Indhold

Dette afsnit handler om de særlige klageregler i EUTK.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Klagevejledning
 • Klageberettiget
 • Klagemuligheder
 • Overspringsregel ved Toldstyrelsen
 • Opsættende virkning
 • Klagevejledning i afgørelser, der kan påklages til Landsskatteretten
 • Vejledning i afgørelser, der kan indbringes for domstolene
 • Konsekvenser af manglende klagevejledning

Se også A.A.7.4.9.1. og A.A.10.

Lovgrundlag

EUKT art. 22, art 29 og art. 44.

FVL § 25.

Klagevejledning

Efter udløbet af høringsfristen sendes en begrundet afgørelse med klagevejledning i henhold til EUTK art. 44, se EUTK art. 22, stk. 6 og stk. 7 og EUTK art. 29.

Se A.A.7.4.5.3.

Klagevejledningen skal indeholde oplysninger om:

 • hvilken myndighed der er klageinstans (herunder muligheden for at indbringe afgørelsen direkte for domstolene)
 • hvortil klagen skal indsendes
 • fremgangsmåden ved indgivelse af klagen
 • eventuelle tidsfrister, herunder hvornår en klage skal være kommet i myndighedens/domstolenes besiddelse.

Se FVL § 25, der udfylder EUTK.

Klageberettiget

Enhver, der berøres umiddelbart og individuelt af Toldstyrelsens afgørelse, er klageberettiget. Se EUTK art. 44, stk. 1.

Se også A.A.10.2.1.

Klagemuligheder

I Danmark er der mulighed for at indgive klage over afgørelsen til Skatteankestyrelsen, der visiterer klagen til Landsskatteretten, eller indbringe afgørelsen direkte for domstolene, medmindre andet er bestemt efter anden lovgivning, jf. SFL § 48, stk. 1, nr. 1.

Det er således muligt at indbringe en afgørelse for domstolene med det samme eller efter, at der er indgivet en klage over afgørelsen til Skatteankestyrelsen. Dette gælder selv om Landsskatteretten, hvortil klagen er visiteret, ikke har truffet afgørelse i sagen. Se SFL § 48, stk. 2, 1. pkt. Det er dog ikke muligt også at indbringe afgørelsen for domstolene, hvis klageren fra Skatteankeforvaltningen i forbindelse med en høring har modtaget oplysninger om indholdet af den afgørelse, som sagens oplysninger efter Skatteforvaltningens vurdering vil føre til. Se SFL § 48, stk. 2, 1. pkt.

Se også A.A.10.3.

Skatteministeriet kan indbringe en sag for domstolene, når Landsskatteretten har truffet afgørelse i sagen. Se SFL § 49.

Det er også muligt for klageren at indbringe Landsskatterettens afgørelse for domstolene.

Fristen for at indbringe en afgørelse for domstolene er 3 måneder. Denne frist gælder både for borgeren og for Skatteministeriet. Se SFL §§ 48-49.

Se A.A.1.9, A.A.10.1, A.A.10.2 og A.A.10.3.

Overspringsregel ved Toldstyrelsen

En ansøger kan indgive en klage direkte til Landsskatteretten, hvis Toldstyrelsen ikke har truffet afgørelse inden for fristen i EUTK art. 22, stk. 3, dvs. 120 dage efter antagelsen. Se EUTK art. 44, stk. 1 og A.A.7.8.

Bemærk, at der er tale om en særlig regel, der kun gælder for told, og som giver mulighed for at springe Toldstyrelsens sagsbehandling over.

Opsættende virkning

Indgivelse af en klage har ikke opsættende virkning. Se EUTK art. 45, stk. 1.

Toldstyrelsen kan dog suspendere gennemførelsen af afgørelsen helt eller delvist, hvis Toldstyrelsen har en begrundet formodning om, at afgørelsen ikke er i overensstemmelse med lovgivningen eller der frygtes uoprettelig skade for personen. Hvis afgørelsen medfører, at der skal betales import- eller eksportafgifter, er suspensionen betinget af, at der stilles sikkerhed, medmindre en dokumenteret vurdering konstaterer, at sikkerhedsstillelsen medfører alvorlige økonomiske eller sociale vanskeligheder. Se EUTK art. 45, stk. 2 og stk. 3.

Se A.A.12.1.1. om henstand.

Klagevejledning i afgørelser, der kan påklages til Landsskatteretten

Der skal vejledes om:

 • Klagen skal sendes til Skatteankestyrelsen, der visiterer klagen.
 • Klagen skal sendes til Skatteankestyrelsen, Ved Vesterport 6, 1612 København V eller sendes elektronisk fra Skatteankestyrelsens klageportal.
 • Klage kan indgives af enhver klageberettiget, se ovenfor.
 • Klagen skal være modtaget senest tre måneder fra modtagelsen af den afgørelse, der klages over. Hvis klageren ikke har modtaget afgørelsen, skal klagen være modtaget senest 4 måneder efter afgørelsen er afsendt fra den myndighed, der har truffet afgørelsen.
 • Klagen skal være skriftlig, begrundet og angive de punkter der klages over.
 • Den afgørelse og tilhørende sagsfremstilling der klages over, skal vedlægges klagen.
 • At der skal betales et klagegebyr på 1100 kr. Klagegebyret skal som udgangspunkt indbetales til Skatteankestyrelsen via den digitale selvbetjeningsløsning, som Skatteankestyrelsen anviser, og skal indbetales samtidig med indgivelsen af klagen, ellers bortfalder den.

Se SFL § 4 a, SFL § 35 a, SFL § 35 c, og BEK nr. 929 af 18. juni 2020 om Skatteankestyrelsen.

Se også A.A.7.4.9.1 og A.A.10.2.

Vejledning i afgørelser, der kan indbringes for domstolene

Der skal vejledes om:

 • Muligheden for sagsanlæg ved domstolene, hvis der gælder lovbestemte frister for et sagsanlæg. Se FVL § 26.

Se også A.A.7.4.9.2 og A.A.10.3 Domstolsprøvelse.

Konsekvenser af manglende klagevejledning

Manglende eller mangelfuld klagevejledning medfører ikke, at afgørelsen bliver ugyldig.

Konsekvensen er, at klagefristen suspenderes, indtil korrekt klagevejledning gives.

Se A.A.7.4.9.1.