Indhold

Afsnittet beskriver vareområdet og ressortmyndighedens lovgrundlag på området.

Afsnittet indeholder:

 • Formål og lovgrundlag
 • Generelt
 • Ressortmyndighed
 • Import
 • Eksport
 • Undtagelse
 • Toldstyrelsens opgave.

Formål og lovgrundlag

Formålet

Formålet med bestemmelserne om ind- og udførsel af farlige kemikalier er at sikre, at blandt andet ulandene får mulighed for at tage stilling til import af kemikalier, som er forbudt eller strengt regulerede i Danmark og EU.

Formålet med bestemmelserne er også at sikre, at bekæmpelsesmidler kun kan importeres, hvis de på forhånd er blevet godkendt af Miljøstyrelsen.

Samlet set har bestemmelserne til formål at sikre, at kemikalier kun importeres af virksomheder, institutioner og personer, som har lov til import ifølge klassificeringsbekendtgørelsen.

Lovgrundlaget

For hovedområdet Gifte gælder der en række EF-forordninger og nationale bestemmelser.

PIC-kemikalier eller PIC-kandidat-kemikalier

EU-forordninger:

 • Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier
 • Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske miljøgifte

Bekæmpelsesmidler

EU-forordninger:

 • Bilag 1 til biocidforordningen (EU) Nr. 528/2012 af 22. maj 2012.

Nationale bestemmelser:

 • Bekendtgørelse nr. 244 af 17. februar 2022 af lov om kemikalier
 • Bekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 af lov om miljøbeskyttelse
 • Bekendtgørelse nr. 367 af 24. marts 2022 om brug af kemiske stoffer og blandinger i bekæmpelsesmidler
 • Bekendtgørelse nr. 987 af 22. juni 2022 om bekæmpelsesmidler

Gifte

Nationale bestemmelser:

 • Bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 med senere ændringer om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.

Generelt

Bestemmelserne omfatter tre typer af kemikalier:

 • PIC-kemikalier eller PIC-kandidat-kemikalier
 • Bekæmpelseskemikalier
 • Gifte

PIC-kemikalier eller PIC-kandidat-kemikalier

PIC-kemikalier defineres som de stoffer, der er optaget på forordningen 649/2012, bilag 1, del 3.

PIC-kandidat-kemikalier defineres som de stoffer, der er optaget på forordningen 649/2012, bilag 1, del 2.

EU har fastlagt en række forbudte eller strengt regulerede kemikalier. Disse defineres som stoffer, der er optaget på forordningen 649/2012, del 1. Denne del omfatter også del 2- og del 3-kemikalier.

Kemikalier med eksportforbud defineres som de stoffer, der er optaget på forordningen 649/2012, bilag V.

Kemikalier omfatter såvel det rene stof, som kemiske produkter, der indeholder stoffet i en koncentration, der bevirker, at kemikaliet skal mærkes efter kemikalielovens regler.

Artikler er omfattet af reglerne hvis kemikaliet findes i ureageret form i artiklen. Sådanne artikler er forbudte eller strengt regulerede i EU. Miljøstyrelsen anvender begrebet artikel om en vare eller et produkt.

Bekæmpelsesmidler

Bekæmpelsesmidler omfatter kemiske og mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler og biocider, som er omfattet af definitionen i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen.

Biocider er i dag omfattet af bekendtgørelsen om brug af kemiske stoffer og blandinger i bekæmpelsesmidler. Der findes i dag i Danmark godkendte biocider for nogle af de 22 produktkategorier på grund af overgangsregler. Ifølge EU's plan skal alle biocid-aktivstoffer være godkendt senest med udgangen af 2025.

Gifte

Gifte omfatter giftige og meget giftige stoffer og blandinger, som ifølge klassificeringsbekendtgørelsen er klassificeret som meget giftige eller giftige.

Ressortmyndighed

Ressortmyndighed for varebestemmelsen er Miljøstyrelsen.

Import

PIC-kemikalier eller PIC-kandidat-kemikalier

Bekæmpelseskemikalier

Der må ikke importeres bekæmpelsesmidler, som ikke er godkendte af Miljøstyrelsen. Et godkendt bekæmpelsesmiddel får tildelt et registreringsnummer bestående af tal adskilt ved en skråstreg - for eksempel 274/13.

Der må ikke importeres biocidholdige produkter der er godkendelsespligtige enten iht biocidforordningen eller de nationale regler, med mindre produktet er godkendt i Danmark, eller er søgt godkendt inden for de fastsatte tidsfrister.

Ved importen skal importøren kunne fremvise en gyldig dokumentation for at bekæmpelsesmidlet er godkendt af Miljøstyrelsen.

Gifte

Der må ikke importeres meget giftige og giftige stoffer og blandinger, hverken af virksomheder, institutioner eller personer, som ikke har tilladelse til videresalg eller anvendelse af den pågældende vare, med undtagelse af de i bekendtgørelse nr. 1075, § 26, stk. 1, nr. 1, litra a-g oplistede virksomheder. Ved importen skal importøren kunne fremvise gyldig dokumentation for at have opfyldt betingelserne for indførsel af gifte.

Eksport

PIC-kemikalier eller PIC-kandidat kemikalier

For at eksportere et forbudt eller strengt reguleret kemikalie skal den virksomhed, der ønsker at eksportere kemikaliet anmelde eksporten over for Miljøstyrelsen.

For at en virksomhed kan eksportere PIC-kemikalier eller PIC-kandidat kemikalier skal der foreligge et samtykke fra det importerende land eller en tilladelse fra Miljøstyrelsen.

Kemikalier omfattet af eksportforbud må ikke eksporteres. Eksportforbuddet og kravet om notifikation/samtykke er uafhængigt hvad kemikaliet skal anvendes til.

Undtagelse

Ind- og udførsel af visse typer kemikalier og lignende er undtaget lovgivningen på kemikalieområdet. De kan dog være omfattet af anden lovgivning. Dette gælder for:

Veterinære og humane lægemidler, narkotikaprækursorer, radioaktive stoffer, kemiske våben, affald, fødevarer og tilsætningsstoffer hertil, foderstoffer og tilsætningsstoffer hertil, genmodificerede organismer, jf. forordning 689/2008 art. 2

Mængder på under 10 kg af stoffer, der ikke vurderes at påvirke miljø eller sundhed hvis eksport af den pågældende vare er til forskning og analyser.

Disse forskellige kategorier er hovedsageligt omfattet af Toldtariffens position 252400 og 2900xx - 2934xx og 30049990. De kan dog også være omfattet af andre positioner.

Toldstyrelsens opgave

PIC-kemikalier eller PIC-kandidat kemikalier

Toldstyrelsen varetager opgaverne med den fysiske kontrol i forbindelse med ind- og udførsel af farlige kemikalier. Det er således Toldstyrelsen, der sikrer:

 • At virksomheden kan fremvise gyldig dokumentation for at have opfyldt betingelserne for indførslen til modtagerlandet - det vil sige, at importøren har foretaget notifikation vedrørende eksport af kemikaliet til importlandet
 • At kravene vedrørende samtykke ved eksport af PIC-kemikalier eller PIC-kandidat kemikalier er opfyldt
 • At virksomheden har anmeldt eksporten over for Miljøstyrelsen.

Bekæmpelsesmidler

Toldstyrelsen varetager opgaverne med den fysiske kontrol i forbindelse med indførsel af bekæmpelsesmidler. Ved denne kontrol, skal Toldstyrelsen sikre, at bekæmpelsesmidlet er godkendt før den faktiske import. Det betyder, at Toldstyrelsen kan bede importøren om at fremvise en gyldig dokumentation for at bekæmpelsesmidlet er godkendt af Miljøstyrelsen.

Gifte

Toldstyrelsen varetager opgaverne med den fysiske kontrol i forbindelse med virksomheders indførsel af gifte. Ved denne kontrol, skal Toldstyrelsen sikre, at virksomheden eller institutionen har tilladelse til at videresælge eller anvende gifte. Det betyder, at Toldstyrelsen kan bede importøren om at fremvise gyldig dokumentation for have opfyldt betingelserne for indførsel af gifte.