Som nævnt i afsnit C.D.11.5 består armslængdeprincippet helt grundlæggende i at sammenligne kontrollerede transaktioner med ikke-kontrollerede transaktioner, for derved at fastsætte vilkår og priser for den kontrollerede transaktion i overensstemmelse med de vilkår og priser der ville være blevet aftalt, hvis den kontrollerede transaktion havde fundet sted mellem uafhængige parter under sammenlignelige omstændigheder.

De transaktioner, hvormed den kontrollerede transaktion sammenlignes, skal både være sammenlignelig med den kontrollerede transaktion og have fundet sted mellem uafhængige parter.

En transaktion mellem uafhængige parter kan enten have fundet sted mellem en af parterne i den kontrollerede transaktion og en uafhængig part, mellem en anden forbunden part og en uafhængig part (intern sammenlignelig uafhængig transaktion), eller mellem to af koncernen og hinanden uafhængige parter (en ekstern sammenlignelig uafhængig transaktion).

Ved sammenlignelighedsanalysen skal det først undersøges, om der findes interne sammenlignelige transaktioner.

Når interne sammenlignelige transaktioner foretrækkes, så skyldes det dels, at de interne sammenlignelige uafhængige transaktioner ofte har en stor grad af sammenlignelighed på produktkarakteristika, dels at koncernen har langt mere detaljerede oplysninger om interne sammenlignelige transaktioner end om eksterne sammenlignelige transaktioner.

Det bemærkes, at de interne sammenlignelige transaktioner ikke kun skal være sammenlignelige i forhold til produktets eller ydelsens karakteristika, men også i forhold til de øvrige sammenlignelighedsfaktorer.

  • Er kontraktvilkårene for transaktionerne de samme?
  • Er parternes funktioner, aktiver og risici i forhold til transaktionen sammenlignelige?
  • Er transaktionen sket under sammenlignelige omstændigheder?
  • Er en særlig forretningsstrategi fulgt ved transaktionen?
  • Er der betydelige forskelle i mængde, kvalitet, mærke mv.?

Selvom et helt tilsvarende produkt eller ydelse er solgt til en uafhængig part, så er det altså ikke givet, at transaktionen er sammenlignelig med den kontrollerede transaktion i den grad, som kræves for at lave en korrekt fastsættelse af vilkår og priser under anvendelse armslængdeprincippet.

Konstateres der ved gennemgangen af sammenlignelighedsfaktorerne forskelle mellem den interne uafhængige transaktion og den kontrollerede transaktion, der antageligvis har haft indflydelse på prisfastsættelsen af den uafhængige transaktion, så skal det undersøges, om det er muligt at justere for disse forskelle, jf. herom afsnit C.D.11.5.8, således at transaktionerne kan sammenlignes.

Kravene til de interne transaktioners sammenlignelighed beror på den konkrete transaktion, muligheden for at finde (bedre) eksterne sammenlignelige transaktioner samt muligheden for at justere for de forskelle, der måtte være mellem transaktionerne.

Se også

TPG 3.24 - 3.28.