Indhold

Afsnittet beskriver vareområdet og ressortmyndighedens lovgrundlag på området for tekstilvarer.

Afsnittet indeholder:

  • Formål og lovgrundlag
  • Ressortmyndighed
  • Import af tekstilvarer fra Nordkorea
  • Økonomisk passiv forædling.

Formål og lovgrundlag

Denne varebestemmelse vedrører alene import. Se dog også afsnittet nedenfor om Økonomisk passiv forædling.

Importen af tekstil og beklædning til EU kan foretages uden begrænsninger. Dog opretholder EU forbuddet mod importen fra Nordkorea, officielt Den Demokratiske Folkerepublik Korea

For området for tekstilvarer gælder disse forordninger:

  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/936 af 9. juni 2015 om den fælles ordning for indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af bilaterale aftaler, protokoller eller andre arrangementer eller af andre specifikke EU-regler for indførsel.
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/354 af 15. februar 2017 om ændring af forordning (EU) 2015/936 om den fælles ordning for indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af bilaterale aftaler, protokoller eller andre arrangementer eller af andre specifikke EU-regler for indførsel.

Ressortmyndighed

Ressortmyndighed for denne varebestemmelse vedrørende tekstilvarer er Erhvervsstyrelsen.

Import af tekstilvarer fra Nordkorea

På grund af EU's skærpede sanktioner med Nordkorea, officielt Den Demokratiske Folkerepublik Korea, er det nu helt forbudt direkte eller indirekte at importere, købe, indføre eller overføre tekstiler fra Nordkorea, uanset om de har oprindelse i Nordkorea, jf. Rådets forordning nr. (EU) 2017/1509 af 30. august 2017, særligt artikel 16h og denne artikels henvisning til bilag XI f.

Økonomisk passiv forædling

Ordningen for økonomisk passiv forædling er en handelspolitisk ordning. Ordningen tillader visse produktionsvirksomheder i EU at indføre visse tekstilvarer og beklædningsgenstande under særligt aftalte kvoter. Indførslen er dog betinget af, at færdigvaren er fremstillet på grundlag af råvarer med oprindelse i EU.

For at kunne anvende ordningen er det en betingelse, at der - før den første udførsel af råvarer - er ansøgt om forhåndsbevilling hos Erhvervsstyrelsen, og at Erhvervsstyrelsen har udstedt bevilling.

Ved enhver midlertidig udførsel eller genindførsel, skal der ske en særlig angivelse med oplysning om, at varerne er omfattet af ordningen for økonomisk passiv forædling. Se afsnit F.A.34 om fortoldningsangivelsen og afsnit F.A.27 om udførsel.

For at opnå en eventuel toldlempelse ved genindførslen, skal der ligge en gyldig bevilling til passiv forædling. Se afsnit F.A.26 om passiv forædling. Erhvervsstyrelsens forhåndsbevilling giver ikke i sig selv ret til genindførsel af forædlingsprodukterne mod hel eller delvis toldlempelse.

Bemærk: Toldstyrelsen tager løbende nye toldsystemer (it-systemer) i brug. På flere områder er overgangsregler gældende, indtil relevant it-system tages i brug. Disse regler gælder ikke, når det relevante it-system tages i brug. Du finder information om og vejledning til toldsystemerne på toldst.dk/toldsystemer.◄

Lovgrundlag

  • Rådets forordning (EF) nr. 3036/94 af 8. december 1994 om indførsel af en procedure for økonomisk passiv forædling for visse tekstilvarer og beklædningsgenstande, der genindføres til Fællesskabet efter bearbejdning i visse tredjelande.
  • Kommissionens forordning (EF) nr. 3017/95 af 20. december 1995 om fastlæggelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 3036/94 om indførelse af en procedure for økonomisk passiv forædling for visse tekstilvarer og beklædningsgenstande, der genindføres til Fællesskabet efter bearbejdning i visse tredjelande.