Indhold

Dette afsnit handler om de særlige klageregler i EUTK.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Klagevejledning
 • Klageberettiget
 • Klageinstans
 • Overspringsregel ved SKAT
 • Opsættende virkning
 • Klagevejledning ved klage til Landsskatteretten
 • Konsekvenser af manglende klagevejledning

Se også A.A.7.4.9.1. og A.A.10.

Regel

EUKT art 22, art 29 og art 44. FVL § 25.

Klagevejledning

Efter udløbet af høringsfristen, sendes en begrundet afgørelse med klagevejledning i henhold til EUTK art 44, Se EUTK art 22, stk. 6 og stk. 7 og EUTK art 29.

Se A.A.7.4.5.1.

Klagevejledningen skal indeholde oplysninger om

 • hvilken myndighed der er klageinstans
 • hvortil klagen skal indsendes
 • fremgangsmåden ved indgivelsen af klagen
 • eventuelle tidsfrister, herunder hvornår klagen skal være kommet i myndighedens besiddelse

Se FVL § 25, der udfylder EUTK.

Klageberettiget

Enhver der berøres umiddelbart og individuelt af SKATs afgørelse er klageberettiget. Se EUTK art 44, stk. 1.

Se også A.A.10.2.1.

Klageinstans

I Danmark indgives klagen til Skatteankestyrelsen, der visiterer klagen til Landsskatteretten. Landsskatterettens afgørelse kan indbringes for domstolene.

Se A.A.10.1, A.A.10.2. og A.A.10.2.2.5.

Overspringsregel ved SKAT

En ansøger kan indgive en klage direkte til Landsskatteretten, hvis SKAT ikke har truffet afgørelse indenfor fristen i EUTK art 22, stk. 3, dvs. 120 dage efter antagelsen. Se EUTK art 44, stk. 1 og F.A.36.4.7.

Bemærk, at der er tale om en særlig regel, der kun gælder for told, og som giver mulighed for at springe SKATs sagsbehandling over.

Opsættende virkning

Indgivelse af en klage har ikke opsættende virkning. Se EUTK art 45, stk. 1.

Skat kan dog suspendere gennemførelsen af afgørelsen helt eller delvist, hvis SKAT har en begrundet formodning for, at afgørelsen ikke er i overensstemmelse med lovgivningen eller der frygtes uoprettelig skade for personen. Hvis afgørelsen medfører, at der skal betales import- eller eksportafgifter, er suspensionen betinget af, at der stilles sikkerhed, medmindre en dokumenteret vurdering konstaterer, at sikkerhedsstillelsen medfører alvorlige økonomiske eller sociale vanskeligheder. Se EUTK art 45, stk. 2 og stk. 3.

Se A.A.12.1.1. om henstand.

Klagevejledning ved klage til Landsskatteretten

Der skal vejledes om:

 • Klagen skal sendes til Skatteankestyrelsen, der visiterer klagen.
 • Klagen skal sendes til Skatteankestyrelsen, Ved Vesterport 6, 1612 København V eller sendes elektronisk fra Skatteankestyrelsens klageportal.
 • Klage kan indgives af enhver klageberettiget, se oven for.
 • Klagen skal være modtaget senest tre måneder fra modtagelsen af den afgørelse, der klages over. Hvis klageren ikke har modtaget afgørelsen, skal klagen være modtaget senest 4 måneder efter afgørelsen er afsendt fra den myndighed, der har truffet afgørelsen.
 • Klagen skal være skriftlig og begrundet, og angive de punkter der klages over.
 • Den afgørelse og tilhørende sagsfremstilling der klages over, skal vedlægges klagen.
 • At der skal betales et klagegebyr på 400 kr.

Se SFL § 4 a, SFL § 35 a, SFL § 35 c, og BEK nr. 1516 af 13. december 2013 § 1.

Se også A.A.10.2.

Konsekvenser af manglende klagevejledning

Manglende eller mangelfuld klagevejledning medfører ikke, at afgørelsen bliver ugyldig.

Konsekvensen er, at klagefristen suspenderes, indtil korrekt klagevejledning gives.

Se A.A.7.4.9.1.