Indhold

Afsnittet beskriver varebestemmelserne for landbrugsvarer og ressortmyndighedens lovgrundlag på området.

Afsnittet indeholder:

 • Formål og lovgrundlag
 • Ressortmyndighed
 • Import
 • Eksport
 • Toldstyrelsens opgave
 • Fysisk kontrol

Formål og lovgrundlag

Formålet

Der kræves import- eller eksportlicens

 • ved import af en række landbrugsvarer på toldkontingenter til nedsat told eller 0-told, eller på visse præferenceordninger, som administreres med licens, eller
 • ved eksport af en række landbrugsvarer på toldkontingenter og andre ordninger, der administreres af EU med licens, eller
 • ved import og eksport af visse landbrugsvarer til eller fra EU, hvor formålet med licensen er at overvåge, hvilke mængder af de pågældende produkter, der importeres eller eksporteres til eller fra EU.

Licens søges og udstedes af Landbrugsstyrelsen. Reglerne er nærmere beskrevet på Landbrugsstyrelsens hjemmeside om licenser til import og eksport, herunder TRQ-database, se dette link.

Licenserne skal fremlægges for Toldstyrelsen ved varens fortoldning til overgang til fri omsætning (F.A.17) sammen med eventuelle oprindelsescertifikater og andre supplerende dokumenter - eller ved varens udførsel af EU.

EU har i forbindelse med samhandlen med lande uden for EU indgået en række handelsaftaler om forskellige landbrugsprodukter, som blandt andet indebærer en anden beregning af importafgifterne på landbrugsprodukter, herunder importafgifterne på forarbejdede landbrugsvarer, jf. seneste konsoliderede udgave af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter, samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2014 af 16. april 2014 om handelsordninger for visse varer fremstillet af landbrugsvarer. Aftalerne kan også indebære en regulering af markedsadgangen til EU eller til bestemte lande uden for EU.

Lovgrundlaget

For området for landbrugslicenser gælder udover de specifikke EU-forordninger, følgende generelle EU-forordninger:

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter.
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2014 af 16. april 2014 om handelsordninger for visse varer fremstillet af landbrugsprodukter.
 • Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1237 af 18. maj 2016 om supplerende regler for så vidt angår ordningen med import- og eksportlicenser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 og forordning (EU) nr. 1306/2013.
 • Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) nr. 2016/1239 af 18. maj 2016 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013, for så vidt angår ordningen med import- og eksportlicenser.
 • Kommissionens meddelelse vedrørende import- og eksportlicenser (2016/C 278/03)
 • Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2020/760 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 og forordning 1306/2013 for så vidt angår forvaltning af import- og eksporttoldkontingenter, der administreres med licens
 • Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2020/761 af 17. december 2019 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 og forordning 1306/2013 for så vidt angår forvaltning af import- og eksporttoldkontingenter, der administreres med licens
 • Kommissionens forordning (EF) nr. 972/2006 om indførelse af særlige regler for importen af Basmati-ris og en midlertidig kontrolordning for fastsættelse af deres oprindelse

Ressortmyndighed

Ressortmyndighed for denne varebestemmelse er Landbrugsstyrelsen.

Import

For import er der to licenstyper:

 • Importlicens til en kontingent- eller præferenceordning ved indførsel af varer, hvor der er fastsat enten en afgrænset mængde varer, eller en ubegrænset mængde varer, der ved overgang til fri omsætning i EU kan fortoldes til nedsat eller ingen told. Ved kontingent fremgår kontingentløbenummeret af rubrik 20 og toldsatsen i rubrik 24 i licensen.
 • Almindelig licens for vareområdet med pligt til at fremlægge en licens ved import af varen for at få varen i fri omsætning.

Ved import skal importøren fremlægge en importlicens for Toldstyrelsen ved varens fortoldning til overgang til fri omsætning (F.A.17) sammen med eventuelle oprindelsescertifikater og andre supplerende dokumenter. Importøren noterer afskrivning af den indførte mængde og afskrivningsdato på licensens bagside. Importøren skal desuden henvise til tolddokumentets art og nummer.

Ved antagelsen af importangivelsen skal Toldstyrelsen kontrollere, at der er fremlagt en gyldig licens, og påtegne de foretagne afskrivninger på licensen. I visse tilfælde kontrollerer Toldstyrelsen også, om der efter den konkrete importordning er fremlagt et oprindelsescertifikat eller lignende og eventuelle supplerende dokumenter.

Det er importørens pligt at indsætte toldtariffens varebestemmelseskode i enhedsdokumentets rubrik 44.3 samt registrere tilhørende dokumenter, certifikater eller licenser i rubrik 44.2. Toldstyrelsen kontrollere, at denne kode er indsat.

Eksport

For eksport er der to licenstyper:

 • Almindelig licens for vareområdet med pligt til at fremlægge en licens ved eksport af varen.
 • Eksportlicens til en kontingent- eller præferenceordning, der er åbnet af lande uden for EU, hvor forvaltningen af kontingent- eller præferenceordningen i de lande efter aftale med EU kræver fremlæggelse af en licens udstedt af EU

Ved eksport skal eksportøren fremlægge en eksportlicens for Toldstyrelsen ved varens udførsel af EU.

Eksportøren noterer afskrivning af den udførte mængde og afskrivningsdato på licensens bagside. Eksportøren skal desuden henvise til tolddokumentets art og nummer, medmindre eksporten i stedet sker ved brug af en deponeret eksportlicens, der er udstedt af Landbrugsstyrelsen.

Toldstyrelsens opgave

Toldstyrelsen foretager fysisk kontrol af vareforsendelser til og fra Danmark.

Ved varens fortoldning til overgang til fri omsætning (F.A.17) eller ved varens udførsel af EU (F.A.27), sikrer Toldstyrelsen, at licenserne sammen med eventuelle oprindelsescertifikater og andre supplerende dokumenter, fremlægges for Toldstyrelsen.

Toldstyrelsen sikrer samtidig, at importøren i enhedsdokumentets rubrik 44.3 har indsat toldtariffens varebestemmelseskode, og har registreret tilhørende dokumenter, certifikater eller licenser i enhedsdokumentets rubrik 44.2.

Fysisk kontrol

For visse importordninger skal den fysiske kontrol bekræfte, at der er overensstemmelse mellem importangivelsen - herunder de dokumenter, der er fremlagt til støtte for angivelsen - og varen, hvad angår dens mængde, art, kendetegn, værdi, afsendelsesland og oprindelsesland.

Den fysiske kontrol omfatter et antal vareposter på de importangivelser, der berøres af "Kontrolramme for landbrugsvarer, der indgår i EU's fælles markedsordninger for landbrugsprodukter, og som importeres fra tredjelande", udvalgt på baggrund af Toldstyrelsens fastlagte risikoanalyse.

Der kan i de generelle licensforordninger og i toldkontingentforordningerne på import og eksport være regler vedrørende gennemførelsen af den fysiske kontrol, eller kontrollen med oprindelsescertifikater og eventuelle supplerende dokumenter. Ved hver fysisk kontrol udarbejder Toldstyrelsen en rapport.

Udgifter til laboratorieundersøgelser, der gennemføres inden for "Kontrolramme for landbrugsvarer, der indgår i EU's fælles markedsordninger for landbrugsprodukter, og som importeres fra tredjelande", er Toldstyrelsen uvedkommende.