Dato for udgivelse
15 Jun 2016 09:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 May 2016 08:20
SKM-nummer
SKM2016.271.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
16-0110622
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Energi og kuldioxid
Emneord
Metanafgift, stationære stempelmotoranlæg, testkørsler af motorer og komponenter
Resumé

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger ikke var omfattet CO2-afgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 11 om tillægsafgift for stationære stempelmotoranlæg, i forbindelse med afleveringstestkørsler af motorer til transportmidler og power motorer samt testkørsler af motorer med henblik på udvikling af ny teknologi.

Hjemmel

Kuldioxidafgiftsloven § 2, stk. 1, nr. 11

Reference(r)

Kuldioxidafgiftsloven § 2, stk. 1, nr. 11

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit E.A.4.5.4.

Spørgsmål

 1. Anses spørgers afleveringstestkørsler på motorer til transportmidler for omfattet af CO2-afgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 11, om tillægsafgifts for stationære stempelmotoranlæg?
 2. Anses spørgers afleveringstestkørsler på power motorer for omfattet af CO2-afgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 11, om tillægsafgifts for stationære stempelmotoranlæg?
 3. Anses spørgers testkørsler på motorer til transportmidler med henblik på udvikling af ny teknologi mv. for omfattet af CO2-afgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 11, om tillægsafgifts for stationære stempelmotoranlæg?
 4. Anses spørgers testkørsler på power motorer med henblik på udvikling af ny teknologi mv. for omfattet af CO2-afgiftslovens § 1, stk. 2, nr. 11, om tillægsafgifts for stationære stempelmotoranlæg?
 5. Anses spørgers kørsler på stempelmotoranlæg i forbindelse med test af motordele med henblik på udvikling af ny teknologi for omfattet af CO2-afgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 11, om tillægsafgifts for stationære stempelmotoranlæg?

Svar

 1. Nej
 2. Nej
 3. Nej
 4. Nej
 5. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Som en del af fremstillingen af stempelmotorer foretager spørger en række testaktiviteter.

Ved testen af stempelmotorer, som helt eller delvist kan anvende gas til forbrændingen, benyttes der primært naturgas fra det danske naturgasnet, men andre gastyper kan også anvendes.

Spørger har oplyst, at både motorerne til transportmidler i spørgsmål 1 og 3 og power motorerne i spørgsmål 2 og 4 alle er stempelmotorer.

Fakta om spørgers testaktiviteter

Spørger anses i forhold til afgiftslovgivningen som en særskilt juridisk enhed i forhold til virksomheden B.

Spørger foretager testkørsler på motorer. Motoranlæggene i byen XX er alle midlertidigt placeret i testhallen med henblik på testkørsler. Af skemaet nedenfor er der skitseret nærmere oplysninger om de enkelte testkørsler. Motoranlæggene transporteres ind i hallen, som en samlet del, ved hjælp af en luftpude og tilsluttes gasforsyning og skorsten. Prøvestanden udgøres således hovedsagligt af et gulvareal i en hal, hvor der kan tilkobles gas og skorsten. 

 

Lokation

Formål test

Test periode

Ejerskab motoranlæg

Ydelse som sælges

Byen XX

-  Motorer til transportmidler

 

Afleveringstest

1-5 dage afhængig af kundens krav

B

Testydelse faktureres til B

 

R&D test

 0-12 måneder

B

Testydelse faktureres til B

- Power

 

Afleveringstest

1-5 dage afhængig af kundens krav

B

Testydelse faktureres til B

 

R&D test

 0-12 måneder

B

Testydelse faktureres til B

Byen YY

-  Udviklingstest motordele (én stor motor)

Test af nye komponenter/ny teknologi

0-3 måneder

Spørger

Testydelser faktureres ikke særskilt, men indgår som del af prisen ved salg af komponenter.

R&D står for research & development - det vil sige test med det formål at udvikle og efterprøve nye design af komponenter/indstillinger.

Byen XX - Motorer til transportmidler

I byen XX foretages der afleveringstestkørsler på motorer til transportmidler. Testperioden er typisk på 1-5 dage. Anlæggene er alle ejet af B. 
Spørger fakturerer testydelsen til B.

Afleveringstestkørslerne på motorerne til transportmidlerne foretages, når motorerne er komplette både mekanisk og elektrisk.

Der foretages videre testkørsler på motorer til transportmidler med henblik på udvikling af ny teknologi mv. Sådanne test har en testperiode fra 0-12 måneder. Motorerne er alle ejet af B. Spørger fakturerer testydelsen til B.

Motorerne til transportmidlerne er komplette under testene i forbindelse med udvikling af ny teknologi, men testene udføres for verificering af motorens komponenter og til test af nye design af komponenter, og det er derfor ikke nødvendigvis det endelige design af motoren, der her køres med. Der er altså tale om prototyper af motoren, hvor formålet er at optimere motoren i forhold til ydelse, emissioner, forbrug og holdbarhed inden motoren sættes på markedet.

Byen XX - Power

I byen XX foretages der tilsvarende test på power motorer. Sådanne motorer vil typisk skulle anvendes som energiproducerende anlæg ved den endelige kunde.

At power motorerne anvendes som energiproducerende anlæg ved den endelige kunde vil sige, at power motorerne typisk sælges til energiselskaber, virksomheder mv. med henblik på at producere strøm til det offentlige net.  

Afleveringstestkørslerne på power motorerne foretages, når motorerne er komplette både mekanisk og elektrisk.

Power motorerne er komplette under testene i forbindelse med udvikling af ny teknologi, men testene udføres for verificering af motorens komponenter og til test af nye design af komponenter, og det er derfor ikke nødvendigvis det endelige design af motoren, der her køres med. Der er altså tale om prototyper af motoren, hvor formålet er at optimere motoren i forhold til ydelse, emissioner, forbrug og holdbarhed inden motoren sættes på markedet.

Byen YY

I byen YY foretages der en række tests af nye komponenter på et motoranlæg, med henblik på udvikling af ny teknologi. Motoranlægget er fast placeret i en hal. Testperioden for komponenterne er typisk 0-3 måneder. Motoranlægget og de nye komponenter, der testes på, er ejet af spørger. Testydelsen faktureres ikke særskilt, men indgår i prisen ved salg af nye komponenter fra spørger som en udviklingsomkostning.

Under testkørslen er motoren komplet, men testkørslerne finder udelukkende sted grundet udvikling, og motoren vil aldrig komme ud til kunden i dette format/den opsætning.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Indledningsvist citerer spørger nedenstående lovgivning og praksis.

Lovgivning

CO2-afgiftsloven - LBK nr 321 af 04/04/2011:

§ 2, stk.1: I perioden 2010-2014 er afgiftssatserne for de enkelte år som anført i bilag 2. For 2015 udgør afgiften for følgende energiprodukter:

..

..

nr. 11: Naturgas og bygas med en nedre brændværdi på 39,6 megajoule (MJ) pr. normal m3 (Nm3), 38,4 øre pr. Nm3. Naturgas med en nedre brændværdi på 39,6 megajoule (MJ) pr. normal m3 (Nm3), der anvendes eller er bestemt til anvendelse som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg i tillæg til 1. pkt., 6,6 øre pr. Nm3.

Lov om CO2-kvoter - LOV nr 1095 af 28/11/2012:

§ 2, stk. 1, nr. 6: Produktionsenhed: En stationær teknisk enhed, der består af et eller flere anlæg beliggende på samme lokalitet, hvorfra der udføres de aktiviteter, der er omfattet af loven og regler udstedt i medfør af loven, tillige med eventuelle andre direkte tilknyttede aktiviteter, der har en teknisk forbindelse med aktiviteterne på stedet, og som kan have indvirkning på udledninger og forurening.

§ 4, stk. 1: Loven finder anvendelse på emissioner fra aktiviteter og drivhusgasser, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF med tilhørende EU-retsakter.

Kvotehandelsdirektivet - Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF:

Bilag 1:

KATEGORIER AF AKTIVITETER OMHANDLET I ARTIKEL 2, STK. 1, 3 OG 4, ARTIKEL 14, STK. 1, 28 OG 30

1. Anlæg eller dele af anlæg, der benyttes til forskning, udvikling og testning af nye produkter, er ikke omfattet af dette direktiv.

Praksis

SKM2001.598.LSR hvor Landsskatteretten i forhold til elafgiftslovens § 2, stk. 2, har truffet afgørelse om, at de i sagen omhandlede motoranlæg blev anset for stationært placeret. Retten har i den forbindelse tillagt det vægt, at de pågældende anlæg ikke uden afholdelse af væsentlige omkostninger kan flyttes samt, at disse udgør den eneste tilgængelige energikilde og således anvendes i det omfang, der produktionsmæssigt er behov herfor.

Journalnr. 12-0250295 som også er en Landsskatteretsafgørelse. Her er begrebet stationære motoranlæg fortolket i forhold til dieselmotorer, der genererer strøm til køleaggregater, fastmonteret på mobile produktionsanlæg (køletrailer/påhængsvogne). Retten fandt i denne sag, at de omhandlede generatoranlæg ikke kunne anses for stationære anlæg på trods af fastmonteringen på de mobile produktionsanlæg.

Spørgers vurdering og begrundelse

Det er spørgers opfattelse, at spørger ikke foretager aktiviteter i forbindelse med de nævnte testkørsler, som er omfattet af CO2-afgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 11, om tillægsafgift på metan for stationære stempelmotoranlæg. Det skyldes, at hverken motorerne til transportmidlerne eller power motorerne kan anses for stationære anlæg, og det fremgår direkte af ordlyden i bestemmelsen, at det alene er stationære anlæg, der er omfattet.

Spørger finder, at spørgers opfattelse er i overensstemmelse med praksis, hvorefter stationære anlæg blandt andet er anlæg, der ikke uden afholdelse af væsentlige omkostninger kan flyttes, som udgør den eneste tilgængelige energikilde, og som anvendes i det omfang, der produktionsmæssigt er behov for det, jf. SKM2001.598.LSR.

Derudover følger det af praksis, at et generatoranlæg ikke kan anses for et stationært anlæg, på trods af fastmonteringen på de mobile produktionsanlæg.

Motoranlæggene/komponenter ved spørger er alle midlertidigt placeret med henblik på testkørsel og flyttes således hyppigt. Derudover tjener anlæggene ikke som energikilde i forhold til de udførte testkørsler, og der er ikke tale om motordrift med henblik på energifremstilling.

Ved fortolkning af begrebet stationære motoranlæg er det spørgers vurdering, at CO2-kvotelovgivningen bør inddrages. Politisk har målet med afgiftsbeskatningen været at afstemme beskatning af forbrug af energiprodukter, som ligger henholdsvis uden og inden for CO2-kvotelovgivningen, hvilket bl.a. fremgår af forarbejderne til bestemmelsen om bundfradraget i CO2-afgiftslovens § 9 c. Henset til denne sammenkobling af CO2-kvotelovgivningen til CO2-afgiftsloven er det således oplagt at afstemme, hvorvidt spørgers aktiviteter med testkørsler er omfattet af CO2-kvotelovgivningen.

Det fremgår af CO2-kvotelovens § 2, stk. 1, nr. 6, at begrebet stationære motoranlæg er direkte indarbejdet i bestemmelsen, som definerer produktionsenheder. Det fremgår endvidere af CO2-kvotelovens § 4 om lovens anvendelsesområde, at det alene er stationære anlæg, der er omfattet af loven. § 4 henviser til aktiviteter omfattet af kvotehandelsdirektivet, og det fremgår direkte af kvotehandelsdirektivet, at det ikke omfatter anlæg eller dele af anlæg, der benyttes til forskning, udvikling og testning af nye produkter.

Således er forskning, udvikling og testaktiviteter på produktionsanlæg specifikt undtaget fra kvoteregulering. Dette understøtter, at sådanne aktiviteter ikke anses for omfattet af begrebet stationære produktionsenheder.

Det skal endvidere bemærkes, at de enkelte stempelmotorer, der som en del af fremstillingsprocessen bliver indkørt og afprøvet, heller ikke bliver registreret ved gasleverandøren, som er myndighed for gasreglements afsnit B4, eftersom indkøringen og afprøvningen ikke betragtes som en stationær installation.

Slutteligt kan det ud fra en naturlig sproglig fortolkning af ordet "stationær" udledes, at der ikke er tale om anlæg, der befinder sig på et sted midlertidigt. Ordet stationært betyder, at noget forbliver på et sted/ikke forandrer sig eller forsvinder, jf. opslag i ordborgen fra Det danske Sprog og Litteraturselskab, www.dsl.dk

På baggrund af ovenstående må det konkluderes, at ingen af spørgers testkørsler er omfattet af CO2-afgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 11, om tillægsafgifts på metan, da testkørslerne ikke sker på stationære anlæg.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørgers afleveringstestkørsler på motorer til transportmidler ikke er omfattet af CO2-afgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 11, om tillægsafgifts for stationære stempelmotoranlæg.

Lovgrundlag

CO2-afgiftsloven

§ 1, lyder:

"Der svares kuldioxidafgift m.v. til statskassen af varer, der er afgiftspligtige efter

1) lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., bortset fra bioolier m.v. og metanol omfattet af den nævnte lovs § 1, stk. 1, nr. 19 og 20, såfremt metanolen er af ikke syntetisk oprindelse,

2)lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.,

3) lov om afgift af naturgas og bygas m.v., bortset fra gas omfattet af lovens § 1, stk. 1, 2. pkt.

Stk. 2. Der svares endvidere en afgift af biogas, der anvendes som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW."

§ 2, stk. 1, nr. 11, fastsætter:

"I perioden 2010-2014 er afgiftssatserne for de enkelte år som anført i bilag 2. For 2015 udgør afgiften for følgende energiprodukter:

(...)

11) Naturgas og bygas med en nedre brændværdi på 39,6 megajoule (MJ) pr. normal m3 (Nm3), 38,4 øre pr. Nm3. Naturgas med en nedre brændværdi på 39,6 megajoule (MJ) pr. normal m3 (Nm3), der anvendes eller er bestemt til anvendelse som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg i tillæg til 1. pkt., 6,6 øre pr. Nm3."

Forarbejder

Den nuværende formulering af CO2-afgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 11, blev indført ved § 5, nr. 2, i lov nr. 722 af 25. juni 2010 om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love.

Af forarbejderne til lov nr. 722 af 25. juni 2010 (2009/1 LSF 162) fremgår af pkt. 3.3.2. om forslagets baggrund:

"Forslaget om afgift på andre klimagasser end CO2 har som anført ovenfor under 1.3. baggrund i regeringens og Dansk Folkepartis aftale Forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat.

En af de væsentlige kilder til udledningen af uforbrændt metan er produktion af el og varme. Udledningen af uforbrændt metan fra produktion af el og varme udgør ca. 0,7 mio. tons CO2-ækvivalenter

I kraftvarmeværker udleder de pågældende stempelmotorer en lagt større del af den indfyrede gas end andre kraftvarmeværker. I praksis bør en afgift på andre klimagasser end CO2 (uforbrændt metan) ved energianvendelse være en afgift på gas brugt i stationære stempelmotoranlæg. Der kommer ca. 11 kg CO2-ækvivalenter pr. GJ naturgas brugt i motoranlæg...."

Af samme forarbejder fremgår af pkt. 3.3.3. om forslagets indhold:

"Forslaget går ud på, at indføre afgift på andre klimagasser end CO2 (uforbrændt metan) ved energianvendelse, der udledes fra stationære stempelmotorer, f.eks. til kraftvarmeformål eller som drivmiddel i en mekanisk proces. Afgiften opkræves af den mængde naturgas og biogas, der anvendes i de pågældende stempelmotoranlæg. Ved stationære stempelmotoranlæg forstås ikke gasturbiner. Medens stempelmotoranlæg rummer mekanisk fungerende stempler, indgår disse ikke i en gasturbine."

Af de specielle bemærkninger til lovforslagets § 5, nr. 2, fremgår:

"Det foreslås således, at der indsættes en ny afgiftssats i CO2-afgiftslovens liste over varer, der er afgiftspligtige efter loven, således at leverancer af naturgas, der anvendes eller er bestemt til anvendelse som motorbrændstof i stempelmotoranlæg, afgiftsbelægges som en afgift på andre klimagasser end CO2. Den afgiftspligtige varemængde i dette tilfælde svarer således til den afgiftspligtige mængde af naturgas i medfør af lov om afgift af naturgas og bygas med den modifikation, at den afgiftspligtige mængde her alene omfatter leverancer af naturgas, der anvendes eller er bestemt til anvendelse som motorbrændstof i stempelmotoranlæg. Afgiftssatserne for udledningen af uforbrændt metan er beregnet på grundlag af oplysninger om udledningen af metan givet den forbrændte mængde naturgas målt efter energiindhold, når energifremstillingen foregår på et stempelmotoranlæg, metans klimapåvirkning målt i CO2-ækvivalenter og den forventede pris for CO2-kvoter. Endvidere reguleres med den forventede udvikling i nettoprisindekset på 1,8 pct. årligt i forhold til niveauet for 2008, jf. § 32 a i mineralolieafgiftsloven.

Efter de aktuelle opgørelser af emissionsfaktorer for metan fra DMU kommer der 465 g/GJ naturgas brugt i stempelmotorer.

Metan er en kraftigt virkende klimagas. Klimavirkningen regnes for 21 gange kraftigere pr. ton end CO2. De 465 g/GJ metan fra naturgas svarer således til 9,765 kg CO2/GJ (21 x 0,465 kg/GJ). (...)"

Praksis

SKM2001.598.LSR. Et grusværk, der ved anlæg, der ansås for stationære i relation til elafgiftslovens § 2, stk. 2, producerede el til eget forbrug. Grusværket var berettiget til godtgørelse for afgift af olie forbrugt som motorbrændstof til elektricitetsfremstilling vedrørende den periode, hvor virksomheden var berettiget til registrering efter elafgiftsloven.

Det fremgik af sagen, at virksomheden fremstillede grus til industrien (cementstøberier) fra afdelinger beliggende i henholdsvis X og Y. Virksomheden producerede elektricitet - der udelukkende blev brugt til drift af maskiner i grusgravene - på egne generatoranlæg. Alle generatoranlæggene stod på trailere med hjul. Trailerne var erhvervet brugte for ca. 10.000 kr. pr. stk. En eventuel flytning ville indebære nedtagning af sorteringsanlægget og indebære en udgift på ca. 50 - 60.000 kr.

Under sagen i Landsskatteretten gjorde virksomheden bl.a. gældende, at generatoranlæggende aldrig var blevet flyttet og heller ikke var opbygget med henblik herpå. At anlæggene stod på hjul skyldtes alene, at de var monteret i billigt indkøbte containere. 

Landsskatteretten fandt, at generatoranlæggene måtte anses for stationære, samt at der forelå kontinuerlig fremstilling af elektricitet, jf. elafgiftlovens § 2, stk. 2. Retten tillagde det vægt, at de pågældende anlæg ikke uden afholdelse af væsentlige omkostninger kunne flyttes, samt at disse udgjorde den eneste tilgængelige energikilde og således anvendes i det omfang, der produktionsmæssigt var behov herfor.

Den juridiske vejledning pkt. E.A.4.5.4- Varer opfattet af reglerne

"(...)

Naturgas: Afgiftspligtig anvendelse

Der skal betales metanafgift af naturgas, der anvendes eller er bestemt til anvendelse som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg.

Metanafgift på naturgas opkræves som et tillæg til CO2-afgiften på naturgas.

Der skal dermed betales både CO2-afgift og metanafgift af naturgas, der anvendes i stationære stempelmotoranlæg.

Der skal betales afgift uanset stempelmotoranlæggets størrelse.

Se CO2AL § 2, stk. 1, nr. 11.

(...)

Anvendelse af naturgas, hvoraf der ikke skal betales metanafgift

Der skal ikke betales metanafgift af naturgas, der anvendes som brændstof til følgende formål:

 • Brændstof i gasturbineanlæg
 • Motorbrændstof i ikke-stationære stempelmotoranlæg, fx i motorkøretøjer og ikke stationære motorredskaber.
 • Brændstof/brændsel i kedelanlæg (varmeproduktionsanlæg)

(...)"

Begrundelse

I henhold til ordlyden af CO2-afgiftsloven skal metan afgiftsbelægges, hvis det anvendes eller er bestemt til anvendelse som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg. Loven definerer ikke nærmere, hvad der forstås ved stationære stempelmotoranlæg.

Forarbejderne til lov nr. 722 af 25. juni 2010 om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love definerer ligeledes ikke nærmere, hvad der skal forstås ved "stationære stempelmotoranlæg". Det fastslås dog, at begrebet ikke omfatter gasturbiner.

Ifølge forarbejderne er formålet med bestemmelsen er at afgiftsbelægge uforbrændt metan, der udledes fra stationære stempelmotorer, idet metan er en kraftig virkende klimagas. En af de væsentligste kilder til uforbrændt metan er produktion af el og varme, og i kraftvarmeværker udleder de pågældende stempelmotorer en lagt større del af den indfyrede gas end andre kraftvarmeværker.

SKAT lægger til grund, at de af spørger fremstillede motorer til transportmidler er stempelmotorer. SKAT lægger endvidere til grund, at afleveringstestkørslerne er en del af spørgers fremstilling af motorerne. SKAT lægger herudover til grund, at motorerne til transportmidlerne ikke tjener som energikilde i forhold til de udførte testkørsler, og der ikke er tale om motordrift med henblik på energifremstilling. SKAT lægger endelig til grund, at spørgers afleveringstestkørsler foregår ved, at en motor transporteres ind i en testhal ved hjælp af en luftpude, hvorefter motoren anbringes i en prøvestand hos spørger. Prøvestanden består hovedsagelig af et gulvareal i en hal, hvortil der tilkobles gas og en skorsten.

SKAT finder efter en konkret individuel vurdering af spørgers afleveringstestkørsler af motorer til transportmidler, at motorbrændstof til dette ikke kan anses som anvendt eller bestemt til anvendelse i stationære stempelmotorer i relation til CO2-afgiftlovens § 2, stk. 1, nr. 11.

I vurderingen er lagt vægt på, at testkørslen af motorerne er en del af produktionsprocessen, idet motoren ikke har nogen funktion som motor, men nærmere er et fremstillet produkt, der kvalitetssikres for derefter at blive solgt. Der er endvidere lagt vægt på, at testkørslen ikke foretages med henblik på produktion af el og varme, som ifølge forarbejderne er en af de væsentligste kilder til uforbrændt metan. Der er desuden lagt vægt på, at hensigten med motorerne er, at disse ikke skal være stationære, men skal sørge for fremdrift af transportmidler. Der er derudover lagt vægt på, at motorerne transporteres ind i testhallen ved hjælp af en luftpude, og kan flyttes uden væsentlige omkostninger. Der er endelig lagt vægt på, at der er tale om en midlertidig placering af motorerne, og at testkørslerne har en varighed på 1-5 dage.  

SKAT finder på denne baggrund, at den naturgas, der anvendes som motorbrændstof i forbindelse med afleveringstestkørslerne af motorerne til transportmidler, ikke er afgiftspligtig efter reglerne i CO2-afgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 11, om tillægsafgift for stationære stempelmotoranlæg.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "nej".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at spørgers afleveringstestkørsler på power motorer ikke er omfattet af CO2-afgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 11, om tillægsafgifts for stationære stempelmotoranlæg.

Lovgrundlag

Der henvises til det anførte under spørgsmål nr. 1.

Forarbejder

Der henvises til det anførte under spørgsmål nr. 1.

Praksis

Der henvises til det anførte under spørgsmål nr. 1.

Begrundelse

Der henvises til det anførte i de tre første afsnit under spørgsmål nr. 1.

SKAT lægger til grund, at de af spørger fremstillede power motorer er stempelmotorer. SKAT lægger endvidere til grund, at afleveringstestkørslerne er en del af spørgers fremstilling af power motorerne. SKAT lægger herudover til grund, at power motorerne ikke tjener som energikilde i forhold til de udførte testkørsler, og der ikke er tale om motordrift med henblik på energifremstilling. SKAT lægger endelig til grund, at spørgers afleveringstestkørsler foregår ved, at en power motor transporteres ind i en testhal ved hjælp af en luftpude, hvorefter power motoren anbringes i en prøvestand hos spørger. Prøvestanden består hovedsagelig af et gulvareal i en hal, hvortil der tilkobles gas og en skorsten.

SKAT finder efter en konkret individuel vurdering af spørgers afleveringstestkørsler af power motorerne, at motorbrændstof til dette ikke kan anses som anvendt eller bestemt til anvendelse i stationære stempelmotorer i relation til CO2-afgiftlovens § 2, stk. 1, nr. 11.

I vurderingen er lagt vægt på, at testkørslen af power motorerne er en del af produktionsprocessen, idet motoren ikke har nogen funktion som motor, men nærmere er et fremstillet produkt, der kvalitetssikres for derefter at blive solgt. Der er endvidere lagt vægt på, at testkørslen ikke foretages med henblik på produktion af el og varme, som ifølge forarbejderne er en af de væsentligste kilder til uforbrændt metan. Der er derudover lagt vægt på, at power motorerne transporteres ind i testhallen ved hjælp af en luftpude, og kan flyttes uden væsentlige omkostninger. Der er endelig lagt vægt på, at der er tale om en midlertidig placering af power motorerne, og at testkørslerne har en varighed på 1-5 dage.  

SKAT finder på denne baggrund, at den naturgas, der anvendes som motorbrændstof i forbindelse med afleveringstestkørslerne af power motorerne, ikke er afgiftspligtig efter reglerne i CO2-afgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 11, om tillægsafgift for stationære stempelmotoranlæg.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "nej".

Spørgsmål 3

Anses spørgers testkørsler på motorer til transportmidler med henblik på udvikling af ny teknologi mv. for omfattet af CO2-afgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 11, om tillægsafgifts for stationære stempelmotoranlæg?

Lovgrundlag

Der henvises til det anførte under spørgsmål nr. 1.

Forarbejder

Der henvises til det anførte under spørgsmål nr. 1.

Praksis

Der henvises til det anførte under spørgsmål nr. 1.

Begrundelse

Der henvises til det anførte i de tre første afsnit under spørgsmål nr. 1.

SKAT lægger til grund, at de motorer til transportmidler, hvorpå der foretages testkørsler, er stempelmotorer. SKAT lægger endvidere til grund, at testkørslerne er en del af spørgers fremstilling af nye komponenter til motorerne. Der er ved testkørslerne tale om prototyper af motorerne, hvor formålet er at optimere motorerne i forhold til ydelse, emissioner, forbrug og holdbarhed inden motorerne sættes på markedet. SKAT lægger herudover til grund, at motorerne til transportmidlerne ikke tjener som energikilde i forhold til de udførte testkørsler, og der ikke er tale om motordrift med henblik på energifremstilling. SKAT lægger endelig til grund, at spørgers afleveringstestkørsler foregår ved, at en motor transporteres ind i en testhal ved hjælp af en luftpude, hvorefter motoren anbringes i en prøvestand hos spørger. Prøvestanden består hovedsagelig af et gulvareal i en hal, hvortil der tilkobles gas og en skorsten.

SKAT finder efter en konkret individuel vurdering af spørgers testkørsler af motorer til transportmidler med henblik på udvikling af ny teknologi, at motorbrændstof til dette ikke kan anses som anvendt eller bestemt til anvendelse i stationære stempelmotorer i relation til CO2-afgiftlovens § 2, stk. 1, nr. 11.

I vurderingen er lagt vægt på, at testkørslen er en del af produktionsprocessen af nye komponenter til motorer, og at afprøvningsmotoren ikke har nogen funktion som motor, men nærmere er et led i fremstillingen af et produkt, der kvalitetssikres for derefter at kunne blive solgt. Der er endvidere lagt vægt på, at testkørslen ikke foretages med henblik på produktion af el og varme, som ifølge forarbejderne er en af de væsentligste kilder til uforbrændt metan. Der er desuden lagt vægt på, at hensigten med motorerne er, at disse ikke skal være stationære, men skal sørge for fremdrift af transportmidler. Der er derudover lagt vægt på, at motorerne transporteres ind i testhallen ved hjælp af en luftpude, og kan flyttes uden væsentlige omkostninger. Der er endelig lagt vægt på, at der er tale om en midlertidig placering af motorerne.  

SKAT finder på denne baggrund, at den naturgas, der anvendes som motorbrændstof i forbindelse med testkørslerne af motorerne til transportmidler med henblik på udvikling af ny teknologi, ikke er afgiftspligtig efter reglerne i CO2-afgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 11, om tillægsafgift for stationære stempelmotoranlæg.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "nej".

Spørgsmål 4

Anses spørgers testkørsler på power motorer med henblik på udvikling af ny teknologi mv. for omfattet af CO2-afgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 11, om tillægsafgifts for stationære stempelmotoranlæg?

Lovgrundlag

Der henvises til det anførte under spørgsmål nr. 1.

Forarbejder

Der henvises til det anførte under spørgsmål nr. 1.

Praksis

Der henvises til det anførte under spørgsmål nr. 1.

Begrundelse

Der henvises til det anførte i de tre første afsnit under spørgsmål nr. 1.

SKAT lægger til grund, at de power motorer, hvorpå der foretages testkørsler, er stempelmotorer. SKAT lægger endvidere til grund, at testkørslerne er en del af spørgers fremstilling af nye komponenter til power motorer. Der er ved testkørslerne tale om prototyper af motorerne, hvor formålet er at optimere motorerne i forhold til ydelse, emissioner, forbrug og holdbarhed inden motorerne sættes på markedet. SKAT lægger herudover til grund, at power motorerne ikke tjener som energikilde i forhold til de udførte testkørsler, og der ikke er tale om motordrift med henblik på energifremstilling. SKAT lægger endelig til grund, at spørgers afleveringstestkørsler foregår ved, at en power motor transporteres ind i en testhal ved hjælp af en luftpude, hvorefter power motoren anbringes i en prøvestand hos spørger. Prøvestanden består hovedsagelig af et gulvareal i en hal, hvortil der tilkobles gas og en skorsten.

SKAT finder efter en konkret individuel vurdering af spørgers testkørsler af power motorer med henblik på udvikling af ny teknologi, at motorbrændstof til dette ikke kan anses som anvendt eller bestemt til anvendelse i stationære stempelmotorer i relation til CO2-afgiftlovens § 2, stk. 1, nr. 11.

I vurderingen er lagt vægt på, at testkørslen af power motorerne er en del af produktionsprocessen af nye komponenter til power motorer, og at afprøvningsmotoren ikke har nogen funktion som motor, men nærmere er et led i fremstillingen af et produkt, der kvalitetssikres for derefter at kunne blive solgt. Der er endvidere lagt vægt på, at testkørslen ikke foretages med henblik på produktion af el og varme, som ifølge forarbejderne er en af de væsentligste kilder til uforbrændt metan. Der er derudover lagt vægt på, at power motorerne transporteres ind i testhallen ved hjælp af en luftpude, og kan flyttes uden væsentlige omkostninger. Der er endelig lagt vægt på, at der er tale om en midlertidig placering af power motorerne.  

SKAT finder på denne baggrund, at den naturgas, der anvendes som motorbrændstof i forbindelse med testkørslerne af power motorerne med henblik på udvikling af ny teknologi, ikke er afgiftspligtig efter reglerne i CO2-afgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 11, om tillægsafgift for stationære stempelmotoranlæg.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 4 besvares med "nej".

Spørgsmål 5

Anses spørgers kørsler på stempelmotoranlæg i forbindelse med test af motordele med henblik på udvikling af ny teknologi for omfattet af CO2-afgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 11, om tillægsafgifts for stationære stempelmotoranlæg?

Lovgrundlag

Der henvises til det anførte under spørgsmål nr. 1.

Forarbejder

Der henvises til det anførte under spørgsmål nr. 1.

Praksis

Der henvises til det anførte under spørgsmål nr. 1.

Begrundelse

Der henvises til det anførte i de tre første afsnit under spørgsmål nr. 1.

SKAT lægger til grund, at den motor, hvorpå der foretages testkørsler, er en stempelmotor. SKAT lægger endvidere til grund, at testkørslen er en del af spørgers fremstilling af nye komponenter. SKAT lægger herudover til grund, at afprøvningsmotoren ikke tjener som energikilde i forhold til de udførte testkørsler, og der ikke er tale om motordrift med henblik på energifremstilling.

SKAT finder efter en konkret individuel vurdering af spørgers testkørsler med henblik på udvikling af ny teknologi, at motorbrændstof til dette ikke kan anses som anvendt eller bestemt til anvendelse i stationære stempelmotorer i relation til CO2-afgiftlovens § 2, stk. 1, nr. 11.

I vurderingen er lagt vægt på, at testkørslen er en del af produktionsprocessen af nye komponenter, og at afprøvningsmotoren ikke har nogen funktion som motor, men nærmere er et led i fremstillingen af et produkt, der kvalitetssikres for derefter at kunne blive solgt. Der er endvidere lagt vægt på, at testkørslen ikke foretages med henblik på produktion af el og varme, som ifølge forarbejderne er en af de væsentligste kilder til uforbrændt metan. SKAT har noteret, at testkørslerne har en varighed på 0-3 måneder.

SKAT finder på denne baggrund, at den naturgas, der anvendes som motorbrændstof ved testkørslerne på spørgers stempelmotoranlæg med henblik på udvikling af ny teknologi, ikke er afgiftspligtig efter reglerne i CO2-afgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 11, om tillægsafgift for stationære stempelmotoranlæg.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 5 besvares med "nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.