Indhold

Dette afsnit handler om toldrepræsentanter.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Definition
  • Toldrepræsentanter
  • Repræsentation
  • Bevis for repræsentation
  • Følger af repræsentation
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Lovgrundlag

EUTK art. 5, nr. 6, art. 15, art. 18, art. 19, art. 77, art. 81, art. 82 og art. 84.

Definition

En toldrepræsentant er en person, der af en anden person er udpeget til at foretage de handlinger og opfylde de formaliteter, der er fastsat i toldlovgivningen, overfor myndighederne.

Se EUTK art. 5, nr. 6.

Toldrepræsentanter

I henhold til EUTK art. 18 kan enhver person udpege en toldrepræsentant.

Toldrepræsentanten skal være etableret i EU´s toldområde, medmindre toldrepræsentanten handler på vegne af personer, der ikke skal være etableret i EU´s toldområde.

Se EUTK art. 18, stk. 1 og stk. 2.

Repræsentation

Der er to former for repræsentation:

1. Direkte repræsentation - Repræsentanten handler i den anden persons navn og på dennes vegne.

Se også A.A.7.4.2.

2. Indirekte repræsentation - Repræsentanten handler i eget navn, men på den anden persons vegne.

Se EUTK art. 18, stk. 1.

Bevis for repræsentation

Toldrepræsentanten skal over for Toldstyrelsen erklære, at handle på vegne af den person der repræsenteres, og angive hvorvidt der er tale om direkte eller indirekte repræsentation.

Hvis toldrepræsentanten ikke erklærer over for Toldstyrelsen, eller ikke er bemyndiget som toldrepræsentant, anses toldrepræsentanten for at handle i eget navn og på egne vegne.

Se EUTK art. 19, stk. 1.

Toldstyrelsen kan kræve dokumentation fra toldrepræsentanten på, at de repræsenterer den pågældende person, se EUTK art. 19, stk. 2.

Dokumentation kræves ikke hver gang, hvis toldrepræsentanten regelmæssigt foretager handlinger og opfylder formaliteter. Dog skal toldrepræsentanten på anmodning af Toldstyrelsen kunne fremlægge dokumentationen, se EUTK art. 19, stk. 2 og 3.

Følger af repræsentation

Hvis en toldrepræsentant indgiver angivelse, meddelelse eller ansøgning eller giver oplysninger, er toldrepræsentanten omfattet af forpligtelserne i EUTK på samme måde som den repræsenterede person.

Hvis en toldrepræsentant indgiver en angivelse, skal repræsentanten stille dokumenter og oplysninger i henhold til EUTK art. 15, stk. 1 til rådighed for Toldstyrelsen.

Ved import og eksport samt toldskyld ved manglende efterlevelse er klarereren debitor. Ved indirekte repræsentation, er den person, på hvis vegne toldangivelsen er foretaget også debitor. Se EUTK art. 77, stk. 3, art. 81 og art. 82, stk. 3, litra b og litra c. Der er solidarisk hæftelse. Se EUTK art. 84.

Den indirekte repræsentant hæfter for den toldskyld, der opstår ved import, eksport og som følge af manglende efterlevelse. Se EUTK art. 77, stk. 3, art. 81, stk. 3 og art. 82, stk. 3, litra b og c.

Når flere personer er betalingspligtige for et import- eller eksportafgiftsbeløb, der svarer til en og samme toldskyld, hæfter disse solidarisk for betalingen af beløbet. Se EUTK art. 84.

Se SKM2017.104.ØLR

Se også F.A.11.6.5.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2017.104.ØLR

SKAT havde efteropkrævet antidumpingtold hos et selskab, som importerede plastposer fra Kina.

Selskabet gjorde med henvisning til SKM2013.7.HR gældende, at det ikke var selskabet, men derimod speditøren, der som "klarerer" var debitor for toldskylden.

Det fik selskabet ikke medhold i. Landsretten fastslog således, at selskabet var klarerer og dermed debitor for toldskylden. Herved henviste landsretten til EU-Domstolens dom af 13. september 2007 i sag C443/05 P, Common Market Fertilizers SA, præmis 184-186, hvorefter en aktør, der anvender en toldspeditør, uanset om der er tale om en direkte eller indirekte repræsentation, under alle omstændigheder er debitor for toldskylden i forhold til toldmyndighederne.

►Stadfæstelse af SKM2014.705.BR◄