Indhold

Afsnittet beskriver vareområdet og ressortmyndighedens lovgrundlag på området. Afsnittet indeholder:

  • Formål og lovgrundlag
  • Ressortmyndighed
  • Import
  • Eksport

Formål og lovgrundlag

Formål

Embargo er et forbud udstedt af FN og/eller EU mod handel med bestemte varer til bestemte lande. Embargo anvendes til at isolere stater eller oprørsbevægelser helt eller delvist fra handelssamkvem eller andre former for mellemfolkelig kontakt. Der kan være tale om handelsembargo og/eller våbenembargo. Embargoer kan være "begrænsede" til enkelte varer såvel som "ubegrænsede" og dermed gældende for alle varer, bortset fra udførsel af visse leverancer til humanitære formål.

Ved embargo vil der være import- eller eksportforbud omfattende visse varer mod den stat, som embargoen er rettet mod. En række sanktionsbestemmelser vedrører også tilladelseskrav.

Lovgrundlag

Der er på baggrund af FN-resolutioner, EU-afgørelser og EU-forordninger indført sanktioner, herunder våbenembargoer, over for en række lande. Se Udenrigsministeriets hjemmeside under "Gældende sanktioner" eller EU's sanktionskort på EU's hjemmeside. Ved at klikke på et af de lande, der er markeret med "blåt", kan der fås oplysninger om, hvilke sanktioner der er gældende for det respektive land. Som eksempler på lande, hvor der er indført embargo, kan nævnes Nordkorea, Syrien, Rusland, Libyen og Iran. Se også nærmere herom på Erhvervsstyrelsens hjemmeside eksportkontrol.dk under "Sanktioner".

Ressortmyndighed

De væsentligste ressortmyndigheder, som Toldstyrelsen samarbejder med om denne varebestemmelse, er Udenrigsministeriet, Justitsministeriet og Erhvervsstyrelsen.

Import

Der vil typisk være tale om et importforbud mod visse varer, som produceres og eksporteres af den pågældende stat, embargoen er rettet mod. Toldstyrelsen nægter frigivelse af varer, der er omfattet af et importforbud.

Overtrædelse af et importforbud, som er vedtaget af EU, kan straffes med bøde eller fængsel i op til 4 måneder. Under særligt skærpende omstændigheder kan overtrædelsen medføre fængselsstraf i op til fire år. Overtrædelse af importforbuddet straffes efter straffelovens § 110 c.

Eksport

Der vil typisk være tale om forbud mod at sælge, levere, overføre eller eksportere udstyr til intern undertrykkelse såsom skydevåben, ammunition, visse køretøjer, forskellige sprængstoffer, visse beskyttelsesdragter, stikvåben og pigtråd. Andre varer kan dog også være omfattet af forbud, fx luksusvarer.

Toldstyrelsen er den eksportkontrollerende myndighed på vegne af ressortmyndigheden. Se Toldstyrelsens vejledning for eksportører om varekoder omfattet af eksportkontrol/toldordninger.

Overtrædelse af sanktioner, der er vedtaget af FN eller EU, kan straffes med bøde eller fængsel i op til 4 måneder. Under særligt skærpende omstændigheder kan overtrædelse medføre fængselsstraf i op til 4 år. Overtrædelse af sanktioner straffes efter straffelovens § 110 c.

Dual-use produkter

Der kan også være tale om eksport af produkter med dobbelt anvendelse, også kaldet dual-use produkter. Eksport af sådanne produkter kræver en forudgående tilladelse, som skal indhentes hos Erhvervsstyrelsen. Visse dual-use produkter er endvidere omfattet af EU-sanktionerne. Det betyder, at dual-use produkter kræver en særskilt tilladelse, eller visse dual-use produkter er forbudte at eksportere. Det er eksempelvis forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere dual-use produkter til Rusland, hvis de pågældende produkter helt eller delvist er eller kan være beregnet til militær brug eller til militære slutbrugere. Se mere om dual-use i afsnit F.A.31.20. Toldstyrelsen nægter eksport af varer, der er omfattet af eksportforbud, eller hvor der ikke er indhentet den fornødne tilladelse hos Erhvervsstyrelsen.

Overtrædelse af eksportkontrolreglerne for dual-use produkter kan straffes med bøde eller fængsel i op til 2 år. Under særligt skærpende omstændigheder kan overtrædelse medføre fængselsstraf i op til 8 år. Overtrædelse af eksportkontrolreglerne for dual-use produkter straffes i henhold til lovbekendtgørelse nr. 635 af 9. juni 2011 og under skærpende omstændigheder efter straffelovens § 114 h.