Indhold

Dette afsnit beskriver indgivelse af ankomst- og afgangsdeklaration.

Afsnittet indeholder

 • Hvilke varer skal angives i ankomst- og afgangsdeklaration?
 • Hvem skal indgive ankomst- og afgangsdeklaration?
 • Hvordan skal en ankomst- og afgangsdeklaration indgives?
 • Hvor skal en ankomst- og afgangsdeklaration indgives?
 • Hvornår skal en ankomst- og afgangsdeklaration indgives?
 • Hvem kan forespørge på hvilke oplysninger i en ankomst- og afgangsdeklaration?
 • Uoverensstemmelser
 • Rettelser i en ankomst- og afgangsdeklaration
 • Sletning af en ankomst- og afgangsdeklaration
 • Omdirigering.

Transportmidler, der skal indgive ankomst- eller afgangsmeddelelse, og som medbringer varer som ladning, skal desuden angive oplysninger om ladningen i henholdsvis en ankomst- eller afgangsdeklaration.

I deklarationen henvises endvidere til de summariske ind- og udgangsangivelser samt eventuelle toldangivelser, der er indgivet for ladningen.

Varer, der ikke medføres som ladning fx udstyr og proviant, skal ikke angives i deklarationen.

Hvilke varer skal angives i ankomst- og afgangsdeklaration?

Ved ankomst fra lande uden for EU skal ankomstdeklarationen for skibe og luftfartøjer omfatte hele ladningen. Dette gælder også de varer, der ikke skal losses.

Ankommer skibet eller luftfartøjet fra et andet sted i EU, er det i ankomstdeklarationen kun nødvendigt at angive de varer, der skal losses på ankomststedet.

Ved afgang er det i afgangsdeklarationen for skibe og luftfartøjer kun nødvendigt at angive de varer, der skal lastes på afgangsstedet.

I ankomst- og afgangsdeklarationen for færger skal angives de varer, færgen selv befordrer som ladning. Det vil sige containere, trailere og anden dækslast. Varer, som befordrede lastbiler medfører som ladning, skal således ikke angives i deklarationen for færgen, men færgens deklaration skal indeholde en liste over befordrede lastbiler.

Hvem skal indgive en ankomst- og afgangsdeklaration?

Ankomst- og afgangsdeklarationen skal indgives af en af følgende:

 • Den, der fører varerne ind i eller ud af toldområdet, fx rederi eller luftfartsselskab (transportoperatøren).
 • Den, i hvis navn eller på hvis vegne, og som fører varerne ind i eller ud af toldområdet handler. Det kan fx være befragter (ladningsejer), importør, eksportør
 • Den eller de personer, som har indgået en kontrakt og udstedt et konnossement eller et luftfragtbrev for varernes faktiske befordring (transportør).

Den, der indgiver en ankomst- eller afgangsdeklaration, er ansvarlig for rigtigheden af den indgivne deklaration.

Den, der skal indgive en ankomst- eller afgangsdeklaration, kan give fuldmagt til en anden og lade denne indgive deklarationen på sine vegne.

Når en repræsentant indgiver deklarationen på fuldmagtsgivers vegne, anser Toldstyrelsen det som, at deklarationen er indgivet med dennes vidende. Toldstyrelsen forudsætter derfor, at fuldmagtsgiver har givet sit samtykke i henhold til kontraktlige ordninger. Dette gælder medmindre det modsatte er bevist.

Ansvaret for rigtigheden af de summariske angivelser og toldangivelser, som der henvises til i ankomst- og afgangsdeklarationen, følger reglerne for disse angivelser.

Toldstyrelsen sletter automatisk en ankomst- eller afgangsdeklaration 200 dage efter indgivelsen, hvis der ikke forinden er modtaget meddelelse om transportmidlets ankomst eller afgang.

Hvordan skal en ankomst- og afgangsdeklaration indgives?

Ankomst- og afgangsdeklarationer skal indgives elektronisk, enten online eller via filoverførsel, til Toldstyrelsens manifestsystem. Ankomst- og afgangsdeklarationer registreres i Toldstyrelsens manifestsystem under et 13-cifret manifestreferencenummer.

Ankomst- eller afgangsdeklarationen kan med fordel opbygges gradvist inden transportmidlet ankommer eller afgår. Deklarationen skal være klar senest på tidspunktet for indgivelse af ankomst- eller afgangsmeddelelsen.

Der kan indgives flere deklarationer for det samme transportmiddel. En deklaration for hver del af ladningen. Dette kan fx være hensigtsmæssigt i tilfælde, hvor der foreligger en sharing- eller charteraftale om et skib eller fly. I så fald er det muligt at indgive en deklaration for hver af de personer, som har indgået en kontrakt og udstedt et konnossement eller et luftfragtbrev for varernes faktiske befordring på det skib eller fly, der er omfattet af ordningen.

I ankomst- eller afgangsmeddelelsen skal der henvises til alle de deklarationer der er afgivet for et transportmiddel.

Når oplysningerne i ankomst- eller afgangsdeklarationen bliver edb-registreret, gennemgår oplysningerne en validitetskontrol.

Hvis deklarationen er fejlbehæftet, underretter Toldstyrelsen den person, der har indgivet deklarationen elektronisk, så han kan foretage de nødvendige rettelser.

Når eventuelle rettelser er foretaget, og Toldstyrelsen har accepteret ankomst- eller afgangsdeklarationen, underretter Toldstyrelsen omgående den person, der har indgivet deklarationen, herom. Underretning sker elektronisk.

Alle oplysninger i en ankomst- eller afgangsdeklaration låses først, når deklarationen antages ved ankomst- eller afgangsmeddelelse. Det gælder også henvisninger til summariske ind- og udgangsangivelser og toldangivelser.

Toldstyrelsen tillader kun indgivelse af papirbaserede deklarationer eller brug af en anden procedure, hvis det er aftalt med Toldstyrelsen. Det er kun muligt hvis Toldstyrelsens eller brugerens system er ude af drift, eller hvis forbindelsen mellem Toldstyrelsens og brugerens system er afbrudt.

Hvor skal en ankomst- og afgangsdeklaration indgives?

Ankomst- og afgangsdeklarationer skal indgives til Toldstyrelsens manifestsystem.

På baggrund af oplysningerne i ankomst- eller afgangsdeklarationen om ankomst-/afgangshavn eller ankomst-/afgangslufthavn, kan Toldstyrelsen selv fastlægge toldekspeditionsstedet.

Hvornår skal en ankomst- og afgangsdeklaration indgives?

Ankomstdeklarationen skal indgives til Toldstyrelsen senest ved indgivelse af ankomstmeddelelsen.

Afgangsdeklarationen skal indgives til og være antaget af Toldstyrelsen senest ved indgivelse af afgangsmeddelelsen.

Hvem kan forespørge på hvilke oplysninger i en ankomst- og afgangsdeklaration?

Forespørgsel på oplysninger i en ankomst- eller afgangsdeklaration kan foretages af:

 • Den transportør, der er angivet i ankomst- eller afgangsdeklarationen.
 • Den, der har indgivet ankomst- eller afgangsdeklarationen.
 • Den transportoperatør, der er angivet i ankomst- eller afgangsdeklarationen.
 • Den repræsentant for transportoperatøren, der er angivet i ankomst- eller afgangsdeklarationen.

Ved forespørgsel vil der være adgang til de oplysninger, der angivet i ankomst- eller afgangsdeklarationen.

Der vil ikke være adgang til indholdet i de summariske angivelser og toldangivelser, der eventuelt er henvist til i ankomst- eller afgangsdeklarationen. Adgang til oplysninger i disse angivelser skal ske ved forespørgsel direkte på disse angivelser.

Uoverensstemmelser

Manifestsystemet afstemmer bruttomassen i ankomst- eller afgangsdeklarationen med bruttomassen i

 • tilhørende summariske indgangs- og udgangsangivelser
 • angivelser til midlertidigt oplag
 • toldangivelser.

Systemet accepterer mindre uoverensstemmelser, mens større uoverensstemmelser medfører advisering og eventuel afvisning af ankomst- eller afgangsdeklarationen.

Rettelser i en ankomst- og afgangsdeklaration

Der kan rettes i alle oplysninger i en ankomst- eller afgangsdeklaration indtil, deklarationen er indgivet. Efter at deklarationen er indgivet, er det kun visse oplysninger, der kan rettes.

Rettelse sker direkte i manifestsystemet, enten online eller via filoverførsel.

Rettelse kan foretages af:

 • Den transportør, der er angivet i ankomst- eller afgangsdeklarationen
 • Den, der har indgivet ankomst- eller afgangsdeklarationen

Efter indgivelse af ankomstmeddelelse kan en ankomstdeklaration ikke rettes.

Bliver varer, omdirigeret, opsplittet eller short shipped efter indgivelse af afgangsmeddelelsen, kan afgangsdeklarationen rettes inden for 48 timer efter indgivelse afgangsmeddelelsen. Det er dog kun muligt at rette visse af de oprindeligt angivne oplysninger til lavere værdier.

Bliver det først konstateret, at varerne er blevet omdirigeret, opsplittet eller short shipped efter rettelsesfristen, kan afgangsdeklarationen ikke rettes. Dette skyldes, at afgangsmeddelelsen har afsluttet eventuelle toldangivelser og summariske udgangsangivelser for de pågældende varer.

Når varerne faktisk afgår, er det derfor ikke muligt i afgangsdeklarationen at henvise til toldangivelser og summariske udgangsangivelser for varerne. Dette skyldes, at angivelserne allerede er afsluttet af den tidligere indsendte afgangsmeddelelse.

Derfor skal det i afgangsdeklarationen, når varerne faktisk afgår med en særlig kode angives, at der er tale om varer, der er omdirigeret, opsplittet eller short shipped, og at eventuelle toldangivelser og summariske udgangsangivelser allerede er afsluttet.

Toldstyrelsen har på ethvert tidspunkt - også efter antagelsen - mulighed for at indsætte oplysninger i bemærkningsfeltet "Toldstyrelsens bemærkninger (Toldstyrelsens remarks)".

Sletning af en ankomst- og afgangsdeklaration

Indtil deklarationen er antaget (det vil sige indtil ankomst- eller afgangsmeddelelse er indgivet), kan en ankomst- eller afgangsdeklaration slettes uden videre. Sletning sker direkte i manifestsystemet, enten online eller via filoverførsel.

Sletning kan foretages af:

 • Den transportør, der er angivet i ankomst- eller afgangsdeklarationen.
 • Den, der har indgivet ankomst- eller afgangsdeklarationen.

En ankomst- eller afgangsdeklaration kan ikke slettes, når der er indgivet en ankomst- eller afgangsmeddelelse.

Toldstyrelsen har på ethvert tidspunkt mulighed for at slette den oprindelige deklaration.

Omdirigering

Ved omdirigering skelner systemet mellem

 • omdirigering af transportmidler
 • omdirigering af varer.

Ved omdirigering af varer rettes ankomst- eller afgangsdeklarationen som beskrevet i dette afsnit F.A.30.4.

Ved omdirigering af transportmidlet skal den respektive person gøre som beskrevet nedenfor.

Manifestsystemet

Manifestsystemer er nationale systemer, hvor der ikke er etableret forbindelse mellem de enkelte landes systemer. Oplysninger indgivet til et manifestsystem i et EU-land kan således hverken transmitteres til eller anvendes af et andet EU-land i tilfælde af omdirigering.

Der skal derfor indgives en ankomstdeklaration til Toldstyrelsens manifestsystem, hvis et transportmiddel ændrer rute og ankommer til Danmark i stedet for at ankomme til et andet planlagt EU-land.

Er der tale om, at et transportmiddel ændrer rute og ankommer til et andet EU-land i stedet for at ankomme til et planlagt sted i Danmark, skal der ikke indgives en ankomstdeklaration til Toldstyrelsens manifestsystem. I stedet skal der indgives manifestoplysninger til det pågældende EU-land efter reglerne i dette land.

I tilfælde hvor et transportmiddel ændrer rute internt i Danmark, kan en allerede indsendt ankomstdeklaration rettes efter de almindelige regler for rettelse.

Importkontrolsystemet (ICS)

I ICS-systemet er der mulighed for udveksling af oplysninger mellem EU-landene. Hvis der er tale om varer, der er omfattet af en Sumarisk Indgangsangivelse i ICS-systemet, skal der således foretages en omdestinering, som beskrevet i kapitel F.A.14.