Indhold

Dette afsnit handler om de særlige klageregler i EUTK.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Klagevejledning
 • Klageberettiget
 • Klageinstans
 • Overspringsregel ved Toldstyrelsen
 • Opsættende virkning
 • Klagevejledning ved klage til Landsskatteretten
 • Konsekvenser af manglende klagevejledning

Se også A.A.7.4.9.1. og A.A.10.

Lovgrundlag

EUKT art. 22, art 29 og art. 44. FVL § 25.

Klagevejledning

Efter udløbet af høringsfristen sendes en begrundet afgørelse med klagevejledning i henhold til EUTK art. 44, se EUTK art. 22, stk. 6 og stk. 7 og EUTK art. 29.

Se A.A.7.4.5.1.

Klagevejledningen skal indeholde oplysninger om:

 • hvilken myndighed der er klageinstans
 • hvortil klagen skal indsendes
 • fremgangsmåden ved indgivelse af klage
 • eventuelle tidsfrister, herunder hvornår en klage skal være kommet i myndighedens besiddelse.

Se FVL § 25, der udfylder EUTK.

Klageberettiget

Enhver der berøres umiddelbart og individuelt af Toldstyrelsens afgørelse er klageberettiget. Se EUTK art. 44, stk. 1.

Se også A.A.10.2.1.

Klageinstans

I Danmark indgives klagen til Skatteankestyrelsen, der visiterer klagen til Landsskatteretten. Landsskatterettens afgørelse kan indbringes for domstolene.

Se A.A.10.1, A.A.10.2 og A.A.10.2.2.5.

Overspringsregel ved Toldstyrelsen

En ansøger kan indgive en klage direkte til Landsskatteretten, hvis Toldstyrelsen ikke har truffet afgørelse indenfor fristen i EUTK art. 22, stk. 3, dvs. 120 dage efter antagelsen. Se EUTK art. 44, stk. 1 og A.A. 7.8.

Bemærk, at der er tale om en særlig regel, der kun gælder for told, og som giver mulighed for at springe Toldstyrelsens sagsbehandling over.

Opsættende virkning

Indgivelse af en klage har ikke opsættende virkning. Se EUTK art. 45, stk. 1.

Toldstyrelsen kan dog suspendere gennemførelsen af afgørelsen helt eller delvist, hvis Toldstyrelsen har en begrundet formodning for, at afgørelsen ikke er i overensstemmelse med lovgivningen eller der frygtes uoprettelig skade for personen. Hvis afgørelsen medfører, at der skal betales import- eller eksportafgifter, er suspensionen betinget af, at der stilles sikkerhed, medmindre en dokumenteret vurdering konstaterer, at sikkerhedsstillelsen medfører alvorlige økonomiske eller sociale vanskeligheder. Se EUTK art. 45, stk. 2 og stk. 3.

Se A.A.12.1.1. om henstand.

Klagevejledning ved klage til Landsskatteretten

Der skal vejledes om:

 • Klagen skal sendes til Skatteankestyrelsen, der visiterer klagen.
 • Klagen skal sendes til Skatteankestyrelsen, Ved Vesterport 6, 1612 København V eller sendes elektronisk fra Skatteankestyrelsens klageportal.
 • Klage kan indgives af enhver klageberettiget, se ovenfor.
 • Klagen skal være modtaget senest tre måneder fra modtagelsen af den afgørelse, der klages over. Hvis klageren ikke har modtaget afgørelsen, skal klagen være modtaget senest 4 måneder efter afgørelsen er afsendt fra den myndighed, der har truffet afgørelsen.
 • Klagen skal være skriftlig, begrundet og angive de punkter der klages over.
 • Den afgørelse og tilhørende sagsfremstilling der klages over, skal vedlægges klagen.
 • At der skal betales et klagegebyr på 1100 kr.

Se SFL § 4 a, SFL § 35 a, SFL § 35 c, og BEK nr. 1516 af 13. december 2013 § 1.

Se også A.A.10.2.

Konsekvenser af manglende klagevejledning

Manglende eller mangelfuld klagevejledning medfører ikke, at afgørelsen bliver ugyldig.

Konsekvensen er, at klagefristen suspenderes, indtil korrekt klagevejledning gives.

Se A.A.7.4.9.1.