Indhold

Dette afsnit handler om de særlige sagsbehandlingsfrister i EUTK.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om frister i EUTK
  • Frist for antagelse
  • Afgørelsesfrist
  • Fristforlængelse
  • Overspringsregel ved Toldstyrelsen
  • Virkning
  • Forlænget anvendelse af BOO og BTO
  • Høring vedrørende AEO
  • Supplerende oplysninger vedrørende godtgørelse eller fritagelse

Generelt om frister i EUTK

Når der i toldlovgivningen er fastsat en periode, dato eller tidsfrist, kan dette ikke ændres, medmindre andet er fastsat. Se EUTK art. 55, stk. 1.

Datoforordningen finder anvendelse (EØF nr. 1182/71). Se EUTK art. 55, stk. 2.

Frist for antagelse

Når Toldstyrelsen træffer afgørelser efter ansøgning, skal Toldstyrelsen senest 30 dage efter modtagelse af ansøgningen bekræfte, om betingelserne for antagelse af ansøgningen er opfyldt. Hvis betingelserne er opfyldt, skal Toldstyrelsen senest 30 dage efter modtagelse af ansøgningen meddele ansøgeren, at ansøgningen er antaget. Se EUTK art. 22, stk. 2.

Hvis Toldstyrelsen ikke meddeler ansøgeren, hvorvidt ansøgningen er antaget eller ej, anses ansøgningen for at være antaget. Se GF art. 12, stk. 3.

Antagelsestidspunktet er defineret i GF art. 12:

Når Toldstyrelsen antager en ansøgning i henhold til DF art. 11, stk. 1, er antagelsestidspunktet den dato, hvor Toldstyrelsen har modtaget alle nødvendige oplysninger i henhold til EUTK art. 22, stk. 2.

Konstaterer Toldstyrelsen, at ansøgningen ikke indeholder alle nødvendige oplysninger, anmodes ansøgeren om at forelægge de relevante oplysninger inden for en rimelig frist, som ikke må overstige 30 dage.

Modtager ansøgeren ingen meddelelse om, hvorvidt ansøgningen er antaget eller ej, anses ansøgningen for at være antaget. Antagelsesdatoen er datoen for indgivelsen af ansøgningen eller, i de tilfælde hvor ansøgeren efter anmodning fra Toldstyrelsen har forelagt supplerende oplysninger, den dato, hvor den sidste oplysning foreligger.

Forelægger ansøgeren ikke de oplysninger, som Toldstyrelsen anmodede om inden for fristen, kan ansøgningen ikke antages, og ansøgeren underrettes herom.

Afgørelsesfrist

Toldstyrelsen skal træffe afgørelse senest 120 dage efter ansøgningen er antaget. Se EUTK art. 22, stk. 3.

Frist for at træffe afgørelse om en ansøgning om en bevilling (EUTK art. 211, stk. 1).

Hvis en ansøgning om bevilling i henhold til EUTK art. 211, stk. 1, litra a, kun involverer én medlemsstat, skal en afgørelse om denne ansøgning, uanset EUTK art. 22, stk. 3, første afsnit, træffes straks og senest 30 dage efter den dato, hvor ansøgningen blev antaget.

Hvis en ansøgning om bevilling i henhold til EUTK art. 211, stk. 1, litra b, kun involverer én medlemsstat, skal en afgørelse om denne ansøgning, uanset EUTK art. 22, stk. 3, første afsnit, træffes straks og senest 60 dage efter den dato, hvor ansøgningen blev antaget.

Hvis de økonomiske forudsætninger i henhold til EUTK art. 211, stk. 6, skal undersøges, skal den i nærværende artikel, stk. 1, første afsnit, omhandlede tidsfrist forlænges til et år fra den dato, hvor sagen blev indsendt til Kommissionen.

Toldmyndighederne informerer ansøgeren eller bevillingshaveren om behovet for at undersøge de økonomiske forudsætninger og, hvis bevillingen endnu ikke er udstedt, om forlængelse af fristen i overensstemmelse med første afsnit.

Se DF art. 171.

Fristforlængelse

På Toldstyrelsens initiativ

Hvis Toldstyrelsen ikke kan overholde afgørelsesfristen, skal ansøgeren underrettes herom inden afgørelsesfristens udløb, med begrundelse for fristoverskridelsen, og angivelse af en ny afgørelsesfrist, der ikke må overstige yderligere 30 dage. Den samlede forlængelse kan højst være 60 dage. Se DF art. 28, stk. 1. Se EUTK art. 22, stk. 3.

Hvis det er nødvendigt at bede ansøger om yderligere oplysninger, fastsætter Toldstyrelsen en frist på højst 30 dage til at komme med oplysningerne. Afgørelsesfristen forlænges tilsvarende. Ansøger underrettes herom. Se DF art. 13, stk. 1.

Hvis der skal foretages høring af ansøger, se A.A.7.4.5.3, forlænges afgørelsesfristen med 30 dage. Ansøger underrettes herom. Se DF art. 13, stk. 2.

Hvis der skal foretages høring af en anden myndighed, se A.A.7.4.5.3, forlænges afgørelsesfristen med den samme periode, som den anden myndighed har fået forlænget høringsperioden med. Ansøger underrettes herom. Se DF art. 13, stk. 3.

Fristforlængelse i straffesager

Er der grundlag for bestyrket mistanke om en overtrædelse af toldlovgivningen og skattelovgivningen, og toldmyndighederne foretager undersøgelser baseret på dette grundlag, forlænges fristen for at træffe afgørelsen med det tidsrum, der er nødvendigt for at afslutte de pågældende undersøgelser. Denne forlængelse må ikke overskride ni måneder. Ansøgeren skal oplyses om forlængelsen, medmindre dette vil bringe undersøgelsen i fare. Se DF art. 13, stk. 4.

Hvis der verserer en straffesag, som giver anledning til tvivl om, hvorvidt ansøgeren opfylder de betingelser, der er omhandlet i EUTK art. 39, litra a (AEO), skal fristen for at træffe afgørelsen forlænges med det tidsrum, der er nødvendigt for at afslutte sagen. Se DF art. 28, stk. 2.

Fristforlængelse, når Kommissionen træffer afgørelse

Når EUTK art. 116, stk. 3, første afsnit, eller art. 116, stk. 3, andet afsnit, litra b, finder anvendelse, suspenderes fristen for at træffe afgørelsen om godtgørelse eller fritagelse indtil det tidspunkt, hvor den pågældende medlemsstat har modtaget meddelelsen af Kommissionens afgørelse eller meddelelsen fra Kommissionen om, at sagen returneres af de grunde, der er anført i EUTK art. 98, stk. 6.

Når EUTK art. 116, stk. 3, andet afsnit, litra b, finder anvendelse, suspenderes fristen for at træffe afgørelsen om godtgørelse eller fritagelse indtil det tidspunkt, hvor den pågældende medlemsstat har modtaget meddelelsen af Kommissionens afgørelse om den sag, hvor lignende faktiske og retlige forhold gør sig gældende.

Se DF art. 97.

Kommissionen afgør, hvorvidt godtgørelse eller fritagelse er berettiget, inden for ni måneder fra datoen for modtagelsen af den sag, der er omhandlet i EUTK art. 98, stk. 1.

Når Kommissionen har været nødt til at anmode medlemsstaten om supplerende oplysninger som omhandlet i EUTK art. 98, stk. 5, forlænges fristen med tidsrummet fra Kommissionens anmodning om supplerende oplysninger til dens modtagelse af oplysningerne. Kommissionen underretter den pågældende person om denne forlængelse.

Hvis Kommissionen agter at træffe en negativ afgørelse, som omhandlet i EUTK art. 99, stk. 1, forlænges perioden med 30 dage.

Når Kommissionen foretager undersøgelser for at kunne træffe en afgørelse, forlænges fristen med det tidsrum, der er nødvendigt til de pågældende undersøgelser. Forlængelse må ikke overskride ni måneder. Kommissionen underretter den pågældende medlemsstat og person om datoen for, hvornår undersøgelserne indledes og afsluttes.

Se DF art. 100.

Kommissionen underretter den pågældende medlemsstat om sin afgørelse hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest 30 dage efter udløbet af den frist, der er anført i EUTK art. 100, stk. 1.

Den toldmyndighed, der har kompetence til at træffe afgørelsen, offentliggør en afgørelse på grundlag af den afgørelse, Kommissionen har meddelt.

Den medlemsstat, hvori den toldmyndighed, der har kompetence til at træffe afgørelsen, hører til, underretter ligeledes Kommissionen ved at sende den en kopi af den pågældende afgørelse.

Når afgørelsen i de tilfælde, der er omhandlet i EUTK art. 116, stk. 3, er positiv for den pågældende person, kan Kommissionen angive, på hvilke betingelser toldmyndighederne skal indrømme godtgørelse af eller fritagelse for afgifter i tilfælde, hvor lignende faktiske og retlige forhold gør sig gældende.

Se DF art. 101.

Hvis Kommissionen ikke træffer en afgørelse inden for den frist, der er fastsat i DF art. 100, eller ikke underretter den pågældende medlemsstat om afgørelsen inden for den frist, der er fastsat i DF art. 101, stk. 1, træffer den toldmyndighed, der har kompetence til at træffe en afgørelse, en afgørelse, der er positiv for den pågældende person. Se DF art. 102.

På ansøgers initiativ

Toldstyrelsen kan efter anmodning fra ansøger forlænge fristen, hvis ansøger beder om mere tid til at opfylde betingelser og kriterier. Se EUTK art. 22, stk. 3.

Overspringsregel ved Toldstyrelsen

En ansøger kan indgive en klage direkte til Landsskatteretten, hvis Toldstyrelsen ikke har truffet afgørelse inden for fristen i EUTK art. 22, stk. 3, dvs. 120 dage efter antagelsen. Se EUTK art. 44, stk. 1 og A.A.7.4.9.3.

Virkning

Afgørelsen har virkning fra modtagelsen, medmindre andet er bestemt i afgørelsen eller toldlovgivningen. Dette gælder dog ikke, hvis afgørelsen er suspenderet i henhold til EUTK art. 45, stk. 2. Se EUTK art. 22, stk. 4.

Toldstyrelsen kan annullere, ændre eller tilbagekalde en afgørelse, der ikke er i overensstemmelse med toldlovgivningen. Se EUTK art. 23, stk. 3.

I specifikke tilfælde skal Toldstyrelsen tage en afgørelse op til fornyet vurdering eller suspendere en afgørelse, som ikke skal tilbagekaldes, ændres eller annulleres. Se EUTK art. 23, stk. 4.

Afgørelsen får i følgende tilfælde virkning fra en anden dato end den dato, hvor ansøgeren modtager den eller må antages at have modtaget den, se DF art. 14:

Hvis afgørelsen vil få positive følger for ansøgeren, og ansøgeren har anmodet om, at afgørelsen får virkning fra en anden dato, får afgørelsen virkning fra den dato, som ansøgeren anmoder om, forudsat at denne ligger efter den dato, hvor ansøgeren modtager afgørelsen eller må antages at have modtaget den.

Hvis en tidligere afgørelse er blevet meddelt med en tidsbegrænsning, og det eneste formål med den aktuelle afgørelse er at forlænge dennes gyldighed, får afgørelsen virkning fra dagen efter udløbet af den tidligere afgørelses gyldighedsperiode.

Hvis virkningen af afgørelsen betinges af, at ansøgeren gennemfører visse formaliteter, får afgørelsen virkning fra den dato, hvor ansøgeren modtager eller må antages at have modtaget meddelelsen fra den kompetente toldmyndighed om, at formaliteterne er blevet afsluttet på tilfredsstillende vis.

Se også A.A.5.4.

Forlænget anvendelse af BOO og BTO

Toldstyrelsen skal senest 30 dage efter ansøgning om forlænget anvendelse af BOO eller BTO, træffe afgørelse, forudsat alle nødvendige oplysninger er modtaget. Hvis ikke alle nødvendige oplysninger er modtaget, er fristen 30 dage fra modtagelse af oplysningerne. Se EUTK art. 34, stk. 9.

Se A.A.3.15.1. og A.A.3.15.2.

Høring vedrørende AEO

Høringsprocessen skal afsluttes senest 80 dage fra den dato, hvor Toldstyrelsen meddeler de betingelser og kriterier, som den hørte toldmyndighed skal undersøge. Se GF art. 31, stk. 3.

Hvis Toldstyrelsen har oplysninger af relevans for ansøgningen om AEO status, skal Toldstyrelsen meddele disse oplysninger til den kompetente toldmyndighed inden 30 dage fra fremsendelse af ansøgningen, jf. GF art. 30. Se GF art. 31, stk. 4.

Supplerende oplysninger vedrørende godtgørelse eller fritagelse

Hvis der i forbindelse med godtgørelse eller fritagelse skal indhentes oplysninger fra en anden medlemsstat, skal toldmyndighederne i den medlemsstat hvor varerne befinder sig, straks og senest 30 dage efter anmodningen, indhente oplysninger eller udføre den kontrol, der er anmodet om, eller meddele at den ikke kan skaffe oplysningerne eller udføre kontrollen. Se GF art. 175, stk. 3.