Indhold

Afsnittet beskriver vareområdet og ressortmyndighedens lovgrundlag på området for narkotika.

Afsnittet indeholder:

 • Formål og lovgrundlag
 • Ressortmyndighed
 • Import
 • Eksport
 • Transit samt oplægning på frilagre mv.
 • Undtagelse
 • Toldstyrelsens opgave.

Formål og lovgrundlag

Formålet

Ind- og udførsel, besiddelse og udlevering af euforiserende midler (narkotika) må kun finde sted efter bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 2446 af 12. december 2021 om euforiserende stoffer.

I bekendtgørelsen er de euforiserende stoffer opdelt i lister:

 • Liste A omfatter stoffer, der ikke må findes i Danmark.
 • Liste B omfatter stoffer, der kun må benyttes til medicinsk og videnskabeligt brug.
 • Liste C omfatter stoffer, der i utilberedt stand er underlagt kontrol, men som i farmaceutiske præparater i almindelighed ikke er omfattet af loven.
 • Liste D omfatter stoffer, der kun må benyttes til medicinsk og videnskabeligt brug og omfatter bl.a. buprenorphin og flunitrazepam (rohypnol).
 • Liste E omfatter stoffer, der kun må benyttes til medicinsk og videnskabeligt brug og omfatter hovedsageligt de såkaldte benzodiazepiner, som bruges medicinsk i behandling af angst og søvnforstyrrelser, som fx diazepam (stesolid og valium).

Vær opmærksom på, at cannabis er flyttet fra liste A nr. 1, til liste B nr. 59 i bekendtgørelsen.

Derudover vær opmærksom på, at der i § 1, stk. 3 er undtaget en række stoffer, herunder cannabis (liste B, nr. 59) med højst 0,2 % THC. Der er også undtagelser i bekendtgørelsens § 2.

Formålet med bestemmelserne er at sikre, at de stoffer, som efter internationale vedtagelser eller efter Sundhedsstyrelsens skøn frembyder ganske særlig fare på grund af deres euforiserende egenskaber, ikke findes her i landet.

Stofferne kan under ganske særlige omstændigheder være lovlige i Danmark. I så fald kræver det tilladelse efter nærmere fastsatte vilkår fra Lægemiddelstyrelsen.

Lovgrundlaget

For området for narkotika gælder der en række nationale bestemmelser.

Nationale bestemmelser:

Ressortmyndighed

Ressortmyndighed for denne varebestemmelse er Lægemiddelstyrelsen.

Import

Indførsel af euforiserende stoffer, vækster og droger, som er opført på bekendtgørelsens liste A, B, C, D og E er kun tilladt for personer, virksomheder, laboratorier og institutioner, som har Lægemiddelstyrelsens tilladelse hertil, samt apoteker, herunder sygehusapoteker. . Vær opmærksom på undtagelser i bekendtgørelse om euforiserende stoffer, § 1, stk. 3 og § 2.

For lovligt at kunne indføre euforiserende stoffer skal den, der indfører det, fx en virksomhed, være i besiddelse af et importcertifikat for det pågældende vareparti. Certifikatet udstedes af Lægemiddelstyrelsen. Dette gælder også for apoteker, herunder sygehusapoteker.

Certifikatet er gyldigt i fire måneder fra udstedelsesdatoen, medmindre Lægemiddelstyrelsen har forlænget gyldigheden. Certifikatet giver ikke adgang til at indføre det vareparti, som certifikatet omfatter, i flere forsendelser.

Indførslen kan kun finde sted, når varepartiet er adresseret til den, der er anført som indførselsberettiget i certifikatet, og på den adresse, der er anført. Adressen må ikke være en postboks, bank eller lignende.

Ved fortoldning af forsendelser, som indføres fra lande, der ikke har ratificeret eller tiltrådt Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, skal importøren vise Toldstyrelsen en genpart af den importcertifikat, som Lægemiddelstyrelsen har udstedt for varepartiet. Toldstyrelsen forsyner genparten med en påtegning om det faktisk indførte varepartis art og størrelse samt dato for indførslen.

Ved indførslen skal forsendelsen være forsynet med en etiket, der angiver indholdets art og mængde. Arten skal angives med den betegnelse, som det euforiserende middel er opført under i liste A, B, C, D eller E. Sker indførslen af varepartiet fra lande, der ikke har ratificeret eller tiltrådt Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, skal genparten af importcertifikatet også være påtegnet af Toldstyrelsen.

Eksport

Udførsel af euforiserende stoffer, vækster og droger, som er opført på bekendtgørelsens liste A, B, C, D og E er kun tilladt for personer, virksomheder, laboratorier og institutioner, som har Lægemiddelstyrelsens tilladelse hertil, samt apoteker, herunder sygehusapoteker. Vær opmærksom på undtagelser i bekendtgørelse om euforiserende stoffer, § 1, stk. 3 og § 2.

Udførsel af råopium er under alle omstændigheder forbudt.

For lovligt at kunne udføre euforiserende stoffer skal den, der udfører det, fx en virksomhed, være i besiddelse af et udførselscertifikat for det pågældende vareparti. Certifikatet udstedes af Lægemiddelstyrelsen, der også underretter den kompetente myndighed i indførselslandet om, at udførselscertifikatet er udstedt. Dette gælder også for apoteker, herunder sygehusapoteker.

Certifikatet er gyldigt i fire måneder fra udstedelsesdatoen, medmindre Lægemiddelstyrelsen har forlænget gyldigheden. Certifikatet giver ikke adgang til at udføre det vareparti, som certifikatet omfatter, i flere forsendelser.

Udførsel af varerne til lande, der ikke har ratificeret eller tiltrådt Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, må kun ske, når Toldstyrelsen har fået forelagt et udførselscertifikat, som Lægemiddelstyrelsen har udstedt. Hvad angår postforsendelser og jernbaneforsendelser skal certifikatet vises til enten postvæsenet eller jernbanevæsenet.

Ved varepartiets afsendelse skal forsendelsen være ledsaget af en genpart af udførselscertifikatet. Ved udførsel af varepartier til lande, der ikke har ratificeret eller tiltrådt Aftalen om Det Europæiske Samarbejdsområde, skal genparten også være påtegnet af Toldstyrelsen. Afviger størrelsen på det udførte vareparti fra det, der er angivet i udførselscertifikatet, er det Lægemiddelstyrelsen, der underretter den kompetente myndighed i indførselslandet.

Ved udførslen skal forsendelsen være forsynet med en etiket, der angiver indholdets art og mængde. Arten skal angives med den betegnelse, som det pågældende euforiserende middel er opført under i liste A, B, C, D eller E. Forsendelsen skal desuden være forsynet med eksportcertifikatets dato og nummer.

Transit samt oplægning på frilagre mv.

Transit af euforiserende stoffer, vækster og droger, som er opført på bekendtgørelsens liste A, B, C, D og E er kun tilladt, når Toldstyrelsen får forelagt en kopi af eksportcertifikatet fra det land, sendingen oprindelig kommer fra, eller et behørigt udstedt omdestinationscertifikat.

Transit skal i denne forbindelse forstås som varepartier, der sendes

 • fra et land, der ikke har ratificeret eller tiltrådt Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, direkte til andre lande, der heller ikke har ratificeret eller tiltrådt denne aftale
 • fra lande, der ikke har ratificeret eller tiltrådt Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejde til et land, der har ratificeret eller tiltrådt Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Varepartier kan under transit gennem dansk territorium tillades omdestineret til et andet sted end det, der er angivet i eksportcertifikatet. Dette sker ved at benytte et omdestinationscertifikat fra det land, hvorfra forsendelsen oprindeligt er afsendt.

I Danmark er det Lægemiddelstyrelsen, der udsteder omdestinationscertifikatet. Udstedelsen er afhængig af, at det oprindelige eksportcertifikat, som ledsagede sendingen, afleveres til Lægemiddelstyrelsen med påtegning fra Toldstyrelsen om det faktisk indførte varepartis art og størrelse. Lægemiddelstyrelsen sender det oprindelige eksportcertifikat tilbage til den kompetente myndighed i det oprindelige udførselsland. Certifikatet forsynes med en påtegning om til hvilket land, sendingen er tilladt omdestineret. Et omdestinationscertifikat er herefter at betragte som et eksportcertifikat.

Det er forbudt at oplægge de euforiserende stoffer som er opført på liste A, B, C, D og E på frilager, privat transitoplag og privat pakhusoplag eller på private lagre i Københavns Frihavn. Denne type forsendelser under transit gennem dansk territorium må ikke gøres til genstand for nogen proces, der forandrer stoffernes natur eller indpakning. Dog kan Lægemiddelstyrelsen give tilladelse til, at forsendelsen pakkes om under transit.

Undtagelse

Import og Eksport

Bestemmelserne gælder ikke for euforiserende midler, der findes i medicinkister i skibe eller nødhjælpskasser i luftfartøjer eller ved forsendelse mellem Færøerne eller Grønland og den øvrige del af Danmark.

Transit

Bestemmelserne gælder ikke for postforsendelser eller transport ad luftvejen. Dog skal de regler om transit, som er beskrevet i afsnittet Transit samt oplægning på frilagre mv. i muligt omfang iagttages, hvis luftfartøjerne lander på dansk territorium.

Toldstyrelsens opgave

Toldstyrelsen foretager den fysiske kontrol af forsendelser til og fra Danmark.

Toldstyrelsen sikrer ved sin kontrol, at de nødvendige tilladelser, attester og dokumenter, ledsager forsendelsen og bliver verificeret i forbindelse med importen eller eksporten.

Toldstyrelsen har en række opgaver i forbindelse med ind- og udførsel af euforiserende stoffer.

Toldstyrelsen sikrer ved sin kontrol, at

 • den, der ind- eller udfører narkotika til Danmark, er i besiddelse af det nødvendige import- eller eksportcertifikat udstedt af Lægemiddelstyrelsen, samt at certifikatet indeholder de korrekte oplysninger og er gyldigt
 • importøren ved fortoldning af forsendelser, som indføres fra lande, der ikke har ratificeret eller tiltrådt Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, viser Toldstyrelsen en genpart af den import- eller eksportcertifikat, som Lægemiddelstyrelsen har udstedt for varepartiet
 • genparten forsynes med en påtegning om det faktisk ind- eller udførte varepartis art og størrelse og dato for ind- eller udførslen
 • forsendelsen ved ind- eller udførsel er forsynet med en etiket, der angiver indholdets art og mængde. Arten skal angives med den betegnelse, som det euforiserende middel er opført under i liste A, B, C, D eller E
 • genparten af import- eller eksportcertifikatet påtegnes af Toldstyrelsen i de tilfælde, hvor ind- eller udførslen af varepartiet sker fra lande, der ikke har ratificeret eller tiltrådt Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Ved varepartiets afsendelse skal forsendelsen være ledsaget af en genpart af eksportcertifikatet. Ved udførsel af varepartier til lande, der ikke har ratificeret eller tiltrådt Aftalen om Det Europæiske Samarbejdsområde, påtegner Toldstyrelsen også genparten.

Afviger størrelsen på det udførte vareparti fra det, der er angivet i eksportcertifikatet, er det Lægemiddelstyrelsen, der underretter den kompetente myndighed i indførselslandet.

Ved transitsendinger sikrer Toldstyrelsen, at der forelægges en kopi af eksportcertifikatet fra det land, sendingen oprindeligt kommer fra, eller at der forelægges et behørigt udstedt omdestinationscertifikat.