Dato for udgivelse
13 jun 2016 08:13
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 jun 2016 08:13
SKM-nummer
SKM2016.263.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
16-0271516
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Forældelse, refusion, tilbagebetaling, udbytteskat
Resumé

SKAT ændrer praksis vedrørende forældelse af krav på refusion af indeholdt udbytteskat. Praksisændringen sker med fremadrettet virkning.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 67 A.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit A.B.4.1.4.2.

1. Sammenfatning

SKAT ændrer praksis vedrørende forældelse af krav på refusion af indeholdt udbytteskat. Forældelsesfristen for sådanne krav er fremadrettet 3 år. Der er tale om en skærpelse af praksis, der sker med fremadrettet virkning

 

2. Baggrund og problemstilling

Det har i tidligere udgaver af Den juridiske vejledning været anført, at der gælder en 5-årig forældelsesfrist for krav på refusion af for meget indeholdt udbytteskat. Denne praksis har været baseret på en fortolkning af kildeskattelovens § 67 A, hvorefter bestemmelsen også omfatter krav på refusion af indeholdt udbytteskat.

I forbindelse med sagen om refusion af indeholdt udbytteskat har SKAT genovervejet denne fortolkning af anvendelsesområdet for kildeskattelovens § 67 A.

 

3. Retsgrundlag

Har personer, der er skattepligtige efter kildeskattelovens § 2 eller selskabsskattelovens § 2, modtaget udbytte, hvori der efter kildeskattelovens § 65 er indeholdt kildeskat, som overstiger den endelige skat efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller direktiv 2011/96/EU om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater, refunderes beløbet efter anmodning fra den pågældende, jf. kildeskattelovens § 69 b.

På tilsvarende måde refunderes indeholdt udbytteskat efter anmodning, når en person, som ikke er skattepligtig til Danmark, har erhvervet udbytte, hvori der efter § 65 er indeholdt udbytteskat, jf. § 67, stk. 3.

Efter forældelseslovens § 3, stk. 1, er forældelsesfristen 3 år, medmindre andet følger af andre bestemmelser.

 

4. SKATs opfattelse

Kildeskattelovens § 65-65 D angår indeholdelse af udbytteskat (§ 65), begrænset skattepligtiges betaling af udbytteskat i de tilfælde, hvor der ikke indeholdes kildeskat (§ 65 A), begrænset skattepligtige selskabers skat ved arbejdsudleje (§ 65 B), samt indeholdelse af royaltyskat (§ 65 C) og renteskat (§ 65 D). Bestemmelserne vedrører ikke refusion af udbytteskat.

Det er derfor SKATs opfattelse, at kildeskattelovens § 67 A ikke finder anvendelse ved fastlæggelsen af forældelsesfristen for krav på refusion af indeholdt udbytteskat. Dette betyder, at krav på refusion af indeholdt udbytteskat forældes efter 3 år, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.

Dette gælder dog ikke, hvis en anden forældelsesfrist følger af en dobbeltbeskatningsoverenskomst, f.eks. artikel 46, stk. 3, i den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst, hvorefter der gælder en forældelsesfrist på 4 år for tilbagesøgning af kildeskat.

SKAT ændrer derfor praksis fremadrettet, således at krav på refusion af indeholdt udbytteskat forældes efter 3 år, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.

 

5. Virkningstidspunktet

Det fremgår af Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit A.A.7.1.5, at det kun er muligt at iværksætte en skærpende praksisændring med virkning for fremtiden og efter udmelding af et passende varsel, der giver borgerne mulighed for at indrette sig efter den ændrede retstilstand.

Praksisændringen har derfor virkning 3 måneder efter offentliggørelsen af dette styresignal.

Det indebærer, at krav på refusion af indeholdt udbytteskat anses for forældet efter 5 år, hvis anmodningen om refusion er modtaget hos SKAT senest 3 måneder efter offentliggørelsen af dette styresignal. Er anmodningen modtaget hos SKAT senere end 3 måneder efter offentliggørelsen af dette styresignal, anses kravet på refusion af indeholdt udbytteskat for forældet efter 3 år.

Udbyttemodtagere, som endnu ikke har anmodet om refusion af indeholdt udbytteskat, og hvis krav er ældre end 3 år, har dermed 3 måneder fra offentliggørelsen af dette styresignal til at gøre kravet gældende over for SKAT.

Krav på refusion af indeholdt udbytteskat forældes således:

  • efter 5 år, hvis anmodningen om refusion af kravet er modtaget hos SKAT inden offentliggørelsen af dette styresignal,
  • efter 5 år, hvis anmodningen om refusion af kravet er modtaget hos SKAT i perioden fra offentliggørelsen af dette styresignal og senest 3 måneder efter offentliggørelsen, og
  • efter 3 år, hvis anmodningen om refusion af kravet er modtaget hos SKAT senere end 3 måneder efter offentliggørelsen af dette styresignal.

Praksisændringen kan ikke føre til, at forældelsesfristen forlænges ud over de 5 år, der fulgte af hidtidig praksis. Dette gælder dog ikke, hvis en anden forældelsesfrist følger af en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

 

6. Gyldighed

Styresignalet vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit A.B.4.1.4.2. Styresignalet ophæves efter udløbet af den under punkt 5 omtalte frist på 3 måneder.