Dato for udgivelse
24 Jun 2016 12:25
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Mar 2016 08:42
SKM-nummer
SKM2016.288.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
B-3472-14
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Andet om moms
Emneord
Ekstraordinær, genoptagelse, grænsehandelskoncept, grov uagtsomhed, særlig forpligtelse,omhu
Resumé

Spørgsmålet i sagen var, om H1 havde handlet groft uagtsomt ved anvendelsen af et etableret grænsehandelskoncept med salg af både til danske kunder via en tysk samarbejdspartner, og om betingelserne for ekstraordinær genoptagelse af selskabets momstilsvar var opfyldt.

Landsretten fandt, at H1s grænsehandelskoncept alene blev anvendt med det formål at udnytte fordelen ved at sælge både med den lavere tyske moms, og at den tyske samarbejdspartner alene fungerede som et gennemfaktureringsled.

Under sådanne omstændigheder fandt landsretten, at der måtte påhvile H1 en særlig forpligtelse til at sikre sig, at den anvendte metode ikke indebar en overtrædelse af momslovgivningen.

Eftersom H1 ikke havde indrettet sit grænsehandelskoncept i overensstemmelse med de opstillede retningslinjer for handel med tysk moms i SKM2006.530.SR, og da H1 ikke havde iværksat eller søgt at iværksætte relevante tiltag for at sikre sig arrangementets overensstemmelse med momslovgivningen, fandt landsretten, at H1 ikke har udvist den fornødne omhu og påpasselighed og herved havde handlet groft uagtsomt. Betingelserne for ekstraordinær genoptagelse af H1 momstilsvar var således opfyldt.

Eftersom det under sagen var ubestridt, at H1 herefter havde pligt til at betale moms af de pågældende salg i grænsehandelskonceptet blev byrettens dom stadfæstet.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 32, stk. 1, nr. 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2 A.A.8.3.2.1.2.3.

Den juridiske vejledning 2016-2 A.A.8.2.2.1.2.5

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, D.A.4.1.4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, D.A.6.1.3

Appelliste

Parter

H1

(v/advokat Michael Meyn)

Mod

Skatteministeriet

(v/Kammeradvokaten v/advokat David Auken)

Afsagt af landsdommerne

Joachim Kromann, Henrik Bitsch og Jakob O. Ebbensgaard (kst.).

Byrettens dom af 16. december 2014 (BS R5-58/2014) (SKM2015.122.BR) er anket af H1 med påstand om frifindelse, idet appellanten dog anerkender, at momstilsvaret for perioden 1. maj 2008 - 30. september 2010 forhøjes til 2.944.392 kr.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse, dog således at indstævnte anerkender, at appellantens momstilsvar for perioden 1. september 2006 til 30. april 2008 alene skal forhøjes med 2.059.308 kr., hvilket beløb forrentes efter opkrævningslovens § 7 fra den 10. oktober 2011 til betaling sker.

Supplerende sagsfremstilling

For landsretten angår sagen alene, om betingelserne for ekstraordinær genoptagelse af H1' momstilsvar for perioden fra den 1. september 2006 til den 30. april 2008 er opfyldt.

SKAT har den 11. februar 2015 truffet afgørelse om at nedsætte H1's momstilsvar for perioden fra den 1. september 2006 til den 30. september 2010 med 1.250.925 kr. som følge af, at der alene skal ske efteropkrævning af for lidt opkrævet moms med 20 % frem for 25 %, jf. SKAT's styresignal SKM2014.783SKAT.

Der er enighed mellem parterne om, at den af SKAT efteropkrævede moms for perioden fra den 1. september 2006 til den 30. april 2008 beløbsmæssigt kan opgøres til 2.059.308 kr.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af A og TT.

A har forklaret bl.a., at han drev virksomhed med salg af både ved grænsehandel. Han har anvendt samme fremgangsmåde, som andre bådforhandlere. Det var på grund af konkurrence, at hans virksomhed begyndte at handle på denne måde. Han var ikke glad for den måde at handle på, og det medførte også øgede omkostninger. Han er ikke i familie med LK. LK handlede i forvejen med andre bådforhandlere. Han fik fra brancheforeningen det indtryk, at det var en acceptabel fremgangsmåde. Revisoren plejede at spørge, om bådene rent faktisk blev sendt til Tyskland. Dette kunne han bekræfte. Revisoren stillede ikke andre spørgsmål i denne forbindelse. Nogle kunder har oplyst, at de var blevet standset ved grænsen. Kunderne havde så vist fakturaen fra LK til tolderne og havde derefter fået lov til at køre videre uden problemer. Det bidrog til hans overbevisning om, at alt var i orden. Han havde en aftale med Yamaha om at yde service under garanti på Yamaha-motorer, også selv om sådanne var købt i andre lande. Avancerne på de forskellige handler var meget svingende, men et sted mellem 20-24 % var almindeligt. Avancen kunne dog være større. LK bestemte ikke over byttepris, leveringsdato, pris mv. Siden sommeren 2005 betalte kunderne direkte til H1 i stedet for til G1 i Tyskland, da det var mere praktisk. Det var på samme tid, den første fuldmagt blev udstedt. Han husker ikke, hvem der tog initiativ hertil. Fuldmagten blev udstedt, fordi de begyndte at modtage betaling i Danmark. Han spurgte ikke skattevæsenet, om det betød noget for konceptet, at betalingen skete i Danmark. Han har ikke set brevet af 4. oktober 2006 fra skattevæsenet.

Statsautoriseret revisor TT har forklaret bl.a., at han har været revisor siden 1982 og har drevet egen revisionsvirksomhed siden 2001. Han har tidligere stiftet bekendtskab med grænsehandelskonceptet, da han var revisor for et firma, der solgte sejl til både. Han var dengang forbavset over, at det kunne godkendes, men det fik han bekræftet, efter han henvendte sig til SKAT. Det var hans indtryk, at det væsentlige var, om varen havde været nede over grænsen. Han har i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab løbende afstemt H1's momsangivelser for EU-moms og dansk moms. Han har også afstemt mellemregningskontoen med LK for at sikre, at det ikke var rent pro forma. Han har gjort det klart, at det var af afgørende betydning, at varen havde været i Tyskland. H1's bogholderi blev ført i fin stand, og revisionen gav ikke anledning til bemærkninger. SKAT har foretaget såkaldt negativ kontrol hos H1 og har i den forbindelse været på besøg hos virksomheden. Han har set fuldmagten fra LK, men han husker ikke hvornår, og han har ikke selv rådgivet herom.

Procedure

Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten vedrørende spørgsmålet om genoptagelse og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Der er mellem parterne enighed om, at den beskrivelse af salgsarrangementet, som er indeholdt i Landsskatterettens kendelse, er korrekt, og A har for landsretten bekræftet, at de danske kunder fra 2005 betalte direkte til H1, hvorefter H1 over en mellemregningskonto afregnede et beløb svarende til den tyske moms samt provision til G1.

Landsretten lægger til grund, at det beskrevne salgsarrangement blev anvendt alene med det formål at udnytte fordelen ved at sælge både med den lavere tyske moms, uden at de danske kunder økonomisk eller på anden måde - bortset fra afhentningen af båden på en p-plads syd for den danske grænse - blev berørt heraf, og at G1 således reelt alene har fungeret som gennemfaktureringsled.

Under disse omstændigheder tiltræder landsretten, at der har påhvilet H1 en særlig forpligtelse til at sikre sig, at den anvendte metode ikke indebar en overtrædelse af momslovgivningen.

SKAT offentliggjorde i august 2006 nærmere retningslinjer for grænsehandel med for- brugsgoder, hvori er opregnet ni betingelser, som alle skulle være opfyldt for, at et for- brugsgode kunne sælges med tysk moms.

Da H1 ikke har indrettet grænsehandelskonceptet i overensstemmelse med de af SKAT opstillede retningslinjer for handel med tysk moms, og da H1 ikke har iværksat eller søgt at iværksætte relevante tiltag for at sikre sig handelsarrangementets overensstemmelse med momslovgivningen, tiltræder landsretten, at H1 ikke har udvist den fornødne omhu og påpasselighed og herved har handlet groft uagtsomt.

Da betingelserne for ekstraordinær genoptagelse af H1's momstilsvar for perioden fra den 1. september 2006 til den 30. april 2008 herefter er opfyldt, jf. skatte- forvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3, tager landsretten Skatteministeriets påstand til følge.

Efter sagens udfald skal H1 til Skatteministeriet i sagsomkostninger for landsretten betale 100.000 kr. Ved fastsættelsen af beløbet, der omfatter Skatteministeriets udgifter til advokatbistand inkl. moms, har landsretten lagt vægt på sagens omfang, varighed og karakter.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal H1 inden 14 dage betale 100.000 kr. til Skatteministeriet.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.