Dato for udgivelse
24 Jun 2016 08:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
07 Apr 2016 13:34
SKM-nummer
SKM2016.284.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
B-132-16
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man vil klage
Emneord
Domstolsprøvelse, sikkerhedsstillelse for sagsomkostninger
Resumé

Landsretten havde i medfør af retsplejelovens § 321, bestemt, at appellanten, der er bosiddende i Asien, skulle stille sikkerhed for de sagsomkostninger, som appellanten kunne blive pålagt at betale. Såfremt appellanten ikke gjorde dette inden en af landsretten fastsat frist, ville sagen blive afvist.

Da appellanten ikke stillede sikkerhed for sagsomkostninger inden fristens udløb, blev anken afvist.

Reference(r)

Retsplejeloven § 321

Henvisning

-

Parter

A

(v/advokat Khuram Riaz Ahmed)

mod

Skatteministeriet

(v/advokat Birgitte Kjærulff Vognsen)

Afsagt af landsdommer

Ulla Staal, Nikolaj Aarø-Hansen og Julie Arnth Jørgensen (kst.)

Sagens oplysninger og parternes påstand

Byrettens dom af 21. december 2015 (BS 39B-5649/2014) (SKM2016.75.BR) er anket af A med påstand om, at Skatteministeriet skal anerkende, at hendes skattepligtige indkomst for indkomstårene 2009, 2010 og 2011 skal nedsættes med henholdsvis 28.587 kr., 94.197 kr. og 27.468 kr.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Skatteministeriet har i ankesvarskriftet gentaget ministeriets anmodning for byretten om, at A, der er bosat i Asien, pålægges at stille sikkerhed for sagens omkostninger.

Ved retsbog af 15. marts 2016 bestemte landsretten herefter i medfør af retsplejelovens § 321, at A ved bankgaranti eller deponering af kontanter i landsretten senest den 30. marts 2016 skulle stille sikkerhed for de sagsomkostninger, som hun kunne blive pålagt at betale til Skatteministeriet, med i alt 30.000 kr., idet det samtidig blev tilkendegivet, at anken i modsat fald ville blive afvist.

Landsretten har ikke modtaget sikkerhedsstillelse.

Landsrettens begrundelse og resultat

Da A ikke har stillet sikkerhed for de sagsomkostninger, som hun kunne blive pålagt at betale til Skatteministeriet med i alt 30.000 kr., inden for den frist, som landsretten havde fastsat med samtidig tilkendegivelse om, at sagen i modsat fald ville blive afvist, afvises anken jf. retsplejelovens § 321.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Denne ankesag afvises.

I sagsomkostninger for landsretten skal A inden 14 dage betale 4.000 kr. til Skatteministeriet. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.