En databaseundersøgelse indeholder efter § 7 i BEK nr. 468 af 19. april 2022 følgende faser:

  • Identifikation og fastlæggelse af den kontrollerede transaktion eller aktivitet samt valg af transfer pricing-metode, herunder PLI
  • Udsøgningsproces, herunder valg af kvantitative og kvalitative udsøgningskriterier.
  • Sammenlignelighedsjusteringer
  • Brug af statistisk metode.

Har virksomheden lavet en databaseundersøgelse i forbindelse med fastsættelsen af armslængdevilkår og priser for en kontrolleret transaktion eller aktivitet, så skal databaseundersøgelsen beskrives og indeholdes i virksomhedens transfer pricing dokumentation under den landespecifikke dokumentation. Se afsnit C.D.11.13.1.2.2.3.7.

Skatteforvaltningen kan i forbindelse med en skattekontrol anmode om, at der indenfor en frist på mellem 60 og 90 dage udarbejdes yderligere skriftlig dokumentation i form af databaseundersøgelser for en eller flere af de kontrollerede transaktioner, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 1.

Dokumentationsværdien af en databaseundersøgelse afhænger af sammenligneligheden mellem den kontrollerede transaktion og det udsøgte sammenligningsgrundlag. Jo større grad af sammenlignelighed, jo større dokumentationsværdi.

Graden af sammenlignelighed vurderes i forhold til de fem sammenlignelighedsfaktorer, som er beskrevet i afsnit C.D.11.3.1.

Ofte er informationer fra databaser og andre eksterne informationskilder ikke tilstrækkeligt detaljerede i forhold til bedømmelsen af sammenlignelighedsfaktorerne. Databaseundersøgelser må derfor udføres bedst muligt under hensyntagen til, hvilke informationer der er tilgængelige om sammenligningsgrundlaget.

Detaljeringsgraden af de tilgængelige oplysninger i databaserne har særligt betydning for valget af transfer pricing-metode og PLI samt brugen af statistisk metode.