Indhold

Dette afsnit handler om oplysningerne i ankomstdeklarationen.

Afsnittet indeholder:

 • Generelt om udfyldningen
 • Hovedoplysninger
 • En fortegnelse vedrørende ladningen (manifestposter).

Generelt om udfyldningen

Hovedoplysningerne knytter sig til transportmidlet. Eksempelvis transportmidlets identitet samt oplysninger om afgangs- og ankomststeder.

Fortegnelsen over ladningen knytter sig til de varer, som transportmidlet medfører, fx oplysning om varernes toldmæssige status samt losningsområde. Endvidere skal der i visse tilfælde henvises til de summariske angivelser og toldangivelser, der tidligere er indsendt for varerne.

Særligt om færger

Ankomstdeklarationen for færger skal også omfatte alle de lastbiler med fører, som færgen medbringer. Dette gælder, uanset om lastbilen selv medbringer varer eller er uden ladning. Endvidere skal ankomstdeklarationen for færger omfatte varebiler, der transporterer varer som led i en fragtkontrakt.

Følgende køretøjer er ikke omfattet af ankomstdeklarationen og skal derfor ikke angives:

 • Førerledsagede og indregistrerede busser
 • Personbiler
 • Varebiler, der ikke transporterer varer som led i en fragtkontrakt
 • Påhængsvogne til person- og varebiler på færger i rute mellem havne i Danmark og lande uden for EU.

I det følgende er beskrevet udfyldningen af de enkelte felter i ankomstdeklarationen; i parentes er anført de engelske betegnelser for felterne.

Hovedoplysninger

Manifestreferencenummer (Manifest reference number)

Manifestsystemet tildeler automatisk ankomstdeklarationen et 13-cifret referencenummer.

LRN (LRN)

Unikt referencenummer (Local Reference Number) som ankomstdeklarationen tildeles af den, der indsender deklarationen. Referencenummeret skal være unikt for hver ankomstdeklaration, som en transportør indgiver.

Det er muligt for en transportør at bruge det samme nummer i en ankomstmeddelelse og en ankomstdeklaration. Det er derimod ikke er muligt at bruge det samme nummer i en ankomstdeklaration og en afgangsdeklaration.

Feltet er ikke obligatorisk at udfylde.

Transportmåde (Transportmode)

Her angives koden for den transportmåde, der anvendes ved transporten til ankomststedet. Koden kan være 1 (søtransport) eller 4 (lufttransport, herunder lavtgående fly).

Feltet er obligatorisk at udfylde.

Transportmidlets identitet (Identification of the means of transport)

Her angives identiteten for det transportmiddel, der ankommer til ankomststedet.

Ved søtransport skal anføres skibets 7-cifrede IMO (International Maritime Organisation) identifikationsnummer. Har skibet ikke et IMO identifikationsnummer, anføres enten skibets 8-cifrede ENI-nr. (European Identification Number) eller skibets kaldesignal i form af det 9-cifrede MMSI-nr. (Mobile Maritime Service Identity).

Feltet er obligatorisk at udfylde for søtransport, men må ikke udfyldes for lufttransport, herunder lavtgående fly.

Transportmidlets nationalitet (Nationality of the means of transport)

Her angives transportmidlets nationalitet (ISO-alfa-2), jf. landefortegnelsen.

Feltet er obligatorisk at udfylde.

Transportmidlets rutenummer (Conveyance reference number)

Her angives transportmidlets rejse, fx turnummer eller flyrutenummer.

Ved transport af luftfragt med luftfartøj eller lavtgående fly anføres transportmidlets IATA flyrutenummer.

Feltet er obligatorisk at udfylde for luftfartøjer og lavtgående fly.

Transportmidlets navn (Name of the means of transport)

Anvendes kun ved søtransport. Her angives navnet på skibet.

Feltet er obligatorisk at udfylde for søtransport.

Forventet ankomstdato og -tidspunkt (Expected date and time of arrival)

Her angives tidspunktet for, hvornår det forventes, at transportmidlet ankommer til ankomsthavnen eller -lufthavnen. Tidspunktet skal være i fremtiden.

Tidspunktet angives i formatet ååååmmddttmm ved filoverførsel og i formatet mmttddmmåååå i on-line-løsningen. Der anvendes dansk tid.

Feltet er obligatorisk at udfylde.

Afgangssted (Place of departure)

Navnet på den seneste havn eller lufthavn, som transportmidlet ankommer fra, med foranstillet landekode (ISO-alfa-2), jf. landefortegnelsen.

Feltet er obligatorisk at udfylde.

Ankomststedsfacilitet (Place of arrival facility)

Her angives koden for det område på ankomststedet, som transportmidlet ankommer til. Koden svarer til koderne for losningsområder i Danmark.

Feltet er obligatorisk at udfylde.

Omdirigering (Diversion)

Her angives om transportmidlet ankommer til et andet første indgangstoldsted end angivet i de summariske indgangsangivelser. Feltet anvendes når skibe og luftfartøjer var planlagt til at ankomme til et første indgangstoldsted i et andet EU-land, men i stedet ankommer direkte fra et land uden for EU til Danmark.

Feltet udfyldes med 0 (nej) eller 1 (ja).

Der anføres 0 (nej), når skibe og luftfartøjer som planlagt ankommer direkte fra et land uden for EU til Danmark.

Der anføres 1 (ja), når skibe og luftfartøjer var planlagt til at ankomme til et første indgangstoldsted i et andet EU-land, men i stedet ankommer direkte fra et land uden for EU til Danmark.

Feltet er obligatorisk at udfylde.

Omdirigering LRN (Diversion LRN)

Hvis transportoperatøren i forbindelse med omdirigering har anmodet om omdirigering til det oprindeligt angivne første indgangstoldsted, anføres i dette felt LRN på anmodningen om omdirigering.

Feltet er obligatorisk at udfylde, hvis feltet omdirigering er udfyldt med 1.

Samlet antal manifestposter (Total number of manifest items)

Det samlede antal manifestposter (godsposter), der er omfattet af ankomstdeklarationen.

Oplysningen generes automatisk af manifestsystemet.

Samlet bruttomasse (Total gross mass)

Den samlede bruttomasse i kg, der er omfattet af ankomstdeklarationen. Angives med 3 decimaler.

Feltet er obligatorisk at udfylde.

Transportoperatøren (Transportoperator)

I dette felt anføres den ansvarlige for det aktive transportmiddel, der ankommer til en havn eller lufthavn i Danmark, og som er ansvarlig for indgivelsen af ankomstmeddelelsen.

Der anføres transportoperatørens EORI nummer, hvis denne er registreret.

Hvis transportoperatøren ikke er registreret i EU, anføres transportoperatørens navn og adresse.

Endvidere skal der i sådanne tilfælde være anført en registreret repræsentant i feltet "Transportoperatørens repræsentant".

Feltet er obligatorisk at udfylde.

Transportør (Carrier)

I dette felt anføres den, der skal indgive ankomstdeklarationen.

Der anføres transportørens EORI nummer, hvis denne er registreret.

Transportoperatøren og transportøren kan være den samme. Hvis transportøren ikke er registreret i EU, anføres transportørens navn og adresse.

Feltet er obligatorisk at udfylde.

Transportoperatørens repræsentant (Transportoperator representative)

Transportoperatøren kan bemyndige en repræsentant til at indgive ankomstmeddelelse og til at forespørge på den indsendte ankomstdeklaration. Denne repræsentants EORI nummer anføres her.

Feltet er obligatorisk at udfylde, hvis transportoperatøren ikke er registreret i EU.

Registrator (Registrator)

Oplysningerne består af følgende to dele: 

 • TIN (Virksomhedsnummer) (TIN (Business number))

I dette felt indsætter manifestsystemet automatisk EORI nummeret på den, der indsender ankomstdeklarationen.

Rettelse af teksten skal ske flere steder

 • Repræsentationsstatus (Representative status)

Her anføres, hvilken type repræsentation der er tale om for den, der indgiver ankomstdeklarationen. Repræsentationsstatus angives med værdien 1 eller 2.

Klarerer (transportøren) indsender ankomstdeklarationen

Repræsentant indsender ankomstdeklarationen

Feltet er obligatorisk at udfylde.

Registreringsdato og -tidspunkt (Registration date and time)

Tidspunktet for Toldstyrelsens registrering af ankomstdeklarationen i manifestsystemet. På dette tidspunkt tildeles deklarationen referencenummer.

Oplysningerne generes automatisk af manifestsystemet.

Dato og tidspunkt for klar til antagelse (Ready for acceptance date and time)

Tidspunktet hvor alle oplysninger i ankomstdeklarationen er valideret og godkendt, således at deklarationen i sin nuværende form er klar til antagelse. Tidspunktet må ikke forveksles med antagelsestidspunktet, der er tidspunktet for indgivelse af ankomstmeddelelsen.

Oplysningerne generes automatisk af manifestsystemet.

Ankomstdato og -tidspunkt (Arrival date and time)

Når ankomstmeddelelsen indgives, indsætter manifestsystemet tidspunktet for indgivelse af ankomstmeddelelsen (Ankomstmeddelelsesdato og -tidspunkt (Arrival notification date and time)).

Dette fremgår som ankomsttidspunkt i ankomstdeklarationen.

Oplysningerne generes automatisk af manifestsystemet.

Statuskode (Status code)

Kode for ankomstdeklarationens status.

Oplysningerne generes automatisk af manifestsystemet.

Toldsted (Customs office)

Koden for toldekspeditionsstedet i Danmark, hvor transportmidlet skal toldbehandles ved ankomsten.

Oplysningen skal ikke angives i ankomstdeklarationen, da Toldstyrelsen på grundlag af oplysningerne om ankomststedet, selv kan fastlægge og anvise toldekspeditionsstedet. Toldstyrelsen giver derfor oplysningen i svaret i godkendelsen af ankomstdeklarationen.

En fortegnelse vedrørende ladningen (manifestposter)

Manifestpostnummer (Manifest item number)

Løbenummeret for den pågældende manifestpost i ankomstdeklarationen.

Feltet er obligatorisk at udfylde.

Toldmæssig status (Customs status)

Her anføres koden for varernes toldmæssige status. Det vil sige

 • C for T2-status
 • F for T2F-status
 • N for T1-status
 • T2 for varer under T2-forsendelse
 • T1 for varer under T1-forsendelse.

Koden er afgørende for den efterfølgende toldbehandling. Er koden N eller T1 for varer, der skal losses fra skibe og luftfartøjer, skal der være en angivelse eller fritagelseskode i feltet "Fremlagt tolddokument (Produced customs document)".

Feltet er obligatorisk at udfylde.

Losningssted (Place of unloading)

Losning af ikke-EU-varer fra skibe og luftfartøjer i Danmark må kun ske på godkendte områder i toldgodkendte havne og lufthavne.

Hvis losningsstedet ligger i Danmark, angives koden på losningsområdet med foranstillet landekode DK. Skibe og luftfartøjer kan medbringe varer til flere losningsområder i den samme havn eller lufthavn.

Hvis losningsstedet ligger i et andet land, angives navnet på det sted, hvor varerne skal losses med foranstillet landekode (ISO-alfa-2), jf.landefortegnelsen.

Feltet er obligatorisk at udfylde for sø- og lufttransport, herunder lavtgående fly.

Lastningssted (Place of loading)

Her angives navnet på det sted, hvor varerne er lastet i det ankommende transportmiddel, med foranstillet landekode (ISO-alfa-2), jf. landefortegnelsen.

Hvis lastningsstedet ligger i Danmark, angives også koden på lastningsområdet.

Feltet er obligatorisk at udfylde for sø- og lufttransport, herunder lavtgående fly.

Forklaring på uoverensstemmelse (Discrepenacy explanation)

Feltet er til brug for transportoperatørens forklaring på eventuelle vægtdifferencer mellem bruttomassen i ankomstdeklarationen og tilhørende summariske indgangs- og udgangsangivelser, angivelser til midlertidigt oplag eller toldangivelser.

Feltet er ikke obligatorisk at udfylde.

Transportdokumenttype (Transport document type)

Henvisning til typen af det transportdokument, der dækker transporten af den pågældende manifestspost. Transportdokumenttyperne er fastsat i tillæg D1 i DFOen og kan findes på SKATs hjemmeside for manifestsystemet.

Færger, der medfører lastbiler, og som ankommer direkte fra lande uden for EU, skal her angive typen for færgetransport af lastbil.

Feltet er obligatorisk at udfylde.

Transportdokumentreference (Transport document reference)

Henvisning til identifikationsnummer på det transportdokument, der dækker transporten af den pågældende manifestspost.

Færger, der medfører lastbiler, og som ankommer direkte fra lande uden for EU, skal her angive identifikationsnummer på den billet eller booking, der dækker færgetransporten af bilen.

Feltet er obligatorisk at udfylde.

Bruttomasse (Gross mass)

Den enkelte manifestposts bruttomasse i kg med tre decimaler. Ved bruttomasse forstås den samlede vægt af varerne i kg inklusive al emballage, men eksklusive transportoperatørens materiel, fx containere.

Ved transport af tomme containere anføres containerens egenvægt.

Feltet er obligatorisk at udfylde.

Sikkerhedsoplysninger (Customs data)

Henvisning til de summariske indgangsangivelser, der skal være indsendt for varerne inden transportmidlets ankomst. Hvis varerne er fritaget for summarisk indgangsangivelse, anføres dette også her.

Feltet udfyldes efter nedenstående regler:

 • Skibe og luftfartøjer, der ankommer direkte fra andre lande uden for EU end Norge, Schweiz og Liechtenstein. Det vil sige, ankomststedet er første indgangstoldsted: For alle befordrede varer skal der henvises til de summariske indgangsangivelser, der er indsendt for varerne.

Ved omdirigering:

 • I tilfælde af omdirigering skal der også henvises til de summariske indgangsangivelser, der tidligere er indsendt til det oprindelige indgangstoldsted.
 • rventet ankomstdato og ankomsttidspunkt

Oplysningerne består af følgende fire dele:

Aktivitet

Handling

Sikkerhedsoplysningstype (Customs data type)

Her anføres koden for dokumenttypen. Dokumenttyperne kan være koden for en summarisk indgangsangivelse eller en fritagelseskode, hvis varerne er fritaget for summarisk indgangsangivelse, eksempelvis varer omfattet af ATA-carneter, postforsendelser og varer af ringe værdi.

Sikkerhedsoplysningsreference(Customs data reference)

Dokumentets identifikationsnummer.

Hvis dokumentet er en summarisk indgangsangivelse, anføres angivelsens MRN.

Hvis varerne er fritaget for summarisk indgangsangivelse, anføres identifikationsnummeret på det dokument, der fritager for indgangsangivelsen. Dette gælder hvis et sådant dokument kræves; eksempelvis identifikationsnummer på ATA-carnet.

Omdirigeringsstatus (Diversion status)

Feltet skal kun udfyldes i tilfælde af omdirigering. Det vil sige, når der er angivet "1" i feltet "Omdirigering (Diversion)".

I feltet angives, om Danmark er anført som efterfølgende indgangstoldsted i rejseruten i den pågældende summariske indgangsangivelse, og om transportoperatøren har anmodet om omdirigering til det oprindeligt angivne første indgangstoldsted.

Status angives med værdien 1 eller 2:

1)      Danmark er ikke anført i rejseruten i den summariske indgangsangivelse, og transportoperatøren har indgivet anmodning om omdirigering til det oprindeligt angivne første indgangstoldsted. I dette tilfælde skal LRN på anmodningen om omdirigering være anført i feltet "Omdirigering LRN (Diversion LRN)".

2)      Danmark er anført som efterfølgende indgangstoldsted i rejseruten i den summariske indgangsangivelse. I dette tilfælde skal transportoperatøren ikke indgive anmodning om omdirigering.

Hvis Danmark ikke er anført i rejseruten i den summariske indgangsangivelse, og transportoperatøren ikke har anmodet om omdirigering til det oprindeligt angivne første indgangstoldsted, skal transportoperatøren

 • enten indgive anmodning om omdirigering til det oprindeligt angivne første indgangstoldsted
 • eller indgive nye summariske indgangsangivelser til ICS i Danmark (faktiske første indgangstoldsted). Dette skal ske før ankomstdeklarationen kan antages.

Landekode for angivet første indgangstoldsted (Country code of declared office of first enty)

Her anføres landekoden (ISO-alfa-2), jf. landefortegnelsen for det første indgangstoldsted, der er angivet i den summariske indgangsangivelse. Dette gælder i de tilfælde, hvor det angivne første indgangstoldsted ligger i et andet EU-land end Danmark. Herved bliver Toldstyrelsen i stand til at anmode dette land om at verificere henvisningen til den summariske indgangsangivelse. Feltet skal derfor udfyldes i følgende tilfælde:

 • For skibe og luftfartøjer, der ankommer fra et andet EU-land, skal feltet udfyldes, når der er en henvisning til en summarisk indgangsangivelse; det vil sige i de tilfælde, hvor transportmidlet medbringer varer fra tredjelande uden omladning i EU, og det faktiske ankomsttoldsted således er efterfølgende indgangstoldsted.
 • For skibe og luftfartøjer, der ankommer direkte fra lande uden for EU, skal feltet udfyldes i tilfælde af omdirigering. Det vil sige
  • enten i de tilfælde, hvor Danmark er angivet som efterfølgende indgangstoldsted i den summariske indgangsangivelse,
  • eller i de tilfælde hvor der til det oprindeligt angivne første indgangstoldsted er indgivet en meddelelse om, at transportmidlet er omdirigeret til Danmark som første indgangstoldsted.

Detaljerede sikkerhedsoplysninger (Customs data detail)

I dette felt angives de detaljerede oplysninger om angivelsen, der henvises til under sikkerhedsoplysninger.

Oplysningerne består af følgende dele:

Handling

Aktivitet

Løbenummer (item number)

Hvis ikke alle vareposter i en summariske indgangsangivelse, er omfattet af den pågældende post i ankomstdeklarationen, skal MRN efterfølges af løbenummeret på vareposten i den summariske indgangsangivelse.

Fremlagt tolddokument (Produced customs document)

Alle ikke-EU-varer, der losses fra skibe og luftfartøjer i Danmark, skal som hovedregel være omfattet af en angivelse til midlertidig opbevaring eller en toldangivelse, fx en ekspresfortoldning. Feltet er derfor obligatorisk at udfylde for ikke-EU-varer, der skal losses andre steder end i Københavns Frihavn.

I dette felt henvises til angivelsen for den efterfølgende toldmæssige bestemmelse eller anvendelse, som varerne skal henføres under. Det kan eksempelvis være angivelse til midlertidig opbevaring på oplag, eller toldangivelse, fx ekspresfortoldning. Der kan også henvises til en forsendelsesangivelse, hvis varerne ved ankomsten er under forsendelsesproceduren, fx en løstrailer på en færge fra Norge.

Der kan dog ikke henvises til en forsendelsesangivelse, hvis varerne ved ankomsten skal henføres under forsendelsesproceduren. Påbegyndelse af forsendelsesangivelser skal ske på et toldekspeditionssted eller hos en godkendt afsender.

Hvis varerne er fritaget for egentlig toldangivelse, skal dette også angives her. Det kan fx være fordi, varerne er omfattet af et ATA-carnet, eller fordi der er tale om post. Det kan også være fordi varerne er blevet frigivet efter nødproceduren inden indgivelse af ankomstdeklarationen.

Hvis der for varerne ikke er henvisning til en toldangivelse, en angivelse til oplæggelse på midlertidigt oplag eller en fritagelseskode, vil manifestsystemet selv forsøge at finde de eventuelle ekspresfortoldninger og angivelser til oplæggelse på midlertidigt oplag, der hører til den pågældende manifestpost.

Manifestsystemet vil søge efter angivelser i status 11 (afventer faktisk ankomst) på grundlag af containernummer eller hvis et sådant ikke findes på grundlag af transportdokumenttype og transportdokumentnummer. For at manifestsystemet kan finde de relevante angivelser, kræver det, at der er overensstemmelse mellem manifestpostens oplysninger om containernummer /transportdokument og de tilsvarende oplysningerne i en eller flere hele indsendte toldangivelser. Endvidere skal der inden for en vis tolerance være overensstemmelse mellem manifestpostens bruttomasse og den tilsvarende oplysning i en eller flere hele indsendte toldangivelser.

Kan manifestsystemet ikke finde en eller flere toldangivelser, der svarer til manifestposten, angiver manifestsystemet automatisk varerne til midlertidig opbevaring på grænsen (MIG), når ankomstmeddelelsen indgives.

Hvis det på forhånd er kendt, at varerne ved ankomst skal anbringes på MIG, kan der med fordel angives til MIG i ankomstdeklarationen. Derved opnås hurtigere svartid, da manifestsystemet ikke skal søge efter toldangivelser til den pågældende manifestpost.

Bemærk:

Den automatiske søgefunktion udgår fra den 1. oktober 2021.

 • Tolddokumenttype (Customs document type)

Her anføres koden for dokumenttypen. Dokumenttyperne kan fx være koden for midlertidig opbevaring på oplag, fuldstændig ekspresfortoldning eller forenklet ekspresfortoldning.

Hvis varerne er fritaget for egentlig toldangivelse, fx postforsendelser, anføres fritagelseskoden her.

 • Tolddokumentreference (Customs document reference)

Her angives dokumentets identifikationsnummer.

Hvis dokumentet er en angivelse til midlertidig opbevaring eller en ekspresfortoldning, anføres angivelsens referencenummer.

Hvis varerne er fritaget for egentlig toldangivelse, anføres identifikationsnummeret på det dokument, der fritager herfor, hvis et sådant dokument kræves.

 • Statuskode (Status code)

Statuskode for angivelsen til midlertidig opbevaring eller toldangivelsen. Oplysningen generes automatisk af manifestsystemet.

 

Ansvarlig for midlertidig opbevaring (Temporary storage facility operator)

Dette felt skal udfyldes, hvis varer skal opbevares midlertidigt på grænsen -

 • enten i forbindelse med omladning,
 • eller fordi der i ankomstdeklarationen for manifestposter eller dele heraf mangler henvisning til en toldangivelse eller en angivelse til midlertidig opbevaring på oplag (MIO).

Feltet skal endvidere udfyldes, hvis der er henvisning til en toldangivelse eller en angivelse til MIO. Dette er for at undgå, at transportmidlet ikke kan losse, hvis der er fejl i den angivelse, der er henvist til.

I feltet anføres EORI nummer på den virksomhed, der er ansvarlig for varernes midlertidige opbevaring på losningsområdet. Virksomheden skal stille sikkerhed eller have en generel tilladelse til midlertidig opbevaring på grænsen.

Containernummer (Container number)

For varer, der transporteres i containere, anføres containerens identifikationsnummer.

Lastbilspecifikation (Truck specification)

Færger, der medfører førerledsagede lastbiler, og som ankommer direkte fra lande uden for EU skal her angive oplysninger om alle lastbiler.

Endvidere skal her angives oplysninger om førerledsagede varebiler, der transporterer varer som led i en fragtkontrakt.

Oplysningerne består af følgende tre dele:

Handling

Aktivitet

Transportmidlets identitet (Identification of the means of transport)

Her angives identiteten for den lastbil, som færgen medfører.

Der anføres lastbilens registreringsnummer. Hvis der benyttes et trækkende køretøj og påhængsvogn med forskellige registreringsnumre, anføres registreringsnummeret på det trækkende køretøj.

Feltet er obligatorisk at udfylde.

Transportmidlets nationalitet (Nationality of the means of transport)

Her angives nationaliteten (ISO-alfa-2)på den lastbil, hvis registreringsnummer er anført i feltet "Transportmidlets identitet (Identification of the means of transport)", jf. landefortegnelsen.

Feltet er obligatorisk at udfylde.

Tekstbeskrivelse (Textual description)

Her kan anføres en beskrivelse af de varer, som lastbilen medfører.

Feltet er ikke obligatorisk at udfylde.