristen kan efter anmodning fra den skattepligtige forlænges, hvis særlige forhold taler for det.

Særlige forhold vil for eksempel være, hvis den skattepligtige har fået forlænget fristen for indsendelse af oplysningsskemaet. Det skal dog bemærkes, at dokumentationen skal udarbejdes løbende, og det er derfor ikke uden videre således, at en forlængelse af oplysningsfristen også bør give ret til forlængelse af fristen for indsendelse af transfer pricing-dokumentationen.

Vedrører de særlige forhold, som begrunder en anmodning om fristforlængelse, kun dele af dokumentationen, kan Skatteforvaltningen betinge en fristforlængelse af, at den øvrige del af dokumentationen indsendes inden for fristen.

Det skal bemærkes, at hvis fællesdokumentationen for det pågældende indkomstår ikke er klar inden for fristen for indgivelse af transfer pricing-dokumentationen, kan fællesdokumentationen for det forrige indkomstår indgives som en foreløbig fællesdokumentation. Dette forudsætter, at fællesdokumentationen ikke er mere end et år gammel. Det skal samtidig oplyses, hvornår fællesdokumentationen for det pågældende indkomstår indgives og væsentlige ændringer, der vedrører den danske skattepligtige og som ikke fremgår af landefilen, skal kort beskrives. I denne situation behøver den skattepligtige ikke at anmode om en udsættelse af fristen. Kan der ikke indgives en fællesdokumentation, som er mindre end et år gammel, skal der dog anmodes om udsættelse af fristen. Såfremt der ikke kan indgives en fællesdokumentation for det pågældende indkomstår, inden den foreløbige fællesdokumentation (fællesdokumentationen fra sidste år) bliver et år gammel, skal der også anmodes om udsættelse af fristen. Uanset muligheden for i nogle tilfælde at indgive en foreløbig fællesdokumentationen for sidste år, kan den skattepligtige i alle tilfælde vælge at anmode om en udsættelse af indgivelsesfristen.

Efter bekendtgørelse nr. 468 af 19. april 2022 om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner (TP-dokumentationsbekendtgørelsen) skal dokumentationen bestå af:

 • En fællesdokumentation som beskriver koncernen i hvilken de kontrollerede transaktioner finder sted. (C.D.11.13.1.1)
 • En landespecifik dokumentation som beskriver den dokumentationspligtige virksomhed og de kontrollerede transaktioner. (C.D.11.13.1.2)

En transfer pricing dokumentation skal indeholde alle de beskrivelser og analyser mv., som er beskrevet i TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 4 om fællesdokumentationen og § 5 om den landespecifikke dokumentation.

Transfer pricing dokumentationen skal kunne danne grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår er fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter. Se SKL § 39, stk. 1, og TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 2.

Under en skattekontrol kan Skattestyrelsen anmode om supplerende oplysninger og materiale, herunder oplysninger og materiale til uddybning og kontrol af de oplysninger, beskrivelser og analyser, som gives i fællesdokumentationen og den landespecifikke dokumentation. Se TP-dokumentationsbekendtgørelsen §§ 6 og 7.

Hvem er omfattet af dokumentationspligten

Følgende er omfattet af pligten til at udarbejde fællesdokumentation og landespecifik dokumentation:

Skattepligtige,

 • hvorover fysiske eller juridiske personer udøver en bestemmende indflydelse,
 • der udøver en bestemmende indflydelse over juridiske personer,
 • der er koncernforbundet med en juridisk person,
 • der har et fast driftssted beliggende i udlandet,
 • der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med et fast driftssted i Danmark, eller
 • der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med kulbrintetilknyttet virksomhed omfattet af KULBR § 21, stk. 1 eller 4.

Se SKL §§ 37-39 samt TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 1.

Det er samme kreds af skattepligtige, der er omfattet af armslængdeprincippet i LL § 2, og som er oplysnings- og dokumentationspligtige efter SKL §§ 37-39.

Begrænset dokumentationspligt for mindre virksomheder

Mindre virksomheder skal ifølge skattekontrollovens § 40, kun udarbejde og indgive transfer pricing dokumentation for særlige transaktioner.

Se afsnit C.D.11.13.1.4 om afgrænsning af mindre virksomheder, og om de transaktioner mindre virksomheder skal udarbejde dokumentation for.

Hvilke transaktioner er omfattet af dokumentationspligten

Som hovedregel er alle den skattepligtiges kontrollerede transaktioner omfattet af dokumentationspligten.

Se SKL § 37, nr. 6: "Kontrollerede transaktioner: Herved forstås transaktioner mellem

a) en skattepligtig og en fysisk eller juridisk person, der udøver en bestemmende indflydelse over den skattepligtige,

b) en skattepligtig og en juridisk person, som den skattepligtige udøver en bestemmende indflydelse over,

c) en skattepligtig og en juridisk person, der er koncernforbundet med den skattepligtige,

d) en skattepligtig og dennes faste driftssted beliggende i udlandet,

e) en skattepligtig, der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person, og dennes faste driftssted i Danmark eller

f) en skattepligtig, der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person, og dennes kulbrintetilknyttede virksomhed omfattet af kulbrinteskattelovens § 21, stk. 1 eller 4."

Der er to undtagelser til hovedreglen:

 • Kontrollerede transaktioner mellem danske virksomheder: Ved lov nr. 2194 af 30/11/2021 er SKL § 39, stk. 1, ændret således, at den skriftlige dokumentation med virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2021 eller senere, alene skal udarbejdes i følgende situationer:
  1. Den ene part i den kontrollerede transaktion er en udenlandsk fysisk eller juridisk person, jf. § 37, nr. 4, eller udgør et fast driftssted beliggende på Færøerne, i Grønland eller i en fremmed stat, herunder efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Den skriftlige dokumentation skal dog ikke udarbejdes, hvis alle parter i den kontrollerede transaktion er faste driftssteder beliggende i Danmark af selskaber beliggende på Færøerne, i Grønland eller i en fremmed stat, herunder efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, eller hovedkontorer af selskaber hjemmehørende i Danmark.
  2. Den ene part i den kontrollerede transaktion beskattes efter tonnageskatteloven, medmindre alle parterne i den kontrollerede transaktion kun beskattes efter tonnageskatteloven. Den skriftlige dokumentation skal også udarbejdes, hvor den skattepligtige opgør indkomst omfattet af tonnageskattelovens § 13, stk. 2.
  3. Den ene part i den kontrollerede transaktion beskattes efter kulbrinteskatteloven, medmindre alle parterne i den kontrollerede transaktion kun beskattes efter kulbrinteskatteloven.
  4. Den ene part i den kontrollerede transaktion er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, medmindre alle parterne i den kontrollerede transaktion er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3.
  5. Den ene part i den kontrollerede transaktion er omfattet af selskabsskattelovens § 17 A, medmindre alle parterne i den kontrollerede transaktion er omfattet af selskabsskattelovens § 17 A.
  6. Den ene part i den kontrollerede transaktion er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6.
  7. Den ene part i den kontrollerede transaktion er omfattet af selskabsskattelovens § 3.
  8. Hvor den skattepligtiges indkomst skal opgøres efter kildeskattelovens § 2, stk. 8, selskabsskattelovens § 2, stk. 7, eller selskabsskattelovens § 8, stk. 6.

Ændringen indebærer, at transaktioner der finder sted mellem danske virksomheder som udgangspunkt ikke skal medtages i transfer pricing dokumentationen. Fritagelsen for udarbejdelse af transfer pricing dokumentation gælder dog ikke, hvis transaktionen finder sted mellem danske virksomheder, der beskattes under forskellige regelsæt.

 • Enkeltstående kontrollerede transaktioner af uvæsentligt omfang: I medfør af SKL § 39, stk. 2, er enkeltstående transaktioner af et uvæsentligt økonomisk omfang delvist undtaget fra dokumentationspligten. For sådanne transaktioner skal det kun angives, hvilken transaktionstype der er tale om. Se nærmere om denne undtagelse i afsnit C.D.11.13.1.2.2.3.3.

Selvom nogle kontrollerede transaktioner er fritaget for dokumentationspligten, så skal alle transaktioner mellem forbundne parter dog fortsat gennemføres i overensstemmelse med armslængdeprincippet, og Skattestyrelsen kan også i forbindelse med en kontrol bede den skattepligtige om dokumentation for, at priser og vilkår for en ikke-dokumentationspligtig transaktion er fastsat i overensstemmelse med armslængdeprincippet.

Se også

Se også afsnit

 • C.D.11.1.2 om hvem der er omfattet af armslængdeprincippet i LL § 2.
 • C.D.11.12 om oplysningspligten vedrørende kontrollerede transaktioner.

Bemærk

Et udenlandsk selskab eller person, der har fast driftssted i Danmark, er omfattet af dokumentationspligten. Det er det udenlandske selskab eller person, og ikke det faste driftssted, som er skattepligtig til Danmark, jf. SEL § 2, stk. 1, litra a og KSL § 2, stk. 1, nr. 4, og derfor påhviler dokumentationspligten i Danmark det udenlandske selskab eller person.

Dokumentationens indhold

En transfer pricing dokumentation består af en fællesdokumentation om hele koncernen og en landespecifik dokumentation for hver skattepligtig i koncernen.

En transfer pricing dokumentation skal indeholde alle de beskrivelser og analyser mv., som er beskrevet i TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 4 om fællesdokumentationen og § 5 om den landespecifikke dokumentation.

Fællesdokumentationen skal ifølge TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 4 indeholde:

 • Et koncerndiagram, der viser koncernens juridiske og organisatoriske struktur, herunder angivelse af de lande, hvor de enkelte forbundne parter opererer (C.D.11.13.1.1.1)
 • En generel beskrivelse af koncernens forretningsmæssige aktiviteter (C.D.11.13.1.1.2)
 • Oplysninger om koncernens immaterielle aktiver (C.D.11.13.1.1.3)
 • Oplysninger om koncernens finansielle aktiviteter (C.D.11.13.1.1.4)
 • Oplysninger om koncernens regnskabsmæssige og skattemæssige position (C.D.11.13.1.1.5)

Den landespecifikke dokumentation skal ifølge TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 5 indeholde:

 • En detaljeret beskrivelse af virksomheden (C.D.11.13.1.2.1)
 • Detaljerede informationer, beskrivelser og analyser vedrørende de kontrollerede transaktioner, som virksomheden er involveret i (C.D.11.13.1.2.2)
 • Materiale vedrørende virksomhedens økonomiske, finansielle og regnskabsmæssige data (C.D.11.13.1.2.3

Omfanget af dokumentationen afhænger af omfanget og kompleksiteten af koncernen, virksomheden og de kontrollerede transaktioner. Se TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 2, stk. 2.Er der fx tale om et selskab, der alene har modtaget  eller udloddet deklarerede udbytter, kan dokumentationspligten oplyldes ved at uploade en oversigt over udbytterne (Der skal både uploades en oversigt som fællesdokumentation og som landespecifik dokumentation). Se også i afsnittet om uvæsentlige transaktioner, hvordan omfanget af dokumentationen kan begrænses, hvis alle kontrollerede transaktioner i indkomståret er uvæsentlige, se C.D.11.13.1.2.2.3.3.

Transfer pricing dokumentationen skal kunne danne grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår er fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter. Se SKL § 39, stk. 1, og TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 2, stk. 1.

Dokumentationen skal udarbejdes løbende og det følger heraf, at der skal laves en selvstændig transfer pricing-dokumentation for hvert år. Det vil altså ikke være tilstrækkeligt at lave en transfer pricing-dokumentation, der dækker flere år, eller at henvise til transfer pricing-dokumentationen for tidligere eller senere år.

Dokumentationen skal udarbejdes på enten dansk, norsk, svensk eller engelsk. Se TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 2, stk. 3.

I forbindelse med en skattekontrol kan Skattestyrelsen anmode om supplerende oplysninger og materiale, herunder oplysninger og materiale til uddybning og kontrol af de oplysninger, beskrivelser og analyser, som gives i fællesdokumentationen og den landespecifikke dokumentation. Se TP-dokumentationsbekendtgørelsen §§ 6 og 7.

Lovens baggrund, formål og historik

§§ 37-52 blev indsat ved lov nr. 1535 af 19. december 2017. Bestemmelserne viderefører, med enkelte præciseringer, de hidtidige regler i SKL § 3 B, som blev indsat ved lov nr. 91 af 25. februar 1998 for at øge skattemyndighedernes mulighed for at sikre, at priser og vilkår for kontrollerede transaktioner fastsættes i overensstemmelse med armslængdeprincippet, jf. LL § 2, og dermed en korrekt opgørelse af den skattepligtige indkomst.

Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr. og dato 

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

343 af 18. april 2007

Ny bestemmelse der vedrører udenlandsk kulbrintetilknyttet virksomhed. For skattepligtige, der som noget nyt bliver omfattet af SKL § 3 B, har reglerne om forældelse, jf. SFL § 26, stk. 5, virkning for de indkomstår, hvor fristen for at afsende varsel om foretagelse eller ændring af skatteansættelsen ikke er udløbet den 1. januar 2007. Den forlængede forældelsesfrist gælder kun for de kontrollerede transaktioner.

§ 10

98 af 10. februar 2009

Formuleringen "fysiske og juridiske personer og faste driftssteder" er ændret til "parter i nr. 1 - 6". Ændringen har virkning fra og med indkomståret 2009.

§ 6

1264 af 31. oktober 2013

Ny bestemmelse vedrørende muligheden for at indhente revisorerklæringer

§ 1

1884 af 29. december 2015

Ny bestemmelse der vedrører pligten til at indgive en land for land-rapport for multinationale koncerner med en konsolideret omsætning på 5,6 mia. kr. eller mere. Ændringen har virkning fra og med indkomståret 2016 (i nogle situationer indkomståret 2017)

§ 1

1535 af 19. december 2017

Bestemmelserne viderefører, med enkelte præciseringer, de regler som hidtil fandtes i SKL § 3 B.

§§ 37-52

1835 af 8. december 2020

Med virkning for indkomst, der påbegyndes den 1. januar 2021 eller senere, er bestemmelsen om indgivelse af transfer pricing-dokumentationen ændret således, at dokumentationen skal indgives senest 60 dage efter fristen for indgivelse af oplysningsskemaet. Derudover tydeliggøres det, at Skatteforvaltningen kan foretage en skønsmæssig ansættelse af de kontrollerede transaktioner, såfremt dokumentationen ikke er udarbejdet rettidigt.

§ 6

2194 af 30. november 2021

Med virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2021 eller senere, er transaktioner mellem kontrollerede parter, der begge er hjemmehørende i Danmark blevet undtaget fra dokumentationspligten.  Undtagelsen gælder dog ikke i en række oplistede situationer, hvor parterne beskattes under forskellige regelsæt.

§ 1, nr. 6

905 af 21. juni 2022

Med virkning for 1. januar 2023 indsættes skattekontrollovens § 39, stk. 1, nr. 5, vedrørende parter omfattet af selskabsskattelovens § 17 A, hvorefter forhenværende nr. 5-7 bliver nr. 6-8.

§ 3