Indhold

Afsnittet beskriver bestemmelser og krav til overførsel af radioaktive stoffer herunder radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel. Ved overførsel af radioaktive stoffer forstås grænseoverskridende flytning af radioaktive stoffer fra et land til et andet land.

Afsnittet indeholder:

 • Formål
 • Lovgrundlag
 • Specifikke krav til overførsel af radioaktive stoffer herunder affald
 • Ressortmyndighed
 • Toldstyrelsens opgave

Formål

Formålet med reglerne på VAB-området for radioaktive stoffer herunder radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel er at sikre, at overførsel af radioaktive stoffer foregår i overensstemmelse med kravene i strålebeskyttelseslovgivningen og Rådets forordning nr. 93/1493/Euratom af 8. juni 1993 om overførsel af radioaktive stoffer mellem medlemsstaterne. For yderligere oplysninger om reglerne for overførsel af radioaktive stoffer og radioaktivt affald i Danmark henvises der til Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS).

Lovgrundlag

For transport og overførsel af radioaktive stoffer herunder radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel gælder følgende bestemmelser:

Se også

Se desuden følgende vejledning fra Sundhedsstyrelsen:  Sundhedsstyrelsens vejledning af 3 marts 2021 - Overdragelse og overførsel af radioaktivt materiale.

Specifikke krav til overførsel af radioaktivt materiale herunder radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel

Radioaktivt materiale vil enten bestå af en åben eller en lukket radioaktiv kilde. Definitionen af de to kildetyper følger her:

Åben radioaktiv kilde:Uindkapslet radioaktivt materiale i form af gas, aerosol, væske eller fast stof, hvor kontakt med eller spredning af materialet kan forekomme under brug, jf. § 2, nr. 19 i bekendtgørelse nr. 670/2019.

Lukket radioaktiv kilde: Radioaktivt materiale, der er permanent forseglet i en kapsel eller forekommer i eller er inkorporeret i en fast form, så spredning af det radioaktive materiale under normale forhold forhindres, jf. § 2, nr. 8 i bekendtgørelse nr. 670/2019.

Danske virksomheder, der modtager radioaktivt materiale, skal, jf. §§ 5, 6, 7 og 9 i bekendtgørelse nr. 670/2019, i langt de fleste tilfælde have opnået en generel tilladelse til brug af radioaktivt materiale eller have fået bekræftelse på modtagelse af underretning om brug af radioaktivt materiale fra Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS), før modtagelse af radioaktivt materiale må finde sted.

Krav til de enkelte overførsler af radioaktivt materiale afhænger dels af kildetypen og dels om det radioaktive materiale er at betragte som affald. De krav, der er gældende for overførsel af radioaktivt materiale herunder radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel, og som Toldstyrelsen ved en fysisk kontrol vil sikre er opfyldt, er gengivet nedenfor:

Krav forbundet med overførsel af radioaktivt materiale bortset fra affald

 • Ved overførsel af en lukket radioaktiv kilde, hvis aktivitetsmængde og aktivitetskoncentration overstiger undtagelsesværdien i bilag 3 i bekendtgørelse nr. 670/2019, til en virksomhed i Danmark eller et andet land i EU skal der, jf. artikel 4, nr. 1, i Rådets forordning (Euratom) nr. 1493/93, foreligge et standarddokument for overførsel af lukkede radioaktive kilder mellem medlemsstaterne bekræftet af modtagerlandets kompetente myndighed. Links til henholdsvis forordning nr. 1493/93 indeholdende det omtalte standarddokument og oversigt over de kompetente myndigheder i EU-landene følger her:
 • Ved overførsel af en lukket radioaktiv kilde, hvis aktivitetsmængde overstiger undtagelsesværdien i bilag 3 i bekendtgørelse nr. 670/2019, til en modtager i et land uden for EU, skal der, jf. § 19, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 670/2019, foreligge en skriftlig godkendelse fra Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) til den pågældende overførsel.

 • Ved overførsel af en åben eller en lukket radioaktiv kilde, hvis aktivitetsmængde og aktivitetskoncentration overstiger undtagelsesværdierne i bilag 3 i bekendtgørelse nr. 670/2019, fra et land uden for EU til en virksomhed i DK skal der, jf. § 19, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 670/2019, foreligge en forudgående godkendelse fra Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) i form af en bekræftet importformular. Link til importformularen følger her.

Krav forbundet med overførsel af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel

Ved overførsel af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel, hvis aktivitetsmængde og aktivitetskoncentration overstiger undtagelsesværdierne i bilag 3 i bekendtgørelse nr. 670/2019, skal der foreligge en forudgående tilladelse fra Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) til den enkelte overførsel, jf. § 4 i bekendtgørelse nr. 672/2019. Der er undtagelser til dette krav, disse findes i § 1, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 672/2019.

Ressortmyndighed

Ressortmyndighed for VAB J er Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS). SIS kan kontaktes på 44 54 34 54 (8.30-15.30)

SIS opretholder en døgnvagt, der skal benyttes i tilfælde af uheld og hændelser med radioaktive stoffer. Døgnvagten kan kontaktes telefonisk på 44 94 37 73.

Den vagthavende kan hjælpe med følgende:

 • at vurdere situationen
 • at foretage/anvise målinger
 • at anvise lægehjælp
 • at rekvirere målehold fra de statslige beredskabscentre
 • at kontakte andre relevante institutioner/personer
 • at give vejledning, hvis formål er at skabe grundlag for en sikker og hurtig indsats i forbindelse med uheld med radioaktive stoffer.

Toldstyrelsens opgave

Toldstyrelsen vil ved fysisk kontrol sikre, at ovennævnte krav gældende for overførsel af radioaktivt materiale herunder radioaktivt affald og brug nukleart brændsel er opfyldt i forbindelse med importen eller eksporten.