Indhold

Afsnittet beskriver området for likvide midler, dvs. kontanter, ihændehaverpapirer og visse former for guld, og ressortmyndighedens lovgrundlag på området for likvide midler.

Afsnittet indeholder:

  • Formål og lovgrundlag
  • Ressortmyndighed
  • Likvide midler
  • Ind- eller udførsel af ledsagede likvide midler
  • Ind- eller udførsel af uledsagede likvide midler
  • Toldstyrelsens opgave
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Formål og lovgrundlag

Formålet med bestemmelserne er en kontrolordning, der sigter mod at forhindre og afsløre øgede bevægelser af likvide midler til ulovlige formål i form af hvidvask af penge, finansiering af terrorisme eller anden strafbar kriminalitet. Dette sker gennem angivelses- og indberetningspligter for og kontrol med likvide midler som ind- eller udføres fra eller transiterer Danmark.

Der er forskellige - men ensartede regler, afhængig af om de likvide midler ind- eller udføres fra/til et EU-land eller et land uden for EU. Reglerne for ind- og udførsel af likvide midler fra/til EU fra/til et tredjeland findes i EU-lovgivningen. Reglerne for ind- eller udførsel af likvide midler fra/til Danmark til/fra et andet EU-land findes i nationale bestemmelser.

For området gælder følgende EU-lovgivning og nationale bestemmelser:

EU-lovgivning

Nationale bestemmelser

Ressortmyndighed

Ressortmyndighed vedrørende ind- eller udførslen af likvide midler er Skatteforvaltningen.

Likvide midler

Likvide midler omfatter kontanter, ihændehaverpapirer og råvarer anvendt som højlikvide værdiopbevaringsmidler (visse former for guld). Nedenfor er de forskellige typer af likvide midler beskrevet.

Kontanter

Pengesedler og mønter, som er i omløb som betalingsmidler, eller som har været i omløb som betalingsmidler og stadig kan omveksles i finansielle institutter eller centralbanker til pengesedler og mønter, som er i omløb som betalingsmidler.

Ihændehaverpapirer

Andre instrumenter end kontanter, som giver ihændehaverne ret til at gøre krav på et finansielt beløb mod fremvisning af instrumenterne uden at skulle bevise deres identitet eller ret til beløbet. Det omfatter fx rejsechecks, checks, gældsbreve og pengeanvisninger, der er i ihændehaverform eller enhver anden form, hvor retten til fordringen overgår ved overdragelse.

Råvarer anvendt som højlikvide værdiopbevaringsmidler

Mønter med et guldindhold på mindst 90 % (som derfor ikke skal anses som kontanter), og umøntet guld, fx guldbarrer eller guldklumper, med et guldindhold på mindst 99,5 %.

Ind- eller udførsel af ledsagede likvide midler

Med ledsagede likvide midler, menes likvide midler, som en bærer medbringer på sig, i sin bagage eller i sit transportmiddel ved sin ind- eller udrejse fra det danske toldområde. En bærer er en fysisk person. Det er underordnet for personens status som "bærer", om vedkommende medbringer de likvide midler på egne eller andres vegne, fx sin arbejdsgiver eller familie.

Definitionen for bærer omfatter ikke personer, som udfører erhvervsmæssig transport af varer eller personer. Anden erhvervsmæssig transport er ikke undtaget, herunder erhvervsmæssig transport af likvide midler, dvs. chauffører for så vidt angår erhvervsmæssig transport af likvide midler anses som bærere.

For så vidt angår erhvervsmæssig transport af personer, skal personerne anses som bærere for de likvide midler, som de hver især medbringer. For så vidt angår erhvervsmæssig transport af varer læs mere under "Ind- og udførsel af uledsagede likvide midler" nedenfor.

Læs nærmere nedenfor under "Uledsagede likvide midler" for en beskrivelse af de specifikke situationer vedrørende forsendelser, hvor fysiske personer ikke anses for at være bærere.

Alle ledsagede likvide midler er omfattet af reglerne, men der er særlige forpligtelser for bæreren, når denne medbringer likvide midler, som samlet svarer til en værdi på 10.000 euro eller derover.

Ved beregningen af værdien for de likvide midler, er det uden betydning, hvilken valuta de likvide midler er anført eller opgjort i. Det væsentlige er, om de likvide midlers samlede værdi svarer til 10.000 euro eller derover.

Angivelse og kontrol af ledsagede likvide midler med en værdi på 10.000 euro eller derover

Medbringer bæreren likvide midler, der samlet svarer til en værdi på 10.000 euro eller derover, skal bæreren uopfordret stille de likvide midler til rådighed for kontrol og angive dem til Toldstyrelsen ved brug af en angivelsesblanket. Angivelsespligten gælder både rejser til og fra EU-lande efter TDL § 10 c, stk. 1. og til og fra lande uden for EU efter pengeforordningens artikel 3.

Det er bæreren af de likvide midler, som har angivelsespligten, uanset om bæreren ikke er ejer eller modtager af de likvide midler. Bæreren skal derfor være opmærksom på at indhente de nødvendige oplysninger om de likvide midlers ejere, modtagere, oprindelse- og anvendelsesformål mv. som skal udfyldes i angivelsesblanketten.

Ved ind- eller udpassage fra det danske toldområde, skal de likvide midler uopfordret stilles til rådighed for kontrol ved nærmeste toldsted.

Angivelsen af de likvide midler skal tilsvarende ske ved nærmeste toldsted i forbindelse med ind- eller ud- passage, samtidig med at de likvide midler uopfordret stilles til rådighed for kontrol. Angivelsen kan dog indgives til Toldstyrelsen tidligere og bæreren skal da medbringe en bekræftet kopi af angivelsesblanketten eller det af Toldstyrelsen anførte referencenummer på angivelsen, når de likvide midler uopfordret stilles til rådighed for kontrol.

Der findes forskellige blanketter, hvor den eller de relevante blanketter for situationen skal anvendes.

Blanketter ved ind- eller udførsel af likvide midler fra/til lande indenfor EU

Når der er tale om en rejse til eller fra et andet EU-land, skal den rejsende udfylde blanket 12.027.

Hvis der er flere likvide midler end blanket 12.027 kan indeholde, og/eller hvis der er flere ejere- eller modtagere af de likvide midler, skal bæreren udfylde supplerende bilag, blanket 12.027B.

Blanketterne findes f.eks. også på engelsk, blanket 12.028 og 12.028B.

Blanketter ved ind- eller udførsel af likvide midler fra/til lande udenfor EU

Når der er tale om en rejse til eller fra lande uden for EU, skal den rejsende udfylde blanket 14.029.

Hvis der er flere likvide midler end blanket 14.029 kan indeholde, og/eller hvis der er flere ejere eller modtagere af de likvide midler, skal bæreren udfylde tillægsark, blanket 14.029B.

Blanketterne findes f.eks. også på engelsk, blanket 14.030 og 14.030B.

Anvendelse af blanketter ved transit

I forbindelse med transit-situationer, fx en mellemlanding i en dansk lufthavn, hvor de samme likvide midler ind- og udføres til og fra det danske toldområde indenfor kort tid, gælder samme regler, uanset om det er de samme oplysninger, bæreren skal angive indenfor kort tid. Dvs. bæreren skal angive de likvide midler ved såvel ind- og udrejse, ligesom de likvide midler skal stilles til rådighed for kontrol ved såvel ind- som udrejse.

Bæreren kan dog i dialog med det relevante toldsted afklare ved indrejse, hvordan angivelse og kontrol skal ske ved udrejse under hensyntagen til de konkrete forhold og den rejsendes situation. Toldstyrelsen har ikke mulighed for at fravige reglerne, men kan eventuelt tilpasse administrationen af reglerne.

Konsekvens ved manglende overholdelse af reglerne

Hvis bæreren ikke uopfordret stiller de likvide midler til rådighed for kontrol og angiver de likvide midler, eller hvis angivelsesblanketten ikke er korrekt udfyldt, kan straffes med bøde. Se nærmere herom i afsnit A.C.3.5.2.3.3

Når angivelsespligten ikke er opfyldt, udarbejder og registrerer Toldstyrelsen en angivelse, som så vidt muligt indeholder de oplysninger, der skulle have været angivet.

Toldstyrelsen har desuden mulighed for at tilbageholde de likvide midler i 72 timer, såfremt der mistænkes en forbindelse mellem de likvide midler og en kriminel handling, jf. TDL § 83, stk. 2.

Kontrol af ledsagede likvide midler med en værdi under 10.000 euro

Ledsagede likvide midler, som samlet har en værdi under 10.000 euro skal ikke angives eller uopfordret stilles til rådighed for Toldstyrelsens kontrol.

Hvis Toldstyrelsen i forbindelse med en kontrol konstaterer likvide midler med en værdi under 10.000 euro, og finder indikationer på, at de har en forbindelse til kriminelle handlinger, udarbejder og registrerer Toldstyrelsen en angivelse, som så vidt muligt indeholder de oplysninger, der indgår i angivelsesblanketten.

Toldstyrelsen har desuden mulighed for at tilbageholde de likvide midler i 72 timer, såfremt der mistænkes en forbindelse mellem de likvide midler og en kriminel handling, jf. TDL § 83, stk. 2.

Ind- eller udførsel af uledsagede likvide midler

Med uledsagede likvide midler, menes likvide midler, som indgår i en forsendelse uden en bærer.

En forsendelse er alene uden en bærer, når den indgår i erhvervsmæssig transport af varer eller personer. Andre typer af erhvervsmæssig transport er ikke undtaget, herunder erhvervsmæssig transport af likvider. Dvs. alene forsendelser som indgår i erhvervsmæssig transport af varer eller personer skal anses som uledsagede.

Når der er tale om erhvervsmæssig transport af varer eller personer er det uden betydning, om transporten sker via post, fragt, kurértransport eller anden transportform. Forsendelsen kan således antage forskellige former, fx postforsendelser, kurerpakker, uledsaget bagage, containergods mv.

Uledsagede likvide midler skal ikke angives til Toldstyrelsen. Toldstyrelsens har dog beføjelse til at kræve en indberetningsangivelse for uledsagede likvide midler, med en værdi svarende til 10.000 euro eller derover jf. TDL § 10 d, stk. 1.

Ved beregningen af værdien for de uledsagede likvide midler, er det uden betydning hvilken valuta de likvide midler har. Det væsentlige er, om de likvide midlers samlede værdi svarer til 10.000 euro eller derover.

Kontrol og påbud om at foretage en indberetningsangivelse af uledsagede likvide midler med en værdi på 10.000 euro eller derover

Toldstyrelsen har beføjelse til ved et påbud at afkræve afsender, modtager eller en repræsentant for én af disse, at vedkommende(angiveren) foretager en indberetningsangivelse til Toldstyrelsen inden for en frist på 30 dage. Indberetningsangivelsen skal indgives ved brug af en blanket.

Toldstyrelsen kan tilbageholde de likvide midler indtil indberetningsangivelsen er foretaget, jf. henholdsvis TDL § 10 d, stk. 2 og pengeforordningens artikel 4, stk. 1.

Toldstyrelsen kan alene kræve en indberetningsangivelse, når der i forbindelse med en kontrol af forsendelser konstateres uledsagede likvide midler med en samlet værdi, der svarer til 10.000 euro eller derover.

Der findes forskellige indberetningsblanketter, hvor den eller de relevante blanketter for situationen skal anvendes.

Blanketter ved ind- eller udførsel af likvide midler fra/til lande indenfor EU

Når der er tale om en forsendelse til eller fra et andet EU-land, skal angiveren udfylde blanket 12.029.

Hvis der er flere likvide midler end blanket 12.029 kan indeholde, og/eller hvis der er flere ejere eller modtagere af de likvide midler, skal angiveren udfylde supplerende bilag, blanket 12.029B.

Blanketterne findes f.eks. også på engelsk, blanket 12.028 og 12.028B.

Blanketter ved ind- eller udførsel af likvide midler fra/til lande udenfor EU

Når der er tale om en forsendelse til eller fra lande uden for EU, skal angiveren udfylde blanket 14.031.

Hvis der er flere likvide midler end blanket 14.031 kan indeholde, og/eller hvis der er flere ejere eller modtagere af de likvide midler, skal angiveren udfylde tillægsark, blanket 14.031B.

Blanketterne findes f.eks. også på engelsk, blanket 14.032 og 14.032B.

Konsekvens ved ikke at efterkomme et påbud

Hvis angiveren (afsender, modtager eller en repræsentant for én af disse) ikke efterkommer et påbud fra Toldstyrelsen om at foretage en indberetningsangivelse inden for 30 dage, eller hvis indberetningsangivelsesblanketten ikke inden denne frist er korrekt udfyldt, kan det straffes med bøde. Se nærmere herom i afsnit A.C.3.5.2.3.3

Når påbuddet ikke er efterkommet, udarbejder og registrerer Toldstyrelsen en indberetningsangivelse, som så vidt muligt indeholder de oplysninger, der skulle have været indberettet.

Toldstyrelsen har desuden mulighed for at tilbageholde de likvide midler i yderligere 72 timer, såfremt der mistænkes en forbindelse mellem de likvide midler og en kriminel handling, jf. TDL § 83, stk. 2.

Kontrol af uledsagede likvide midler med en værdi under 10.000 euro

Hvis Toldstyrelsen i forbindelse med en kontrol af en forsendelse konstaterer likvide midler med en værdi under 10.000 euro, og samtidig finder indikationer på, at de likvide midler har en forbindelse til kriminelle handlinger, udarbejder og registrerer Toldstyrelsen en angivelse, som så vidt muligt indeholder de oplysninger, der følger af indberetningsangivelsesblanketten.

Toldstyrelsen har desuden mulighed for at tilbageholde de likvide midler i 72 timer, såfremt der mistænkes en forbindelse mellem de likvide midler og en kriminel handling, jf. TDL § 83, stk. 2.

Toldstyrelsens opgave

Toldstyrelsen foretager kontrol af likvide midler, som personer medbringer eller som forsendes til eller fra Danmark, herunder når de transiterer landet.

Toldstyrelsen attesterer og anfører referencenummer på angivelsesblanketter og indberetningsangivelser, som indgives til Toldstyrelsen. Efter anmodning fra bæreren eller angiveren udleverer Toldstyrelsen en bekræftet kopi af den indleverede blanket.

Toldstyrelsen videregiver oplysningerne fra angivelserne til andre myndigheder. Oplysningerne fra angivelserne videregives i alle tilfælde af Toldstyrelsen til Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, jf. TDL § 10 e og pengeforordningens artikel 9.

Ved overtrædelse af angivelsespligten i pengeforordnings eller ved mistanke om kriminelle handlinger stilles oplysningerne fra angivelserne desuden til rådighed for andre toldmyndigheder i EU. Ved Toldstyrelsens mistanke om kriminelle handlinger, som kan skade EU's interesser, vil EU-Kommissionen og Europol også modtage oplysningerne, jf. pengeforordningens artikel 9.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Landsretsdom

 

SKM2014.873.ØLR

Den tiltalte var i forbindelse med udrejse fra lufthavnen tiltalt for at have medbragt 4.510 euro, 21.200 USD og 1.300 GBP, i alt svarende til 160.027,43 kr., uden at have angivet pengene over for SKAT.

I rettens begrundelse og afgørelse lægges det, i overensstemmelse med vidnets forklaring, til grund, at der på gerningstidspunktet var opslag 3-4 steder i lufthavnen på vej til sikkerhedskontrollen med oplysning om, at man skulle huske at deklarere eventuelle pengebeløb af værdi over 10.000 euro.

Retten fandt tiltalte skyldig i grov uagtsomhed og idømte denne en bøde på 21.000 kr.

(Obs. dommen er afsagt i henhold til nu ophævede og ændrede regler, men vurderes stadig at have retskilde værdi)