Indhold

Dette afsnit handler om hvem der skal bogføre opstået toldskyld og fristen for dette.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Hvem skal bogføre toldskylden?
  • Frist for bogføring
  • Undtagelser for bogføringsfristen
  • Konsekvenser af at fristen ikke overholdes, herunder at der ikke er foretaget korrekt bogføring

Lovgrundlag

EUTK art. 105 og GF art. 165.

Hvem skal bogføre toldskylden?

Det er Toldstyrelsen, der har ansvaret for at bogføre, når toldskylden er opstået eller kan anses for opstået i Danmark. Se EUTK art. 104 sammenholdt med EUTK art. 101.

Bogføringen sker efter danske regler.

Hvis Toldstyrelsen konstaterer, at en toldskyld er opstået, fordi varerne føres ind i EU på en ikke forskriftsmæssig måde fra et land udenfor EU, og beløbet er mindre end 10.000 EURO, vil toldskylden blive anset for at være opstået i den medlemsstat, hvor den er konstateret. Se EUTK art. 87, stk. 4 og nærmere GF art. 165 om gensidig bistand mellem toldmyndighederne.

Frist for bogføring

Når der opstår toldskyld bogføres det skyldige import- eller eksportafgiftsbeløb senest 14 dage efter frigivelsen af varerne. Hvor der er stillet sikkerhed for betalingen af samtlige import- eller eksportafgiftsbeløb vedrørende varer, der frigives til en og samme person i løbet af en af Toldstyrelsen fastsat periode, der højest må være 31 dage, kan der bogføres samlet ved slutningen af denne periode. Denne bogføring skal ske senest 14 dage efter udløbet af den pågældende periode. Se EUTK art. 105, stk. 1.

Såfremt varen kan frigives under visse betingelser, som enten vedrører fastlæggelsen af det skyldige import- eller eksportafgiftsbeløb eller opkrævningen heraf, skal bogføringen finde sted senest 14 dage efter den dag, hvor det skyldige import- eller eksportafgiftsbeløb er fastsat, eller hvor forpligtigelsen til at betale denne afgift er fastsat. Se EUTK art. 105, stk. 2.

Eksempel

En afgørelse som træffes af Toldstyrelsen, der fastsætter toldskyld, skal derfor bogføres senest 14 dage efter datering af afgørelsen. Se nærmere EUTK art. 105, stk. 3 og stk. 4. sammenholdt med EUTK art. 105, stk. 1.

Bogføring af toldskyld skal først ske, når der er truffet afgørelse.

Undtagelser for bogføringsfristen

Der er følgende undtagelser til fristen på de 14 dage for bogføring:

  1. Vedrører toldskylden en foreløbig handelspolitisk foranstaltning, skal det skyldige import- eller eksportafgiftsbeløb bogføres senest to måneder efter, at forordningen om indførelse af en endelig handelspolitisk foranstaltning er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Se EUTK art. 105, stk. 2.
  2. Opstår der en toldskyld under omstændighed der ikke er omfattet af EUTK art. 105, stk. 1, bogføres den skyldige import- eller eksportsafgiftsbeløb senest 14 dage efter den dag, hvor Toldstyrelsen kan fastsætte størrelsen af det pågældende afgiftsbeløb og træffe afgørelse. Se EUTK art. 105, stk. 3.
  3. EUTK art. 105, stk. 3 finder anvendelse for import- eller eksportsafgiftsbeløb, der skal opkræves eller endnu ikke er opkrævet, hvis det skyldige afgiftsbeløb ikke er bogført i henhold til EUTK art. 105, stk. 1, 2 eller 3 eller er fastsat og bogført for lavt i forhold til det beløb, der skal betales. Se EUTK art. 105, stk. 4.
  4. Tidsfristen for bogføring gælder ikke i tilfælde af hændelige omstændigheder eller force majeure. Se EUTK art. 105, stk. 5.
  5. Bogføringen kan udsættes efter EUTK art. 102, stk. 3, andet afsnit, når meddelelse af toldskyld vil skade en strafferetlig efterforskning og dette kan ske indtil meddelelsen af toldskyld ikke længere er til skade for en strafferetlig efterforskning. Se EUTK art. 105, stk. 6.

Konsekvenser af at fristen ikke overholdes, herunder at der ikke er foretaget korrekt bogføring

Manglende overholdelse af bogføringspligten medfører efter Toldstyrelsens opfattelse ikke, at afgørelsen kan anses for ugyldig, men den danske stat kan eventuelt af EU-revisionen blive gjort økonomisk ansvarlig i form af rentebetaling for den periode, hvor der ikke er foretaget korrekt bogføring.