Indhold

Dette afsnit indeholder information om kravet om at virksomheder der er omfattet af reglerne i EU's Toldkodeks (EUTK), skal tildeles et registreringsnummer (EORI-nummer).

Afsnittet indeholder:

 • Formål
 • Lovgrundlag
 • Hvem skal have et EORI-nummer
 • Hvordan er et EORI-nummer sat sammen
 • Registrering

Formål

Alle økonomiske operatører, der som led i deres erhverv er involveret i aktiviteter, der er omfattet af reglerne i EU´s toldlovgivning, skal registreres med et EORI-nummer.

EORI er en engelsk forkortelse for 'Economic Operators' Registration and Identification'.

EORI-numre fra alle EU-lande registreres i et fælles EU-register over virksomheder beskæftiget med aktiviteter i forbindelse med import og/eller eksport til/fra lande uden for EU. Formålet med EORI er at sikre, at virksomheder kan identificeres entydigt og effektivt i hele EU. EORI-nummeret er således et unikt identifikationsnummer, der skal bruges til at identificere erhvervsdrivende og andre personer, der udøver virksomhed omfattet af toldlovgivningen. Nummeret tjener som fælles reference i de erhvervsdrivendes forbindelser med toldmyndighederne i hele Unionen, og for udveksling af oplysninger.

Lovgrundlag

Bestemmelserne om registrering findes i:

 • Europa Parlamentet og Rådets Forordning nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 (EUTK) art. 9
 • Kommissionens delegerede forordning af 25. juli 2015/2446 (DF) art. 5-7 
 • Kommissionens gennemførelsesforordning af 24. november 2015/2447 (GF) art. 6-7
 • Toldlovens (TDL) § 29

Hvem skal have et EORI-nummer

Økonomiske operatører er personer, der som led i deres erhverv er involveret i aktiviteter, der er omfattet af reglerne i EU's toldlovgivning. En person kan være en fysisk person, en juridisk person, eller enhver sammenslutning af personer, som ikke er en juridisk person, men som i
henhold til EU-retten eller national ret anerkendes at have rets- og handleevne. Se i EUTK art. 5, nr. 4 og 5.

Økonomiske operatører, der er etableret i Unionen

Økonomiske operatører, der er etableret i Unionens toldområde, skal være registeret hos toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor vedkommende er etableret. De erhvervsdrivende skal ansøge om EORI registrering, inden de påbegynder aktiviteter omfattet af toldlovgivningen. Se EUTK art. 9.

Økonomiske operatører, der ikke er etableret i Unionen

Økonomiske operatører, der ikke er etableret i Unionen, skal have et EORI-nummer, hvis de udfører en af følgende aktiviteter:

 1. Indgiver toldangivelse i Unionens toldområde, bortset fra følgende angivelser:
  • en toldangivelse, der indgives i henhold til EUTK art. 135-144, eller
  • en toldangivelse, om henførsel af varer under proceduren for midlertidig indførsel eller en reeksportangivelse med henblik på at afslutte denne procedure. Uanset dette skal økonomiske operatører, som ikke er etableret i Unions toldområde, lade sig registrere hos toldmyndighederne, før de indgiver en toldangivelse om henførsel af varer under procedure for midlertidig indførsel eller en reeksportangivelse med henblik på at afslutte denne procedure, hvis registrering er en forudsætning for at anvende det fælles system til forvaltning af sikkerhedsstillelse, eller
  • en toldangivelse, som en økonomisk operatør, der er etableret i et fælles transitland, indgiver i henhold til konventionen om en fælles forsendelsesprocedure - se nærmere EFT L 226 af 13. august 1987, s. 2. Uanset dette skal økonomiske operatører, som er etableret i et fælles transitland, lade sig registrere hos toldmyndighederne, før de indgiver en toldangivelse i henhold til konventionen om en fælles forsendelsesprocedure, hvis denne angivelse indgives i stedet for en summarisk indpassageangivelse eller anvendes som en angivelse forud for afgang, eller
  • en toldangivelse, som en økonomisk operatør, der er etableret i Andorra eller San Marino, indgiver i henhold til EU-forsendelsesproceduren. Uanset dette skal økonomiske operatører, som er etableret i Andorra eller i San Marino, lade sig registrere hos toldmyndighederne, før de indgiver en toldangivelse i henhold til EU-forsendelsesprocedure, hvis denne angivelse er indgivet i stedet for en summarisk indpassageangivelse eller anvendes som en angivelse forud for afgang.
 2. Indgiver en summarisk indpassage-eller udpassageangivelse i Unionens toldområde
 3. Indgiver en angivelse til midlertidig opbevaring i Unionens toldområde.
 4. Handler som en transportør med henblik på transport ad søvejen, indre vandveje eller luftvejen. Uanset dette skal en økonomisk operatør, der handler som transportør med henblik på transport ad søvejen, indre vandveje eller luftvejen, ikke lade sig registrere hos toldmyndighederne, hvis vedkommende har fået tildelt et entydigt identifikationsnummer fra et tredjeland inden for rammerne af et tredjelands handelspartnerskabsprogram, som er anerkendt af Unionen.
 5. Handler som en transportør, der er tilsluttet toldsystemet og ønsker at modtage en eller flere af de meddelelser, der er omhandlet i toldforskrifterne vedrørende indgivelse eller ændring af summariske indpassageangivelser.

Se nærmere DF art. 5.

Andre personer end økonomiske operatører

Andre personer end økonomiske operatører skal ifølge DF art. 6, stk. 1, lade sig registrere hos toldmyndighederne, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

 1. En registrering er påkrævet i henhold til EU-lovgivningen eller en medlemsstats lovgivning
 2. Personen påbegynder operationen, for hvilken der skal tildeles et EORI-nummer efter bilag A og bilag B.

Uanset dette er registrering ikke påkrævet, hvis en anden person end den økonomiske operatør kun lejlighedsvis indgiver toldangivelser, og toldmyndighederne finder det berettiget. Se DF art. 6, stk. 2.

Se nærmere DF art. 6.

Diplomatiske missioner, internationale organisationer og andre NGO- virksomheder, behøver ikke søge om et EORI-nummer.

Hvordan er et EORI-nummer sat sammen

Et EORI-nummer er sammensat af en landekode og 1-15 tal og/eller bogstaver.

I Danmark er det besluttet at anvende virksomhedens CVR-nummer som EORI-nummer. I de tilfælde, hvor virksomheden ikke har et CVR-nummer, men kun et SE-nummer, anvendes SE-nummeret som EORI-nummer. Der udstedes ikke et registreringsbevis i forbindelse med registreringen af EORI-nummer. Skal virksomheden oplyse sit danske EORI-nummer i udlandet, skal et DK placeres foran CVR/SE-nummeret., fx DK11223344.

Der ændres ikke i de danske toldsystemer, og virksomheden skal fortsat angive CVR/SE-nummer i forbindelse med import, eksport og transit.

Registrering

Hvis en virksomhed ikke har et EORI-nummer, kan den hverken importere eller eksportere varer til eller fra EU.

Det betyder, at virksomheder, der har aktiviteter i forbindelse med import af varer til og/eller eksport af varer fra EU, og som ikke i forvejen er registreret for import og/eller eksport, skal registreres.

Danske virksomheder skal registreres for import og/eller eksport i Danmark hos Erhvervsstyrelsen. Registrering kan ske via virk.dk. Se TDL § 29

Virksomheder i lande uden for EU skal registreres i det land i EU, hvor de første gang har toldaktiviteter. Er dette land Danmark, skal registreringen ske via virk.dk/RUT.

Virksomheder i lande uden for EU kan lade sig registrere som importør og/eller eksportør ved en repræsentant, der er hjemmehørende i Danmark. I så fald hæfter virksomheden og repræsentanten solidarisk for told og afgifter mv. af de pågældende varer. Se TDL § 29, stk. 5.

Danske rederier og speditører m.fl., der har toldaktiviteter, men som ikke er registreret for import og/eller eksport, skal registreres, fordi toldaktiviteten pr. 1. juli 2009 medfører, at der skal anvendes et EORI-nummer i EU. Registrering for import/eksport eller andre toldforhold skal ske hos Erhvervsstyrelsen og kan ske via virk.dk.

Toldmyndigheden kan erklære en registrering for ugyldig efter EUTK art. 9.

Et EORI-nummer ugyldiggøres på anmodning af den registrerede person, eller når toldmyndigheden har kendskab til, at en registreret person er ophørt med at udøve aktiviteter, der gør registrering påkrævet.

Toldmyndighederne registrerer datoen for ugyldiggørelse af EORI-nummeret og giver den registrerede person meddelelse herom.

Se DF art. 7.