Dato for udgivelse
23 Jun 2016 14:08
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 May 2016 12:48
SKM-nummer
SKM2016.281.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
65/2015
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Udbytteskat - indeholdelse - hæftelse - retteindkomstmodtager - udbytte - bevisbyrde - gennemstrømning
Resumé

Et udloddende selskab havde ikke godtgjort, at et udloddet udbytte var modtaget (oppebåret) af et udenlandsk moderselskab, som opfyldte kravene for, at udbyttet kunne fritages for udbytteskat. Det udloddende selskab havde dermed forsømt en pligt til at indeholde udbytteskat. Selskabet var følgelig ansvarlig for betalingen af den ikke-indeholdte skat. 

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 2, stk. 1 litra c
Kildeskatteloven § 65
Kildeskatteloven § 69, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.D.8.10.5 Udbytteindtægter

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.D.2.2.1 Rette indkomstmodtager/udgiftsbærer

Redaktionelle noter

Tidligere instans: se SKM2015.397.ØLR

Appelliste

Parter

H1 Holding ApS

(v/adv. Bente Møll Pedersen)

Mod

Skatteministeriet

(v/Kammeradvokaten ved adv. Søren Horsbøl Jensen)

Afsagt af Højesteretsdommerne

Poul Søgaard, Niels Grubbe, Marianne Højgaard Pedersen, Henrik Waaben og Jens Kruse Mikkelsen.

Påstande

Parterne har gentaget deres påstande.

Supplerende sagsfremstilling

H1 Holding ApS har oplyst, at der efter lovgivningen i Luxembourg som udgangspunkt ikke gælder et krav om lovpligtig revision af regnskaber for selskaber af samme type som H1 Investments SARL. Under sagens behandling for Højesteret har H1 Holding ApS imidlertid fået revisionsfirmaet R1 - som efter det oplyste ikke er koncernens sædvanlige revisionsfirma globalt - til at revidere H1 Investments SARL regnskaber for årene 2006, 2007 og 2008.

Det fremgår af de årsrapporter, som R1 har revideret pr. 13. oktober 2015, at H1 Investments SARL ikke har udloddet udbytte til sit moderselskab, H1 Investments Inc., i årene 2006- 2008 eller senere - heller ikke de fordringer på beløb svarende til i alt 62.874.867 kr., som er det omtvistede udbytte fra H1 Investments SARL datterselskab, H1 Holding ApS. Fordringerne indgår som en del af H1 Investments SARL finansielle aktiver på selskabets balance ved udgangen af både 2006, 2007 og 2008. Det fremgår endvidere af afsnittet om efterfølgende begivenheder ("Subsequent events") i årsrapporten for 2006, at H1 Investments SARL den 1. december 2009 overdrog de udloddede fordringer på H1 Investments Inc. - inkl. renter på i alt 1.560.393 EUR - til H1.2 LLC til delvis nedbringelse af H1 Investments SARL gæld til dette selskab.

Anbringender

H1 Holding ApS har supplerende anført bl.a., at udbytte alene kan dække over betalinger til direkte aktionærer, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1, og et aktionærforhold er således en forud- sætning for, at der kan være tale om udbytte. Landsrettens dom bryder med en fast og langvarig praksis for fastlæggelse af rette indkomstmodtager af udbytte, hvorefter rette indkomstmodtager af et udbytte altid er den aktuelle aktionær, uanset om udbyttet udloddes til en indirekte aktionær eller tredjemand, der anses for at have modtaget indkomsten fra aktionæren.

Begrænset skattepligt efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, forudsætter efter ordlyden, at udbyttet kvalificeres som omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 1, og ligningslovens § 16 A, stk. 2, definerer udbytte som "alt, hvad der af selskabet udloddes til aktuelle aktionærer". Ifølge kildeskattelovens § 65, stk. 1, 3. pkt., henregnes til udbytte alt, hvad der af selskabet udloddes til aktionærer. Der er ikke i de nævnte bestemmelser sprogligt belæg for at beskatte en udlodning, der kvalificeres som "udbytte", hos andre end den direkte aktionær. Indførelsen af særregler om mellemholdingselskaber i aktieavancebeskatningslovens § 4 A, stk. 3, og § 4 B, stk. 2, bekræfter denne opfattelse.

Det fastholdes, at det beroede på en fejl, at udbyttet oprindeligt ikke var medtaget i regnskabet for H1 Investments SARL for 2006. Det fastholdes endvidere, at udbyttet - der ikke var et kontant udbytte - faktisk blev udloddet til H1 Investments SARL, der har haft økonomisk gavn af den udloddede fordring. H1 Investments SARL har ikke efter modtagelsen af udbyttet eller i øvrigt udloddet udbytte til sit moderselskab, H1 Investments Inc., hvilket bekræftes i de nu reviderede årsrapporter for H1 Investments SARL for årene 2006, 2007 og 2008.

Skatteministeriet har supplerende anført bl.a., at sagens omstændigheder skaber en formodning for, at de udloddede fordringer blev ledt uden om H1 Investments SARL og tilbage til H1 Investments Inc. For at formodningen kan anses for afkræftet, må det kræves, at H1 Holding ApS for det første dokumenterer, at udbyttet og de deraf flydende renter blev bogført oprindeligt, og at internt regnskabsmateriale ikke alene kan gøre det, fordi det ikke har været kendt for omverdenen.

H1 Holding ApS har ikke godtgjort, at udbyttet og de deraf flydende renter oprindeligt blev bog- ført korrekt. Der foreligger ingen dokumentation for, at rentetilskrivninger løbende blev bogført over eksempelvis en mellemregningskonto med H1 Investments Inc. H1 Holding ApS kan ikke løfte sin bevisbyrde ved at fremlægge den ændrede årsrapport for 2006 og årsrapporter for efterfølgende indkomstår, som selskabet ensidigt har fået et revisionsfirma til at revidere - navnlig ikke i det foreliggende tilfælde, hvor revisionsfirmaets konklusioner alene er baseret på de dokumenter, der er fremlagt i sagen. Forklaringerne for landsretten om, hvorfor udlodningen af fordringerne og de påløbne renter af fordringerne ikke blev indtægtsført og bogført korrekt, hænger ikke sammen og kan derfor ikke lægges til grund.

Det påhviler ikke Skatteministeriet at fremlægge "dokumentation" for, at udbyttet blev ført uden om eller strømmede igennem H1 Investments SARL. H1 Holding ApS har ikke nærmere beskrevet, hvori i en sådan "dokumentation" skulle bestå, men det kan ikke være dokumentation for bankoverførsler eller lignende. Koncernens måde at gribe tingene an på, herunder den koncerninterne finansiering, var nemlig kendetegnet ved, at der ikke skete pengeoverførsler, men at der alene var tale om bogholderiposteringer.

Højesterets begrundelse og resultat

Sagen angår, om H1 Holding ApS var forpligtet til at indeholde udbytteskat i forbindelse med beslutningen den 8. juni 2006 om udlodning af et udbytte på 62.874.867 kr. til sit moderselskab, H1 Investments SARL., der har hjemsted i Luxembourg, og om H1 Holding ApS i givet fald hæfter over for det offentlige for betaling af den ikke opkrævede udbytteskat (kildeskat) på dengang 28 % af udbyttet svarende til 17.604.962 kr. Udbyttet blev udloddet i form af fordringer på H1 Investments SARL moderselskab, H1 Investments Inc., der havde hjemsted på Cayman Islands.

Efter kildeskattelovens § 65, stk. 1, skal et selskab indeholde udbytteskat i forbindelse med enhver vedtagelse eller beslutning om udbetaling eller godskrivning af udbytte af aktier eller andele i selskabet. Dette gjaldt dog ikke, hvis udbyttet blev oppebåret af et udenlandsk moderselskab, der opfyldte visse betingelser, og hvis beskatning skulle frafaldes enten efter EU's moder-/datterselskabsdirektiv (2011/96/EU) eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, jf. de dagældende bestemmelser i kildeskattelovens § 65, stk. 5, og selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c.

Det fremgår af sagen, at H1 Holding ApS selv anså beslutningen af 8. juni 2006 for en udlodning af udbytte. Højesteret finder, at det følger af ordlyden af kildeskattelovens § 65, stk. 5, og selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, at fritagelse for pligten til at indeholde udbytteskat af et udbytte forudsætter, at udbyttet modtages (oppebæres) af et udenlandsk moderselskab, som opfylder kravene i selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c.

Højesteret tiltræder af de grunde, som landsretten har anført, at H1 Holding ApS ikke har godtgjort, at selskabet faktisk udloddede udbyttet til H1 Investments SARL, og lægger til grund, at udbyttet blev ledt uden om dette selskab. Det kan ikke føre til en ændret bevisvurdering, at der efter landsrettens dom er udarbejdet reviderede årsrapporter for H1 Investments SARL for årene 2006, 2007 og 2008 på grundlag af de bilag, der allerede er fremlagt under denne sag.

Højesteret tiltræder herefter, at H1 Holding ApS ikke har godtgjort, at udbyttet er modtaget af et udenlandsk moderselskab, som opfyldte kravene til at fritage H1 Holding ApS for at indeholde udbytteskat.

Højesteret tiltræder endvidere, at H1 Holding ApS er ansvarlig for betalingen af den ikke inde- holdte udbytteskat, jf. kildeskattelovens § 69, stk. 1.

Højesteret stadfæster herefter dommen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal H1 Holding ApS betale 750.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8a.