Indhold

Dette afsnit fortæller generelt om, hvad en varebestemmelse er, og om formålet og reglerne.

Afsnittet indeholder:

  • Hvad er en varebestemmelse?
  • Formålet
  • Lovgrundlaget
  • Myndighedernes rolle og ansvar.

Hvad er en varebestemmelse?

En varebestemmelse er en bestemmelse, der gælder for ind- og udførsel af en særlig varegruppe, fx narkotika. At der er en varebestemmelse på en vare betyder, at der er nogle ting, som man skal være særligt opmærksom på ved ind- og udførslen af varen. Det kan fx være at se efter, om den nødvendige tilladelse til udførsel af varen følger med varen.

I Toldtariffen er der en kolonne med overskriften "Varebestemmelser". Her findes markeringer, som viser, at der gælder særlige regler for ind- og udførsel af den bestemte vare. Markeringerne er vist som bogstaver fra A til og med Å (Æ og Ø undtaget).

En varebestemmelse knytter sig oftest til regler, som hører under andre ministerier og styrelser end Toldstyrelsen. Disse ministerier og styrelser kaldes for ressortmyndigheder.

Enkelte varebestemmelser hører dog under Toldstyrelsen som ressortmyndighed:

Formålet

Formålet med varebestemmelser er motiveret i en række forskellige forhold:

  • Den offentlige orden og sikkerhed
  • Beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed
  • Beskyttelse af planter
  • Beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi
  • Beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret.

Derfor er der i forbindelse med ind- og udførsel af varer tilknyttet en række forskellige bestemmelser for de enkelte varegrupper eller produkter - de såkaldte VAB-bestemmelser.

Lovgrundlaget

På de fleste områder, som er omfattet af varebestemmelserne, er der udarbejdet fælles EU-lovgivning. Lovgrundlaget for de enkelte vareområder er nærmere beskrevet i de enkelte afsnit.

Importører og eksportører af varer har pligt til at afgive oplysninger og erklæringer om art og beskaffenhed af varer, der er omfattet af varebestemmelserne, når de angiver varer til toldbehandling efter EU's bestemmelser. Det drejer sig om oplysninger og erklæringer, der er nødvendige for kontrollen med udenrigshandelsstatistikken og med de særlige indførsels-, udførsels- og transitbestemmelser, som af valutamæssige, sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske eller andre grunde er fastsat for disse varer. Se TDL § 27, stk. 2.

TDL § 10a giver Toldstyrelsen beføjelser til at udføre de nødvendige kontroller af varer omfattet af varebestemmelserne.

Myndighedernes rolle og ansvar

Ressortmyndighederne

Det er ressortmyndighedernes ansvar at fastsætte og forvalte reglerne inden for deres områder. De er også ansvarlige for at udarbejde vejledninger til publikum.

Toldstyrelsen

Toldstyrelsen medvirker ved kontrollen af, om ressortmyndighedernes regler overholdes. Det sker typisk ved, at Toldstyrelsen i forbindelse med en kontrol sikrer, at der er den nødvendige tilladelse til ind- eller udførsel af en vare.

Det kan fx være Toldstyrelsens indførselskontrol, der forhindrer indførsel af smittefarlige planter F.A.31.4 og kødvarer F.A.31.2 til EU. Det kan også være Toldstyrelsens kontrol ved udførsel, der forhindrer, at et Goya-maleri ulovligt udføres fra EU F.A.31.22