Indhold

Afsnittet beskriver varebestemmelserne for narkotikaprækursorer og ressortmyndighedens lovgrundlag på området. Desuden forklares det, hvad en narkotikaprækursor er.

Afsnittet indeholder:

 • Formål og lovgrundlag
 • Ressortmyndighed
 • Prækursorer
 • Import
 • Eksport
 • Toldstyrelsens opgave

Formål og lovgrundlag

Formålet

En række narkotikaprækursorer indgår i en bred vifte af lovlige industrielle og farmaceutiske processer, og handlen i sig selv er ikke forbudt. ►For at forebygge omdirigering fra den lovlige handel til den ulovlige produktion af narkotika og psykotrope stoffer, er◄ der indført en specifik lovgivning og en overvågningsordning.

Overvågningsordningen indebærer, at virksomheder, der i Danmark fremstiller, forarbejder, anvender, distribuerer eller på anden måde overdrager disse produkter, skal være specielt registreret herfor hos Toldstyrelsen.

Det er også Toldstyrelsen, der kontrollerer al ind- eller udførsel og transit af narkotikaprækursorer til og fra Danmark. Forinden import eller eksport af visse narkotikaprækursorer skal der ansøges om en import- eller eksporttilladelse hos Toldstyrelsen. Blanketterne kan rekvireres hos Toldstyrelsen, ►Kontrolsekretariat◄, Carlsensvej 8, 4600 Køge.

EU-Kommissionen har desuden udgivet et antal vejledninger om området for narkotikaprækursorer.

Lovgrundlaget

For området narkotikaprækursorer gælder en række forordninger og nationale bestemmelser:

EU-regulering:

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 af 11. februar 2004 om narkotikaprækursorer med senere ændringer.
 • Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 af 22. december 2004 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande med senere ændringer.
 • Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2015/1011 af 24. april 2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer og Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Unionen og tredjelande
 • Kommissionens gennemførselsforordning (EU) nr. 2015/1013 af 25. juni 2015, om regler vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer og vedrørende Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Unionen og tredjelande.

Nationale bestemmelser:

Bekendtgørelse nr. 1115 af 28/09/2017 af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om narkotikaprækursorer.

Ressortmyndighed

Ressortmyndighed for denne varebestemmelse er Toldstyrelsen.

Narkotikaprækursorer

Definition

Udover at være et almindeligt kemisk produkt og en vare er en narkotikaprækursor også et stof, der kan anvendes til ulovlig produktion af narkotika og psykotrope stoffer. De prækursorer, der kan anvendes til ulovlig produktion af narkotika og psykotrope stoffer, kaldes narkotikaprækursorer.

Hvilke narkotikaprækursorer er reguleret?

Listen over narkotikaprækursorer, der er reguleret ved lovgivning, omfatter ►48◄ kemiske stoffer ►(50 TARIC-koder)◄, der er opdelt i ►fire◄ kategorier alt efter, hvor direkte de kan anvendes i den ulovlige fremstilling af narkotika.

►Herudover er mindst 9 TARIC-/KN-koder omfattet af regelsættet om at skulle angive, om der indgår narkotikaprækursorer eller ej i produktet. Fodnoten om dette fremkommer, når der angives en sådan TARIC- eller KN-kode i Toldsystemet.◄

Kategori 1

►◄

KATEGORI 1

Stof

KN kode (1)

TARIC

EXPORT-Tillægs-kode

CAS No (2)

1-phenyl-2-propanon                             (BMK)

2914 31 00

00

 -

103-79-7

Diethyl-(phenylacetyl)propandioat         (DEPAPD)

2918 30 00

27

3217

20320-59-6

Methyl alpha-phenylacetoacetat           (MAPA)

2918 30 00

37

3214

16648-44-5

Ethyl alpha-phenylacetoacetat (4)           (EAPA)

2918 30 00

17

3215

5413-05-8

Methyl 2-methyl-3-phenyloxiran-2-carboxylat
                                         (BMK-methylglycidat)

2918 99 90

53

3212

80532-66-7

2-methyl-3-phenyloxiran-2-carboxylsyre
                                             (BMK glycidsyre)   *

2918 99 90

63

3213

25547-51-7

N-acetylanthranilsyre

2924 23 00

00

 -

89-52-1

Alpha-phenylacetoacetamid                (APAA)

2924 29 70

07

3211

4433-77-6

Alfa-phenylacetoacetonitril                 (APAAN)

2926 40 00

00

 -

4468-48-8

Isosafrol (cis + trans)

2932 91 00

00

 -

120-58-1

3,4-methylenedioxyphenylpropan-2-on    (PMK)

2932 92 00

00

 -

4676-39-5

Piperonal

2932 93 00

00

 -

120-57-0

Safrol

2932 94 00

00

 -

94-59-7

Ethyl 3-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2- methyloxiran-2-carboxylat                          (PMK ethylglycidat)

2932 99 00

21

3218

28578-16-7

Methyl 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyloxiran-2-carboxylat                          (PMK methylglycidat)

2932 99 00

05

3209

13605-48-6

Methyl-3-oxo-2-(3,4-methylendioxyphenyl) butanoat(5)
 
                                                     (MAMDPA)

2932 99 00

87

3216

1369021-80-6

3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyloxiran-
2-carboxyl syre                       (PMK glycidisyre)  **

2932 99 00

07

3210

2167189-50-4

Isopropulidene (2-(3,4-methylenedioxyphenyl) acetyl)malonate                              (IMDPAM) ***

2932 99 00

?

?

?

4-anilino-N-phenethylpiperidin            (ANPP)

2933 36 00

00

-

21409-26-7

N-phenethyl-4-piperidon                     (NPP)

2933 37 00

00

-

39742-60-4

N-phenylpiperidin-4-amin                    (4-AP)

2933 39 99

01

3219

23056-29-3

tert-butyl 4-anilinpiperidin-1-carboxylat (1-boc-4-AP)

2933 39 99

02

3220

125541-22-2

N-phenyl-N-piperidin-4-yl)propanamid (norfentanyl)

2933 39 99

03

3221

1609-66-1

Ephedrin

2939 41 00

00

 -

299-42-3

Pseudoephedrin

2939 42 00

00

 -

90-82-4

Norephedrin

2939 44 00

00

 -

14838-15-4

Ergometrin

2939 61 00

00

 -

60-79-7

Ergotamin

2939 62 00

00

 -

113-15-5

Lysergsyre

2939 63 00

00

 -

82-58-6

Stereoisomeriske former af stoffer i denne kategori, bortset fra cathin (3), hvor sådanne former kan opnås.

Salte af stoffer i denne kategori, hvor sådanne salte kan opnås, bortset fra salte af cathin.

(1R,2S)-(-)-chloroephedrin

2939 79 90

10

3202

110925-64-9

(1S,2R)-(+)-chloroephedrin

2939 79 90

20

3203

1384199-95-4

(1S,2S)-(+)-chloropseudoephedrin

2939 79 90

30

3204

73393-61-0

(1R,2R)-(-)-chloropseudoephedrin

2939 79 90

40

3205

771434-80-1

(3)    Betegnes også (+)-norpseudoephedrin, KN-kode 2939 43 00 , CAS-nr. 492-39-7.

(4)   også kaldet ethyl-3-oxo-phenylgutanoat iht. IUPAC-nomenklaturen Union of Pure and Appliied Chemistry

(5)  også kaldet methyl-2-(2H-1,3benzodioxol-5-yl)-3-oxobutanoat iht. IUPAC-nomenklaturen

*       Samt dets estere af ethyl, propyl, isopropyl, butyl, sec-butyl og tert-butul

**     Samt dets estere af ethyl, propyl, isopropyl, butyl, sec-butyl og tert-butul

***   også kendt som 5-[2-(1,3-benzodioxol-5-yl)acetyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione, i.h.t. IUPAC

Tillægskode såfremt andet indhold af narkotika-prækursorer end de specifikke produkter ovenfor.

KN-kode med tillægs-kode jfr. ovenfor

3200 eller specifik

Med indhold

Tillægskode for IKKE-prækursorer under samme KN-kode

3249

Uden indhold

►◄

►Eksempler på øvrige KN- eller TARIC-koder, som er omfattet af regelsættet, fordi de kan indeholde blandinger/estere el. lign. af narkotikaprækursorer, men hvor KN-koden også indeholder mange andre produkter uden indhold af narkotikaprækursorer, og der skal derfor ved eksport/import tages stilling til, om de indeholder narkotikaprækursorer eller ej. Dette anføres som i skemaet ovenfor med tillægskoden 3200 (med indhold af narkotikaprækursorer) eller tillægskode 3249 for intet indhold af narkotikaprækursorer. 

Eksempler: 24041200 90; 33012949 00; 38248900 00; 38249200 00; 32249945 00; 38249964 00; 38249992 99; 38249993 90; 28249996 99...◄

Kategori 2

►◄

KATEGORI 2

Stof

KN kode (1)

TA-RIC

CAS No (2)

Underkategori 2A

Rødt phosphor

2804 70 10

00

7723-14-0

Eddikesyreanhydrid, min. 97% renhedsgrad

2915 24 00

10

108-24-7

Eddikesyreanhydrid under 97% renhed

2915 24 00

90

108-24-7

Underkategori 2B

Phenyleddikesyre

2916 34 00

00

103-82-2

Anthranilsyre

2922 43 00

10

118-92-3

    Salte af anthranilsyre

2922 43 00

90

552-37-4:
7058-55-1

Piperidin

2933 32 00

00

110-89-4

Kaliumpermanganat

2841 61 00

00

7722-64-7

Salte af stofferne i denne kategori, når forekomsten af sådanne salte er mulig.

(2) CAS-nummeret (Chemical Abstracts Service Registry Number) er en unik numerisk identifikation af hvert enkelt stof og dets opbygning. CAS-nummeret er specifikt for hver isomer og for hver isomers salt. CAS-numrene for saltene i de stoffer, der er angivet ovenfor, vil ikke være de samme som de opgivne.

Kategori 3

►◄

KATEGORI 3

Navn

KN kode

CAS-nummer

ACETONE

2914 1100

60-64-1

ETHYLETHER (DIETHYLETHER)

2909 1100

60-29-7

METHYLETHYLKETONE (MEK) (BUTANON)

2914 1200

78-93-3

TOLUEN

2902 3000

108-88-3

SVOVLSYRE

2807 0000

7664-93-9

SALTSYRE

2806 1000

7647-01-0

Desuden omfatter kategori 3 salte af stoffer i denne kategori, hvor sådanne salte kan opnås.

Kategori 4

►◄

KATEGORI 4

Stof  samt evt. salte heraf

KN-kode

Lægemidler og veterinærlægemidler, der indeholder ephedrin eller salte deraf

3003 41 00

3004 41 00

Lægemidler og veterinærlægemidler, der indeholder pseudoephedrin eller salte deraf

3003 42 00

3004 42 00

Kategori 4 er kun omfattet af eksportrestriktioner, tariferes som lægemidler og veterinær-lægemidler og behandles som en "light" version af kategori 1 således:

Eksport af produkterne kræver eksporttilladelse, ligesom kategori 1.
Se RFO 111/2005, art 12 stk. 1 samt art. 11.

Eksport af produkterne er omfattet af årlig indberetningspligt ligesom kategori 1.
Se RFO 111/2005, art 12 stk. 1 samt art. 11.

Registrering af virksomheden m.m.

En virksomhed, der her i landet fremstiller, forarbejder, anvender eller handler med narkotikaprækursorer, skal være registreret for dette hos Toldstyrelsen. Når virksomheden er blevet registreret, udsteder Toldstyrelsen en licens, hvis det drejer sig om kategori 1► eller eksport af kategori 4◄, og et registreringsbevis, hvis det drejer sig om kategori 2 eller eksport af kategori 3, som sendes til virksomheden. ►Tilladelsen kan maksimalt gælde i 3 år og◄ kan ses i Bevillingssystemet som: Bev.nr. 20190, Bevillingstype "Registreringsbeviser narkotikaprækursorer".

Kontrol af tilladelser og udstedelse/inddragelse af disse sker ved Toldstyrelsen, T09 - Efterkontrol og Analyse, Slet Parkvej 1-3, 8310 Tranbjerg.

Der må ikke ske salg af kategori 1 og 2, uden sælger er i besiddelse af gyldigt licens/registreringsbevis.

Kategori 3 må kun eksporteres, hvis eksportøren er i besiddelse af gyldigt registreringsbevis (medmindre mængderne p.a. er mindre end 20-100 kg afhængigt af produkttype, jf. delegeret forordning (EU) nr. 2015/1011, bilag 1).

►Kategori 4 må kun eksporteres, hvis eksportøren er i besiddelse af gyldig licens.◄

Der må ikke ske køb af kategori 1, uden køber er i besiddelse af gyldig licens. Kategori 2 må kun erhverves uden registreringsbevis, hvis virksomheden bruger under en vis tærskelværdi pr. produkt p.a.: Det kan svinge fra 1 kg til 100 kg alt efter produktet, jf. forordning (EF) nr. 273/2004, bilag II.

Det fremgår af tilladelsen, om indehaveren er "erhvervsdrivende" (med ret til køb og salg og evt. produktion af produkterne) eller "bruger" (= slutbruger, der ikke må videresælge selve narkotikaprækursorerne til andre, men godt må anvende dem i andre produkter, der videresælges; blot narkotikaprækursorerne ikke let kan genudvindes deraf).

►Virksomhederne forpligter sig blandt andet til, at narkotikaprækursorerne opbevares forsvarligt med begrænset adgang, at evt. handel kun sker mellem virksomheder, der også har en tilladelse (bortset fra nævnte tærskelværdier), samt underretter Toldstyrelsens ved uretmæssige forsøg på erhvervelse af narkotikaprækursorer, at føre et ajourført regnskab over prækursorerne samt årligt inden 15/2 for det foregående år i sammendraget form at underrette Toldstyrelsen om årets lagre, køb, salg og forbrug af narkotikaprækursorer, såvel hvad angår EU-handel som import/eksport. Regnskab og opbevaring skal ske i henhold til bogføringslovens regler herom.

Hvad angår kategori 1 og 2 skal aftageren (køber) altid udfylde en Aftagererklæring til den erhvervsdrivende (sælger) for hvert registreret stof. Den erhvervsdrivende skal ved kategori 1 altid lade en bekræftet kopi af erklæringen følge varens transport inden for EU.◄

Import

For indførsel af kategori 1-narkotikaprækursorer fra lande uden for EU gælder, at angivelsen altid skal være ledsaget af en importtilladelse (formular A130) fra indgangsstedet til Fællesskabets toldområde til importørens eller den endelige modtagers adresse. Der er ikke krav om importtilladelse til indførsel fra lande uden for EU af kategori 2 og 3 narkotikaprækursorer.

Importtilladelse kan kun udstedes til virksomheder, der er etableret i EU.

Importtilladelse udstedes af Toldstyrelsen. Toldstyrelsen kan også suspendere eller tilbagekalde en importtilladelse, hvis der er rimelig grund til at antage, at det er hensigten at anvende stofferne til ulovlig fremstilling af narkotika eller psykotrope stoffer.

Importtilladelse, blanket A130 rekvireres ved henvendelse til Toldstyrelsen, Kontrolsekretariat, Carlsensvej 8, 4600 Køge. 

Virksomheden skal blandt andet huske følgende i forbindelse med udfyldelse af importafgiften:

►Rubrik 44 skal udfyldes således:

 • 44.2: Ved kategori 1: Certifikattypen: "L135" efterfulgt af løbenummeret på importtilladelsen
 • 44.3: Ved kategori 1-2 udfyldes med VAB-kode "Y"
 • 44.6: Ved kategori 1-2 skal virksomheden angive sit Licens- eller Registreringsbevisnummer.

Eksport

For eksport af narkotikaprækursorer ►i kategori 1 og 2◄ fra EU's toldområde til lande uden for EU skal der udstedes en eksporttilladelse. Et eksemplar af tilladelsen skal altid ledsage forsendelsen til bestemmelseslandet.

 • For kategori 3-varer gælder, at eksporttilladelse alene skal udstedes, hvis der ►i modtagerlandet◄ kræves en forudgående anmeldelse af eksport
 • hvis disse narkotikaprækursorer eksporteres til visse bestemmelseslande, der fastsættes efter udvalgsproceduren med henblik på at sikre et hensigtsmæssigt kontrolniveau.

Eksporttilladelse udstedes af Toldstyrelsen. Eksporttilladelse, blanket A131 rekvireres ved henvendelse til Toldstyrelsen, Kontrolsekretariat, Carlsensvej 8, 4600 Køge

Fælles for de ►4◄ kategorier af narkotikaprækursorer er, at Toldstyrelsen kan tilbageholde eller suspendere frigivelsen af en forsendelse med registrerede stoffer, hvis der er rimelig grund til at antage, at det er hensigten at anvende stofferne til ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer.

Toldstyrelsen tilbageholder eller suspenderer frigivelsen af en forsendelse med registrerede stoffer i det tidsrum, der er nødvendigt for at kontrollere, at de registrerede stoffer er korrekt angivet, eller at forordningens bestemmelser er overholdt.

►Virksomheden skal blandt andet huske følgende i forbindelse med udfyldelse af eksportangivelsen:

Rubrik 44 skal udfyldes således:

 • 44.2: Ved kategori 1+4, til de fleste destinationer for kategori 2 og for enkelte destinationer for kategori 3 anføres certifikattypen: "X 035" efterfulgt af løbenummeret på Eksporttilladelsen.
 • 44.3: Ved kategori 1-4 udfyldes med VAB-kode "Y".
 • 44.6: Ved kategori 1-4 skal virksomheden angive sit Licens- eller Registreringsbevisnummer.

Toldstyrelsens opgave

Det er Toldstyrelsen, der kontrollerer al ind- og udførsel samt transit af narkotikaprækursorer.

Det betyder, at Toldstyrelsen kan forbyde indførsel af registrerede stoffer til Fællesskabets toldområde eller udførsel af sådanne stoffer herfra, hvis der er rimelig grund til at antage, at det er hensigten, at stofferne skal anvendes til ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer.

Det betyder samtidig, at Toldstyrelsen kan tilbageholde eller suspendere frigivelsen af en import eller eksport af registrerede narkotikaprækursorer i det tidsrum, som er nødvendigt for at kontrollere, at narkotikaprækursorerne er korrekt angivet, eller at forordningens bestemmelser er overholdt, herunder at kun virksomheder, der er i besiddelse af gyldig Licens- eller Registreringsbevis må handle med eller modtage varen. Se Bevillingssystemet, Bevillingstype 20190.

Foruden de opgaver, der er nævnt under afsnittene Import og Eksport, er det Toldstyrelsen, der ved ind- og udførselskontrollen sikrer, at den nødvendige ind- eller udførselstilladelse ledsager ►varen og dens angivelse◄.

Ind- og udførselskontrollen af den enkelte ►angivelse◄ foretages af Toldstyrelsens toldekspeditionssted i forbindelse med ►varens◄ angivelse til toldbehandling.