Indhold

Når der sker ændringer i deltagerne i en CCA, vil det medføre, at der skal ske en revurdering af deltagernes respektive andel af bidrag, indskud og forventede fordele. Dette afsnit handler om:

  • Indtræden i en eksisterende CCA.

  • Udtræden og ophør af en CCA.

Indtræden i en eksisterende CCA

Når nye deltagere indtræder i en eksisterende CCA, gælder de samme betingelser for dem som ved etablering af et nyt samarbejde. Indskud samt løbende bidrag skal fastsættes og den forholdsmæssige andel af resultaterne, samt den forventede nytte hos den indtrædende virksomhed og de hidtidige deltagere skal på den baggrund opgøres på ny og fremgå som ændrede aftalevilkår i CCA'en.

Et selskab som indtræder i en eksisterende CCA, skal betale for at opnå fordele af det arbejde og de aktiver, der tidligere er indskudt eller udviklet. Det gælder også delvist udviklede immaterielle aktiver og/eller anlægsaktiver. De hidtidige deltagere skal have en armslængdekompensation (Buy-in payment) for at overføre en andel af deres fremtidige fordele til det indtrædende selskab.

Der kan være tilfælde, hvor det indtrædende selskab indskyder immaterielle rettigheder eller anlægsaktiver, som de hidtidige deltagere får adgang til ved udligningsbetalinger til indtrædende selskab. Det skal dokumenteres, i hvilket omfang der sker udligningsbetalinger fra de hidtidige deltagere, og i hvilket omfang der sker betaling (Buy-in payment) fra indtrædende selskab.

Foretages betalinger og/eller overføres aktiver eller passiver mellem virksomheder i forbindelse med en ny virksomheds indtræden i en eksisterende CCA, vil den skattemæssige bedømmelse heraf følge almindelige regler om afståelses- og indkomstbeskatning.

Hvis en CCA kun går ud på at producere serviceydelser, uden at der i den forbindelse er skabt et aktiv, skal der som udgangspunkt ikke betales (Buy-in) ved indtræden i aftalen. Ved indtræden i en sådan CCA skal den nye deltager blot løbende bidrage med den forholdsmæssige andel af bidrag og indskud, som svarer til den forholdsmæssige andel af de samlede resultater, som den indtrædende virksomhed forventer at opnå ved at deltage i aftalen.

Udtræden og ophør af en CCA

Ved udtræden eller ophør af en CCA skal der tages stilling til:

  • Værdien af allerede foretagne indskud og løbende bidrag.
  • Eventuelle oparbejdede aktiver.
  • Den forventede fremtidige nytte af CCA-resultaterne hos de deltagende virksomheder og fordelingen heraf.

Der skal også tages stilling til, hvordan evt. oparbejdede aktiver fordeles mellem de deltagende virksomheder, og der skal også tages stilling til, om der ved fordelingen af de oparbejdede aktiver samtidig overføres værdier mellem de deltagende virksomheder, som ikke er oparbejdet under aftalen, fx knowhow, goodwill mv.

Foretages betalinger og/eller overføres aktiver eller passiver mellem de deltagende virksomheder i forbindelse med udtræden eller ophør af en CCA (Buy-out), vil den skattemæssige bedømmelse heraf følge almindelige regler om afståelses- og indkomstbeskatning.

Vejledningen i TPG kap. I-III og VI skal anvendes ved fastsættelse af armslængdebetalinger mellem deltagerne, herunder ved fastsættelse af Buy-in, Buy-out og udligningsbetalinger. Hvis samarbejdet kun går ud på at levere serviceydelser til deltagerne, og der ikke er oparbejdet et aktiv, skal der normalt ikke betales nogen form for kompensation til den udtrædende virksomhed fra en sådan service CCA.