Indhold

Dette afsnit beskriver kort, hvornår der er tale om en CCA (cost contribution arrangement).

Afsnittet indeholder:

 • Ved en CCA forstås.

 • Individuel udnyttelse af resultater.

 • Berettiget forventning om at opnå fordel/nytte.

 • Sammenhængen i OECD's Transfer Pricing Guidelines.

 • Hovedtyper af CCA'er.

Ved en CCA forstås

Ved en CCA forstås en aftale indgået mellem to eller flere virksomheder som indskyder aktiver, deler omkostninger og risici forbundet med udvikling, produktion eller erhvervelse af:

 • aktiver

 • serviceydelser

 • rettigheder

og deling af det resultat og fordele, der opnås ved samarbejdet. Det er vigtigt, at selskaberne har dokumenteret at bidrag, indskud, resultatfordeling og fordele ved en CCA er værdiansat i overensstemmelse med armslængdeprincippet, og at dette er en resultatfordeling, som afspejler bidrag og risici for hver af deltagerne. TPG kapitel VIII fastslår at:

 • Der anvendes samme fremgangsmåde for vurdering af de kontrollerede transaktioner og fordeling af risici i CCA'en, som der gør for andre kontrollerede transaktioner.

 • Der anvendes samme fremgangsmåde for vurdering og prisfastsættelse af immaterielle aktiver i CCA'en, inklusiv immaterielle aktiver med stor usikkerhed (HTVI), som i andre typer af koncerninterne aftaler.

 • Analysen af CCA'en baseres på en konkret vurdering af de kontrollerede transaktioner i koncernen og fordeling af resultat og fordele herved, og skal afspejle de faktiske forhold.

 • Et koncernselskab vil kun deltage i en CCA, hvis det forventer at opnå fordele fra CCA aktiviteterne, som afspejler dets kontrol over de risici, som det påtager sig, og det har finansiel kapacitet til at bære sådanne risici.

 • Udviklings CCA skal ikke kun baseres på omkostninger, da det ikke afspejler den relative værdi af indskud og bidrag dette skal i stedet baseres på markedsværdier.          

Se også

TPG kapitel VIII.

Afsnit C.D.11.13.1.2.4.5 om beskrivelse af CCA'er i transfer pricing dokumentationen.

Individuel udnyttelse af resultater

En CCA er ikke betinget af en fælles erhvervsmæssig udnyttelse af de resultater, der opnås ved samarbejdet. Deltagerne i en CCA kan således opnå en individuel andel af resultaterne af CCA samarbejdet. Det kan fx være en brugsret til de immaterielle aktiver, der er udviklet i CCA'en, i et givet geografisk område.

Berettiget forventning om at opnå fordele/nytte

Deltagerne skal alle have en berettiget forventning om at opnå deres andel af de samlede fordele (besparelser, indtægter, værdiskabelse mv.), der er ved CCA'en. Dette er omtalt i TPG 8.3 - 8.5 og sektion D i TPG kapitel I. Sammenhængen i TPG er forklaret nedenfor.

Sammenhængen i OECD's Transfer Pricing Guidelines

TPG 8.5 omtaler at der ikke er forskel på TP analysen af en CCA og andre interne aftaler, hvorfor vejledningen i sektion D i TPG kapitel I gælder alle kontrollerede transaktioner og omfatter alle kommercielle og finansielle forhold mellem partnerne i en CCA. Ligesom for andre interne aftaler er den koncerninterne aftale et udgangspunkt, når der skal ske vurdering af, hvordan funktioner, aktiver, risici og forventede fordele var fordelt mellem CCA deltagerne på tidspunktet, hvor den interne aftale blev indgået. Deltagernes faktiske adfærd i efterfølgende år, herunder størrelsen af deltagernes ydede bidrag og opnåede fordele, vil blive vurderet i forhold til CCA'en.

Tilsvarende er fremgangsmåden for vurdering af risici omtalt i sektion D.1.2.1 i TPG kapitel VIII relevant i vurderingen af CCA deltagernes risici, herunder fx det omtalte om funding af lån til koncernselskaber, uden at långiver påtager sig risiko eller funktioner ved udlånet.

CCA aftaler omhandlende immaterielle rettigheder skal være i overensstemmelse med TPG kapitel VI, som indeholder vejledning til fastlæggelse af armslængde vilkår for transaktioner, der involverer brugen eller overførsel af immaterielle rettigheder. CCA aftaler omhandlende immaterielle rettigheder skal bl.a. overholde forhold i TPG kapitel VI om:

 • Udførelse af kontrol over finansiel risiko, når det koncerninterne lån anvendes til investeringer i R&D projekter, se TPG 6.60 - 6.64. Et selskab der alene kommer med penge, og som ikke kontrollerer risikoen ved CCA aktiviteten, kan ikke anses at være deltager i en CCA.
 • Sektion D.3 og D.4 i TPG kap. VI om immaterielle rettigheder, hvor der er stor usikkerhed om værdien på overdragelsestidspunktet

Vilkår og priser for interne serviceydelser i CCA aftaler skal fastsættes i overensstemmelse med TPG kapitel VII, der indeholder vejledning herom.

Vejledningen i TPG kap. VI og VII vil derfor sammen med de andre kapitler i TPG være relevante ved vurderingen af CCA aftaler. Det skal fremgå af dokumentationen, hvordan de enkelte deltageres bidrag til CCA aktiviteten er prisfastsat. Se om kravene til dokumentationen (C.D.11.13.1.2.4.5).

Se også

Den præcise fastlæggelse af finansielle transaktioner efter armslængdeprincippet (C.D.11.10.1)

Hvordan behandles funktioner, aktiver og risici i forhold til immaterielle aktiver (C.D.11.6.3)

Hovedtyper af CCA'er

TPG 8.10 og 8.11 omtaler 2 hovedtyper af CCA aftaler:

 • "Udviklings CCA" - der omhandler fælles udvikling, fremstilling og anskaffelse af immaterielle rettigheder og/eller anlægsaktiver.

 • "Service CCA" - der omhandler interne serviceydelser.    

En udviklings CCA forventes at kunne skabe fremtidige fordele for deltagerne, mens en service CCA kun skaber nutidige fordele. Udviklings CCA med immaterielle rettigheder vil ofte indeholde større risiko, da der er usikkerhed forbundet med den fremtidige udvikling og anvendelse af rettigheder til det udviklede.

Service CCA vil ofte indeholde en lavere risiko, da det er lettere at forudse de nutidige fordele ved den fælles aktivitet.