Indhold

Afsnittet beskriver lovgrundlaget for våben og eksplosivstoffer.

Afsnittet omhandler:

 • Formål og lovgrundlag
 • Ressortmyndighed 
 • Indførsel/import
 • Udførsel/eksport
 • Transit
 • Europæisk våbenpas
 • Civile, bevæbnede vagter om bord på danske skibe
 • Toldstyrelsens opgave

Formål og lovgrundlag

Formålet med lovgivningen er blandt andet at sikre myndighedernes kontrol med indførsel af våben, ammunition og eksplosivstoffer, som kun kan ske med tilladelse fra Justitsministeren, eller den han dertil bemyndiger.

Formålet med lovgivningen er også at sikre myndighedernes kontrol med udførsel af våben, ammunition, eksplosivstoffer og militært udstyr, som kun kan ske med tilladelse fra Justitsministeren, eller den han dertil bemyndiger.

I praksis kan ind- og udførsel kun ske med tilladelse fra Rigspolitiet eller politiet (Politiets Administrative Center). For yderligere information henvises til www.politi.dk.

På området for våben og eksplosivstoffer gælder en række nationale bestemmelser:

Nationale bestemmelser

 • Lovbekendtgørelse nr. 1736 af 26. august 2021 om våben og eksplosivstoffer m.v. (våbenloven).
 • Bekendtgørelse nr. 972 af 9. december 1992 med senere ændringer om erhvervelse, besiddelse og transport af skydevåben for personer bosiddende i et EU-land (våbenpasbekendtgørelsen).
 • Bekendtgørelse nr. 2531 af 20. december 2021 med senere ændringer om våben og ammunition mv. (våbenbekendtgørelsen).
 • Cirkulære nr. 10222 af 1. december 2016 med senere ændringer om våben og ammunition m.v. (våbencirkulæret).
 • Bekendtgørelse nr. 698 af 27. juni 2012 med senere ændringer om brug af civile, bevæbnede vagter ombord på danske lastskibe.
 • Bekendtgørelse nr. 1247 af 30. oktober 2013 med senere ændringer om eksplosivstoffer (eksplosivstofbekendtgørelsen).
 • Bekendtgørelse nr. 956 af 28. august 2014 med senere ændringer om udgangsstoffer til eksplosivstoffer.

Ressortmyndighed

Ressortmyndighed på våbenområdet er Justitsministeriet.

Kompetencen til at udstede tilladelser til ind- og udførsel af våben, ammunition, militært udstyr og eksplosivstoffer mv. er hos henholdsvis Rigspolitiet og Politiets Administrative Center.

Indførsel/import

Indførsel/import af våben, ammunition eller eksplosivstoffer betyder, at produkterne flyttes ind på dansk område. Gennemsejling af dansk søterritorium eller overflyvning af dansk luftrum, uden at der lægges til i dansk havn eller mellemlandes i Danmark, indebærer ikke en indførsel i våbenlovens forstand.

Indførsel af våben, ammunition og eksplosivstoffer kan kun ske med tilladelse fra Rigspolitiet eller Politiets Administrative Center.

Det skal fremgå af tilladelser til indførsel af våben, ammunition og eksplosivstoffer fra lande uden for EU, at tilladelsen skal forevises for Toldstyrelsen til afstempling ved indførslen jf. våbencirkulærets § 26, stk. 1.

Politiets Administrative Center udsteder tilladelse til indførsel af følgende:

 • maskinpistoler, fuldautomatiske rifler og maskingeværer samt dele og ammunition hertil (særligt farlige skydevåben),
 • ikkehåndholdte skydevåben,
 • pistol- og revolverammunition med ekspanderende projektiler samt projektiler, der anvendes til aktiviteter, som DGIDansk Skytte Union og Dansk Firmaidrætsforbund ikke har godkendt,
 • panserbrydende ammunition, brisant- eller brandammunition samt projektiler til disse ammunitionstyper,
 • håndgranater, bomber, miner og lignende.

Politiets Administrative Center udsteder tillige tilladelse til indførsel af følgende våbentyper til jagt, fiskeri, konkurrenceskydning, erhvervsmæssig brug, erhvervsmæssig våbenhandel og andet privat brug:

 • skydevåben samt genstande, der fremtræder som skydevåben, og som følge af konstruktionen eller det anvendte materiale kan ombygges hertil,
 • dele, der er specielt konstrueret eller modificeret til et skydevåben, og som er væsentlige for anvendelsen af våbnet, herunder aftagelige magasiner, bundstykker, baskyler, løb, låsestole, piber, rammer, slæder og tromler.
 • ammunition til skydevåben, herunder også patronhylstre, tændskruer, fænghætter, brandrør og projektiler
 • armbrøster og slangebøsser,
 • signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben,
 • lyddæmpere, såfremt de er konstrueret til montering på skydevåben,
 • optiske elektroniske sigtemidler med lysstråle eller med elektronisk lysforstærknings- eller infrarødt udstyr, såfremt de er konstrueret til montering på skydevåben eller armbrøster.

Der er fastsat forenklede regler for ind- og udførsel af våben til brug for jagt, fiskeri og konkurrenceskydning til/fra lande, der er medlem af EU.

For EU-lande gælder, at personer, der er i besiddelse af et europæisk våbenpas, midlertidigt og uden særskilt tilladelse kan medtage våben til jagt, fiskeri og konkurrenceskydning. Toldstyrelsen er ikke involveret i denne grænsepassage.

Rigspolitiet udsteder tilladelser til indførsel af eksplosivstoffer.

Indførsel af våben til brug for jagt, fiskeri og konkurrenceskydning fra lande uden for EU

Våben til brug for jagt, fiskeri og konkurrenceskydning samt ammunition hertil, kan i rimeligt omfang og i forbindelse med gennemrejse eller ophold i indtil tre måneder i Danmark, indføres fra lande, der ikke er medlem af EU, og besiddes, bæres, anvendes og geneksporteres uden tilladelse, jf. våbenbekendtgørelsens § 32, stk. 1.

Våbenbesidderen skal i disse tilfælde ved indrejsen vise Toldstyrelsen en våbentilladelse fra hjemlandets myndigheder eller en erklæring fra hjemlandets myndigheder om, at en våbentilladelse ikke er nødvendig, jf. våbenbekendtgørelsens § 32, stk. 2.

Ved indførsel af våben til brug for en konkurrence gælder endvidere, at Toldstyrelsen skal se en invitation fra organisationen her i landet, jf. våbenbekendtgørelsens 32, stk. 3.

Våbenbesidderen skal ved ind- og udrejse oplyse politiet om, at man fører våben og tilbehør over grænsen. Våbenbesidderen skal udfylde blanketten digitalt ved at bruge MitID på www.politi.dk/vaaben. Blanketten kan anvendes for både skydevåben og tilhørende dele samt ammunition. Dette er jf. våbenbekendtgørelsens § 32, stk. 4 og 5. Våbenbesidderen skal ved ind- og udrejse aflevere en printet version af den digital blanket til Toldstyrelsen.

Våbenbesiddere, som ikke har MitID, skal ved ud- og indrejsen aflevere en særlig blanket (deklaration P704-14) til Toldstyrelsen, jf. våbenbekendtgørelsen 33, stk. 1.

Våbenbesidderen skal ved indrejsen og ved udrejsen aflevere blanket (deklaration P 704-14) til Toldstyrelsen, jf. våbenbekendtgørelsens § 32, stk. 4 og 5. Blanketten findes på www.skat.dk. Blanketten er udfærdiget, således at deklarationen kan anvendes for skydevåben samt tilhørende dele (f.eks. lyddæmpere) og ammunition.

Våbenbekendtgørelsens § 32, stk. 2 og 3 gælder ikke for indførsel af slangebøsser, der skal anvendes til fiskeri, jf. § 32, stk. 6.

Våben til brug ved militære skydekonkurrencer

Våben til brug ved deltagelse i militære skydekonkurrencer her i landet kan - uanset om indførslen sker fra et land inden for eller uden for EU - indføres uden tilladelse, hvis en erklæring, der er udfærdiget af forsvarets myndigheder, og som angiver formålet med rejsen og de medbragte våben mv. forevises for Toldstyrelsen. Toldstyrelsen skal se denne erklæring og påtegne den både ved indførslen og ved udførslen. I disse tilfælde skal blanket (deklaration P 704-14) ikke anvendes, jf. våbenbekendtgørelsens § 33, stk. 3.

Bemærk Kravet om indførselstilladelse efter våben- og eksplosivstoflovgivningen gælder ikke militære myndigheder og politiet, jf. våbenlovens § 8, stk. 1 og § 9, stk. 1.

Indførsel af knive

Politiets Administrative Center meddeler tilladelser til indførsel af knive og blankvåben.

Følgende knive og blankvåben kræver indførselstilladelse:

 • skarpe eller spidse våben, hvis klinge overstiger 12 cm,

Dog kan dolke og knive, hvis klinge overstiger 12 cm, der anvendes i erhverv, til husholdningsbrug eller til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller til et andet lignende anerkendelsesværdigt formål, hvis de er udformet hertil, importeres uden tilladelse.

 • knive med tværstillet greb beregnet til stød, springknive og springstiletter, faldknive og faldstiletter,
 • foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af én hånd (butterflyknive),
 • knive, der er konstrueret til at hænge om hals eller skulder, og som fra denne placering kan trækkes ved brug af én hånd,
 • kastestjerner, kasteknive, kasteøkser og lign. og
 • kårdestokke og andre blankvåben, der fremtræder som en anden genstand.

Udførsel/eksport

Udførsel/eksport af våben, ammunition, militært udstyr eller eksplosivstoffer mv. betyder, at produkterne flyttes ud fra dansk område.

Gennemsejling af dansk søterritorium eller overflyvning af dansk luftrum, uden at der lægges til i en dansk havn eller mellemlandes i Danmark, indebærer dog ikke en udførsel i våbenlovens forstand.

Det er forbudt at udføre våben, ammunition, militært udstyr og eksplosivstoffer mv. uden tilladelse fra Rigspolitiet eller politiet, jf. våbenlovens § 6, stk. 1, og våbenbekendtgørelsens § 31.

Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt et produkt kræver udførselstilladelse efter våbenloven, kan EU's fælles liste over militært udstyr anvendes som fortolkningsbidrag. Listen opdateret i 2022 findes her. Herudover kan Rigspolitiet anmodes om at foretage en vurdering af, om et konkret produkt kræver udførselstilladelse efter våbenloven. Rigspolitiet kan i den forbindelse indhente en udtalelse fra Forsvarets Indkøbs- og Materielstyrelse herom.

Hvis et produkt er omfattet af EU's fælles liste over militært udstyr, er det omfattet af våbenlovens regler om forbud mod udførsel uden tilladelse.

Hvis produktet ikke er omfattet af EU's fælles liste over militært udstyr, falder det ikke nødvendigvis uden for våbenlovens kontrolordning. Der kræves udførselstilladelse efter våbenloven, hvis produktet er oplistet i våbenlovens § 6, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, selvom produktet ikke findes på EU's fælles liste over militært udstyr. Dette gælder for eksempel bedøvelsesrifler og industrikanoner mv., der i Danmark er betegnet som skydevåben, jf. våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Hvis et produkt ikke er omfattet af våbenlovens kontrolordning, kan det være omfattet af reglerne på dual-use-området, se F.A.31.20. Tilladelser til udførsel af våben, ammunition, militært udstyr og eksplosivstoffer mv. til lande uden for EU, skal forevises for Toldstyrelsen til afstempling ved udførslen, jf. våbencirkulærets § 27, stk. 2.

Det er Rigspolitiet, som udsteder tilladelser til udførsel af våben, ammunition, militært udstyr og eksplosivstoffer mv., i henhold til våbenlovens § 6, stk. 1, til lande uden for EU/EØS samt tilladelser til udførsel af militært udstyr til EU/EØS-lande.

Politiets Administrative Center meddeler tilladelse til udførsel til Færøerne og Grønland og til EU- og EØS-medlemslandene af (jf. våbenbekendtgørelsen § 31, stk. 2) af følgende produkter:

 • blankvåben,
 • paint- og hardballvåben,
 • signalvåben,
 • luft- og fjedervåben,
 • våben til jagt, fiskeri og konkurrenceskydning og dele og ammunition hertil,
 • samt visse antikke skydevåben.

Global udførselstilladelse (inden for EU)

Efter våbenbekendtgørelsens § 36 (global tilladelse) kan en virksomhed få tilladelse til at udføre militært udstyr til en modtager i EU/EØS ved en eller flere leveringer uden antalsmæssig begrænsning. Virksomheden skal indsende en ansøgning til Rigspolitiet. Dokumentationskravene fremgår af bestemmelsen.

Virksomheden skal, jf. våbenbekendtgørelsens § 38, føre et register, der indeholder nærmere oplysninger om hver enkelt udførsel. Registret om udførsel af produkter i det foregående år skal føres i et skema, der er udarbejdet af Rigspolitiet, og skal indsendes til Rigspolitiet en gang årligt inden den 1. februar.

Tilladelsen udstedes med en gyldighedsperiode på op til tre år.

Individuel udførselstilladelse (inden for EU)

Efter våbenbekendtgørelsens § 37 (individuel tilladelse) kan en virksomhed få tilladelse til at udføre militært udstyr til en bestemt modtager i EU/EØS ved en eller flere leveringer med antalsmæssig begrænsning. Virksomheden skal indsende en ansøgning til Rigspolitiet. Dokumentationskravene fremgår af bestemmelsen.

Virksomheden skal, jf. våbenbekendtgørelsens § 38, føre et register, der indeholder nærmere oplysninger om hver enkelt udførsel. Registret om udførsel af produkter i det foregående år skal føres i et skema, der er udarbejdet af Rigspolitiet, og skal indsendes til Rigspolitiet en gang årligt inden den 1. februar.

Tilladelsen udstedes med en gyldighedsperiode på op til to år.

Generel udførselstilladelse (inden for EU)

Efter våbenbekendtgørelsens § 35 (generel tilladelse) kan en virksomhed under visse omstændigheder udføre visse produkter omfattet af de kategorier fra EU’s fælles liste over militært udstyr, der er opført i bilag 1-3 til bekendtgørelsen, til andre EU/EØS-lande, uden forudgående tilladelse fra Rigspolitiet.

En betingelse for anvendelsen af en generel tilladelse er, at virksomheden forud for den første anvendelse af en generel tilladelse informerer Rigspolitiet om ibrugtagning af denne. Virksomheden skal i den forbindelse blandt andet dokumentere, at udførslen er omfattet af våbenbekendtgørelsens § 35.

Betingelserne for at benytte en generel tilladelse samt hvilke produkter, der kan udføres under de forskellige omstændigheder, fremgår af våbenbekendtgørelsens § 35.

Virksomheden skal, jf. våbenbekendtgørelsens § 38, føre et register, der indeholder nærmere oplysninger om hver enkelt udførsel. Registret om udførsel af produkter i det foregående år skal føres i et skema, der er udarbejdet af Rigspolitiet, og skal indsendes til Rigspolitiet en gang årligt inden den 1. februar.

Internationale importcertifikater og ankomstbeviser (udførsel uden for EU)

En lang række lande, herunder Danmark, har tilsluttet sig en international ordning, hvori der anvendes internationale importcertifikater (IIC) og ankomstbeviser (DVC) som led i våbeneksportkontrollen.

Ordningen indebærer, at der som udgangspunkt skal foreligge et internationalt importcertifikat fra myndighederne i importlandet, før myndighederne i eksportlandet må udstede en udførselstilladelse til eksportøren.

Ved at udstede et internationalt importcertifikat attesterer myndighederne i importlandet, at importøren har forpligtet sig til at importere det pågældende vareparti til importlandet og til hverken at omdestinere eller omlade partiet undervejs uden tilladelse fra den kompetente myndighed i importlandet.

I tilslutning hertil kræver myndighederne i eksportlandet også, at eksportøren skal fremskaffe et såkaldt ankomstbevis (DVC) fra myndighederne i importlandet, når eksporten har fundet sted. Med udstedelsen af ankomstbeviset attesterer myndighederne i importlandet, at importøren har fremlagt bevis for, at det pågældende vareparti faktisk er ankommet til landet. Det fremgår af ankomstbeviset, at (gen)udførsel af varepartiet herefter kun kan ske med udførselstilladelse fra den kompetente myndighed.

Rigspolitiet udsteder tilladelser til udførsel af våben, ammunition, militært udstyr og eksplosivstoffer mv. til lande uden for EU/EØS i overensstemmelse de oplysninger, der fremgår om varepartiet på det internationale importcertifikat. Har importlandet ikke tilsluttet sig IIC-ordningen, skal der i stedet foreligge en importtilladelse fra landet med oplysninger om varepartiet.

I Danmark udsteder Rigspolitiet internationale importcertifikater (indførselsforpligtigelser) efter anmodning fra danske virksomheder, som ønsker at importere våben, ammunition, militært udstyr eller eksplosivstoffer mv. til Danmark. Samtidig udleverer Rigspolitiet en ankomstbevisformular til importøren, som underskrives og stemples af Toldstyrelsen under forudsætning af, at importøren fremlægger bevis for, at varepartiet er ankommet til landet. Dette gælder, uanset om varerne er indført fra et EU-land eller et tredjeland.

Et sådant bevis kan bestå i, at varen fremvises, eller at importøren fremlægger dokumenter, herunder fx fragtdokumenter, som viser, at varerne er modtaget.

Et internationalt importcertifikat udstedt af Rigspolitiet træder ikke i stedet for en egentlig indførselstilladelse. Det vil således fortsat kræve en egentlig indførselstilladelse at indføre våben, ammunition og eksplosivstoffer mv. i Danmark.

Våben til brug ved jagt, fiskeri og konkurrenceskydning

Våben til brug ved jagt, fiskeri og konkurrenceskydning samt ammunition hertil i rimeligt omfang kan uden tilladelse udføres og genindføres i forbindelse med ophold i indtil 3 måneder i et land, der ikke er medlem af EU efter våbenbekendtgørelsens § 33, stk. 1.

Våbenbesidderen skal ved ind- og udrejse oplyse politiet om, at man fører våben og tilbehør over grænsen. Våbenbesidderen skal udfylde blanketten digitalt ved at bruge MitID på www.politi.dk/vaaben. Blanketten kan anvendes for både skydevåben og tilhørende dele samt ammunition, jf. våbenbekendtgørelsens § 33, stk. 1 og 2.

Våbenbesidderen skal ved ind- og udrejse aflevere en printet version af den digital blanket til Toldstyrelsen.

Våbenbesiddere, som ikke har MitID, skal ved ud- og indrejsen aflevere en særlig blanket (deklaration P704-15) til Toldstyrelsen, jf. våbenbekendtgørelsen 33, stk. 1.

Våben til brug ved deltagelse i militære skydekonkurrencer i udlandet kan - uanset til hvilket land udførslen sker - udføres uden tilladelse, hvis Toldstyrelsen får en erklæring, der er udfærdiget af forsvarets myndigheder, og som angiver formålet med rejsen og de medbragte våben. Toldstyrelsen skal se denne erklæring og skal påtegne den både ved udførslen og ved indførslen, jf. våbenbekendtgørelsens § 33, stk. 3.

Militæret og politiet

Kravet om udførselstilladelse i våbenlovens § 6, stk. 1, gælder ikke for militære styrker og militært personel, når udførslen sker som led i udøvelsen af den militære tjeneste og våbnene/det militære udstyr forbliver i statens varetægt. Kravet om udførselstilladelse gælder heller ikke for militære myndigheders midlertidige udførsel af udrustning og materiel til reparation og vedligeholdelse, jf. våbenloven § 8, stk. 2.

Politiet er undtaget fra kravet om udførselstilladelse, såfremt det udførte forbliver i statens varetægt, jf. våbenlovens § 9, stk. 1.

Udførsel af knive

Politiets Administrative Center meddeler tilladelser til udførsel af knive og blankvåben.

Følgende knive og blankvåben kræver udførselstilladelse:

 • skarpe eller spidse våben, hvis klinge overstiger 12 cm,

Dog kan dolke og knive, hvis klinge overstiger 12 cm, der anvendes i erhverv, til husholdningsbrug eller til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller til et andet lignende anerkendelsesværdigt formål, hvis de er udformet hertil eksporteres uden tilladelse.

 • knive med tværstillet greb beregnet til stød, springknive og springstiletter, faldknive og faldstiletter,
 • foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af én hånd (butterflyknive),
 • knive, der er konstrueret til at hænge om hals eller skulder, og som fra denne placering kan trækkes ved brug af én hånd,
 • kastestjerner, kasteknive, kasteøkser og lign. og
 • kårdestokke og andre blankvåben, der fremtræder som en anden genstand.

Transit

Transit af våben, ammunition, militært udstyr, eksplosivstoffer mv. gennem dansk landterritorium anses som en indførsel efterfulgt af en udførsel, og det kræver derfor tilladelse, hvis indførslen og/eller udførslen kræver tilladelse efter de regler, som er beskrevet ovenfor.

Reglerne gælder ikke for transit gennem dansk søterritorium eller dansk luftrum, medmindre der lægges til ved en dansk havn eller mellemlandes i Danmark.

Reglerne for transittilladelser inden for EU/EØS er forenklede, så der ikke er krav om en transittilladelse til visse dele af militært udstyr, software og teknologi hertil.

Europæisk våbenpas

Personer, der er i besiddelse af et europæisk våbenpas, kan uden særskilt tilladelse transportere og besidde skydevåben under rejse i to eller flere EU-lande - herunder indføre våbnene til og udføre våbnene fra Danmark - for at deltage i jagt eller konkurrenceskydning. Toldstyrelsen er ikke involveret i denne grænsepassage.

Retten til at transportere og besidde skydevåben med et våbenpas er dog betinget af, at

 • personen kan dokumentere baggrunden for rejsen, fx ved at vise en invitation
 • det europæiske våbenpas er gyldigt og omfatter det eller de skydevåben, som personen transporterer
 • indrejse ikke sker til et medlemsland, der har forbudt indførsel af det pågældende skydevåben. Det fremgår af våbenpasset, hvilke våben de enkelte lande har forbudt indførsel af.

Det er Politiets Administrative Center, der udsteder europæiske våbenpas, jf. våbenpasbekendtgørelsens § 9.

Civile, bevæbnede vagter om bord på danske skibe

Rederier har mulighed for at opnå en generel tilladelse til brug af civile, bevæbnede vagter på danske lastskibe uden forudgående tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Dette følger af bekendtgørelse nr. 698 af 27. juni 2012 med senere ændringer om brug af civile, bevæbnede vagter på danske lastskibe.

Reglerne medfører, at rederierne i et vist omfang selv skal godkende sine vagter og føre et register over de våben, der er eller har været ombord hvert enkelt skib. Der gælder dog fortsat et krav om indførsels- og udførselstilladelse efter de almindelige regler til skydevåben, uanset om rederiet har en generel tilladelse eller ej.

Ansøgning indgives til Rigspolitiet.

For nærmere information henvises til www.politi.dk.

Yderligere vejledning

Yderligere vejledning om ansøgningsproces og kompetencefordeling mellem Rigspolitiet og Politiets Administrative Center findes på www.politi.dk.

Toldstyrelsens opgave

Toldstyrelsen kontrollerer, at de våben, ammunition, militært udstyr og eksplosivstoffer mv., der indføres eller udføres, er omfattet af den udstedte tilladelse.