Dato for udgivelse
01 jul 2016 09:11
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
04 apr 2016 13:33
SKM-nummer
SKM2016.310.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
B-0273-16
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Udlæg
Emneord
Adgang, postkasse, ugrundet, ophold, politiforkyndelse, forældelse, udsat, udlægsforretning, modvilje
Resumé

Sagen drejer sig om, hvorvidt et udlæg foretaget af SKAT kunne anses for fortsat uden ugrundet ophold.

Pantefogeden havde indkaldt A til udlægsforretning d. 13. januar 2015, og da A udeblev blev sagen fortsat ved udgående fogedforretning dagen efter.

Af fogedbogen for den 14. januar 2015 fremgik:

"Udlægsforretningen påbegyndt, men udsat på kundens tilstedeværelse. Ingen adgang til opgang og postkasse. Derfor ikke afleveret blanket 51.057."

D. 15. januar 2015 sendte SKAT en tilsigelse til stævningsmandsforkyndelse. Men denne kom retur den 29. januar med oplysning om, at forkyndelse ikke var muligt, da A nægter at modtage papirerne fra SKAT.

Herefter blev sagen d. 5. februar 2015 sendt til politiforkyndelse. Tilsigelsen blev forkyndt for A umiddelbart forud for den 14. september 2015, med mødetidspunkt til den 22. september 2015

Den 21. september blev udlægsforretning gennemført på Skattecentret og afsluttet som forgæves.

A protesterede, idet han gjorde gældende, at udlægsforretningen d. 14. januar 2015 ikke kunne danne grundlag for en suspendering af forældelsesfristen, hvorfor forældelsesfristen skulle regnes fra den 21. september 2015 og 3 år tilbage til den 21.9.2012.

Fogedretten udtalte, at udlægsforretningen måtte anses for fortsat uden ugrundet ophold med den virkning, at forældelsen måtte anses for afbrudt på tidspunktet for den udgående udlægsforretning den 14. januar 2015, jf. forældelseslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1. Der blev herved blandt andet lagt vægt på, at der umiddelbart efter den udgående udlægsforretning blev taget skridt til stævningsmandsforkyndelse og at forkyndelsen alene beroede på As modvilje til at lade indkaldelse forkynde for sig. Den omstændighed, at politiforkyndelse først fandt sted den 14. september 2015 kunne ikke i sig selv føre til et andet resultat.

Østre Landsret var enig i fogedrettens resultat og begrundelsen herfor og stadfæstede derfor fogedrettens kendelse.

Reference(r)

Skatteinddrivelsesloven § 5, stk. 1
Retsplejeloven § 495
Forældelsesloven § 18, stk. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit A.A.9.5.1.4.

Parter

A

mod

SKAT

Afsagt af landsdommerne

Thomas Jønler, Lisbeth Parbo og Marie Kjær Rasmussen (kst.).

..................................................

Fogedrettens dom den 19. januar 2016, FS 23-10352/2015

Ingen var tilsagt eller mødt.

Sagens akter var til stede.

Der afsagdes

Kendelse

Sagens baggrund og parternes påstande

SKATs pantefoged foretog den 21. september 2015 forgæves udlæg for oprindeligt 647.548,78 kr., hvilket efterfølgende er korrigeret til 340.900,77 kr. hos A for offentlige krav.

SKAT har nedlagt påstand om, at det af pantefogeden forgæves foretagne udlæg af 21. september 2015 for korrigeret 340.900,77 kr. stadfæstes, subsidiært for et mindre beløb.

A har nedlagt påstand om, at det af pantefogeden den 21. september 2015 foretagne udlæg for korrigeret 340.900,77 kr. ophæves, subsidiært stadfæstes for et mindre beløb.

Oplysningerne i sagen

Sagen drejer sig om berettigelsen af et udlæg foretaget af SKAT den 21. september 2015 for en gæld til det offentlige på 647.548,75 kr., et beløb der efterfølgende den 10. november 2015 er nedsat til 340.900,77 kr., idet der var medtaget et beløb på 304.266,31 kr. i sagsomkostninger og 1.537,50 kr. i vægtafgift, uagtet disse var forældede, hvilket, inklusive renter og inddrivelsesomkostninger, gør, at der samlet skal trækkes 306.648,01 kr. fra det oprindeligt opgjorte krav.

Det fremgår af udskrift af fogedbogen for SKATs pantefoged af 7. februar 2012, at der blev gennemført en udlægsforretning på SKAT hos A. Udlægsforretningen, der blev sluttet som forgæves, omfattede følgende krav:

"...

Gebyr

750,00

Afgift

970,00

Restskat 2010

2.379,00

B-skat 2011

51.195,00

B-skat 2012

7.329,00

Restarbejdsmarkedsbidrag 2010

6.937,00

Aconto arbejdsmarkedsbidrag 2011

20.000,00

Moms

46.169,00

Renter af moms

1.674,00

Restance til inddrivelsescentret

307.768,01

I alt

445.171,01

..."

SKAT sendte den 30. maj 2014 en opkrævningsskrivelse til A, hvoraf fremgår, at den samlede gæld er opgjort til 623.762,18 kr.

A blev ved brev af 5. januar 2015 tilsagt til udlægsforretning ved SKAT den 13. januar 2015 kl. 11.10. Med tilsigelsen fulgte et girokort med den fulde opgjorte fordring på 647.974,78 kr., samt en specifikation af kravet.

Det fremgår af journaludskrift af 14. januar 2015 at A udeblev fra mødet hos SKAT, og at der derfor den 14. januar 2015 blev gennemført en udgående udlægsforretning. Af teksten fremgår blandt andet:

"...

Udlægsforretningen påbegyndt, men udsat på kundens tilstedeværelse. Ingen adgang til opgang og postkasser. Derfor ikke afleveret blanket 51.057.

..."

Den 15. januar 2015 sendte SKAT en anmodning om stævningsmandsforkyndelse af tilsigelsen, således at stævningsmanden ved forkyndelse kunne påføre mødedato og -tidspunkt indenfor sædvanlig kontortid. Tilsigelsen indeholdt de oplysninger om gælden, der tidligere den 5. januar 2015 var sendt til A.

Stævningsmanden tilbagesendte den 29. januar 2015 dokumenterne til SKAT. Af følgebrevet fremgår:

"...

Jeg har d.d. forsøgt at forkynde skrivelse fra SKAT til A, Y1. Tilsagte nægter at modtage papirerne fra SKAT, og opl., at han ikke vil modtage noget som helst. Efter snakken frem og tilbage lykkes det ikke at aftale en dato og tid for et møde hos SKAT. - Forkyndelse af civil stævningsmand er nok ikke muligt.

..."

På den baggrund blev tilsigelsen den 5. februar 2015 sendt til Østjyllands Politi med henblik på politiforkyndelse, således at mødetidspunkt skulle fastsættes 7 dage fra forkyndelsen indenfor sædvanlig kontortid.

Anmodningen om forkyndelse blev modtaget ved Østjyllands Politi den 6. februar 2015, og forkyndt for A umiddelbart forud for den 14. september 2015 med fastsat mødetidspunkt den 22. september 2015 kl. 9.00.

Af journaltilførsler fra SKAT fremgår, at sagen er tjekket hos Østjyllands Politi den 18. juni 2015, den 45. august 2015, den 19. august 2015 og den 14. september 2015.

Den 21. september 2015 blev udlægsforretningen gennemført på SKAT og afsluttet som forgæves. Til udlægsbladet var vedhæftet en opgørelse af beløbet med angivelse af betalingsfrister.

Ved udlægsforretningen gjorde A indsigelse mod den del af kravet, der udgjordes af sagsomkostninger til politiet og B-skatter.

Efterfølgende præciserende As advokat, advokat Kirsten Tolstrup, i et brav af 1. oktober 2015 og i forlængelse af et brev fra SKAT af 28. september 2015, blandt andet indsigelserne således:

"...

Det fremgår af Deres brev af 28. september 2015, at SKAT fremsender en tilsigelse til udlægsforretning den 5. januar 2015. De skriver også, at min klient udebliver.

Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at min klient er ordblind og ikke kan læse den til ham fremsendte post.

De skriver i brev af 28. september, at der blev foretaget en udgående fogedforretning til min klients folkeregister adresse den 14. januar 2015.

De skriver, at der ikke er adgang til min klients opgang eller postkasse, hvorfor De ikke kan aflevere blanket "SKAT har været på besøg 5.057".

De skriver at dette besøg, som min klient ikke er opmærksom på - i det I ikke har afleveret den obligatoriske blanket - skulle danne grundlag for, at forældelsesfristen er suspenderet.

Ad. Adgang til postkasserne

Det fremgår af postlovens § 10 at brevkasser skal opstilles ved indgangen til den enkelte parcel ved bygninger, villaer og rækkehuse med én eller flere husstande eller erhverv m.v., når bygningen er opført ifølge byggetilladelse udstedt efter den 1. januar 1973.

Stk. 2. Det påhviler ejeren af ejendommen at opstille brevkasser.

Bilag 1 til postloven

Placering

Brevkasseanlæg skal placeres nærmest muligt ejendommen hovedindgangsdør på et sted i stueetagen, hvortil omdeleren har let og uhindret adgang, og hvor han uden ulempe kan foretage aflevering af forsendelser i anlægget.

Såfremt ejeren etablerer aflåsning af ejendommens hoveddør, hvorfra der er adgang til brevkasseanlægget, skal anlægger normalt indrettes således, at omdeleren kan aflevere forsendelser i brevkasserne udefra uden at skulle åbne indgangsdøren.

Der er tale om en almen boligforening, hvorfor det må have formodningen for sig, at reglerne er overholdt. Min klient sige tillige, at der er adgang til postkasserne. Min klient stiller sig derfor uforstående overfor, at De ikke kunne afleverer besked om, at De havde været på besøg.

Ad. Udlægsforretningen suspenderer forældelsesfristen.

De har sendt en tilsigelse til udlægsforretning den 5. januar 2015 samt iværksat en udgående fogedforretning 14. januar 2015.

De erkender at De ikke har afleveret en obligatorisk blanket.

De erkender tillige at Deres retslige skridt først er foretaget i 2015.

Udlægsforretning af 14. januar 2015 kan jf. ovenfor ikke danne grundlag for en suspendering af forældelsesfristen.

Vedr.: indsigelser mod krav om B-SKAT

I forhold til B-skat er der ansøgt om genoptagelse af årsopgørelse for årene 2011 og 2012. Der vil således ikke gøres yderligere indtil svar om genoptagelse foreligger.

Dog fastholdes, grundet ovenfor anførte, at udlægsforretning af 14. januar 2015 ikke kan danne grundlag for en suspendering af forældelsesfristen.

..."

Det krav udlægget dækker, efter reguleringen den 10. november 2015, er følgende:

AM-bidrag 30.102,00 kr.
B-skat   139.111,46 kr.
Erstatning 1.079,42 kr.
Moms 54.494,64 kr.
Restskat  59.728,58 kr.
Sagsomkostninger til politiet   45.812,50 kr.
Vægtafgift   1.018,20 k
Renter og gebyrer  7.533,88 kr.
Retsafgift  2.020,00 kr.
I alt 340.900,77 kr.

SKAT har den 21. oktober 2015 i medfør af skatteinddrivelseslovens § 6, indbragt sagen for fogedretten.

A har under sagens behandling ved fogedretten fremlagt foto af indgangspartiet til den ejendom, hvor han bor.

Det fremgår endvidere af sagen, at A den 23. september 2015 anmodede om genoptagelse af sin skat for 2011 og 2012.

Ved afgørelse af 20. november 2015 meddelte SKAT afslag på ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for skatteåret 2011. For skatteåret 2012 meddelte SKAT ved afgørelse af samme dag, at det tidligere skønnede resultat af As virksomhed blev nedsat til 0 kr., fra 260.000 kr.

Parternes synspunkter

SKAT har i svarskrift af 9. december 2015 til støtte for påstanden gjort gældende:

"...

Fogedrettens prøvelse af Skattekrav

Advokat TK har i påstandsdokument af 2. december 2015 konkluderet, at

"...

Der er ikke en særlig lovhjemmel til at fogedretten kan tage stilling til, om skattemyndighedernes ansættelse af beregningsgrundlaget, skattepligten eller selve skatteberegningen er korrekt.

..."

SKAT opfatter denne konklusion som en bekræftelse af vores tidligere påstand om, at fogedretten jf. Statsskattelovens § 38 ikke er kompetent til at tage stilling til en indsigelse om, at et skattekrav er forkert i forhold til det materielt skatteretlige grundlag.

Momsrestance

Momsrestancen vedrører virksomheden H1, cvr.nr. ...11, en enkeltmandsvirksomhed ejet af A jf. Adv. Tolstrups bilag E.

Restancen kan opgøres således:

Moms, 2. kvartal 2011 (bilag 20, side 2)                                     15.914,00 kr.

Moms, 3. kvartal 2011 (bilag 20, side 3)                                     30.255,00 kr.

I alt                                                                                              46.169,00 kr.

Momstilsvaret blev angivet af virksomheden selv, og det samlede restancebeløb svarer nøje til restancen angivet på udlægsbladet (bilag 1, side 5).

Krav på Erstatning

A blev ved Byrettens dom af 4. september 2013 (bilag 21) dømt til at betale erstatning 1.980 kr. til skadelidte i en voldssag.

Med tillæg af rente udgjorde erstatningsbeløbet 2.044,04 kr. Da der i sagen var 2 gerningsmænd er alene halvdelen af erstatningen, 1.022,02 kr. opkrævet hos A.

Dette beløb svarer nøje til gælden "erstatning" på udlægsbladet bilag 1, side 7. Restancen er tillagt udpantningsret jf. Bilag 1, litra 9 til Gældsinddrivelsesloven.

Restskat 2012

Det anføres i Advokat TKs påstandsdokument side 3 at

"...

SKAT har frafaldet den ansatte skat for 2012, skatten, afgifter og renter og evt. andre krav der udspringer heraf skal derfor tillige bortfalde.

..."

Når en årsopgørelsen, hvorpå der er beregnet restskat, ændres, således at restskatten nedsættes eller bortfalder, sker ændringen af årsopgørelsen efter bestemmelsen i Kildeskattelovens § 62 a, stk. 3.

Den forfaldne restskat på den tidligere årsopgørelse forudsættes således betalt ved beregningen på den nye årsopgørelse. Dette princip er i overensstemmelse med Statsskattelovens § 38.

A har på årsopgørelse nr. 2 for indkomståret 2012 (bilag C) fået godskrevet forfalden restskat med 16.310,00 kr., ligesom den pålignede B-skat for 2012 godskrives som betalt.

Rent teknisk sker der derfor det, at den nye årsopgørelse udløser en overskydende skat. Den overskydende skat er beregnet under forudsætning af, at al forfalden personskat for indkomståret er betalt.

Når Advokat TK anfører, at "SKAT har frafaldet skatten for 2012" er det derfor ikke korrekt. Der sker i stedet en omberegning af skattetilsvaret for 2012.

For så vidt angår inddrivelsesrenter af B-skat og restskat for 2012 bemærkes, at Bekendtgørelse nr. 1513 af 13.december 2013 § 4, stk. 3, anfører, at når en fordringer er overdraget til Restanceinddrivelsesmyndigheden til inddrivelse, beregnes rente fra den 1. i måneden efter modtagelse af kravet til inddrivelse.

Renten udgør for tiden 8,05 p.a. og er fradragsberettiget på selvangivelsen.

Der er således ikke grundlag for at frafalde inddrivelsesrenter af skattekrav for 2012.

Det bemærkes i øvrigt, at A på årsopgørelsen for 2012 gives en rentegodtgørelse på 0,5 % pr. måned. Denne rente er skattefri.

Det fremgår af årsopgørelse nr. 2 for 2012 (bilag C), at der kommer en overskydende skat på 120.090 kr. Den overskydende skat vil blive gjort til genstand for modregning efter gældende regler.

Da afgørelse om modregning endnu ikke er truffet, kan Advokat TKs provokation på side 3 derfor ikke opfyldes. Det forhold kan ikke medføre, at SKATs udlæg skal ophæves eller nedsættes.

Indsigelse 2 - Tilsigelse

Vi har i vores processkrift af 10. november 2015 anført, at pantefogeden den 14. januar 2015 ikke kunne komme ind i opgangen for at aflevere meddelelse. Det forhold kan ikke medføre, at tilsigelse til udlægsforretning (bilag 4) ikke kan anses for at være kommet frem.

Postloven foreskriver, at omdeleren skal have adgang til postkassen i indgangspartiet, men det behøver ikke at betyde, at pantefogeden også har det. Postomdeleren skaffer sig adgang til aflåste opgange ved hjælp af hovednøgle eller kode til kaldeanlæg. Disse hjælpemidler har pantefogeden ikke.

Tilsigelsen må derfor, jf. vores anbringender i processkriftet af 10. november 2015 anses for at være kommet frem.

Indsigelse 3 - forældelse

Udlægsforretning 7. februar 2012 (bilag 18)

Advokat TK anfører i processkrift underskrevet 31. november 2015 på side 7, at det gøres gældende, at A ikke har erkendt at skylde de af SKAT opgjorte beløb, og at han ikke har skrevet under på dokumenter, og at årsopgørelsen 2012 ikke er korrekt.

Det fremgår ikke af fogedbogen (bilag 18), at han under udlægsforretningen er kommet med indsigelser mod kravene. Der er alene anført, at han vil ændre forskudsregistreringen for 2012. Det er ikke usædvanligt, navnlig i begyndelse af et kalenderår, at selvstændige erhvervsdrivende i forbindelse med udlægsforretninger anfører, at B-skatten er anført for højt, hvorefter det aftales, at forskudsregistreringen ændres. Og det er det, der skete under denne udlægsforretning. Det kan ikke medføre, at udlægsforretningen ikke skal anses for at være gyldigt gennemført.

Forskudsregistreringen for 2012 blev i øvrigt aldrig ændret.

Det gøres endvidere gældende, at det ikke er en gyldighedsbetingelse, at skyldner underskriver fogedbogen. Den originale fogedbog er udfyldt og underskrevet af pantefogeden, jf. bilag 18 side 5.

Indsigelsen kan derfor ikke tages til følge.

Udkørende udlægsforretning den 14. februar 2015

SKM2008.201.SKAT anfører i afsnit 4.2, at en udkørende fogedforretning kan udsættes på skyldnerens tilstedeværelse jf. Retsplejelovens § 495, stk. 3.

Udlægsforretningen skal så, for at forældelsen kan anses for at være afbrudt, startes op og udsættes på skyldnerens tilstedeværelsen. Ovennævnte SKAT-meddelelse anfører herefter, at det forudsætter, at der afleveres en meddelelse til skyldneren.

SKAT-meddelelsen anfører imidlertid ikke, hvordan der skal forholdes, hvis pantefogeden ikke kan komme ind for at aflevere meddelelse om, at man har været på adressen.

Det afgørende i en sådan situation må være, om udlægsforretningen er påbegyndt, udsat på skyldnerens tilstedeværelse og i øvrigt herefter er fremmet uden ugrundet ophold.

Tidslinje over forløbet er vedlagt som bilag 22.

Det fremgår heraf, og af anbringender i vores processkrift, at udlægsforretningen er fremmet uden ugrundet ophold.

For så vidt angår muligheden for at aflevere meddelelse fra pantefogeden om besøget skal anføres, at selvom Postloven foreskriver, at omdeleren skal have adgang til postkassen i indgangspartiet behøver det ikke at betyde, at pantefogeden også har det. Postomdeleren skaffer sig adgang til aflåse opgange ved hjælpe af hovednøgle eller kode til kaldeanlæg. Disse hjælpemidler har pantefogeden ikke.

Andet

Det er ikke en gyldighedsbetingelse for en afgørelse, at der i afgørelsen er vedlagt en udskrift af lovteksten, hvorpå afgørelsen er støttet. Forvaltningslovens § 24, stk. 1 anfører alene, at en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, hvorefter afgørelsen er truffet. Heri ligger, at det er tilstrækkeligt at henvise til lovnavn og paragraf.

Det bemærkes endvidere, at en tilsigelse til udlægsforretning ikke er en afgørelse i forvaltningsretlig forstand, men i stedet en processuel beslutning som en del af sagsbehandlingen.

Af ovennævnte grunde kan tilsigelsen til udlægsforretningen af 5. januar 2015 (bilag 4) ikke anses for at være ugyldig.

..."

A har i påstandsdokument, dateret den 20. november 2015 på side 1 og den 31. november 2015 på side 7, til støtte for sine synspunkter gjort gældende:

"...

Anbringender:

Ad. 1 - RIGTIGHEDEN AF PERSONSKATTEKRAV

Det gøres gældende,

at

skattekravet er forældet, idet SKAT først har forfulgt det af Dem påståede krav den 21. september 2015.

at

SKAT har frafaldet den ansatte skat for 2012, skatten, afgifter og renter og evt. andre krav der udspringer heraf skal derfor tillige bortfalde.

2 - TILSIGELSE

SKAT opfordres til at opgøre SKATS krav efter at SKAT har frafaldet skatteansættelsen for 2012.

Min klient blev tilsagt til udlægsforretning ved tilsigelse dateret d. 5. januar 2015 (bilag 4).

Af SKATs tilsigelse til udlægsforretning af 5. januar 2015 fremgår at min klient "... skal møde op på SKAT, Y2 den 13.01.2015 kl. 11.10."

det gøres gældende,

at

SKAT påstår/forsøger at fremsende en tilsigelse d. 5. januar 2015 til udlægsforretning til min klient.

at

min klient ikke har fået tilsigelsen og derfor ikke er gjort bekendt med tilsigelsen, idet SKAT påstår at tilsigelsen ikke kan afleveres da dør og postkassen ikke er tilgængelig. (Bilag 6)

at

ud fra det fremsendte materiale som SKAT har eftersendt fremgår det, at reglerne som SKAT henviser til om, at pantefogeden kan foretage udlæg i § 11 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (inddrivelsesloven) og skatteinddrivelsesloven § 5 ikke var vedlagt. (Bilag 4).Hvilket er en gyldighedsbetingelse.

at

SKAT ikke har sikret dokumentation for den udgående fogedforretning af brev d. 5 januar 2015.

at

SKAT har bevisbyrden for at de har fremsendt og afleveret tilsigelsen til min klient.

at

SKAT har en procedure for, hvordan De fremsender tilsigelsen, som de ikke har redegjort for. SKAT afsendelse af procedure er ikke alene dokumentation for, at min klient har modtaget tilsigelsen.

at

dokumentation for at brevet er fremsendt til min klients postadresse ikke er bevist af SKAT.

at

der SKAT påstår at der er sendt [udeladt] en tilsigelse ved brev af d. 5. januar 2015,

at

modregning fra SKAT af 2. april 2015 ikke anses for en påmindelse eller lignende. Modregningsbrevet angiver ikke, hvilket krav der er tale om, hvorfor denne ikke kan træde i stedet for brevet af d. 5. januar 2015. Brevet suspenderer ikke forældelse.

at

SKAT ikke har løftet bevisbyrden for at brevet af d. 5. januar 2015 er kommet frem. SKAT har bevisbyrden for at brevet kommer frem med henblik på afbrydelse af forældelse efter DL 5-14-4, jf. U.2013.165H

at

Posten ikke længere er pålidelig. Post bliver leveret i forkerte postkasser eller sendes til forkerte adresser. SKAT kan derfor ikke forlade sig på den almindelige postomdeling

at

SKAT ikke har redegjort for, at der er sket afsendelse af tilsigelsen.

at

SKAT burde have fremsendt tilsigelsen, som alle andre, med anbefalet post. Således havde SKAT bevis for at tilsigelsen var afsendt og modtaget

Det bestrides

at

SKATS tilsigelse under disse omstændigheder kan danne grundlag for udlæg

at

forældelsesfristen er suspenderet.

at

SKATs Tilsigelse skal nyde fremme, og at der er foretaget udlæg.

3 - FORÆLDELSE

Det er ubestridt at SKAT har foretaget udlæg som suspenderer forældelsen d. 7. februar 2012 og d. 21.september 2015.

Der foretages udlæg d. 21. september 2015, og derfor er kravene tilbage til d. 21. september 2012 ikke forældet. Forældelsesfristen regnes således fra den 21. september 2015, hvor der var en udgående fogedforretning til min klients bopæl og 3 år tilbage til den 21.9.2012.

Det bestrides at SKAT har foretaget udlæg d. 14. januar 2015, jf. nedenfor, hvorfor forældelsen ikke er afbrudt i perioden 7. februar 2012 til 7. februar 2015. Det gøres gældende, at forældelsen ikke siden 7. februar 2012 er fremmet uden unødigt ophold. På denne baggrund er kravene på B-skatter fra 2011 forældet og frem til den 21. september 2012 forældet. Dette lægges til grund nedenfor.

Krav under 3 år gamle på udlægstidspunktet:

Det gøres gældende,

at

alene SKATs krav, som er under 3 år gamle på tidspunktet for udlæg d. 21. september 2015, kan imødekommes - såfremt de er dokumenteret og bliver ansat i overensstemmelse med de faktiske forhold og ikke udspringer af forældede forhold. Der skal dokumenteres et originalt gyldigt fundament. Kravene er:

at

kravene påstået af SKAT før 21. september 2012 er forældet, hvorfor restskat for 2011 og før 21. september 2012 ikke kan gøres gældende af SKAT

at

SKATs retslige skridt først er foretaget d. 21. september 2015.

FORÆLDELSE AF KRAV før 21. september 2012.

Udlæg foretaget den 7. februar 2007 suspenderer forældelsen i 3 år. Forældelsesfristen er udskudt i 3 år til d. 7. februar 2015. I perioden skal SKAT opretholde forældelsen ved handlinger, herunder udlæg. Det har SKAT ikke gjort.

Det gøres gældende

at

SKAT ikke har iværksat en udgående fogedforretning tidsnok før d. 7. februar 2015, som kan danne grundlag for, at forældelsesfristen er opretholdt suspenderet.

at

SKAT ikke har foretaget retslige skridt, jf. forældelseslovens § 16, herunder udlæg mv., således at forældelsen afbrydes.

at

alene krav efter d. 21. september 2012, som kan gøres gældende overfor min klient.

at

Rykker af 30. maj 2014 (bilag 14) og modregningsmeddelelse af 2. april 2015 (bilag 15) ikke kan danne grundlag for, at forældelsesfristen er suspenderet, jf. ovenfor.

Det er af SKAT gjort gældende, at pantefogeden har besøgt min klient d. 14. januar 2015, og at manglende meddelelse om besøg ikke kan føre til et andet resultat. SKAT lægger vægt på, at det afgørende er, at pantefogeden har været på min klients adresse, har påbegyndt udlægsforretning og forsøgt at afleverer en meddelelse herom. Det bestrides på det kraftigste.

Det bestrides endvidere,

at

SKAT har bevist, at SKAT har været på besøg hos min klient d. 14. januar 2015.

at

SKAT har bevist, at SKAT d. 14. januar 2015 har påbegyndt udlægsforretning, og at udlægsforretningen blev udsat

at

det ikke var muligt for pantefogeden at komme ind i opgangen eller til postkassen for at aflevere meddelelse (Bilag K og L).

at

forældelsesfristen er afbrudt grundet forhold d. 14. januar 2015

at

det afgørende er, at pantefogeden har besøgt min klients bopæl, da han ikke har overholdt kravene til udlægsforretning, jf. SKM2008.201.SKAT.

at

udlægsforretning er opstartet og udsat på grund af manglende tilstedeværelse af min klient.

at

udlægsforretningen kontinuerligt er fremmet uden unødigt ophold ved d. 14. januar 2015.

at

SKATs påstand om, at der er foretaget udlægsforretningen d. 14. januar 2015 bestrides, idet meddelelse skal afleveres til min klient, for at fristen anses for suspenderet og forretningen udsættes indtil den skyldende kan være til stede. Det fremgår klart at SKM2008.201.SKAT, afsnit 4., somn SKAT også henviser til i deres påstand. Det fremgår af SKM2008.201.SKAT, at der skal efterlades meddelelse til skyldner med en korrekt opgørelse af kravet, hvortil skyldner kan gøre indsigelse imod indenfor 4 uger. Dette er ikke sket.

at

SKAT har udfyldt fogdebladet under udlægsforretningens gennemførelse, men derimod efterfølgende.

AD POSTKASSE OG MEDDELELSE TIL MIN KLIENT

Af bilag 6 fremgår:

"...

kunden ikke mødte efter tilsigelse den 13.1.2015. Derfor udgående udlægsforretning til kundens adresse 14.1.2015. Ingen antruffet. Udlægsforretningen påbegyndt, men udsat på kundens tilstedeværelse. Ingen adgang til opgang og postkasser. Derfor IKKE afleveret blanket 51.057.

..."

Det gøres gældende,

at

Aspostkasse har været tilgængelig

at

SKAT kunne aflevere blanketten "SKAT har været på besøg 5.057", såfremt de havde været på besøg.

at

SKAT anerkender, at SKAT ikke har afleveret en obligatorisk blanket (bilag 6)

at

SKATs påstået udlægsforretning d. 14. januar 2015 ikke kan danne grundlag for en suspendering af forældelsesfristen.

at

SKAT ikke har bevist, at SKAT har foretaget forretning, som afbryder forældelsen. SKAT har ikke bevidst, at de har været på min klients adresse d. 14. januar 2015. I tilfælde af at retten gør gældende, at SKAT ikke skal aflevere blanketten "SKAT har været på besøg 5.057", så må det i det mindste være SKATs pligt at bevis, at SKAT har foretaget handling, som bevirker at forældelsesfristen suspenderes.

at

alene udsættelse pga. skyldners manglende tilstedeværelse af fogdeforretning, jf. RPL § 495, stk. 3 kan ske, såfremt meddelelse til skyldner efterlades.

at

SKAT har bevisbyrden for at bevise, at SKAT har været der.

at

SKAT ikke har løftet bevisbyrden

at

det fremgår af forældelseslovens § 2, stk. 2, at hvis der er indrømmet løbedage, regnes forældelsesfristen fra betalingens udløb. SKAT henviser til Kildeskattelovens § 58 og § 61, stk. 5.

at

noget af kravet udgør renter og morarenter, jf. SKATs rentepolitik, og SKAT har indrømmet min klient en frist med betaling i 2013 for B-skatter der sædvanligvis bliver opkrævet i 2011. Det fastholdes derfor at forældelsen skal regnes fra begyndelsestidspunktet og kravet er forældet.

at

meddelelse til min klient først er forkyndt efter den 7. februar 2015

at

de af SKAT i bilag 19 anførte datoer ikke opretholder den suspenderede forældelsesfrist, da disse er efter d. 7. februar 2015.

Subsidiært gøres det gældende

at

min klient var til stede d. 7. februar 2012 ved udlæg (Bilag 18), men min klient har ikke erkendt at skylde de af SKAT påstået beløb, og min klient har ikke skrevet under på dokumenter angående, at han skylder krav til SKAT. Han har derimod påpeget, at årsopgørelsen for 2012 ikke er korrekt.

..."

Parterne har i det væsentligste under den mundtlige forhandling procederet i overensstemmelse hermed.

Fogedrettens begrundelse og resultat

Det lægges til grund, at A den 5. januar 2015 blev tilsagt til møde hos SKAT den 13. januar 2015.

Indkaldelsen blev sendt til As folkeregisteradresse.

Om proceduren ved forsendelser, der returneres, lægges til grund, at returneret post enten maskinelt via QR-kode eller manuelt registreres som kommet retur, hvorefter der følges op herpå.

Da der ikke vedrørende den konkrete forsendelse er sket registrering af denne art, og da der ikke foreligger oplysninger om uregelmæssig postgang omkring afsendelsestidspunktet, lægges til grund, at indkaldelsen kom frem til A. Dette underbygges også af, at det af advokaten i indsigelsen af 1. oktober 2015 anfører, at A er stærkt ordblind, og derfor ikke er i stand til at læse den post, der sendes til ham.

Under disse omstændigheder var det derfor berettiget at foretage en udgående udlægsforretning, jf. skatteinddrivelseslovens § 5, stk. 1, jf. retsplejelovens § 495 og SKM2008.201.SKAT.

Om forløbet af udlægsforretningen lægges til grund, at denne som følge af, at A ikke blev truffet, blev udsat på hans tilstedeværelse, jf. skatteinddrivelseslovens § 5, stk. 1, jf. retsplejelovens § 495, stk. 3, således som det fremgår af fogedbogen udfyldt i forbindelse med udlægsforretningen. Det fremgår, at der ikke blev afleveret en meddelelse om udlægsforretningens påbegyndelse, idet pantefogeden ikke kunne aflevere meddelelsen til A. De foreliggende fotos kan ikke føre til tilsidesættelse af, at pantefogeden den 14. januar 2015 var på As folkeregisteradresse, eller af den oplysning, at meddelelse herom ikke kunne afleveres til ham. Der blev imidlertid taget skridt til at forkynde en fornyet indkaldelse for A dagen efter, den 15. januar 2015, hvorfor forsættelsen af udlægsforretningen må betegnes som fortsat uden ugrundet ophold.

Det fremgår endvidere af notat fra stævningsmanden af 29. januar 2015, at denne samme dag forsøgte forkyndelse af indkaldelsen for A, men at denne nægtede at modtage dokumenterne fra SKAT eller i øvrigt medvirke til, at indkaldelsen kunne forkyndes for ham af en civil stævningsmand. Herefter blev Østjyllands Politi den 5. februar 2015 anmodet om politiforkyndelse af indkaldelsen, hvilket dog først skete den 14. september 2015.

På baggrund af disse oplysninger må udlægsforretningen anses for fortsat uden ugrundet ophold med den virkning, at forældelsen må anses for afbrudt på tidspunktet for den udgående udlægsforretning, jf. forældelseslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1. Der er herved blandt andet lagt vægt på, at der umiddelbart efter den udgående udlægsforretning blev taget skridt til stævningsmandsforkyndelse af indkaldelse af A, og at forkyndelse alene beroende på dennes modvilje mod at lade indkaldelsen forkynde for sig, måtte overgives til politiforkyndelse. Den omstændighed, at politiforkyndelse først fandt sted den 14. september 2015 kan ikke i sig selv føre til et andet resultat.

På den baggrund har udlægsforretningen på As bopæl den 14. januar 2015 således afbrudt forældelsen af de fordringer, for hvilke der den 21.september 2015 forgæves blev foretaget udlæg. I konsekvens heraf, er hverken fordringerne, der den 7. februar 2012 blev gennemført udlægsforretning med henblik på inddrivelse af, eller de efterfølgende fordringer forældede.

Hvorvidt et udlæg for et skattekrav har været berettiget eller ej, må afgøres på baggrund af kravets status på tidspunktet for udlæggets gennemførelse.

Det kan derfor, i forhold til udlæggets berettigelse for så vidt angår B- skattekravet for årene 2011 og 2012 ikke tillægges nogen betydning, at A den 23. september 2015, og således to dage efter udlægsforretningens afslutning, anmodede om genoptagelse af skatten for 2011 og 2012. Dette gælder, uanset at det for 2012 tidligere skønnede overskud i As virksomhed på 260.000 kr. ved afgørelse af 20. november 2015 blev nedsat til 0 kr.

Der er ikke fremkommet omstændigheder, der kan føre til, at anse skatteansættelsen for sket med urette eller er ugyldig på tidspunktet for udlæggets gennemførelse.

Indsigelsen om, at skatteansættelsen for 2011 og 2012 er sket med urette kan af den grund ikke føre til, at udlægget kan anses for uberettiget.

Herefter stadfæstes det forgæves udlæg, som SKATs pantefoged foretog den 21. september 2015 for et korrigeret beløb på 340.900,77 kr.

T h i  b e s t e m m e s:

Det af SKATs pantefoged forgæves foretagne udlæg den 21. september 2015 for et korrigeret beløb på 340.900,77 kr. stadfæstes.

Sagen sluttet.

Fogedretten hævet.

..................................................

Østre Landsrts dom den 4. april 2016, sag B 0273-16

Ved kendelse af 19. januar 2016 har Fogedretten stadfæstet det udlæg, som SKAT den 21. september 2015 forgæves foretog hos A for et senere korrigeret beløb på 340.900,77 kr.

Kendelsen er kæret af A, der har gentaget sin påstand om hel og delvis ophævelse af det foretagne udlæg. Til støtte for påstanden har han navnlig anført, at det ikke er dokumenteret, at der er afholdt en udlægsforretning den 14. januar 2015.

Udlægsforretningen er under alle omstændigheder ikke fremmet kontinuerligt og uden ugrundet ophold, og de formelle regler ved udlægsforretningens forberedelse er heller ikke overholdt. Han har et modkrav på overskydende skat, som skal trækkes fra i udlægsbeløbet.

SKAT har påstået kendelsen stadfæstet.

Landsretten afsagde K e n d e l s e:

Landsretten er enig i fogedrettens resultat og begrundelsen herfor. Det, som A har anført for landsretten, kan ikke føre til et andet resultat. Landsretten stadfæster derfor fogedrettens kendelse.

T h i  b e s t e m m e s:

Fogedrettens kendelse stadfæstes.

Kæremålets omkostninger ophæves.