Indhold

Afsnittet beskriver varebestemmelserne for narkotikaprækursorer og ressortmyndighedens lovgrundlag på området. Desuden forklares det, hvad en prækursor er.

Afsnittet indeholder:

 • Formål og lovgrundlag
 • Ressortmyndighed
 • Prækursorer
 • Import
 • Eksport
 • Toldstyrelsens opgave.

Formål og lovgrundlag

Formålet

En række prækursorer indgår i en bred vifte af lovlige industrielle og farmaceutiske processer, og handlen i sig selv er ikke forbudt. Men der er indført en specifik lovgivning og en overvågningsordning for at forebygge omdirigering fra den lovlige handel til den ulovlige produktion af narkotika og psykotrope stoffer.

Overvågningsordningen indebærer, at virksomheder, der her i landet fremstiller, forarbejder, anvender, distribuerer eller på anden måde overdrager disse produkter, skal være specielt registreret herfor hos Toldstyrelsen.

Det er Toldstyrelsen, der kontrollerer al ind- eller udførsel og transit af narkotikaprækursorer. Forinden import eller eksport af visse af narkotikaprækursorer, skal der ansøges om en import- eller eksporttilladelse hos Toldstyrelsen. Blanketterne kan rekvireres hos Toldstyrelsen, Kontrolprocesser, Carlsensvej 8, 4600 Køge

EU-Kommissionen har desuden udgivet et antal vejledninger om området for narkotikaprækursorer.

Lovgrundlaget

For området Narkotikaprækursorer gælder en række forordninger og nationale bestemmelser:

EU Regulering:

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 273/2004 af 11. februar 2004 om narkotikaprækursorer med senere ændringer
 • Rådets Forordning (EF) nr. 111/2005 af 22. december 2004 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande med senere ændringer
 • Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2015/1011 af 24. april 2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer og Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Unionen og tredjelande
 • Kommissionens Gennemførselsforordning (EU) 2015/1013 af 25. juni 2015, om regler vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer og vedrørende Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Unionen og tredjelande.

Nationale bestemmelser:

Bekendtgørelse nr. 1115 af 28/09/2017 af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om narkotikaprækursorer.

Ressortmyndighed

Ressortmyndighed for denne varebestemmelse er Toldstyrelsen.

Prækursorer

Definition

Foruden at være et almindeligt kemisk produkt og en vare, er en prækursor også et stof, der kan anvendes til ulovlig produktion af narkotika og psykotrope stoffer. De prækursorer, der kan anvendes til ulovlig produktion af narkotika og psykotrope stoffer, kaldes narkotikaprækursorer.

Hvilke prækursorer er reguleret?

Listen over prækursorer, der er reguleret ved lovgivning, omfatter 23 kemiske stoffer, der er opdelt i tre kategorier, alt efter hvor direkte de kan anvendes i den ulovlige fremstilling af narkotika.

Kategori 1

Navn

KN-kode

CAS-nummer

EPHEDRIN

2939 4100 00

299-42-3

ERGOMETRIN

2939 6100 00

60-79-7

ERGOTAMIN

2939 6200 00

113-15-5

LYSERGSYRE

2939 6300 00

82-58-6

1-PHENYL-2-PROPANONE (PHENYLACETONE/BMK)

2914 3100 00

103-79-7

PSEUDOEPHEDRIN

2939 4200 00

90-82-4

ALFA-PHENYLACETOACETONITRIL (APAAN)

2926 4000 00

4468-48-8

NOREPHEDRIN (PHENYLPROPANOLAMINE)

2939 4400 00

14838-15-4

ALPHA-PHENYLACETEAMID (APAA)

2924 2970

4433-77-6

3,4-MDP-2-P-METHYLGLYCIDIAT (PMK-GLYCIDIAT)

2932 9900

13605-48-6 (0136482-5)

3,4-MDP-2-P-METHYLGLYCIDIATACID (PMK-GLYCIDSYRE)

2918 9990

25547-51-7

4-ANILINO-N-PHENYLPIPERIDINE (ANPP)

2933 3999 90

21409-26-7

N-PHENYL-4-PIPERIDONE (NPP)

2933 3999 90

39742-60-4

N-ACETYL-ANTHRALINSYRE

2924 2300 00

89-52-1

3,4 METHYLENDIOXYPHENYL-2-PROPANONE (PMK)

2932 9200 00

4676-39-5

ISOSAFROL (CIS + TRANS)

2932 9100 00

120-58-1

PIPERONAL (HELIOTROPIN)

2932 9300 00

120-57-0

SAFROL

2932 9400 00

94-59-7

(1R,2S)-(-) - CHLOREPHEDRIN

2939 7990 10

110925-64-9

(1R.2S)-(+) - CHLOREPHEDRIN

2939 7990 20

1384199-95-4

(1S,2S)-(+) - CHLORPSEDOEPHEDRIN

2939 7990 30

73393-610

(1S,2S)-(-) - CHLORPSEUDOEPHEDRIN

2939 7990 40

771434-80-1

Desuden omfatter kategori 1:

Salte af stoffer i denne kategori, hvor sådanne salte kan opnås, bortset fra salt af cathin.

Stereoisomeriske former af stoffer i denne kategori, bortset fra cathin (betegnes også (+)-Norpseudoephedrin, KN-Kode 2939 4400, CAS-nr. 492-39-7), hvor sådanne former kan opnås.

Kategori 2 A

Navn

KN-kode

CAS-nummer

EDDIKESYREANHYDRID

2915 2400 00

108-24-7

Desuden omfatter kategori 2 A salte af stoffer i denne kategori, hvor sådanne salte kan opnås.

Kategori 2 B

Navn

KN-kode

CAS-nummer

KALIUMPERMANGANAT

2841 6100 00

7722-64-7

ANTHRALINSYRE

2922 4300 10

118-92-3

PHENYLEDDIKESYRE

2916 3400 00

103-82-2

PIPERIDIN

2933 3200 00

110-9-4

Desuden omfatter kategori 2 B salte af stoffer i denne kategori, hvor sådanne salte kan opnås.

Kategori 3

Navn

KN-kode

CAS-nummer

ACETONE

2914 1100

60-64-1

ETHYLETHER (DIETHYLETHER)

2909 1100

60-29-7

METHYLETHYLKETONE (MEK) (BUTANON)

2914 1200

78-93-3

TOLUEN

2902 3000

108-88-3

SVOVLSYRE

2807 0000

7664-93-9

SALTSYRE

2806 1000

7647-01-0

Desuden omfatter kategori 3 salte af stoffer i denne kategori, hvor sådanne salte kan opnås.

Kategori 4

Navn

KN-kode

KN-betegnelse (hvis forskellig)

LÆGEMIDLER OG VETERINÆRLÆGEMIDLER, DER INDEHOLDER EPHEDRIN ELLER SALTE DERAF

3003 4020 3004 4020

Indeholder ephedrin eller salte deraf

LÆGEMIDLER OG VETERINÆRLÆGEMIDLER, DER INDEHOLDER PSEUDOEPHEDRIN ELLER SALTE DERAF

3003 4030 3004 4030

Indeholder pseudoephedrin (INN) eller salte deraf

Registrering af virksomheden m.m.

En virksomhed, der her i landet fremstiller, forarbejder, anvender eller handler med prækursorer skal være registreret for dette hos Toldstyrelsen. Når virksomheden er blevet registreret, udsteder Toldstyrelsen en licens, såfremt det drejer sig om kategori 1, og et Registreringsbevis hvis det drejer sig om kategori 2 eller eksport af kategori 3, som sendes til virksomheden. Tilladelserne kan ses i Bevillingssystemet: Bev.nr. 20190, Bevillingstype "Registreringsbeviser narkotikaprækursorer".

Kontrol af tilladelser og udstedelse/inddragelse af disse sker ved Toldstyrelsen, T09 - Efterkontrol og Analyse, Slet Parkvej 1-3, 8310 Tranbjerg.

Intet salg af kategori 1 og 2 må ske, uden sælger er i besiddelse af gyldigt licens/registreringsbevis.

Kategori 3 må kun eksporteres, hvis eksportøren er i besiddelse af gyldigt registreringsbevis (medmindre mængderne p.a. er mindre end 20-100 kg afhængigt af produkttype jf. KDFO 2015/1011, bilag 1

 Intet køb af kategori 1 må ske, uden køber er i besiddelse af gyldig licens. Kategori 2 må kun erhverves uden registreringsbevis, såfremt virksomheden bruger under en vis Tærskelværdi pr. produkt p.a.

Det kan svinge fra 1 kg - 100 kg alt efter produktet, jfr. EPRFO 273/2004, bilag II.  

 Det fremgår af tilladelsen, om indehaveren er "erhvervsdrivende" (med ret til køb og salg og evt. produktion) af produkterne) eller "bruger" (= slutbruger, der ikke må videresælge selve prækursorerne til andre, men godt må anvende dem i andre produkter, der videresælges; blot prækursorerne ikke let kan genudvindes deraf)

Import

For indførsel af kategori 1 narkotikaprækursorer fra lande uden for EU gælder, at forsendelsen altid skal være ledsaget af en importtilladelse (formular A130) fra indgangsstedet til Fællesskabets toldområde til importørens eller den endelige modtagers adresse. Der er ikke krav om importtilladelse til indførsel fra lande uden for EU af kategori 2 og 3 narkotikaprækursorer.

Importtilladelse kan kun udstedes til virksomheder, der er etableret i EU.

Importtilladelse udstedes af Toldstyrelsen. Importtilladelse, blanket A130 rekvireres ved henvendelse til Toldstyrelsen, Kontrolprocesser, Carlsensvej 8, 4600 Køge. Toldstyrelsen kan også suspendere eller tilbagekalde en importtilladelse, hvis der er rimelig grund til at antage, at det er hensigten at anvende stofferne til ulovlig fremstilling af narkotika eller psykotrope stoffer.

Eksport

For eksport af narkotikaprækursorer fra EU's toldområde til lande uden for EU skal der udstedes en eksporttilladelse SKAT formular A131 for prækursorer i kategori 1 og 2. Et eksemplar af tilladelsen skal altid ledsage forsendelsen til bestemmelseslandet.

 • For kategori 3-varer gælder, at eksporttilladelse alene skal udstedes, hvis der kræves en forudgående anmeldelse af eksport
 • hvis disse prækursorer eksporteres til visse bestemmelseslande, der fastsættes efter udvalgsproceduren med henblik på at sikre et hensigtsmæssigt kontrolniveau.

Eksporttilladelse udstedes af Toldstyrelsen. Eksporttilladelse, blanket A131 rekvireres ved henvendelse til Toldstyrelsen, Kontrolprocesser, Carlsensvej 8, 4600 Køge

Fælles for de 3 kategorier af narkotikaprækursorer er, at Toldstyrelsen kan tilbageholde eller suspendere frigivelsen af en forsendelse med registrerede stoffer, hvis der er rimelig grund til at antage, at det er hensigten at anvende stofferne til ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer.

Toldstyrelsen tilbageholder eller suspenderer frigivelsen af en forsendelse med registrerede stoffer i det tidsrum, der er nødvendigt for at kontrollere, at de registrerede stoffer er korrekt angivet, eller at forordningens bestemmelser er overholdt.

Toldstyrelsens opgave

Det er Toldstyrelsen, der kontrollerer al ind- og udførsel samt transit af narkotikaprækursorer.

Det betyder, at Toldstyrelsen kan forbyde indførsel af registrerede stoffer til Fællesskabets toldområde eller udførsel af sådanne stoffer herfra, hvis der er rimelig grund til at antage, at det er hensigten, at stofferne skal anvendes til ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer.

Det betyder samtidig, at Toldstyrelsen kan tilbageholde eller suspendere frigivelsen af en import eller eksport af registrerede prækursorer i det tidsrum, som er nødvendigt for at kontrollere, at prækursorerne er korrekt angivet, eller at forordningens bestemmelser er overholdt, herunder at kun virksomheder, der er i besiddelse af gyldig Licens eller Registreringsbevis må handle med eller modtage varen. Se Bevillingssystemet, Bevillingstype 20190.

Foruden de opgaver, der er nævnt under afsnittene Import og Eksport, er det Toldstyrelsen, der ved ind- og udførselskontrollen sikrer, at den nødvendige ind- eller udførselstilladelse ledsager forsendelsen.

Ind- og udførselskontrollen af den enkelte forsendelse foretages af Toldstyrelsens toldekspeditionssted i forbindelse med forsendelsens angivelse til toldbehandling