Indhold

Afsnittet beskriver varebestemmelserne for vin, den ansvarlige myndighed og formål og lovgrundlag på området.

Afsnittet omhandler:

 • Formål og lovgrundlag
 • Ressortmyndighed
 • Import
 • Regler for bestemte vine
 • Eksport
 • Toldstyrelsens opgave.

Formål og lovgrundlag

Formålet med bestemmelserne er at sikre, at de regler, der er i EU, overholdes ved import og eksport af vin.

For området for vin gælder en række EF-forordninger. Der er endvidere indgået særlige aftale med visse lande under EU's bilaterale aftaler og frihandelsaftaler:

EU Regulering

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007.
 • Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2018/273 af 11. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår tilladelsesordningen for plantning af vinstokke, fortegnelsen over vindyrkningsarealer, ledsagedokumenter og certificering, ind- og udgangsbøger, obligatoriske anmeldelser, meddelelser og offentliggørelse af meddelte oplysninger, om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår de relevante kontroller og sanktioner, om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 555/2008, (EF) nr. 606/2009 og (EF) nr. 607/2009 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 436/2009 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/560.
 • ►Rådets direktiv 2020/262/EU af 19. december 2019 om den generelle ordning for punktafgifter.◄

Aftaler

Link til EU's bilaterale aftaler og frihandelsaftaler.

Ressortmyndighed

Ressortmyndighed for denne varebestemmelse er Fødevarestyrelsen.

Import

Indførsel af vinavlsprodukter (vin, herunder hedvin og mousserende vin, druesaft eller druemost) fra lande uden for EU kræver, at der fremlægges et VI 1- eller VI-2. Undtagelser fra kravet om at fremlægge disse dokumenter er beskrevet nedenfor under afsnittet "Aftale for bestemte vine".

VI 1 / VI 2-dokumenter

Hvert parti vinavlsprodukt af samme produkt til én og samme modtager skal følges ét nummereret VI 1-dokument. VI 1-dokumentet består af et certifikat og en analyseerklæring. Certifikatdelen underskrives og stemples af en kompetent myndighed i det land uden for EU, hvorfra produkterne kommer. Analyseerklæringsdelen udfærdiges af et laboratorium, der er officielt anerkendt af det land uden for EU, som produkterne kommer fra.

Myndigheder og laboratorier, der kan underskrive VI 1-dokumentet findes på en liste over organer og laboratorier, som er udpeget af tredjelandene til at udfylde de attester, der skal ledsage enhver indførsel af vin til Fællesskabet. Se liste nr. 6 på Den Europæiske Unions vinliste

Er vinavlsproduktet ikke direkte til konsum, kan analyseerklæringen på VI 1-dokumentet undlades.

Reglerne om krav til dokumenter ved import af vin fremgår af artikel 20-27 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2018/273.

VI 2-dokumentet er et uddrag, som indeholder oplysningerne fra VI 1-dokumentert og som anvendes, hvis en sending opdeles inden overgang til fri omsætning. VI 2-dokumentet skal være påtegnet af et toldsted i EU. Se VI 1 dokumentet og VI 2 dokumentet på Skatteforvaltningens hjemmeside via dette link under supplerende dokumenter.

Ved overgang til fri omsætning skal der ved toldbehandlingen fremlægges både original- og kopieksemplar af VI 1-dokumentet eller VI 2-uddrag. Ved elektronisk angivelse i toldsystemet skal der dog ikke fremlægges kopi.

Sendes et parti videre i sin helhed, før det overgår til fri omsætning, er det den nye afsender, der fremlægger VI 1-dokumentet samt i givet fald en senere udfyldt VI 2-attest samt kopieksemplarer heraf. Dokumenterne fremlægges til de toldmyndigheder, under hvis opsyn partiet befinder sig.

Opdeles et vareparti, inden det overgår til fri omsætning, overdrages originaleksemplaret og kopien af VI 1-dokumentet eller VI 2-uddraget sammen med originalen og to kopier af en for hvert parti senere udfærdiget VI 2-blanket. Dokumenterne overdrages til de toldmyndigheder, under hvis opsyn partiet befinder sig.

Undtagelser

Undtagelser for fremlæggelse af VI 1-dokument fremgår af artikel 21 i forordning (EU) nr. 2018/273. Der skal ikke fremlægges VI 1-dokument, når der er tale om

 • Beholdere, der højst rummer 10 liter og er forsynet med etiket og engangslukkeanordning. Den samlede transporterede mængde må dog ikke overstige 100 liter - også selv om den består af flere særskilte partier
 • Vin, druemost og druesaft i mængder på højst 30 liter pr. rejsende, indført i den rejsendes personlige bagage eller i forsendelser fra en privatperson til en anden privatperson
 • Vin og druesaft, der indgår i privatpersoners personlige ejendele, når personerne flytter deres normale bopæl fra et land uden for EU til et land indenfor EU
 • Vin og druesaft til varemesser, når produkterne er aftappet i beholdere, som rummer højst 2 liter og er forsynet med etiket og engangslukkeanordning
 • Vin, druemost og druesaft til videnskabelige og tekniske forsøg i beholdere, hvis mængde ikke overstiger 100 liter
 • Vin og druesaft med oprindelse i og aftappet i Det Europæiske Fællesskab, eksporteret til et land uden for EU og returneret til Fællesskabets toldområde og overgået til fri omsætning
 • Vin og druesaft, der importeres i henhold til konventioner om diplomatiske og konsulære forbindelser mv.
 • Vin og druesaft til brug om bord på skibe og fly i international trafik.

Forenklede procedurer for vin fra visse tredjelande

Forenklet analyseattest for vin med oprindelse i Australien og Chile.

For vin med oprindelse i Australien og Chile gælder der en forenklet procedure, jf. art. 21, b, og bilag VII, del IV, A til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2018/273. Proceduren medfører, at når det drejer sig om vin i etiketterede beholdere med et indhold på højest 60 liter forsynet med engangslukkeanordning, er det kun nødvendigt at anføre følgende i analyseerklæringen på VI 1-dokumenterne:

 • Virkeligt alkoholindhold i volumen,
 • Totalt syreindhold
 • Totalt svovldioxidindhold.

Forenklet procedure, hvor dokumenter kan underskrives af godkendt producenter: Australien, Canada, Chile og USA.

For vin fra Australien, Canada, Chile og USA, gælder der en forenklet procedure, jf. art. 26, og bilag VII, del IV, B til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2018/273. Proceduren medfører, VI 1-dokumentet kan underskrives af godkendte producenter.

Listen over godkendte producenter findes i dokumentet i afsnittet om VI 1- og V 2- dokumenter. Der er i øjeblikket kun godkendte producenter på listen over USA.

Ved import af vin fra USA kan VI 1-dokumentet erstattes af et handelsdokument, der fremgår af aftalen med USA om handel med vin.

Schweiz

Der kan i stedet for et VI 1-dokument anvendes et ledsagedokument ved transport af vinprodukter med oprindelse i Schweiz og som hører under KN-kode 2009 60 og 2204. Der er ikke formkrav til ledsagedokumentet, men dokumentet skal indeholde tilsvarende oplysninger, som kræves for et VI 1-dokument.

Regler for bestemte vine

For hedvin og vin tilsat alkohol, bestemt til destillation, anerkendes VI-1 dokumenter kun som gyldige, hvis der i rubrik 14 angives, at: "Det bekræftes, at den alkohol, der er tilsat denne vin, er fremstillet af vin". Angivelsen skal suppleres med det udstedende organs navn og adresse, underskrift og stempel.

Eksport

Ved forsendelse af varer med harmoniserede punktafgifter til et land uden for EU via et udgangstoldsted i et andet EU-land, skal afsenderen udarbejde både et elektronisk ledsagedokument (udkast til e-AD) i EMCS og en udførselsangivelse i e-Export (SAD). Ledsagedokumentets referencenummer, ARC, skal anføres i udførselsangivelsens rubrik 40 for at anskueliggøre, at der er tale om transport, der indeholder punktafgiftspligtige varer. Se i øvrigt EMCS e-Vejledningen.

Hvis vinmyndigheder kræver en certificering af vinen, kan denne certificering af eksportøren anføres i EMCS-dokumentets rubrik 17l.

Ved fysisk toldbehandling krydstjekkes mellem udførselsangivelse og ledsagedokumentet, som kan "downloades" fra EMCS, hvorefter varerne kan frigives til eksport, når alt er i orden. Oplysninger fra ledsagedokumentet bringes videre til udgangstoldstedet via ECS. Ledsagedokumentet er stillet på "stand by" i EMCS med status "under eksport".

Når forsendelsen er udpasseret, dokumenteres dette i ECS, og der sendes besked til toldekspeditionsstedet i afsendelsesstaten, som modtager en udpassageattest i ECS. Ledsagedokumentet afsluttes manuelt i EMCS af en toldmedarbejder, når udpassagedokumentation er klar.

Rådets Direktiv 2020/262/EU af 19. december 2019 med senere ændringer, forklarer den generelle ordning for punktafgifter mv.

Toldstyrelsens opgave

Toldstyrelsen foretager den fysiske kontrol af forsendelser til Danmark.

Toldstyrelsen skal ved sin kontrol sikre, at attester og dokumenter for vin fra lande uden for EU ledsager forsendelsen og bliver verificeret i forbindelse med importen.