Indhold

Afsnittet beskriver vareområdet og ressortmyndighedens lovgrundlag på området.

Afsnittet indeholder:

 • Formål og lovgrundlag
 • Ressortmyndighed
 • Udførsel
 • Toldstyrelsens opgave

►I forbindelse med den næste opdatering af Den Juridiske Vejledning (2024-2) vil Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/880 af 17. april 2019 om indførsel og import af kulturgenstande, blive indarbejdet i et nyt underpunkt til dette afsnit vedrørende indførsel af kulturgoder.◄

Formål og lovgrundlag

Formålet

Dette afsnit vedrører alene eksport.

Reglerne skal sikre, at udførsel (eksport) af visse kulturgenstande fra Danmark eller EU kun kan ske, hvis ejeren har en udførselstilladelse fra den kompetente nationale myndighed.

Lovgrundlaget

For VAB-området Udførsel af kulturgoder gælder en række forordninger, direktiver og nationale bestemmelser.

EU-regulering:

Nationale bestemmelser:

 • Lovbekendtgørelse nr. 1270 af 16. november 2010 om sikring af kulturværdier i Danmark.
 • Bekendtgørelse nr. 391 af 30. april 2011 om sikring af kulturværdier i Danmark.
 • Bekendtgørelse nr. 358 af 20. marts 2022 om regulering af værdigrænse i lov om sikring af kulturværdier i Danmark.
 • Lov nr. 1104 af 22. december 1993 om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra et EU-medlemslands område mv. (Gennemførelse af Rådets direktiv nr. 93/7 (EØF) af 15. marts 1993).

 • Lov nr. 422 af 10. juni 1997 om ændring af lov om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra et EU-medlemsland mv. (Gennemførelse af Rådets direktiv nr. 93/7 (EØF) af 15. marts 1993).
 • Bekendtgørelse nr. 1064 af 18. december 1997 om ændring af bilag til lov om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra et EU-medlemslands område mv. (Lov nr. 1104 af 22. december 1993).
 • Bekendtgørelse nr. 956 af 28. november 2002 om ændring af bilag til lov om tilbagelevering af kulturgoder, som er ulovligt fjernet fra et EU-medlemslands område mv. (Lov nr. 1104 af 22. december 1993).
 • Bekendtgørelse nr. 29 af 2. oktober 2003 af UNESCO-konvention af 14. november 1970 om midlerne til at forbyde og forhindre ulovlig import, eksport og ejendomsoverdragelse af kulturgenstande.
 • Bekendtgørelse nr. 32 af 14. oktober 2004 om Danmarks tilbagetrækning af territorial erklæring vedrørende anvendelse i Grønland af UNESCO-konvention af 14. november 1970 om midlerne til at forbyde og forhindre ulovlig import, eksport og ejendomsoverdragelse af kulturgenstande.
 • Bekendtgørelse nr. 19 af 28. august 2008 om udvidelse til Færøerne af UNESCO-konventionen af 14. november 1970 om midlerne til at forbyde og forhindre ulovlig import, eksport og ejendomsoverdragelse af kulturgenstande.
 • UNIDROIT-konventionen af 24. juni 1995 om stjålne eller ulovligt eksporterede kulturgenstande UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects er tiltrådt af Folketinget ved lov nr. 521 af 26. maj 2010 om tilbagelevering og overførsel af stjålne eller ulovligt udførte kulturgenstande.
 • Bekendtgørelse nr. 1276 af 11. november 2010 om ikrafttræden af lov om tilbagelevering og overførelse af stjålne eller ulovligt udførte kulturgenstande.

Ressortmyndighed

Ressortmyndighed er Kulturværdiudvalget, som efter ansøgning kan udstede udførselstilladelse til ejeren af kulturgenstande.

Udførsel

Ved udførsel af kulturgenstande, der er omfattet af reglerne i Rådets forordning (EF) nr. 116/2009 af 18. december 2008, skal der søges om udførselstilladelse på en særlig EU-formular. Formularen kan rekvireres hos Kulturværdiudvalget.

Der findes to typer tilladelser til udførsel af kulturgoder:

 • EU-udførselstilladelse
 • Dansk national udførselstilladelse.

EU-udførselstilladelse

Denne tilladelse skal normalt anvendes for enhver udførsel, der er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 116/2009 af 18. december 2008 om udførsel af kulturgoder.

EU-medlemsstater kan imidlertid hver især beslutte om de ønsker at udstede specifikke eller generelle åbne tilladelser. Disse tilladelser kan anvendes i stedet for EU-udførselstilladelsen.

En specifik åben tilladelse dækker en bestemt persons eller organisations gentagne midlertidige udførsel af et bestemt kulturgode.

En generel åben tilladelse dækker enhver midlertidig udførsel af et hvilket som helst af de kulturgoder, der indgår som led i et museums eller en anden institutions faste samling.

Se skabeloner til både den specifikke og den åbne generelle tilladelse i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1081/2012 bilag II og III.

Danmark udsteder ikke for tiden åbne tilladelser.

I tilfælde, som er dækket af både EU-lovgivningen og den nationale lov, skal der ske ansøgning i henhold til EU-lovgivningen, og den særlige EU-formular skal anvendes.

Dansk national udførselstilladelse

Ved udførsel af kulturgenstande til såvel EU-lande som lande uden for EU, der er omfattet af national lovgivning, skal der søges om tilladelse hos Kulturværdiudvalget. Se BEK nr. 391 af 30. april 2011 om sikring af kulturværdier i Danmark, § 6.

Ved ansøgning om udførselstilladelse skal man være opmærksom på, om der skal søges i henhold til EU-lovgivning eller national lovgivning. Der kan være tilfælde, hvor EU-lovgivningen fastsætter en lavere aldersgrænse for kulturgodet end den nationale lovgivning. Der kan ligeledes være tale om forskellige typer genstande. Fx omfatter EU-forordningen mønter, hvilket den nationale lov ikke gør.

Kulturværdiudvalget udsteder stående udførselstilladelser til brug for midlertidig udførsel inden for EU af genstande fra museernes samlinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1270 af 16. november 2010 (kulturværdilovens) § 10.

I tilfælde, som er dækket af både EU-lovgivningen og den nationale lovgivning, skal der ansøges i henhold til EU-lovgivningen, og den særlige EU-formular skal anvendes.

I forbindelse med udførselsekspeditionen skal ejer eller speditør forevise udførselstilladelsen - uanset type - for Toldstyrelsen. Der skal i udførselsangivelsens rubrik 44 henvises til tilladelsen. For EU-udførselstilladelsernes vedkommende skal de derefter sammen med kopi 3 af udførselsangivelsen følge varerne til EU udgangstoldstedet.

Toldstyrelsens opgave

I forbindelse med udførselsekspeditionen (grænsekontrol) skal Toldstyrelsen have forevist EU-udførselstilladelsen, uanset hvilken type tilladelse, der er tale om.

EU-tilladelserne skal følge forsendelsen sammen med kopi 3 af udførselsangivelsen til EU-udgangstoldstedet.