Indhold

Dette afsnit handler om beskatning af indbetalinger til medarbejderinvesteringsselskaber.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Beskatning af medarbejderdeltagerne
 • Medarbejderinvesteringsselskab
 • Medarbejderinvesteringsselskabslignende selskaber med hjemsted i et andet land inden for EU/EØS end Danmark
 • Ikrafttrædelse og senere lovændringer.

Regel

Medarbejdere bliver ikke beskattet af den del af lønnen, der indbetales til et medarbejderinvesteringsselskab. Der kan indbetales 7,5 pct. af medarbejdernes årlige løn, dog maksimalt 30.000 kr. årligt. Se LL § 7 N.

Beskatning af medarbejderdeltagerne

Medarbejderdeltageres indskud i medarbejderinvesteringsselskaber er bortseelsesberettigede, det vil sige at de ikke medregnes ved opgørelsen af medarbejderdeltagernes skattepligtige indkomst. Det betyder i udgangspunktet, at arbejdsgiveren ikke skal indeholde A-skat af indskuddet. Se KSL § 43, stk. 1, 3. pkt.

Der kan indbetales 7,5 pct. af medarbejdernes årlige løn minus AM-bidrag, dog maksimalt 30.000 kr. årligt.

Ved deltagelse i flere medarbejderinvesteringsselskaber gælder grænsen for at bortse fra arbejdsgiverens indskud på 30.000 kr. årligt for den enkelte person. Den maksimale indskudsgrænse kan ikke omgås ved deltagelse i flere medarbejderinvesteringsselskaber samtidigt.

Det er medarbejderens kontante løn, der danner grundlag for afgørelsen af, om grænsen på 7,5 pct. er overholdt. Grundlaget omfatter ikke beløb såsom den skattemæssige værdi af goder, som medarbejderen har oppebåret i kraft af arbejdsforholdet, eller beløb, der af arbejdsgiveren er udbetalt som godtgørelse for udgifter, der påføres medarbejderen som følge af arbejdet. Indbetalinger til pensionsordninger indgår heller ikke i grundlaget.

Der skal betales AM-bidrag af indbetalingerne. Se AMBL § 2, stk. 1, nr. 1 og KSL § 49 A, stk. 3, nr. 7 og KSL § 49 B, stk. 1, 3. pkt.

Bemærk

Det er en betingelse for bortseelsesretten, at medarbejderinvesteringsselskabet er registreret i Erhvervsstyrelsen. Se lov om medarbejderinvesteringsselskaber.

Indskud i medarbejderinvesteringsselskaber, som arbejdsgiveren måtte foretage uden den fornødne registrering i Erhvervsstyrelsen, er skattepligtige for medarbejderdeltageren.

Når medarbejderne senere får udbytte eller udlodninger fra medarbejderinvesteringsselskabet, eller afståelsessummer vedrørende andele i investeringsselskabet, bliver disse beløb beskattet som personlig indkomst. Se LL § 16 A og 16 B, jf. PSL § 4, stk. 6, og PSL § 4 a, stk. 2, 2. pkt.

Udbytte og udlodninger fra medarbejderinvesteringsselskaber er A-indkomst. Se KSL § 43, stk. 2, litra j.

Omregning af fremmed valuta i forbindelse med indeholdelse af indkomstskat af udbytter m.v. sker efter Nationalbankens middelskurs på indeholdelsestidspunktet.

Bemærk

Det er alene muligt at få de investerede midler udbetalt efter en årrække efter betingelser, som skal være nærmere reguleret i medarbejderinvesteringsselskabets vedtægter. Bindingsperioden er på minimum 3 år. Der kan ikke ske udbetaling af indskudte lønmidler fra selskabet før denne frist er udløbet, dog undtaget ved medarbejderdeltagerens dødsfald eller pensionering. Se lov om medarbejderinvesteringsselskaber § 3.

Se også

Se også afsnit C.B.2.2.2 om afståelse af andele i medarbejderinvesteringsselskaber.

Bemærk

Arbejdsgiver beregner feriegodtgørelse og ferietillæg af indbetalinger til et medarbejderinvesteringsselskab. Se ferielovens § 18 og § 19.

Medarbejderinvesteringsselskab

Medarbejdere kan investere en del af deres løn i et godkendt medarbejderinvesteringsselskab. Medarbejderinvesteringsselskabet skal være registreret i Erhvervsstyrelsen. Se lov om medarbejderinvesteringsselskaber § 7.

Et medarbejderinvesteringsselskab vil bestå af to slags deltagere, virksomhedsdeltageren og medarbejderdeltagere. Virksomhedsdeltageren hæfter personligt og ubegrænset. Medarbejderdeltagerne hæfter begrænset med et bestemt beløb, som er præciseret ved aftalen om at blive deltager i selskabet, nemlig de indskudte lønmidler.

Medarbejderinvesteringsselskabet investerer de indbetalte midler i den virksomhed, hvor medarbejderne er ansat eller i virksomhedens leverandører eller aftagere.

Medarbejderselskabet bliver ikke beskattet af de beløb, medarbejderen indbetaler.

Medarbejderselskabet bliver skattepligtigt efter regler, der svarer til de regler, der gælder for aktieselskaber.

Medarbejderinvesteringsselskabslignende selskaber med hjemsted i et andet land inden for EU/EØS end Danmark

Ved indskud i selskaber med hjemsted i et andet land inden for EU/EØS end Danmark er det en betingelse for bortseelsesretten, at SKAT har godkendt det pågældende selskab, herunder dets vedtægter, og at godkendelsen ikke er tilbagekaldt.

Godkendelse  af selskabet sker, når følgende betingelser er opfyldt:

 1. Selskabet skal være gyldigt stiftet og registreret efter sit hjemlands regler.
 2. Selskabet skal kunne sidestilles med et medarbejderinvesteringsselskab med hjemsted i Danmark efter lov om medarbejderinvesteringsselskaber.
 3. Selskabet skal indvillige i at påtage sig de forpligtelser m.v., der stilles til medarbejderinvesteringsselskaber med hjemsted i Danmark.
 4. Det skal være muligt via direktivet om gensidig bistand mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder inden for området direkte skatter, visse punktafgifter og afgiftsbelastning af forsikringspræmier, en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller anden aftale om udveksling af oplysninger at verificere selskabets dokumentation vedrørende selskabet.
 5. Godkendelse kan kun ske, efter at skatteforvaltningen har indhentet udtalelse fra Erhvervsstyrelsen om, hvorvidt det pågældende selskab kan sidestilles med et medarbejderinvesteringsselskab med hjemsted i Danmark efter reglerne i lov om medarbejderinvesteringsselskaber.

Ved indskud i selskaber med hjemsted i et andet land inden for EU/EØS end Danmark er det endvidere en betingelse for bortseelse, at vedtægtsændringer godkendes af skatteforvaltningen, ligesom selskabet kun med skatteforvaltningens godkendelse kan foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes, eller at selskabet ikke fortsat vil kunne eksistere. Godkendelser kan kun ske, efter at skatteforvaltningen har indhentet udtalelse fra Erhvervsstyrelsen om, hvorvidt vedtægtsændringerne og dispositionerne ville være blevet godkendt, hvis selskabet havde haft hjemsted i Danmark.

Skatteforvaltningen kan tilbagekalde en godkendelse af selskabet, hvis betingelserne for godkendelse ikke længere er opfyldt, eller hvis der uden skatteforvaltningens godkendelse foretages vedtægtsændringer eller dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes, eller at selskabet ikke fortsat ville kunne eksistere. Tilbagekaldes godkendelsen, medregnes værdien af medarbejderdeltagerens investeringsandel ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst på tidspunktet for tilbagekaldelsen.

Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om:

 • Godkendelse af selskaber med hjemsted i et andet land inden for EU/EØS end Danmark  
 • efterfølgende godkendelser 
 • tilbagekaldelse af godkendelse.

Ikrafttrædelse og senere lovændringer

LL § 7 N og loven om medarbejderinvesteringsselskaber trådte i kraft den 11. december 2014. Se Lov nr. 1284 af 9/12/2014.