Indhold

Dette afsnit handler om Toldstyrelsens sagsfremstillinger.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Hovedregel - sagsfremstilling
 • Undtagelser - ikke krav om høring
 • Sagsfremstillingens form og indhold
 • Høring og afgørelse
 • Konsekvenser af manglende eller mangelfuld sagsfremstilling
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også A.A.7.4.6.

Lovgrundlag

EUTK art. 22, art. 29 og art. 44. GF art 8. DF art. 8SFL § 19.

Hovedregel - sagsfremstilling

Høring i henhold til EUTK sker ved fremsendelse af en sagsfremstilling. Se EUTK art. 22, stk. 6 og SFL § 19, stk. 1, 1. pkt.

SFL § 19, stk. 1, 1. pkt. udfylder EUTK, da der ikke i EUTK, GF eller DF er fastsat bestemmelser om, hvordan høringen skal ske.

Undtagelser - ikke krav om høring

Der er ikke krav om sagsfremstilling, hvis der ikke er krav om høring. Se A.A.7.4.5.3.

Dette gælder f.eks. begunstigende afgørelser og afgørelser hvor der gives fuldt ud medhold. Se den udtømmende opremsning i A.A.7.4.5.3.

Når der ikke er krav om høring, skal parten ikke have en sagsfremstilling, men kun have en afgørelse.

Sagsfremstillingens form og indhold

Sagsfremstillingen skal som minimum indeholde:

 • En henvisning til de dokumenter og oplysninger, som Toldstyrelsen vil basere afgørelsen på.
 • Angivelse af høringsfristen.
 • En henvisning til personens ret til indsigt i de oplysninger og dokumenter, som Toldstyrelsen vil basere afgørelsen på.
 • En redegørelse for de faktiske forhold, Toldstyrelsen tillægger betydning ved afgørelsen.
 • Den afgørelse, som Toldstyrelsen vurderer oplysningerne fører frem til.
 • Begrundelse for afgørelsen, der opfylder de krav der fremgår af FVL § 24 til en begrundelse. Det vil blandt andet sige, at der i afgørelsen skal henvises til de retsregler i henhold til hvilke afgørelsen er truffet, og de hovedhensyn der har været bestemmende for en eventuel skønsudøvelse. Se FVL § 24 der udfylder EUTK, GF og DF.

Se EUTK art. 22, stk. 6GF art. 8, stk. 1, SFL § 19, stk. 2, A.A.7.4.5, og  A.A.7.4.5.3 samt A.A.7.4.5, A.A.7.4.6. og A.A.7.4.7.

Der er kun krav til udsendelse af en sagsfremstilling og til sagsfremstillingens indhold, men der er ikke krav til formen af Toldstyrelsens sagsfremstillinger. Se SKM2009.278.LSR.

Høring og afgørelse

Vedrørende høring se A.A.7.4.5.3.

Toldstyrelsen kan træffe afgørelse, når borgeren/virksomheden indenfor fristen er kommet med sine indsigelser, medmindre borgeren/virksomheden tilkendegiver, at have yderligere bemærkninger. Se GF art. 8, stk. 2.

Uanset at der ikke er modtaget en udtalelse imod den varslede afgørelse, så skal Toldstyrelsen altid sende en afgørelse.

Efter udløbet af høringsfristen, sendes en begrundet afgørelse med klageadgang i henhold til EUTK art. 44. Se EUTK art. 22, stk. 7 og EUTK art. 29.

Se også A.A.7.4.5.3.

Konsekvenser af manglende eller mangelfuld sagsfremstilling

Hvis der ikke udarbejdes en sagsfremstilling, som sendes i høring hos sagens parter, så er der tale om en væsentlig sagsbehandlingsfejl, der som hovedregel medfører, at afgørelsen er ugyldig. Se SKM2014.472.LSR, SKM2009.278.LSR, SKM2007.283.LSR og SKM2001.225.LSR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2014.472.LSR  Landsskatteretten fandt, at en afgørelse vedrørende forældelse af restskat m.v., som var truffet af SKAT, var ugyldig som følge af manglende udarbejdelse og fremsendelse af sagsfremstilling.

SKM2009.278.LSR

Et skattecenter udsendte enslydende agterskrivelse og afgørelse på opkrævning af moms. Der var ikke udarbejdet en sagsfremstilling. Landsskatteretten fandt efter en vurdering af omfanget af sagens oplysninger og skattecenterets begrundelse for afgørelsen, at den udsendte agterskrivelse kunne anses for at udgøre en sagsfremstilling efter SFL § 19, stk. 2.

 

SKM2007.283.LSR

Landsskatteretten fandt, at der ikke skulle udarbejdes sagsfremstilling ved afgørelse af et konkursbos skattepligt. En eventuel klage over konkursboets skattepligt skulle afgøres uden deltagelse af læge retsmedlemmer og der var derfor ikke krav om en sagsfremstilling efter SFL § 19.

 

SKM2003.46.LSR

Landsskatteretten fandt, at der ikke var tilstrækkelig grundlag til at tilsidesætte en afgørelse som ugyldig på trods af manglende sagsfremstilling. Landsskatteretten lagde til grund, at det fremsendte forslag til afgørelse redegjorde for det relevante faktiske grundlag og retlige regler samt fremkom med en begrundelse for den påtænkte ændring, så den manglende sagsfremstilling kunne ikke antages at have haft betydning for sagens afgørelse.

 

SKM2001.225.LSR

Det medførte ugyldighed, at der ikke var udarbejdet sagsfremstilling i en sag om bidragspligt efter AMFL.