Indhold

Afsnittet beskriver vareområdet og ressortmyndighedens lovgrundlag på området.

Afsnittet indeholder:

  • Formål og lovgrundlag
  • Ressortmyndighed
  • Import
  • Dokumentkontrol og fysisk kontrol
  • Afviste forsendelser
  • Transit

Formål og lovgrundlag

Formålet

Mange planter og plantedele - herunder en del frisk frugt og grønt, træ samt visse brugte maskiner og køretøjer - er omfattet af plantesundhedsbestemmelser. Bestemmelserne skal sikre mod, at skadedyr og plantesygdomme indslæbes i EU sammen med de regulerede planter og planteprodukter mv.

Lovgrundlaget

Der gælder en lang række bestemmelser, der regulerer import af planter og planteprodukter samt maskiner og køretøjer mv. Det drejer sig bl.a. om:

EU regulering:

  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) forordning nr.  2016/2031 af. 26. oktober 2016 om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere
  • Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) nr. 2019/2072 af 28. november 2019 om ensartede betingelser for gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 for så vidt angår beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 690/2008 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2019

Nationale bestemmelser:

  • BEK nr. 436 af 8. april 2022 om import, transit og omladning af sendinger af planter og planteprodukter m.v.

Ressortmyndighed

Ressortmyndighed for denne varebestemmelse er Landbrugsstyrelsen.

Landbrugsstyrelsens hjemmeside indeholder en nærmere beskrivelse af reglerne. Se Vejledning om import af planter og planteprodukter.

Import

Obligatorisk importkontrol

Landbrugsstyrelsens obligatoriske importkontrol foretages på alle planter til plantning og på bestemte typer af frugt og grønt, visse afskårne blomster samt visse slags træ og tømmer og køretøjer og maskiner mv. De produkter som er omfattet af krav om obligatorisk importkontrol, er listet i bilag XI, del A til ovennævnte gennemførelsesforordning.

For disse produkter gælder det, at der er krav om plantesundhedscertifikat ved import. Der er desuden krav om, at importen af disse produkter skal forhåndsanmeldes til Landbrugsstyrelsen. Der er også krav om, at forsendelserne skal importkontrolleres af Landbrugsstyrelsen. Landbrugsstyrelsens importkontrol er brugerbetalt. Forhåndsanmeldelsen foregår i et særligt it-system, IMSOC (som integrerer TRACES NT).

Kastrup Lufthavn og Billund Lufthavn er udpeget som godkendte grænseindgangssteder for denne importkontrol. Derudover kan træ og brugte landbrugsmaskiner og køretøjer tillige indføres via alle toldgodkendte havne. Al øvrigt plantesundhedskontrol i Danmark skal udføres på godkendte kontrolsteder.

Markeringen af varebestemmelse bogstav C i toldtariffen fortæller, hvilke planter og planteprodukter og andre varer, der skal  kontrolleres af Landbrugsstyrelsen. Bogstavet C er alene vejledende, idet markeringen for en del varetyper ikke kan sættes ind på en entydig måde i toldtariffen.

Dette hænger sammen med, at det ofte er en kombination mellem planteart, varetype og eksportland, der afgør om planter og planteprodukter er kontrolpligtige eller ej. I tvivlstilfælde henvises til bilag 11 del A i ovennævnte gennemførelsesforordning. Her fremgår det præcist, hvilke planter og planteprodukter og andre varer, der er kontrolpligtige.

Varer, der er angivet til fortoldning og som er omfattet af bestemmelserne kan kun frigives, hvis der foreligger dokumentation for, at Landbrugsstyrelsen har foretaget importkontrol. Toldstyrelsen må ikke afslutte toldformaliteterne eller henlægge en forsendelse under en toldprocedure, før den importør, der er ansvarlig for forsendelsen har forelagt toldmyndighederne det fælles sundhedsimportdokument (CHED-PP). Det betyder, at importøren eller dennes repræsentant skal fremvise en kopi af sundhedsimportdokumentet.

Undtagelser fra kravet om obligatorisk kontrol

Hvis rejsende medbringer frugter, grøntsager, afskårne blomster eller andre levende plantedele bestemt til personlig brug og som er omfattet af bilag XI, del A i ovennævnte forordning, er der krav om, at planteprodukterne skal ledsages af et plantesundhedscertifikat. Derimod er der ikke krav om, at disse produkter skal anmeldes til importkontrol eller at Landbrugsstyrelsen skal kontrollere forsendelserne. De samme regler gælder for privatpersoner der indfører planter og planteprodukter i postpakker.

Hvis rejsende medbringer planter til plantning, omfattet af bilag XI, del A i forordningen, fra lande udenfor EU, skal disse følges af et plantesundhedscertifikat og anmeldes til importkontrol. Forsendelser af planter til plantning skal herefter importkontrolleres af Landbrugsstyrelsen. Dette gælder også for import af planter til plantning der indføres af privatpersoner i postpakker.

Importkrav til planter og planteprodukter som ikke er omfattet af obligatorisk kontrol

Ud over de planter der i listet i bilag XI, del A til ovennævnte gennemførelsesforordning, så er der også krav om plantesundhedscertifikat på alle andre planter og levende plantedele, bortset fra frugter af ananas, kokosnødder, bananer, durian og daddel. Dette krav om plantesundhedscertifikat gælder for alle levende plantedele i form af frø til udsæd, frugter, grøntsager, afskårne blomster, grene med eller uden løv, fældede træer med løv, blade og løv samt levende pollen og sporer.

De produkter som er omfattet af krav om plantesundhedscertifikat, men som ikke er omfattet af krav om obligatorisk importkontrol, er listet med angivelse af KN-koder i bilag XI, del B til ovennævnte gennemførelsesforordning. For disse typer af planteprodukter gælder det, at der er krav om plantesundhedscertifikat. Derimod er der ikke krav om, at import af disse forsendelser skal forhåndsanmeldes til Landbrugsstyrelsen.

Landbrugsstyrelsen udfører risikobaseret og stikprøvebaseret importkontrol med minimum 1 % af alle disse forsendelser. Denne importkontrol foregår i samarbejde med Toldstyrelsen, som udpeger 1% af de pågældende forsendelser til kontrol.

Dokumentkontrol og fysisk kontrol

Landbrugsstyrelsens dokumentkontrol for gyldigt plantesundhedscertifikat skal altid ske på det første indgangssted i EU. Det gælder også selvom forsendelsen indføres til en importør i et andet EU-land.

Den fysiske kontrol af produkterne skal foregå på indførselsstedet med mindre der foreligger en godkendelse til, at kontrollen kan finde sted på et godkendt kontrolsted. Godkendelsen kræver, at Landbrugsstyrelsen har givet importøren tilladelse til, at den fysiske kontrol af en forsendelse sker på et godkendt bestemmelsessted i Danmark.

For at opnå denne tilladelse til kontrol på et godkendt bestemmelsessted skal importøren være godkendt med toldoplag af Toldstyrelsen. Det er desuden et krav, at Landbrugsstyrelsen har godkendt bestemmelsesstedet.

Afviste forsendelser

Er betingelsen for import ikke opfyldt vil Landbrugsstyrelsen afvise forsendelsen. En afvist forsendelse skal indenfor en frist, som er fastsat af Landbrugsstyrelsen, føres ud af EU. Landbrugsstyrelsen kan dog angive muligheden for, at importøren kan vælge at lade sendingen destruere eller behandle. En eventuel destruktion eller behandling skal foregå under Landbrugsstyrelsens godkendelse og kontrol.

Transit

Forsendelser, der indføres direkte via Københavns Lufthavn, Kastrup, og som fortsætter i transit (T1) til en importør i fx Sverige, skal kontrolleres af Landbrugsstyrelsen på EU's første indgangssted. I dette tilfælde er det Københavns Lufthavn, Kastrup.

Sådanne importer skal anmeldes til Landbrugsstyrelsen på sædvanlig vis og sådan som beskrevet ovenfor.

Landbrugsstyrelsen udfører endvidere stikprøve-og risikobaseret kontrol af forsendelser i transit og af forsendelser fra tredjelande, som omlades i danske havne eller lufthavne. Denne kontrol udføres i samarbejde med Toldstyrelsen. Denne kontrol er ikke gebyrbelagt. Der er krav om, at forsendelser, der er under plantesundhedsmæssig transit gennem Danmark, skal ledsages af en underskrevet erklæring om at forsendelsen er i transit. Der er ingen formkrav til denne erklæring, så det er op til den enkelte eksportør, hvordan erklæringen ser ud. Bestemmelserne om transitkontrol og kontrol med forsendelser der omlades er beskrevet i en forordning.

Bemærk

Der gælder særlige regler for indførsel af planter omfattet af Washingtonkonventionen (CITES) som fx kaktus og orkidéer. Se afsnit F.A.31.16 Udryddelsestruede dyr og vilde planter.

Der er endvidere særlige handelsnormer for frisk frugt og grønt, der skal overholdes i forbindelse med import. Se afsnit F.A.31.5 Kvalitetskontrol af frugt og grøntsager.