Indhold

Dette afsnit handler om de særlige regler om høring i EUTK.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Hovedregel
 • Undtagelser
 • Høringsfristens længde
 • Høringens form og indhold
 • Undtagelse til høringens længde, form og indhold
 • Høring efter forvaltningsloven
 • Manglende høring
 • Høring af andre myndigheder
 • Høring, når Kommissionen træffer afgørelse
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Bemærk, at de særlige regler i EUTK suppleres af reglerne om høring i skatteforvaltningsloven og forvaltningsloven. Se A.A.7.4.5.

Lovgrundlag

EUTK art. 22 og art. 29. DF art. 8 og GF art. 8.

Hovedregel

Hvis Toldstyrelsen vil træffe en afgørelse, der kan få negative følger for en borger/virksomhed, skal der, inden der træffes afgørelse, sendes et begrundet forslag. Se EUTK art 22, stk. 6 og art 29.

Dette gælder både for afgørelser efter ansøgning og afgørelser uden ansøgning. Se EUTK art. 22, stk. 6 og EUTK art. 29. Der er således pligt til høring i alle afgørelser, medmindre afgørelsen positivt er undtaget, se nedenfor. Se EUTK art. 22, stk. 6 og EUTK art. 29.

Undtagelser

 I disse tilfælde kan høring undlades (opremsningen er udtømmende):

 • Fuldt ud medhold - Hvis Toldstyrelsen vil træffe en afgørelse, der giver en borger/virksomhed fuldt ud medhold, kan afgørelsen træffes uden forudgående høring, jf. EUTK art. 22, stk. 6 modsætningsvis og SFL § 19, stk. 1.

  Fuldt ud medhold er defineret som:

  • når en afgørelse træffes efter anmodning fra sagens parter, og anmodningen imødekommes fuldt ud, eller når 
  • Toldstyrelsen og sagens parter i øvrigt er enige om afgørelsen.
  • forudsætter der er enighed om såvel talmæssig resultat som begrundelsen for afgørelsen.

         Se også A.A.7.4.5.

         EUTK art. 33, stk. 1 drejer sig om BTO og BOO.

         Der er således ikke høringspligt i henhold til EUTK i afgørelser vedrørende BTO og BOO.

         Bemærk, at på grund af EU-rettens og dermed EUTK´s forrang, er der heller ikke høring i henhold til SFL og FVL.

Se også A.A.3.15.1. og A.A.3.15.2. om BTO og BOO.

 • Hvis ansøgningen om en afgørelse ikke opfylder betingelserne i DF art. 11 for antagelse af en ansøgning. Se DF art. 10.
 • Hvis Toldstyrelsen meddeler den person, som indgav summarisk indpassageangivelse, at varerne ikke må lastes for så vidt angår søgående containergods og luftfart. Se DF art. 10.
 • Hvis et EORI nummer skal ugyldiggøres. Se DF art. 10.
 • Når arten eller graden af en trussel mod Unionen og borgeres sikkerhed og sikring, mod folkesundheden eller syre- eller plantesundheden, mod miljøet eller mod forbrugerne gør det nødvendigt. Se EUTK art. 22, stk. 6, litra c.
 • Når formålet med afgørelsen er at sikre gennemførelsen af en anden afgørelse, i forbindelse med hvilke første afsnit har fundet anvendelse, jf. dog national lov, se EUTK art. 22, stk. 6, litra d.

Høringsfristens længde

Der fastsættes en frist på 30 dage, hvor ansøgeren får lejlighed til at fremsætte sine synspunkter, inden der træffes en afgørelse, som kan få negative følger for vedkommende. Se DF art. 8, stk. 1.

Hvis afgørelsen vedrører resultatet af kontrollen af varer, for hvilke der ikke er indgivet en summarisk angivelse, en angivelse til midlertidig opbevaring, en reeksportangivelse eller en toldangivelse, kan Toldstyrelsen forlange, at personen fremsætter sine synspunkter inden for 24 timer. Se DF art. 8, stk. 2.

Toldstyrelsen kan træffe afgørelse, når borgeren/virksomheden indenfor fristen er kommet med sine indsigelser, medmindre borgeren/virksomheden tilkendegiver at have yderligere bemærkninger. Se GF art. 8, stk. 2.

Efter udløbet af høringsfristen sendes en begrundet afgørelse med klageadgang i henhold til EUTK art. 44, se EUTK art. 22, stk. 6 og stk. 7 og EUTK art. 29.

Se også A.A.7.4.5., A.A.7.4.7., A.A.7.4.7.1 og A.A.7.4.9.3.

Høringens form og indhold

Høring sker i form af udsendelse af en sagsfremstilling, der skal indeholde en redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske forhold, der påtænkes tillagt betydning ved afgørelsen. Der skal også oplyses om den begrundede afgørelse, som oplysningerne fører til. Se SFL § 19, stk. 1 og stk. 5 og EUTK art. 22, stk. 7.

Forslaget skal:

 • Indeholde en henvisning til de dokumenter og oplysninger, som Toldstyrelsen vil basere afgørelsen på.
 • Angive fristen for at komme med indsigelser mod forslaget
 • Indeholde en henvisning til personens ret til indsigt i de dokumenter og oplysninger, som Toldstyrelsen vil basere sin afgørelse på.

Se GF art. 8, stk. 1.

Se også A.A.7.4.6.1 og A.A.7.4.6 om sagsfremstilling og A.A.7.4.7 og  A.A.7.4.7.1 om begrundelse.

Undtagelse til høringens længde, form og indhold

Toldmyndighederne kan som led i verifikations- eller kontrolprocessen give den meddelelse, der er omhandlet i EUTK art. 22, stk. 6, første afsnit, når de agter at træffe en afgørelse på grundlag af et eller flere af følgende elementer:

 • resultaterne af en verifikation efter varernes frembydelse
 • resultaterne af en verifikation af toldangivelsen som omhandlet i EUTK art. 191
 • resultaterne af en kontrol efter frigivelse som omhandlet i EUTK art. 48, når varerne stadig er under toldtilsyn
 • resultaterne af en verifikation af bevis for toldmæssig status som EU-varer eller i givet fald resultaterne af verifikationen af ansøgningen om registrering af et sådant bevis eller om påtegning af et sådant bevis
 • toldmyndighedernes udstedelse af et oprindelsesbevis
 • resultaterne af kontrol af varer, for hvilke der ikke var indgivet en summarisk indpassageangivelse, en angivelse til midlertidig opbevaring, en reeksportangivelse eller en toldangivelse.

Indgives en meddelelse i henhold til ovenstående, kan den pågældende person:

 • straks fremsætte sine synspunkter på samme måde som ved meddelelse i henhold til DF art. 9, eller
 • anmode om en meddelelse i henhold til GF art. 8 bortset fra de tilfælde, der er omhandlet i GF art. 9, stk. 1, litra f.

Toldmyndighederne oplyser den pågældende person om disse to valgmuligheder.

Træffer toldmyndighederne en afgørelse, der får negative følger for den pågældende person, registrerer de, om vedkommende har givet udtryk for sine synspunkter i henhold til GF art. 9, stk. 2, litra a.

Høring efter forvaltningsloven

FVL gælder, når der træffes afgørelser, som ikke er omfattet af høringsbestemmelserne i EUTK eller SFL.

Toldstyrelsen må ikke træffe en afgørelse, før parten er hørt, når:

 • Parten er ubekendt med, at nogle oplysninger i sagen er i Toldstyrelsens besiddelse,
 • og oplysningerne er til ugunst for parten,
 • og anses for at være af væsentlig betydning for sagens afgørelse.

Se FVL § 19.

Høringen efter EUTK og SFL er ubetinget. Høring efter FVL er derimod kun påkrævet, hvis Toldstyrelsen vurderer, at betingelserne for høringspligt er opfyldte.

FVL indeholder ikke en frist for høring. Fristen må i de enkelte tilfælde fastsættes således, at parten har en rimelig tid til at gennemgå oplysningerne og til at lave en udtalelse, hvis parten ønsker det. Se FVL § 19 og bemærkningerne til § 19 i LFF nr. 4 af 2. oktober 1984. Det er Toldstyrelsens opfattelse, at "rimelig tid" er mindst 15 dage, se også SFL § 19, stk. 3.

Manglende høring

En afgørelse blev anset for ugyldig, fordi der ved efteropkrævning af told ikke var gennemført tilstrækkelig høring, idet relevante oplysninger ikke var indarbejdet i sagsfremstillingen. Selv om gennemførelse af korrekt høring kunne medføre risiko for, at toldkravet blev forældet efter TK art. 221 stk. 3, og EU dermed ville lide et tab, som kunne gøres gældende mod den danske stat, så kunne partshøring ikke undlades efter undtagelsesbestemmelsen i FVL § 19, stk. 2, nr. 3. Se SKM2005.290.LSR.

Høring af andre myndigheder

Lovbestemt høring af andre myndigheder

Når Toldstyrelsen har behov for at høre en toldmyndighed i en anden medlemsstat om, hvorvidt de nødvendige kriterier og betingelser for at træffe en positiv afgørelse er opfyldt, skal denne høring finde sted inden for den frist, der er fastsat for den pågældende afgørelse. Høringsfristen starter fra datoen for Toldstyrelsens meddelelse af de betingelser og kriterier, som den anden toldmyndighed skal undersøge. Se GF art. 14, stk. 1.

Hvis den hørte toldmyndighed fastslår, at betingelserne ikke er tilstede for at træffe en positiv afgørelse, skal dette forelægges Toldstyrelsen, se GF art. 14, stk. 1.

Toldstyrelsen kan forlænge fristen for høring hvis:

1. den hørte myndighed beder om mere tid begrundet i arten af de undersøgelser, der skal udføres eller

2. når ansøgeren foretager tilpasninger for at sikre opfyldelsen af de betingelser og kriterier, der skal til for, at Toldstyrelsen kan træffe en positiv afgørelse, og meddeler dem til Toldstyrelsen, der oplyser den hørte toldmyndighed herom.

Se GF art. 14, stk. 2.

Hvis den hørte toldmyndighed ikke svarer inden for høringsfristen, anses betingelser og kriterier for opfyldt. Se GF art. 14, stk. 3.

Denne procedure anvendes også i forbindelse med fornyet vurdering og overvågning af en afgørelse. Se GF art. 14, stk. 4.

Høring vedrørende AEO

Toldstyrelsen kan høre andre medlemsstaters toldmyndigheder, der er kompetente for det sted, hvor de nødvendige oplysninger opbevares, eller hvor der skal udføres kontrol med henblik på at undersøge kriterierne i EUTK art. 39. Se GF art. 31, stk. 1.

Høringen er obligatorisk når:

1. Ansøgning om AEO-status i henhold til DF art. 12 er indgivet til toldmyndigheden på det sted, hvor ansøgerens hovedbogholderi vedrørende told føres eller er tilgængeligt.

2. Ansøgning om AEO-status i henhold til DF art. 27 er indgivet til toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor ansøgeren har fast driftssted, og hvor oplysninger om vedkommendes almindelige logistiske ledelsesaktiviteter i EU føres eller er tilgængelige.

3. En del af de relevante registre og dokumentation af relevans for ansøgning om AEO-status opbevares i en anden medlemsstat.

4. Ansøgeren om AEO-status råder over lagerfaciliteter, eller har andre toldrelaterede aktiviteter i en anden medlemsstat.

Se GF art. 31, stk. 2.

Høringsprocessen skal afsluttes senest 80 dage fra den dato, hvor Toldstyrelsen meddeler de betingelser og kriterier, som den hørte toldmyndighed skal undersøge. Se GF art. 31, stk. 3.

Hvis Toldstyrelsen har oplysninger af relevans for ansøgningen om AEO-status, skal Toldstyrelsen meddele disse oplysninger til den kompetente toldmyndighed inden 30 dage fra fremsendelse af ansøgningen, jf. GF art. 30. Se GF art. 31, stk. 4.

Andre bestemmelser om høring

Der findes i GF flere bestemmelser om høring af toldmyndighederne i andre lande, bl.a.:

Art. 66 - Kontrol af leverandørerklæringer

Art. 109 - Efterfølgende verifikation af udtalelser om oprindelse.

Art. 110 og 111 - Efterfølgende verifikation af oprindelsescertifikater.

Art. 165 - Toldskyld.

Art. 175 og 176 - Godtgørelse eller fritagelse.

Art. 191 - Lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring.

Art. 195 - Fast rutefart.

Art. 229 - Bevilling til centraliseret toldbehandling.

Art. 260 og 261 - Bevilling vedrørende procedure vedrørende forædling og lager til toldoplag.

Art. 319 - Elektronisk transportdokument som forsendelsesangivelse.

Ikke lovbestemt høring af andre myndigheder

Toldstyrelsens sagsbehandling er underlagt officialprincippet. Toldstyrelsen skal derfor høre andre myndigheder, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til sagens oplysning.

Se også A.A.7.4.3

Høring, når Kommissionen træffer afgørelse

Toldstyrelsen skal på forhånd underrette en person om, at Toldstyrelsen vil sende sagen til Kommissionen. Den pågældende person har 30 dage til at undertegne en erklæring, der bekræfter, at vedkommende har læst sagen og ikke har noget at tilføje, eller indeholder en liste over alle de yderligere oplysninger, som vedkommende mener, bør sendes med. Hvis personen ikke afgiver erklæringen inden for 30 dage, anses vedkommende for at have læst sagen og for ikke at have noget at tilføje. Se DF art. 98.

Hvis Kommissionen vil træffe en negativ afgørelse, meddeler Kommissionen personen sine indvendinger skriftligt sammen med en henvisning til al den dokumentation og alle de oplysninger, som Kommissionen bygger sine indvendinger på. Kommissionen underretter personen om vedkommendes ret til at få adgang til sagen og medlemsstaten om sin hensigt. Personen har herefter mulighed for skriftligt at fremsætte sine synspunkter over for Kommissionen inden for en frist på 30 dage. Se DF art. 99.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2005.290.LSR

En afgørelse blev anset for ugyldig, fordi der ved efteropkrævning af told ikke var gennemført tilstrækkelig høring, idet relevante oplysninger ikke var indarbejdet i sagsfremstillingen. Selv om gennemførelse af korrekt høring kunne medføre risiko for, at toldkravet blev forældet efter TK art. 221, stk. 3, og EU dermed ville lide et tab, som kunne gøres gældende mod den danske stat, så kunne partshøring ikke undlades efter undtagelsesbestemmelsen i FVL § 19, stk. 2, nr. 3.

EUTK art. 22 og art. 29.
SKM2021.557.LSR

Landsskatteretten fandt, at SKAT i forbindelse med en straksafgørelse havde opfyldt sine forvaltningsretlige forpligtelser jf. EUTK art. 22, stk. 6, idet selskabet i sagsforløbet blev behørigt oplyst og informeret om de grunde, som SKAT agtede at basere deres afgørelse på, ligesom de blev foreholdt retten til modtagelse af skriftlig meddelelse med høringsfrist i overensstemmelse med GF art. 9, stk. 2.

EUTK art. 5, nr. 39, EUTK art. 22, stk. 6, GF art. 8 og GF art. 9.
SKM2021.558.LSR  Landsskatteretten fandt, at SKAT ikke havde opfyldt sine forvaltningsretlige forpligtelser jf. EUTK art. 22, stk. 6, idet selskabet ikke var blevet tilstrækkeligt oplyst om baggrunden for, hvorfor SKAT ændrede tariferingen af varen, ligesom selskabet heller ikke var blevet behørigt oplyst om mulighederne for enten at erklære sig enig straks i resultatet af kontrollen eller at anmode om en skriftlig meddelelse med høringsfrist i overensstemmelse med GF art. 9, stk. 2.

Landsskatteretten anså dette for at være så konkrete væsentlige mangler i afgørelsen, at denne måtte anses for at være ugyldig.

EUTK art. 5, nr. 39, EUTK art. 22, stk. 6, GF art. 8 og GF art. 9.