Indhold

Afsnittet beskriver vareområdet og ressortmyndighedens lovgrundlag på området.

Afsnittet indeholder:

  • Formål og lovgrundlag
  • Ressortmyndighed
  • Import
  • Eksport
  • Toldstyrelsens opgave.

Formål og lovgrundlag

Formålet

De særlige ind- og udførselsbestemmelser for ozonlagsnedbrydende stoffer og F-gasser skal sikre, at disse stoffer og udstyr, der anvender eller indeholder stofferne, ikke ind- eller udføres af EU's område, uden der foreligger en tilladelse fra den kompetente myndighed.

Lovgrundlag

For området Ozonlagsnedbrydende stoffer og F-gasser gælder en række forordninger, nationale bestemmelser og en konvention.

EU Regulering:

Ozonlagsnedbrydende stoffer

EU-forordning:

Nationale bestemmelser:

Konventioner:

F-gasser

EU forordning:

Nationale bestemmelser:

  • Bekendtgørelse nr. 1013 af 13. maj 2021, bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser

Ressortmyndighed

Ressortmyndighed for denne varebestemmelse er Miljøstyrelsen.

Kontrolmyndigheden er Miljøstyrelsen Kemikalieinspektion

Miljøstyrelsen orienterer bl.a. via sin hjemmeside om reglerne for de regulerede ODS-stoffer og F-gasser.

Import

Ozonlagsnedbrydende stoffer

Import af kontrollerede stoffer kræver, at en importtilladelse forelægges for Toldstyrelsen, medmindre der er tale om forsendelse gennem EU's toldområde, eller import under proceduren for midlertidig opbevaring, toldoplag- eller frizoneproceduren. De kontrollerede stoffer, der kan importeres med importtilladelse, fremgår af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 af 16. september 2009, art. 15, stk. 2.

Dog er overgang til fri omsætning i EU af produkter og udstyr, der indeholder kontrollerede stoffer, og som søges indført fra en stat, der ikke har tiltrådt Montreal-protokollen, forbudt.

Importtilladelsen udstedes af EU-Kommissionen på anmodning fra importøren. Inden udstedelsen kontrollerer Kommissionen, om de nødvendige betingelser er opfyldt. Kontrol med, hvorvidt virksomhederne er i besiddelse af lovpligtig tilladelse til import/eksport af ozonlagsnedbrydende stoffer, foretages via EU-Kommissionens "ODS Licensing System". Det er via dette system, at en ansøgning om hhv. import/eksport af ozonlagsnedbrydende stoffer skal foretages. Systemet kan findes på følgende side: https://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods_en.

F-gasser 

F-gasser i beholdere og udstyr med indhold af f-gas kan i vid udstrækning indføres til EU. Importen er dog begrænset af visse tildelte kvoter, hvilket skal sikre en reduktion af mængden af markedsførte f-gasser i EU i fremtiden. Dette i henhold til forordning (EU) nr. 517/2014 artikel 15, 16, 17 og 18.

Hvorvidt en virksomhed har fået tildelt en kvote for import af F-gas af Kommissionen, kan kontrolleres i f-gasportalen, som Toldstyrelsen har direkte adgang til.

Eksport

Ozonlagsnedbrydende stoffer

Udførsel fra EU af kontrollerede stoffer omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 eller produkter og udstyr, bortset fra personlige ejendele, som indeholder disse kontrollerede stoffer, eller hvis fortsatte funktion er betinget af levering af disse stoffer, er forbudt.

Der er visse undtagelser fra forbuddet. Forbuddet gælder ikke udførsel af kontrollerede stoffer til anvendelse som råvarer og proceshjælpestof.

Som hovedregel kan der kun handles kontrollerede stoffer med stater, der har tiltrådt Montreal-protokollen.

Eksporttilladelse vedrørende alle kontrollerede stoffer udstedes af Kommissionen på anmodning fra eksportøren. Kommissionen kontrollerer, om de nødvendige betingelser er opfyldt, inden tilladelsen udstedes.

Erhvervsmæssig eksport fra Danmark af varer, herunder anlæg, der indeholder kontrollerede stoffer, er forbudt i henhold til bekendtgørelse nr. 1386. Forbuddet gælder også udførsel til andre EU-lande og omfatter varer som fx gamle køleskabe, frysere, airconditionanlæg, kompressorer og vandkølere.

Undtagelse

Forbuddet mod eksport gælder ikke udførsel af kontrollerede stoffer, der er nødvendige for at opfylde Montreal-protokollens parters grundlæggende behov til væsentlige eller kritiske anvendelser, eller for de i forordningens artikel 17, stk. 2, litra a-h indeholdte undtagelser.

Forbuddet mod eksport omfatter ikke Methylbromid og HCFC samt produkter, der indeholder HCFC.

Erhvervsmæssig eksport fra Danmark af varer, herunder anlæg, der indeholder kontrollerede stoffer, er forbudt i henhold til bekendtgørelse nr. 1386. Forbuddet gælder dog ikke fly og skibe.

Toldstyrelsens opgave

Toldstyrelsen varetager opgaverne med den fysiske kontrol i forbindelse med virksomheders ind- og udførsel af de kontrollerede stoffer. Toldstyrelsen skal ved sin kontrol sikre, at der ikke sker import eller eksport af ind- eller udførselsforbudte kontrollerede stoffer.

Toldstyrelsen skal derudover sikre, at sendingerne er ledsaget af den krævede import- eller eksporttilladelse.