Afsnittet fremgår af Den Juridiske Vejledning, idet reglerne i dette afsnit gælder, indtil der er implementeret nye it-systemer, som understøtter EU's toldkodeks (Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 952/2013, samt Gennemførselsforordning, Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/2447 og Delegeret forordning (EU) nr. 2015/2446).

Hjemlen til dette findes i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/341 af 17. december 2015, til supplering af EU's toldkodeks med overgangsregler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, hvor de relevante opdaterede elektroniske systemer endnu ikke er operationelle, og om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2015/2446.

Bemærk

Toldstyrelsen tager løbende nye toldsystemer (it-systemer) i brug. Du finder information om og vejledning til toldsystemerne på toldst.dk/toldsystemer.◄

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne vedrørende Importkontrolsystemet, som i daglig tale omtales ICS (Import Control System).

Afsnittet indeholder:

 • Formålet
 • Lovgrundlaget
 • Varer, der er omfattet af angivelse af en summarisk indgangsangivelse (ENS)
 • Hvordan indgives summarisk indgangsangivelse (ENS)?
 • Hvem kan indgive summarisk indgangsangivelse (ENS)?
 • Hvor skal summarisk indgangsangivelse (ENS) indgives?
 • Tidsfrister
 • Indgivelse af summarisk indgangsangivelse (ENS) sammen med fortoldningsangivelsen
 • Indgivelse af en fortoldningsangivelse, der anvendes som summarisk indgangsangivelse (ENS)
 • Udfyldning af en summarisk indgangsangivelse (ENS)
 • Udfyldning af en forenklet summarisk indgangsangivelse (ENS)
 • Udfyldning af en anmodning om omdirigering.
 • Indgivelse af summarisk indgangsangivelse (ENS) sammen med angivelse til oplæggelse på midlertidigt oplag
 • Indgivelse af en oplæggelse på midlertidigt oplag, der anvendes som summarisk indgangsangivelse (ENS)
 • Indgivelse af summarisk indgangsangivelse (ENS) sammen med forsendelsesangivelse (NCTS)
 • Hvem kan forespørge på hvilke oplysninger i ICS?
 • Rettelser af en summarisk indgangsangivelse (ENS)
 • Sletning af en summarisk indgangsangivelse (ENS)
 • Omdirigering eller ændring af transportmidlets rute
 • Overførelse af en summarisk indgangsangivelse (ENS) fra et andet EU-land

Formål

Importkontrolsystemets primære funktion er at hindre indførsel af varer, der ankommer til EU fra et land uden for EU, hvis de kan udgøre en trussel mod EU's sikkerhed, folkesundhed, miljø eller forbrugere.

Formålet med importkontrolsystemet er at tilvejebringe grundlaget for risikobaseret indgangs-kontrol af varer, der ankommer til EU fra lande uden for EU. For at muliggøre en risikobaseret indgangskontrol, er det nødvendigt, at der inden ankomsten sker underretning af indgangstoldstedet om alle varer i transportmidler, der ankommer til EU.

Underretning af indgangstoldstedet sker ved at indgive af en summarisk indgangsangivelse (ENS), før varerne føres ind i EU.

Det er også nødvendigt, at der senest i forbindelse med transportmidlets ankomst afgives en ankomstdeklaration til SKATs manifestsystem, hvori der henvises til de summariske indgangsangivelser, der tidligere er indsendt for varerne. Se afsnit F.A.30 om manifestsystemet.

Kort om manifestsystemet

Formålet med manifestsystemet er at sikre, at der er afgivet en summarisk indgangsangivelse (ENS) for alle varer på skibe og luftfartøjer, der ankommer til Danmark direkte fra lande uden for EU, og at T1-varer, der losses fra skibe og luftfartøjer her i landet, bliver toldbehandlet. Se afsnit F.A.30 om manifestsystemet.

Endvidere anvendes oplysningerne i manifestsystemet til at igangsætte toldbehandlingen i havne og lufthavne i Danmark.

Ved skibe og luftfartøjers afgang fra en havn eller lufthavn i Danmark skal manifestsystemet sikre, at der er afgivet enten en toldangivelse eller en summarisk udgangsangivelse for alle varer, der er bestemt til lande uden for EU, og som lastes på skibe og luftfartøjer her i landet.

Endvidere anvendes oplysningerne i manifestsystemet til at afgive udpassageattest for eksport-angivelser og til at lukke angivelser for varer, der genudføres direkte fra midlertidig opbevaring.

Derfor skal skibe og luftfartøjer, der medfører varer, som skal toldbehandles eller risikovurderes med henblik sikkerhed, anmelde deres ankomst til og afgang fra Danmark til SKATs manifestsstem og angive, hvilken ladning transportmidlet medfører.

Lovgrundlag

EU's toldlovgivning

Toldkodeks

Reglerne om summarisk indgangsangivelse (ENS) findes i TK i artikel 36a - 36c i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførsel af en EF-toldkodeks.

Hjemlen til en fælles ramme for risikoforvaltning findes i TK i artikel 13i.

Gennemførelsesbestemmelser

Reglerne om summarisk indgangsangivelse (ENS) findes i GB i artikel 181b - 184g i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelses-bestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførsel af en EF-toldkodeks.

Hjemlen til en fælles ramme for risikoforvaltning findes i GB i artikel 4f - 4j.

Bemærk

EF's toldkodeks og gennemførelsesbestemmelserne indeholder to forskellige summariske angivelser:

 • En summarisk indgangsangivelse til sikkerhedsformål
 • En summarisk angivelse til midlertidig opbevaring til toldmæssige formål.

Se reglerne i TK artikel 36a og i GB artikel 1, nr. 17 og artikel 186.

Dette kapitel omhandler udelukkende den summariske indgangsangivelse til sikkerhedsformål (ENS/entry summary declaration).

Varer, der er omfattet af angivelse af summarisk indgangsangivelse (ENS)

For alle varer, der føres ind i EU's toldområde, skal der være afgivet en summarisk indgangsangivelse, inden varerne ankommer, jf. TK artikel 36a og GB artikel 1, nr. 17.

Den summariske indgangsangivelse skal indgives for alle varer på transportmidler, der ankommer direkte fra lande uden for EU til EU's toldområde, uanset varernes toldmæssige status, og uanset om varerne losses eller forbliver på transportmidlet til andre destinationer inden eller uden for EU.

Der skal også indgives en summarisk indgangsangivelse, selvom varerne føres ind i frihavnen direkte fra et land uden for EU, jf. TK artikel 170, stk. 2, litra d) og artikel 176, stk. 2.

Bemærk

Der skal ikke indgives en summarisk indgangsangivelse for varer, der transporteres på transportmidler, der kun passerer igennem toldområdets territorialfarvande eller luftrum uden stop inden for dette område, jf. TK artikel 36a, stk. 1.

Varer, der er undtaget for angivelse af summarisk indgangsangivelse (ENS)

Der skal ikke indgives en summarisk indgangsangivelse, jf. GB artikel 181c, for følgende varer:

 • Elektrisk energi
 • Varer, der føres ind gennem rørledning
 • Breve, postkort og tryksager, herunder på elektronisk medium
 • Varer, der forsendes i henhold til bestemmelserne i Verdenspostforeningens konvention
 • Varer, der er omfattet af en toldangivelse foretaget ved enhver anden handling i overensstemmelse med artikel 230, 232 og 233; dog skal der afgives en summarisk indgangsangivelse for personligt løsøre og bohave, paller, containere og transportmidler, der transporteres i henhold til en transportkontrakt
 • Varer indeholdt i rejsendes personlige bagage
 • Varer, for hvilke det er tilladt at indgive en mundtlig toldangivelse i overensstemmelse med artikel 225, 227 og 229, stk. 1; dog skal der afgives en summarisk indgangsangivelse for personligt løsøre og bohave, paller, containere og transportmidler, der transporteres i henhold til en transportkontrakt
 • Varer omfattet af ATA- og CPD-carnet
 • Varer, der forsendes på grundlag af formular 302 (NATO-deklaration) i henhold til overenskomsten mellem parterne i den nordatlantiske traktat
 • Varer, der transporteres med skib i fast rutefart mellem havne i EU, og varer om bord på skibe eller fly, der gør ophold i mere end en havn eller lufthavn i EU uden mellemliggende ophold uden for EU
 • Varer til diplomatiske og konsulære repræsentationer samt det tilknyttede personale
 • Våben og militært udstyr, der af en medlemsstats myndigheder føres ind i EU ved militærtransport eller transport udført udelukkende til brug for de militære myndigheder
 • Følgende varer ført ind i EU direkte fra bore- eller produktionsplatforme eller vindmøller, der drives af personer etableret i EU:
  • Varer, der har udgjort en del af sådanne platforme eller vindmøller i nybygnings-, reparations-, vedligeholdelses- eller ombygningsøjemed
  • Varer, der har været anvendt til udstyring af de nævnte platforme eller vindmøller
  • Andre forsyninger, der er blevet anvendt eller forbrugt på de nævnte platforme eller vindmøller
  • Ufarlige affaldsprodukter fra de nævnte platforme eller vindmøller
 • Varer med en værdi på 22 EUR og derunder på betingelse af, at toldmyndighederne kan udføre risikoanalyse ved brug af oplysningerne i operatørens systemer
 • Varer afsendt direkte fra områder, der er omfattet af EU's toldområde, men som ikke er omfattet af EU's fiskale område, fx De kanariske Øer og Ålandsøerne, og varer afsendt direkte fra Helgoland, Republikken San Marino og Vatikanstaten.

Hvordan indgives summarisk indgangsangivelse (ENS)?

Hovedregel om hvordan en ENS indgives

En ENS skal indgives elektronisk, enten online eller via filoverførsel, til SKATs ICS-system, jf. TK artikel 36b, stk. 2 og GB artikel 183, stk. 1.

En ENS skal indeholde de oplysninger, der anført senere i dette afsnit. Se under "Udfyldning af en ENS".

Undtagelse

SKAT tillader kun, at der indgives en papirbaseret angivelse eller at der bruges en anden procedure, hvis det er aftalt med SKAT, og kun hvis SKATs eller brugerens system er ude af drift, eller hvis forbindelsen mellem SKATs og brugerens system er afbrudt, jf. GB artikel 183, stk. 2.

Når oplysningerne i en ENS bliver edb-registreret, gennemgår oplysningerne en validitetskontrol.

Hvis den summariske indgangsangivelse er fejlbehæftet, underrettes den, der har indgivet den summariske indgangsangivelse, elektronisk om det, så der kan foretages de nødvendige rettelser.

Referencenummer

Når rettelserne er foretaget, og ENS'en er accepteret, tildeler systemet den et referencenummer, MRN. SKAT underretter omgående elektronisk den, der har indgivet ENS'en, om referencenummeret.

En ENS er ikke modtaget af SKAT, før end den er accepteret i SKATs ICS-system.

I tilfælde, hvor en ENS er indgivet af en anden end transportøren, underretter SKAT også transportøren om ENS'en, forudsat at transportøren er tilsluttet ICS-systemet jf. GB artikel 183, stk. 6.

Risikoanalyse og kontrol

Når en ENS er accepteret, gennemgår angivelsen en risikoanalyse, jf. GB artikel 184d, stk. 1.

SKAT foretager risikoanalysen, inden varerne ankommer til Danmark, forudsat at fristerne for indgivelse af ENS'en er overholdt. I så fald kan SKAT ved ankomsten oplyse, om varerne er udtaget til kontrol.

Hvis en ENS indgives for sent, må der påregnes ventetid, inden SKAT kan oplyse, om varerne er udtaget til kontrol.

Containere med skib over lange distancer

Når varer transporteres i containere med skib over lange distancer, se under "Tidsfrister" senere i dette afsnit, meddeler SKAT inden 24 timer efter at have modtaget ENS'en, at varerne ikke må lastes, hvis risikoanalysen giver grund til at formode, at varernes indførsel indebærer en alvorlig trussel mod EU's sikkerhed, jf. GB artikel 184d, stk. 2.

Meddelelsen gives til transportøren og til den, der har indgivet den summariske indgangsangivelse.

Hvem kan indgive summarisk indgangsangivelse (ENS)?

Transportøren

Transportøren er ansvarlig for, at den summariske indgangsangivelse indgives. I relation til reglerne om summarisk indgangsangivelse er transportøren den, der bringer varerne, eller overtager ansvaret for transporten af varerne, ind i EU, jf. TK artikel 36b, stk. 3 og GB artikel 181b.

Det er tilladt, at en ENS i stedet indgives af den, i hvis navn transportøren handler, eller som kan frembyde varerne, jf. GB artikel 36b, stk. 4.

Uanset hvem, der indgiver den summariske indgangsangivelse, er det transportøren, der som ansvarlig for, at der indgives en ENS, skal sikre sig, at den summariske indgangsangivelse indgives, jf. GB artikel 183, stk.1.

Når en summarisk indgangsangivelse indgives af anden end transportøren, kan SKAT, medmindre det modsatte er bevist, antage, at transportøren har givet sit samtykke i henhold til kontraktlige ordninger, og at den summariske indgangsangivelse er indgivet med transportørens vidende, jf. GB artikel 183, stk. 7.

Derimod er det den, der indgiver den summariske indgangsangivelse (klarereren), der er ansvarlig for rigtigheden af den summariske indgangsangivelse, som den pågældende indgiver, se nedenfor under klarereren.

Klarereren

Den, der indgiver den summariske indgangsangivelse, er klarereren, og det er klarereren, der er ansvarlig for rigtigheden af den summariske indgangsangivelse, som den pågældende indgiver, jf. GB artikel 183, stk.1 og artikel 199.

Klarereren (den, der indgiver angivelse) er dog kun forpligtet til at angive de oplysninger, som kendes på tidspunktet for indgivelsen af den summariske indgangsangivelse.

Klarereren er derfor berettiget til at basere udfyldningen af den summariske indgangsangivelse på oplysninger fra handelspartnere og kontraherende parter, og klarereren skal altså ikke undersøge rigtigheden af oplysninger, som klarereren har modtaget. Alle oplysninger, som kræves, skal dog angives.

En repræsentant

Både transportøren og den, der kan indgive den summariske indgangsangivelse i stedet for transportøren, kan udpege en repræsentant og lade denne indgive ENS'en på personens vegne, jf. TK artikel 5 og GB artikel 36b, stk. 4.

Med forbehold af strafferetlige bestemmelser ændrer brug af en repræsentant ikke ved fuldmagtsgivers forpligtelser. Det vil sige, at transportøren fortsat er ansvarlig for, at den summariske indgangsangivelse indgives, og at klarereren er ansvarlig for rigtigheden af den summariske indgangsangivelse.

I tilfælde, hvor den summariske indgangsangivelse indgives af en anden end transportøren, er det en fordel, at transportøren eller dennes repræsentant også er tilsluttet ICS-systemet, så SKAT kan underrette transportøren eller repræsentanten om modtagne summariske indgangsangivelser.

Kombineret transport

Ved kombineret transport, fx lastbil på færge, er transportøren den, der overtager ansvaret for det transportmiddel, som efter at være kommet ind i EU, bevæger sig ved egen kraft som et aktivt transportmiddel; det vil sige lastbilen, jf. GB artikel 183b.

Sharing eller charter af fly og skibe

Ved sharing eller charter af fly og skibe er transportøren den, der har indgået kontrakt og udstedt fragtbrev for varernes befordring ind i EU, jf. GB artikel 183c.

Sletning af en ENS

SKAT sletter automatisk en ENS 200 dage efter indgivelsen, hvis de ikke forinden har modtaget meddelelse om varernes ankomst i manifestsystemet, jf. GB artikel 183, stk. 9.

Hvor skal summarisk indgangsangivelse (ENS) indgives?

Indgangstoldsted

Den summariske indgangsangivelse skal indgives til indgangstoldstedet; det vil sige det toldsted, hvor varerne føres ind i EU, jf. TK artikel 36a, stk. 2.

Teknisk indgives den summariske indgangsangivelse til ICS-systemet i det land, hvor indgangstoldstedet er beliggende - også kaldet indgivelsestoldstedet eller "office of lodgement", der herefter automatisk videresender angivelsen til indgangstoldstedet.

Krav til indgivelse af summarisk angivelse (ENS)

Den, der indgiver en summarisk indgangsangivelse, skal være registreret med et EORI nummer og være tilsluttet ICS-systemet i det land, hvortil den summariske indgangsangivelse indgives.

Specielt ved sø- og lufttransport

Ved sø- og lufttransport skal transportøren være registreret med et EORI nummer. Dette gælder uanset, om det er transportøren selv der indgiver den summariske indgangsangivelser, eller om den indgives af en anden på transportørens vegne.

Fordel

I tilfælde, hvor den summariske indgangsangivelse indgives af en anden end transportøren, vil det være en fordel, at transportøren eller dennes repræsentant også er tilsluttet ICS-systemet, således at toldmyndighederne kan underrette transportøren eller repræsentanten om modtagne summariske indgangsangivelser.

Specielt for skibe og fly i Danmark

For varer om bord på skibe eller fly, der gør ophold i flere havne eller lufthavne i forskellige EU-lande uden mellemliggende ophold uden for EU, skal der kun indgives en summarisk indgangs-angivelse til det første indgangstoldsted (office of first entry), som varetager den risikobaserede indgangskontrol for alle varer om bord på transportmidlet, jf. GB artikel 184e.

Det første indgangstoldsted videresender alle summariske indgangsangivelser med en identificeret risiko til alle indgangstoldsteder i de efterfølgende havne eller lufthavne i EU (efterfølgende indgangstoldsteder/offices of subsequent entry).

Teknisk videresendes de summariske indgangsangivelser til ICS-systemet i de lande, hvor de efterfølgende indgangstoldsteder er beliggende.

For varer om bord på skibe eller fly, der gør ophold i mere end en havn eller lufthavn i Danmark uden mellemliggende ophold uden for Danmark, skal der også kun indgives en summarisk indgangsangivelse. Angivelsen indgives til SKATs ICS-system inden ankomst til det første indgangstoldsted. Ved ankomst til såvel det første indgangssted som de efterfølgende havne eller lufthavne i Danmark indgives ankomstmeddelelse og deklaration af ladningen til SKATs manifestsystem, se afsnit F.A.30 om manifestsystemet.

T1-varer (ikke EU-varer)

T1-varer (ikke-EU varer) frembydes for indførselstoldstedet og toldbehandles efter de almindelige regler i den havn eller lufthavn, hvor varerne losses eller omlades, jf. GB artikel 184e, 186 og 189.

Tidsfrister

Den summariske indgangsangivelse skal indgives til indgangstoldstedet inden en bestemt frist, jf. GB artikel 184a, stk. 1-4 og 183b. Se de forskellige frister i skemaet:

Transportmåde

Tidsfrist

Skibstrafik

Containergods - undtagen korte distancer

Senest 24 timer før varerne lastes i afgangshavnen

Bulk/break bulk last - undtagen korte distancer

Senest 4 timer før ankomst til den første havn i EU's toldområde

Containergods og bulk/break bulk last - korte distancer

Ved "korte distancer" forstås:

 • Varebevægelser mellem Grønland, Færøerne, Ceuta, Melilla, Norge(1), Island eller havne ved Østersøen, Nordsøen, Sortehavet eller Middelhavet samt alle havne i Marokko og EU's toldområde med undtagelse af de franske oversøiske departementer, Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer
 • Varebevægelser mellem et område uden for EU's toldområde og de franske oversøiske departementer, Azorerne, Madeira eller De Kanariske Øer, hvis rejsen varer under 24 timer

Senest 2 timer før ankomst til den første havn i EU's toldområde

Flytrafik

Korte distancer

Ved "korte distancer" forstås flyvninger af under 4 timers varighed fra sidste afgangslufthavn i et tredjeland til ankomst i den første lufthavn i EU.

Senest på det tidspunkt, hvor flyet rent faktisk letter

Lange distancer

ved "lange distancer" forstås alle andre flyvninger end ´"korte distancer"

Senest 4 timer før ankomst til den første lufthavn i EU's told-område

Vejtrafik

Senest 1 time før ankomst til indgangstoldstedet i EU's toldområde

Ved kombineret transport gælder fristen for det aktive transportmiddel, som passerer grænsen. For eksempel er det for lastbil på færge tidsfristen for færgen der er gældende.

 

Jernbanetrafik og trafik ad indre vandveje

Senest 2 timer før ankomst til indgangstoldstedet i EU's toldområde

(1)Der skal ikke indgives summarisk indgangsangivelse for varer på skibe fra Norge, da EU har indgået aftaler med Norge om toldsikkerhedsforanstaltninger baseret på fællesskabslovgivningen.

Ikke i elektronisk form

Når den summariske indgangsangivelse ikke indgives i elektronisk form, er fristen den samme som i skemaet i afsnittet om tidsfrister, dog mindst 4 timer, jf. GB artikel 184a, stk. 5 og 6.

Ved driftsforstyrrelser

Hvis den summariske indgangsangivelse ikke indgives i elektronisk form, fordi SKATs system er ude af drift, er fristen den samme som i skemaet i afsnittet om tidsfrister.

Indgivelse af summarisk indgangsangivelse (ENS) sammen med fortoldningsangivelse

Elektronisk angivelse - filoverførsel

Hvis virksomheden anvender filoverførsel ved indsendelse af fortoldningsangivelser til toldsystemet, kan en ekspresfortoldning, forenklet (FOE) eller fuldstændig (FUE), anvendes som en summarisk indgangsangivelse, jf. TK artikel 36c, stk.1. I så fald skal der indsættes en kladde til fortoldningsangivelsen i Importsystemet inden for fristerne for indgivelse af den summariske indgangsangivelse.

Fortoldningsangivelse antages

Fortoldningsangivelsen kan imidlertid først antages, når varerne har været frembudt for SKAT, eller er blevet stillet til rådighed for SKATs kontrol på en tilfredsstillende måde, jf. GB artikel 201, stk. 2.

Indtil varerne har været frembudt og fortoldningsangivelsen er antaget, har fortoldningsangivelsen derfor kun status som en summarisk indgangsangivelse, jf. TK artikel 36c, stk. 1.

Indgivelse af en fortoldningsangivelse, der anvendes som summarisk indgangsangivelse (ENS)

Krav

Når en fortoldningsangivelse anvendes som en summarisk indgangsangivelse, skal angivelsen også indeholde de oplysninger, der kræves i en summarisk indgangsangivelse, jf. GB artikel 212, stk. 1.

Eventuel efterfølgende rettelse af fortoldningsangivelsen skal ske i Importsystemet.

Rettelser

Hvis en kladde til fortoldningsangivelsen rettes inden antagelsen, skal den summariske indgangsangivelse rettes særskilt ved indsendelse af rettelsesanmodning til ICS-systemet, som beskrevet senere i dette afsnit under "Rettelser af en ENS", fordi der ikke automatisk sker ændring af de tilsvarende oplysninger i den summariske indgangsangivelse.

Rettes fortoldningsangivelsen efter antagelsen, skal den summariske indgangsangivelse ikke rettes, fordi det ikke er relevant at rette den summariske indgangsangivelse efter varernes ankomst.

Indgivelse af summarisk indgangsangivelse (ENS) sammen med angivelse til oplæggelse på midlertidigt oplag

En angivelse til oplæggelse på midlertidigt oplag (MIO) kan anvendes som en summarisk indgangsangivelse. I så fald skal en kladde til angivelsen indgives til manifestsystemet inden for fristerne for indgivelse af den summariske indgangsangivelse.

Oplæggelse på midlertidigt oplag - antagelse

Angivelsen til oplæggelse på midlertidigt oplag kan imidlertid først antages, når varerne har været frembudt for SKAT, eller er blevet stillet til rådighed for SKATs kontrol på en tilfredsstillende måde.

Indtil varerne har været frembudt og angivelsen til oplæggelse på midlertidigt oplag er antaget, har angivelsen derfor kun status som en summarisk indgangsangivelse.

Indgivelse af en oplæggelse til midlertidigt oplag, der anvendes som summarisk indgangsangivelse (ENS)

Krav

Når en angivelse til oplæggelse på midlertidigt oplag anvendes som en summarisk indgangsangivelse, skal angivelsen også indeholde de oplysninger, der kræves i en summarisk indgangsangivelse.

Rettelser

Eventuel efterfølgende rettelse af angivelsen til oplæggelse på midlertidigt oplag skal ske i manifestsystemet, se afsnit F.A.30 om manifestsystemet. Hvis kladden rettes inden antagelsen, sker der automatisk ændring af de tilsvarende oplysninger i den summariske indgangsangivelse.

Rettes angivelsen til oplæggelse på midlertidigt oplag efter antagelsen, sker der ikke automatisk ændring af de tilsvarende oplysninger i den summariske indgangsangivelse, fordi det ikke er relevant at rette den summariske indgangsangivelse efter varernes ankomst.

Indgivelse af summarisk indgangsangivelse (ENS) sammen med forsendelsesangivelse (NCTS)

De oplysninger, der angives i NCTS i forbindelse med forsendelsesproceduren, se afsnit F.A.20 om forsendelse, kan anvendes som en summarisk indgangsangivelse, jf. TK artikel 36c, stk.1 og GB artikel 183a., hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • Varerne føres ind i EU's toldområde under forsendelsesproceduren.
 • Forsendelsesangivelsen indgives elektronisk i NCTS.
 • Der angives alle de oplysninger i NCTS, der kræves i en summarisk indgangsangivelse.
 • Varerne frigives til forsendelse i NCTS inden for fristerne for indgivelse af den summariske indgangsangivelse.

Varer kan kun føres ind i EU's toldområde under forsendelsesproceduren fra Norge, Schweiz og Island, da kun disse lande er tilsluttet konventionen om fælles forsendelse. Endvidere har Norge og Schweiz indgået aftale med EU om toldsikkerhedsforanstaltninger baseret på EU's lovgivning. Der skal derfor ikke indgives summarisk indgangsangivelse for varer på transportmidler, der ankommer direkte fra Norge og Schweiz.

Muligheden for at indgive summarisk indgangsangivelse sammen med forsendelsesangivelsen, er derfor kun relevant for varer på transportmidler, der ankommer under forsendelsesproceduren fra Island.

Hvem kan forespørge på hvilke oplysninger i ICS-systemet?

I SKATs ICS-system kan der spørges på oplysninger i summariske indgangsangivelser, som er indgivet i Danmark.

Dem, der kan spørge er:

 • Den transportør, der er angivet i den summariske indgangsangivelse
 • Den, der har indgivet den summariske indgangsangivelse
 • Den repræsentant for transportøren, der er angivet i den summariske indgangsangivelse
 • Enhver operatør, som kan oplyse MRN på den summariske indgangsangivelse og tilhørende transportdokumentnummer

Der er adgang til de oplysninger, der er angivet i den summariske indgangsangivelse.

Begrænset adgang

Dog er der for andre end transportører, registratorer og repræsentanter kun adgang til den varepost, der vedrører det oplyste MRN og transportdokumentnummer.

Rettelser af en summarisk indgangsangivelse (ENS)

Oplysningerne i en summarisk indgangsangivelse kan rettes, efter at den er indgivet.

Hvornår kan en summarisk indgangsangivelse ikke rettes

Efter TK artikel 36b, stk. 5 kan angivelsen dog ikke rettes efter

 • at SKAT har meddelt, at varerne er udtaget til kontrol
 • at SKAT har konstateret, at angivelsen er forkert, eller
 • at SKAT har tilladt, at varerne fjernes.

Det er heller ikke muligt, at rette en angivelse, efter at der er indgivet anmodning om omdirigering.

Formålet med indgivelse af summarisk indgangsangivelse er at danne grundlag for risikobaseret indgangskontrol. Derfor er det kun relevant at rette en angivelse, hvis varerne endnu ikke er ankommet.

Hvem kan rette en summarisk indgangsangivelse

Dem, der kan rette er:

 • Den, der har indsendt den oprindelige summariske indgangsangivelse,
 • Den, der i den oprindelige summariske indgangsangivelse er angivet som repræsentant i rubrik S05a, se afsnittet om udfyldning af en summarisk indgangsangivelse senere i dette afsnit.

Hvilke oplysninger skal angives ved rettelse

Ved rettelse skal alle oplysningerne i den summariske indgangsangivelse indgives, også de oplysninger, der ikke skal ændres. Oplysningerne om første indgangstoldsted kan af tekniske årsager ikke rettes. I stedet for skal der indgives en ny summarisk angivelse, hvis disse oplysninger er forkerte.

Hvilke oplysninger kan ikke rettes

Oplysningerne om første indgangstoldsted kan af tekniske årsager ikke rettes. I stedet skal der indgives en ny summarisk angivelse, hvis disse oplysninger er forkerte.

Hvor skal anmodning om rettelse indgives

Anmodning om rettelse skal indgives til det EU-land, hvor det første indgangstoldsted ligger.

Ved rettelse i Danmark

Anmodning om rettelse i Danmark sker direkte i SKATs ICS-system, enten online eller via filoverførsel, jf. GB artikel 183, stk. 8.

Rettelsen har først effekt, når SKAT har godkendt rettelsen elektronisk.

SKAT underretter den, der har indgivet rettelsesanmodningen, om godkendelsen via ICS-systemet.

I tilfælde, hvor rettelsesanmodningen er indgivet af en anden end transportøren, underretter SKAT også transportøren om ændringerne i den summariske indgangsangivelse.

Når den summariske indgangsangivelse ændres

Når oplysningerne i den summariske indgangsangivelse ændres, gennemgår oplysningerne en sikkerhedsmæssig risikoanalyse.

Særligt gælder for container med skib over lange distancer

Hvis rettelse af summariske indgangsangivelser for varer i containere med skib over lange distancer sker efter afsejling, kan SKAT ikke meddele, at varerne ikke må lastes.

Særligt vedrørende bruttomasse

Endvidere kan rettelse af oplysningerne i en summarisk indgangsangivelse, fx bruttomasse, medføre, at den summariske indgangsangivelse ikke længere stemmer med tilhørende toldangivelser eller angivelser til midlertidigt oplag.

Særligt, hvis varer bliver omdirigeret, opsplittet eller "short shipped"

Hvis varer, der er angivet i en ENS, bliver omdirigeret, opsplittet eller "short shipped", og i stedet bliver lastet på et andet transportmiddel til EU, rettes den oprindelige ENS, og de varer, der ikke kommer med transportmidlet i den oprindelige summariske ENS, angives i ny.

Sletning af en summarisk indgangsangivelse (ENS)

En summarisk indgangsangivelse kan ikke slettes af brugeren.

SKAT sletter automatisk

SKAT sletter automatisk summariske indgangsangivelser 200 dage efter indgivelsen, hvis SKAT ikke har modtaget meddelelse om varernes ankomst i manifestsystemet, jf. GB artikel 183, stk. 9. Se afsnit F.A.30 om manifestsystemet.

Omdirigering eller ændring af transportmidlets rute

Der skelnes mellem omdirigering af transportmidler og omdirigering af varer.

Ved omdirigering af varer rettes den oprindelige summariske indgangsangivelse som beskrevet i afsnittet vedrørende "Rettelse af en summarisk indgangsangivelse (ENS)".

Reglerne om omdirigering/ændring af transportmidlets rute er beskrevet i artikel 183d i GB.

Omdirigeringsanmodning

Når det er transportmidlet, der omdirigeres fra et første indgangstoldsted i et EU-land til et første indgangstoldsted i et andet EU-land, skal transportoperatøren eller dennes repræsentant underrette det oprindeligt angivne første indgangstoldsted om ruteændringen.

Dette gøres ved at indsende en anmodning om omdirigering. På baggrund af denne anmodning kan det oprindelige første indgangstoldsted underrette det faktiske, første indgangstoldsted om de summariske indgangsangivelser, hvor der er konstateret en sikkerhedsrisiko.

Omdirigering kræver ikke en tilladelse

Omdirigeringsanmodningen er derfor alene en underretning af toldmyndighederne om, at transportmidlet ændrer rute. Dette er nødvendigt, for at SKAT kan videresende de summariske indgangsangivelser, hvor der er konstateret en sikkerhedsrisiko. Derved undgår transportøren at skulle indsende de ENS'erne igen til det nye, første indgangstoldsted, som transportmidlet i stedet ankommer til.

Undladelse af omdirigeringsanmodning

Indgivelse af anmodning om omdirigering kan dog undlades, hvis det faktiske, første indgangstold-sted er anført som efterfølgende indgangstoldsted i rejseruten i de indgivne ENS'er.

I sådanne tilfælde har det oprindeligt angivne første indgangstoldsted nemlig kort efter modtagelsen af de summariske indgangsangivelser videresendt resultatet af sikkerhedsrisikoanalysen til alle efterfølgende indgangstoldsteder, der derfor er i besiddelse af de summariske indgangsangivelser, hvor der er konstateret en sikkerhedsrisiko.

Er det angivne første indgangstoldsted i Danmark og det faktiske, første indgangstoldsted i et andet EU-land, indgives anmodningen om omdirigering af transportøren eller dennes repræsentant elektronisk til SKATs ICS-system, hvorefter SKAT underretter det faktiske, første indgangstoldsted i det andet EU-land om de summariske indgangsangivelser, hvor der er konstateret en sikkerhedsrisiko.

Er det faktiske, første indgangstoldsted i Danmark og det angivne, første indgangstoldsted i et andet EU-land, indgives anmodningen om omdirigering af transportøren eller dennes repræsentant til ICS-systemet i det andet EU-land, der herefter underretter SKAT om de summariske indgangsangivelser, hvor der er konstateret en sikkerhedsrisiko.

Ved ændring af rute internt i EU efter ankomst til det første indgangstoldsted skal transportøren ikke foretage sig noget i relation til ICS-systemet.

Overførsel af en summarisk indgangsangivelse (ENS) fra et andet EU-land

SKAT kan anmode det angivne indgangstoldsted i en summarisk indgangsangivelse om at overføre oplysningerne i angivelsen og det tilhørende risikoanalyseresultat til Danmark.

Dette sker i SKATs ICS-system ved at anmode om en summarisk indgangsangivelse med et specifikt MRN eller alle summariske indgangsangivelser knyttet til et specifikt transportmiddel.

Udfyldning af en summarisk indgangsangivelse (ENS)

En summarisk indgangsangivelse og en omdirigeringsanmodning udfyldes i overensstemmelse bilag 30A i GB.

I det følgende er beskrevet udfyldningen af de enkelte felter i en summarisk indgangsangivelse (ENS), en forenklet ENS og en omdirigeringsanmodning:

Opbygningen af den summariske indgangsangivelse (ENS)

Den summariske indgangsangivelse indeholder:

 • Hovedoplysninger
 • Varepostoplysninger.

Hovedpostoplysninger

Hovedoplysningerne knytter sig til det samlede vareparti.; det vil sige oplysninger, der er fælles for alle varer omfattet af angivelsen.

Varepostoplysninger

Varepostoplysningerne knytter sig til den enkelte vare i angivelsen.

Fælles felter for hoved- og varepostoplysninger

En række af felterne til angivelse af oplysningerne i den summariske indgangsangivelse findes både på hovedniveau og varepostniveau. Den, der indsender den summariske indgangsangivelse, kan derfor vælge at udfærdige angivelsen på det niveau, der er mest hensigtsmæssigt, fx indsende én angivelse, der omfatter alle varer på transportmidlet eller en angivelse for hvert transportdokumentnummer.

Hvordan de enkelte felter i den summariske indgangsangivelse skal udfyldes

I det følgende er beskrevet udfyldningen af de enkelte felter i den summariske indgangsangivelse; I parentes er anført de engelske betegnelser for felterne.

Rubrik A. Toldsted, hvortil angivelsen indgives (Customs office of lodgement)

Koden på det toldsted, hvor angivelsen indgives.

Indgives angivelse til det danske ICS, kan kun toldstedskoden DK007900 anvendes.

I en papirbaseret angivelse (nødprocedure) anføres endvidere MRN, hvis der findes sådan et.

Rubrik 1. Type angivelse (Declaration type)

Her anføres "IM".

Anvendes kun ved en papirbaseret angivelse (nødprocedure).

Rubrik S02. UCRN (UCRN)

Forsendelsens enhedsreferencenummer UCRN (Unique Consignment Reference Number). Unikt nummer, som varerne udstyres med til kommercielt brug. Der anvendes WCO (ISO15459) koder eller tilsvarende.

Feltet er obligatorisk at udfylde, hvis transportdokumentnummeret i rubrik S03 ikke er anført (anvendes ikke for ekspresforsendelser).

Rubrik S03. Transportdokumentreference (Transport document reference)

Henvisning til det transportdokument, der dækker transporten af den vareposten. Når den, der indgiver den summariske indgangsangivelse, er en anden end transportøren, skal også transportørens transportdokumentnummer anføres. Oplysningerne består af type (koden for transportdokumenttypen, der er fastsat i bilag 38 (rubrik 40) til gennemførelsesbestemmelserne) og reference (transportdokumentets identifikationsnummer).

Henvisning til eventuel AEO-certificering anføres også i dette felt. Certifikattypen, fx Y024 og certifikatets identifikationsnummer, anføres under henholdsvis transportdokumenttype og dokumentreference.

Feltet er obligatorisk at udfylde, hvis UCRN i rubrik S02 ikke er anført (anvendes ikke for ekspresforsendelser).

Rubrik S04. Afsender (sikring) (Consignor (security))

Den part, der afsender varerne, og som er fastsat i transportkontrakten af den part, der bestiller transporten.

Feltet er obligatorisk at udfylde, hvis varerne er omfattet af farligt gods reglerne.

Rubrik 5. Vareposter (Items)

Det samlede antal vareposter, der er omfattet af angivelsen.

Anvendes ikke for ekspresforsendelser og i den forenklede angivelse for AEO-certificerede virksomheder.

Feltet er obligatorisk at udfylde for øvrige forsendelser.

Rubrik S05. Registrator (Registrator)

Her anføres EORI nummer på den, der indsender angivelsen. Er den, der indsender angivelsen, registreret i Danmark, er EORI nummeret identisk med CVR-nummeret med foranstillet DK.

Feltet er obligatorisk at udfylde.

Rubrik S05a. Registrators repræsentant (Registrator representative)

Den, der indgiver angivelsen, kan bemyndige en repræsentant til at rette angivelser på sine vegne.

EORI-nummeret på denne person anføres her.

Feltet er ikke obligatorisk at udfylde.

Rubrik 6. Kolli i alt (Total packages)

Det samlede antal kolli, der er omfattet af angivelsen. Det vil sige summen af alle værdier anført i rubrikken "Antal kolli" (rubrik 31/1) plus alle værdier anført i rubrikken "Antal enheder" (rubrik 31/1) plus 1 for hver angivet bulkladning.

Anvendes ikke for ekspresforsendelser og i den forenklede angivelse for AEO-certificerede virksomheder.

Feltet er obligatorisk at udfylde for øvrige forsendelser.

Rubrik S06. Modtager (sikring) (Consignee (security))

Den part, som faktisk modtager varerne.

Hvis modtageren er ukendt, fordi varerne transporteres under et ordrekonnossement uden påtegning, skal der anføres kode 10600 i rubrik 44 supplerende oplysninger.

Feltet er obligatorisk at udfylde, hvis modtageren er en anden end den, der indgiver angivelsen (rubrik S05).

Rubrik 7. Referencenummer (LRN) (Reference number (LRN))

Unikt referencenummer (LRN) som udformes og tildeles af den, der indsender angivelsen.

Feltet er obligatorisk at udfylde.

Rubrik S07. Transportør (Carrier)

Den, der er ansvarlig for, at den summariske indgangsangivelse indgives; det vil sige den, der bringer varerne eller overtager ansvaret for befordringen af varerne ind i EU. Ved kombineret transport er transportøren dog den, der overtager ansvaret for det transportmiddel, som efter at være kommet ind i EU, bevæger sig ved egen kraft som et aktivt transportmiddel, og ved sharing eller charter af fly og skibe er transportøren den, der har indgået kontrakt og udstedt fragtbrev for varernes befordring ind i EU.

Feltet er obligatorisk at udfylde, hvis transportøren er en anden end den, der indgiver angivelsen (rubrik S05).

Rubrik S08. Part der skal underrettes (Notify party)

Den part, der skal underrettes, når varerne ankommer.

Feltet er obligatorisk at udfylde, hvis modtageren er ukendt, fordi varerne transporteres under et ordrekonnossement uden påtegning, og koden 10600 er anført i rubrik 44.

Rubrik S10. Transportmidlets rutenummer (Conveyance reference number)

Identifikation af transportmidlets rejse, fx rejsenummer, flyrutenummer eller tripnummer.

Ved lufttransport anføres flyets IATA flyrutenummer. Hvis flyoperatører transporterer varer i henhold til en code sharing-aftale med partnere, anføres code sharing-partnernes flyrutenumre.

Feltet er obligatorisk at udfylde for lufttransport.

Rubrik S11/1. Første indgangstoldsted (Customs office of first entry)

Her angives koden på det første indgangstoldsted, som transportmidlet ankommer til.

Er det første indgangstoldsted i Danmark, anvendes toldstedskoden DK007900.

Feltet er obligatorisk at udfylde.

Rubrik S11/2. Efterfølgende indgangstoldsted (Customs office of subsequent entry)

Hvis varerne forbliver om bord på skibe og fly til efterfølgende havne eller lufthavne i EU, er det obligatorisk at anføre koden for de efterfølgende indgangstoldsteder.

Rubrik S12. Forventet dato og tid for ankomst til det første indgangstoldsted (Expected date and time of arrival at customs office of first entry)

Forventet dato og tid for transportmidlets ankomst til det angivne første indgangstoldsted i EU's toldområde.

Tidspunktet angives i formatet ååååmmddttmm ved filoverførsel og i formatet ddmmååååttmm i on-line-løsningen. Der anvendes dansk tid.

Feltet er obligatorisk at udfylde.

Rubrik S13. Transitlandekoder (Country(ies) of routing codes)

Her anføres i kronologisk rækkefølge landekoden i henhold til bilag 37 til GB (ISO-alfa-2) for alle de lande, som varerne passerer igennem fra afsendelsesstedet til det endelige bestemmelsessted.

Landene inkluderer afsendelseslandet og det endelige bestemmelsessted.

For ekspresforsendelser anføres kun afsendelsesland.

Feltet er obligatorisk at udfylde.

Rubrik S17. Lastningssted (Place of loading)

Her angives navnet på det sted, hvor varerne er lastet med størst mulig præcision med foranstillet landekode.

Anvendes ikke for ekspresforsendelser.

Feltet er obligatorisk at udfylde for øvrige forsendelser.

Rubrik S18. Losningssted (Place of unloading)

Ved sø- og lufttransport angives koden på losningsområdet, hvis losningsstedet ligger i Danmark.

Ved vejtransport, eller hvis losningsstedet ligger i et andet land, angives navnet på det sted, hvor varerne skal losses med størst mulig præcision med foranstillet landekode.

Anvendes ikke i den forenklede angivelse for AEO-certificerede virksomheder.

Feltet er ikke obligatorisk at udfylde, men har stor betydning for vurderingen af, om en eventuel kontrol skal foretages ved første indgangstoldsted eller kan udskydes til losningsstedet.

Rubrik 21/1. Det grænseoverskridende aktive transportmiddels nationalitet (Nationality of active means of transport crossing the border)

Her anføres landekoden i henhold til bilag 37 til GB (ISO-alfa-2) for transportmidlets nationalitet, hvis oplysningen ikke indgår i identiteten.

Feltet er ikke obligatorisk at udfylde.

Rubrik 21/2. Det grænseoverskridende aktive transportmiddels identitet (Indentity of active means of transport crossing the border)

Her anføres identiteten for det aktive transportmiddel, der overskrider grænsen til EU's toldområde.

For søtransport anføres skibets syvcifrede IMO (International Maritime Organisation) identifikationsnummer eller ottecifrede ENI-nr. (European Identification Number).

For vejtransport anføres køretøjets registreringsnummer.

Ved kombineret transport anføres identiteten på det transportmiddel, der aktivt tjener til fremdriften.

For lufttransport og ekspresforsendelser anføres ingen oplysninger.

Feltet er obligatorisk at udfylde for sø- og vejtransport.

Rubrik 25. Transportmåde ved grænsen (Transportmode at the border)

Transportmåde, der svarer til det grænseoverskridende aktive transportmiddel i rubrik 21/2.

Feltet er obligatorisk at udfylde.

Rubrik S27. FN-kode for farlige varer (UN Dangerous goods code)

Her anføres De Forenede Nationers kode for farligt gods (UNDG), hvis det er relevant.

Koden er det unikke firecifrede løbenummer, der af FN tildeles stoffer og artikler, der er opført på en liste over farligt gods, som almindeligvis forsendes.

Anvendes ikke i den forenklede angivelse for AEO-certificerede virksomheder.

Feltet er ikke obligatorisk at udfylde.

Rubrik S28. Seglnummer (Seal number)

Identifikationsnumrene for de segl, der i givet fald er fastgjort til transportudstyret. Anvendes ikke i den forenklede angivelse for AEO-certificerede virksomheder.

Feltet er ikke obligatorisk at udfylde.

Rubrik S29. Betalingsmåde for transportudgifter (Transport charges method of payment)

Her anføres koden for betalingsmåde, hvis der er oplysning om den.

Anvendes ikke i den forenklede angivelse for AEO-certificerede virksomheder.

Feltet er obligatorisk at udfylde enten på hoveddelen eller på vareposten.

Rubrik 31/1. Kolli mærke og numre (Marks & numbers of packages)

Beskrivelse af mærke og numre på transportenheder og emballage.

Er varerne pakket i containere, kan containernummeret afløse forsendelsesmærkerne.

Oplysningerne kan erstattes af forsendelsens enhedsreferencenummer (UCRN) eller henvisninger i transportdokumentet, som muliggør en utvetydig identifikation af pakker i forsendelsen.

Denne oplysning kræves ikke for bulkvarer og uemballerede varer.

Anvendes ikke for ekspresforsendelser og i den forenklede angivelse for AEO-certificerede virksomheder.

Feltet er obligatorisk at udfylde for øvrige forsendelser.

Rubrik 31/1. Kollienes art (kode) (Kind of packages (code))

Her anføres emballagekoden for kolliene.

Anvendes ikke for ekspresforsendelser og i den forenklede angivelse for AEO-certificerede virksomheder.

Feltet er obligatorisk at udfylde for øvrige forsendelser.

Rubrik 31/1. Antal kolli (Number of packages)

Antal individuelle artikler, der er emballeret på en sådan måde, at de ikke kan opdeles uden først at åbne emballagen.

Denne oplysning kræves ikke for bulkvarer og uemballerede varer.

Anvendes ikke for ekspresforsendelser.

Feltet er obligatorisk at udfylde for øvrige forsendelser.

Rubrik 31/1. Antal enheder (Number of pieces)

Antal individuelle enheder, hvis enhederne ikke er emballerede.

Anvendes ikke for ekspresforsendelser og i den forenklede angivelse for AEO-certificerede virksomheder.

Feltet er obligatorisk at udfylde for øvrige forsendelser af uemballerede varer.

Rubrik 31/2. Varebeskrivelse (Goods description)

En beskrivelse af varerne, der er tilstrækkelig entydig til at fastslå varekoden i Toldtariffen og muliggør en øjeblikkelig og sikker identifikation af varerne. Generelle udtryk (fx "konsolideret, almindelig fragt" eller "dele") accepteres ikke.

Feltet er ikke obligatorisk at udfylde, hvis varekoden angives i rubrik 33.

Rubrik 31/3. Containernummer (Container Number)

Mærker (bogstaver og/eller numre), der identificerer containeren.

Feltet er obligatorisk at udfylde for varer, der transporteres i containere.

Rubrik 32. Varepostnummer (Goods item number)

En vareposts nummer i forhold til det samlede antal vareposter, der er anført i angivelsen.

Anvendes ikke i den forenklede angivelse for AEO-certificerede virksomheder.

Feltet er obligatorisk at udfylde for øvrige forsendelser.

Rubrik S32. Indikator for anden specifik omstændighed (Other specific circumstance indicator)

Kode, der angiver den særlige omstændighed, hvis fordel virksomheden ønsker at benytte, fx ekspresforsendelser, skibs- og flyforsyninger, vejtransport og autoriserede økonomiske operatører.

Feltet er ikke obligatorisk at udfylde.

Rubrik 33. Varekode (Commodity code)

De første fire cifre af KN-koden.

Feltet er ikke obligatorisk at udfylde, hvis varebeskrivelsen er oplyst.

Rubrik 35. Bruttomasse (kg) (Gross mass (kg))

Den enkelte posts bruttovægt med tre decimaler. Ved bruttovægt forstås den samlede vægt af varerne inklusive al emballage, men eksklusive transportørens materiel, fx containere.

Anvendes ikke i den forenklede angivelse for AEO-certificerede virksomheder.

Feltet er obligatorisk at udfylde, hvis den samlede bruttomasse ikke er anført.

Rubrik 35. Bruttomasse i alt (kg) (Total gross mass (kg))

Den samlede bruttovægt, der er omfattet af angivelsen med tre decimaler.

Anvendes ikke i den forenklede angivelse for AEO-certificerede virksomheder.

Feltet er obligatorisk at udfylde, hvis den enkelte posts bruttovægt ikke er anført.

Rubrik 44/2. Yderligere (supplerende) oplysninger (Additional information)

Femcifret kode for specifikke oplysninger, fx koden 10600, hvis varerne transporteres under et ordrekonossement uden påtegning, og modtageren er ukendt.

Feltet er obligatorisk at udfylde, hvis modtageren ikke er anført i rubrik S06.

Rubrik 54. Angivelsens dato (Declaration date)

Dato og tid for indgivelse af angivelsen. Tidspunktet angives i formatet ååååmmddttmm ved filoverførsel og i formatet ddmmååååttmm i on-line-løsningen. Der anvendes dansk tid.

Feltet er obligatorisk at udfylde.

Rubrik 54. Sted (Place)

Beskrivelse af stedet for indgivelse af angivelsen i klartekst.

Feltet er obligatorisk at udfylde.

Udfyldning af en forenklet summarisk indgangsangivelse (ENS)

Hvordan de enkelte felter i en forenklet summarisk indgangsangivelse (ENS) skal udfyldes

AEO-certificerede virksomheder, som indfører varer, kan indsende en forenklet, summarisk indgangsangivelse. Det er en betingelse, at både den, der indgiver angivelsen, og alle modtagere er AEO-certificeret for sikkerhed og sikring, jf. GB artikel 14b, stk. 3.

Hvis en ekspresfortoldning anvendes som summarisk indgangsangivelse, skal virksomhederne i rubrik 8 og 14 begge være AEO-certificeret for sikkerhed og sikring.

Hvis de oplysninger, der angives i forbindelse med forsendelsesproceduren, anvendes som summarisk indgangsangivelse, skal både den hovedforpligtede og alle modtagere være AEO-certificeret for sikkerhed og sikring.

På samme måde kan transportører, speditører og toldklarerere, der er AEO-certificeret for sikkerhed og sikring, indsende en forenklet, summarisk indgangsangivelse, hvis alle involverede virksomheder, herunder varemodtageren, også er AEO-certificeret for sikkerhed og sikring.

Udfyldning af en anmodning om omdirigering

Hvordan de enkelte felter i en anmodning om omdirigering skal udfyldes

Omdirigering LRN (Diversion LRN)

Unikt referencenummer, som anmodningen tildeles af den, der indsender anmodningen.

Feltet er obligatorisk at udfylde.

Forventet dato og tid for ankomst til det første indgangstoldsted (Expected date and time of arrival at customs office of first entry)

Forventet dato og tid for transportmidlets ankomst til det oprindeligt angivne første indgangstoldsted i EU's toldområde og ikke det nye indgangstoldsted.

Tidspunktet angives i formatet ååååmmddttmm ved filoverførsel og i formatet ddmmååååttmm i on-line-løsningen. Der anvendes lokal tid.

Feltet er obligatorisk at udfylde.

Identifikation af det grænseoverskridende transportmiddel (Identification of means of transport crossing the border)

Her anføres identiteten for det transportmiddel, der omdirigeres.

For søtransport anføres skibets syvcifrede IMO (International Maritime Organisation) identifikationsnummer eller ottecifrede ENI-nr. (European Identification Number).

For lufttransport anføres IATA-flyrutenummeret. Hvis flyets operatør transporterer varer i henhold til en code sharing-aftale med partnere, benyttes code sharings-partnernes flyrutenumre.

Bemærk, at feltet er forskelligt fra rubrik 21 (Det grænseoverskridende, aktive transportmiddels identitet og nationalitet).

Feltet er obligatorisk at udfylde.

Transportmåde ved grænsen (Mode of transport at the border)

Transportmåde, der svarer til det grænseoverskridende transportmiddel.

Feltet er obligatorisk at udfylde.

Landekode for det angivne første indgangstoldsted (Country code of the declared office of first entry)

Her anføres landekoden i henhold til bilag 37 til GB (ISO-alfa-2) for det første indgangstoldsted, der er angivet i den summariske indgangsangivelse.

Feltet er ikke obligatorisk at udfylde, hvis rubrikken "angivne første indgangstoldsted" er udfyldt.

Person, der anmoder om omdirigering (Person requesting the diversion)

Her anføres EORI nummer på den, der indgiver anmodningen. Er den, der indsender anmodningen registreret i Danmark, er EORI nummeret personens CVR nummer med foranstillet DK.

Feltet er obligatorisk at udfylde.

MRN (MRN)

Her henvises til MRN på den summariske angivelse for de varer, der omdirigeres.

Udfyldelse af feltet er et alternativ til udfyldelse af felterne "Identifikation af det grænseoverskridende transportmiddel" og "Forventet dato og tid for ankomst til det første indgangstoldsted i toldområdet".

Varepostnummer (Goods item number)

Hvis MRN oplyses, og omdirigeringsanmodningen ikke vedrører alle vareposterne i en summarisk indgangsangivelse, anføres de relevante varepostnumre, der svarer til varerne i den oprindelige summariske indgangsangivelse.

Angivne første indgangstoldsted (Declared customs office of first entry)

Her angives koden på det første indgangstoldsted, der er angivet i den summariske angivelse.

Feltet er ikke obligatorisk at udfylde, hvis rubrikken "landekode for det angivne første indgangstoldsted" er udfyldt.

Faktiske, første indgangstoldsted (Actual customs office of first entry)

Her angives koden på det faktiske første indgangstoldsted.

Der angives en havn for søtransport, en lufthavn for lufttransport og et toldekspeditionssted for vejtransport.

Feltet er obligatorisk at udfylde.