Indhold

Dette afsnit indeholder:

 • Formål og lovgrundlag
 • Fælles regler for rejsegods
 • Rejseudstyr og proviant
 • Afgiftsfri indførsel
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Formål og lovgrundlag

Formål

Rejsegods er de varer, som rejsende medbringer.

Formålet med reglerne om rejsegods er at give rejsende mulighed for i rimeligt omfang at kunne indføre varer, som de har købt eller fået under rejse i udlandet, uden at der skal betales told og afgifter ved indførslen. Et andet formål er at give rejsende mulighed for told og afgiftsfrit at genindføre de varer, som de havde med, da de rejste ud.

Lovgrundlag

Reglerne er fastsat med hjemmel i TBEK §§ 113-127 og TDL § 7.

EU har tiltrådt et tillæg til Kyoto konventionen, som drejer sig om toldmæssige lettelser for rejsende. Se Rådets afgørelse 87/594, offentliggjort i EF-Tidende L 362 af 22. december 1987, side 8.

Uden for EU, toldfrihed

Reglerne om toldfrihed for rejsegods, der indføres af rejsende fra lande uden for EU, findes i art. 41 i Rådets forordning nr. 1186/2009 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter. Der er også regler om midlertidig indførsel i DF art. 219.

Uden for EU, afgiftsfrihed

Reglerne om afgiftsfrihed for varer, der indføres af rejsende fra lande uden for EU, findes i Rådets direktiv 2007/74 om fritagelse for merværdiafgift og punktafgifter på varer, der indføres af rejsende fra lande udenfor EU. Direktivet er gennemført i §§ 113-127 i TBEK.

Inden for EU

Reglerne om afgiftsfrihed for spiritus, hedvin, øl og tobaksvarer ved indrejse fra andre EU-lande findes i direktiv 2008/118 (cirkulationsdirektivet) om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer. Disse EU-regler er gennemført ved TDL § 11.

Fælles regler for rejsegods

Der kan gives told- og/eller afgiftsfritagelse for varer til privat brug, som medbringes af rejsende, der rejser ind i Danmark. Se nedenfor under overskriften afgiftsfri indførsel om værdigrænse og mængdemæssige begrænsninger.

Betingelserne for at opnå denne fritagelse er, at:

 • varerne ved indrejsen medbringes på personen eller i håndbagagen, så varerne kan frembydes til samtidig toldbehandling på indrejsestedet
 • den bagage, som den rejsende senere frembyder for Toldstyrelsen, kan dokumenteres som indskrevet bagage ved afrejsen hos det selskab, der har foretaget befordringen af bagagen her i landet
 • indførslen ikke har erhvervsmæssig karakter.

Som indførsel af ikke-erhvervsmæssig karakter anses indførsel:

 • der finder sted lejlighedsvis, det vil sige højst én gang inden for 24 timer, og
 • som udelukkende er varer, der er bestemt til brug for den rejsende personligt eller dennes husstand eller er beregnet til gaver. Varerne må hverken efter deres art eller mængde give anledning til formodning om, at indførslen sker af erhvervsmæssige grunde.

Se TBEK § 120.

Rejse med penge

Penge regnes ikke som rejsegods, men der er regler for, hvor meget en rejsende må medbringe. En rejsende må ved indrejse i eller udrejse fra det danske toldområde ikke medbringe likvide midler, der svarer til værdien af 10.000 euro eller derover uden at deklarere beløbet. Dette gælder, uanset om beløbet er i fx kontanter, rejsechecks, værdipapirer mv. Det gælder for rejser både til et andet EU-land og til lande udenfor EU. Både private og virksomheder skal deklarere.

Se F.A.31.12. VAB K, Likvide midler. 

Deklarering af penge og varer

Overstiger en rejsendes likvide midler det tilladte beløb, skal det deklareres i tolden i lufthavnen. Stoppes en rejsende med mere end det tilladte beløb, uden at have deklareret, pålægges en bøde på 25 pct. af det beløb, der overstiger 10.000 euro. Bødens størrelse er fastsat i retspraksis. Se U.2011.1943H, U2010.3056Ø.

Toldstyrelsen har i SKM2011.809.SKAT udsendt et styresignal vedrørende straf for manglende angivelse af likvide midler.

Hvis en rejsende har købt varer for mere end den tilladte værdi, skal dette opgives til Toldstyrelsen. I lufthavnen skal den rejsende selv vælge at gå ud gennem den "røde udgang" når tolden passeres, og deklarere at han eller hun medbringer noget, der skal fortoldes. ►Omvendt erklærer man ved at gå ud gennem den "grønne udgang", at man ikke medfører varer, der skal told- og afgiftsberigtiges, eller medfører varer, der er undergivet særlige varebestemmelser.

Se TDL § 23, stk. 2 samt TBEK § 122, stk. 3.◄

Stoppes en rejsende i den "grønne udgang" med nye varer for mere end den tilladte værdi, skal han betale told og afgifter af varerne. Herudover pålægges den rejsende en bøde, der svarer til told og moms på det samlede beløb over det tilladte.

►Se TBEK § 140 samt TDL § 73.◄

Varers værdi

Ved værdien af en vare forstås varens pris inklusive skatter og afgifter på indkøbsstedet, når varen sælges i detailhandel.

Se TBEK § 119, stk. 3.

Hvis varens værdi overstiger værdigrænsen, 300 eller 430 euro - afhængigt af transportform - skal der betales told og afgifter af varen i sin helhed. Se TBEK § 119, stk. 1.  Værdien af den enkelte vare kan derfor ikke opdeles. To eller flere rejsende har heller ikke ret til, hverken at sammenlægge eller dele det told- og afgiftsfrie beløb mellem sig. Se TBEK § 119, stk. 2.

Rejseudstyr og proviant

Ved indrejse fra lande uden for EU kan rejsende, som ikke bor i Danmark, told- og afgiftsfrit indføre rejseudstyr og andre varer, der medtages i den personlige bagage, og som er bestemt til genudførsel. Se TBEK § 113, stk. 1.

Rejsende, der indrejser fra lande uden for EU, kan også medføre proviant til eget brug under rejsen told- og afgiftsfrit, når det efter Toldstyrelsens skøn og under hensyn til mængden samt beskaffenheden er sædvanlig rejseproviant. Se TBEK § 113, stk. 3.

Rejsende, som bor i Danmark, kan ved indrejse fra lande uden for EU told- og afgiftsfrit genindføre det rejseudstyr, som de havde med ved udrejsen til brug på rejsen. Se TBEK § 113, stk. 2.

Rejseudstyr er fx tøj, ure, smykker, toiletsager, fotografiapparater, musikinstrumenter, radio- og tv-apparater, båndoptagere, bærbare computere, sports-, jagt- og fiskeudstyr og andre artikler, der klart er til personlig brug.

Tobak, spiritus, vin og øl anses ikke som rejseproviant eller rejseudstyr. Se TBEK § 113, stk. 4.

Afgiftsfri indførsel

Indrejse fra lande uden for EU

Ved indrejse til Danmark fra lande uden for EU gives der i et vist omfang told- og afgiftsfritagelse for varer. Fritagelsen gælder kun for varer til privat brug.

For disse varer er der fastsat værdigrænser og mængdemæssige begrænsninger.

Værdigrænser

Den samlede tilladte værdi for rejsende med fly eller skib er 430 euro/3.250 kr. For rejsende over land er den samlede tilladte værdi 300 euro. Disse værdigrænser gælder ikke for alkohol og tobak, som derimod er omfattet af mængdemæssige begrænsninger. Se TBEK § 116.

Der kan kun gives told- og afgiftsfritagelse for varer, der ikke sammenlagt overstiger de ovennævnte værdigrænser. Hvis den samlede værdi overstiger den tilladte værdi, kan der kun gives told- og afgiftsfritagelse på den del af varerne, som har en værdi under det tilladte beløb. Se TBEK § 119, stk. 2.

Mængdebegrænsning

Varer, der er omfattet af mængdemæssige begrænsninger, er

 • tobaksvarer
 • spiritus
 • vin
 • øl
 • motorbrændstof.

Rejsende kan ved indrejse fra lande uden for EU told- og afgiftsfrit medføre varer i følgende mængder:

Varer

Mængde

Alderskrav

Cigaretter

200 stk.

17 år

eller cigarillos

100 stk.

 

eller cigarer

50 stk.

 

eller røgtobak

250 g

 

spiritus

1 liter

17 år

eller hedvin

2 liter

 

eller mousserende vin

2 liter

 

bordvin

4 liter

17 år

motorbrændstof

10 liter

ingen

øl

16 liter

 

Se TBEK § 115 om de mængdemæssige begrænsninger. Se TBEK § 121 om alderskravet.

Spiritus defineres som spiritusholdige drikkevarer med et alkoholindhold på over 22 pct. vol., ethanol samt drikkevarer tilsat spiritus.

Hedvin defineres som spiritusholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 22 pct. vol. eller derunder. Det vil sige, at hedvin omfatter:

 • spiritusholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 22 pct. vol. eller derunder,
 • mousserende vin, fx champagne,
 • egentlig hedvin, fx. portvin, sherry og madeira.

Bordvin defineres som ikke-mousserende vin, fx hvidvin, rødvin og rosévin.

Cigaretter defineres som:

 • tobaksruller med omslag af tyndt papir, der kan ryges, som de er, eller
 • tobaksruller, der ved simpel, ikke-industriel behandling skydes ind i cigaretpapirhylstre, eller
 • tobaksruller, der ved simpel, ikke-industriel behandling omvikles med cigaretpapirblade.

Se Rådets direktiv nr. 95/59 (EF) af 27. november 1995 artiklerne 2-7 om definitioner af tobaksvarer.

Indrejse fra EU-lande

Ved indrejse fra EU-lande kan der afgiftsfrit medbringes varer til eget forbrug. Se TDL § 11. Det er en forudsætning, at varerne er købt i beskattet stand i et andet EU-land. Der er fastsat vejledende mængder til brug for vurderingen af, om varerne kan anses for at være til eget brug. Se direktiv 2008/118 (cirkulationsdirektivet), artikel 32.

Rejsende kan ved indrejse fra EU-lande afgiftsfrit medbringe varer til eget brug. Der er i EU fastsat følgende vejledende mængder til vurderingen af, om varerne er til eget brug:

 • 800 stk. cigaretter
 • 400 stk. cerutter og cigarillos
 • 200 stk. cigarer
 • 1 kg. røgtobak
 • 10 liter spiritus (over 22 pct. alkohol samt drikkevarer tilsat spiritus)
 • 20 liter hedvin (på eller under 22 pct. alkohol, fx portvin, sherry og madeira)
 • 90 liter vin (fx rød-, hvid- og rosévin, heraf højst 60 liter mousserende vin, som fx champagne) og
 • 110 liter øl.

Ved vurderingen af, om varerne er beregnet til eget brug, kan der blandt andet tages hensyn til følgende:

 • En forretningsmæssig status hos den person, der er i besiddelse af varerne og den pågældendes begrundelse for at have dem i sin besiddelse
 • Stedet, hvor varerne befinder sig
 • Den transportform, der er anvendt
 • Ethvert dokument, der handler om varerne
 • Varernes art
 • Varernes mængde.

At varerne er til eget brug betyder, at varerne udelukkende er bestemt til den pågældende personligt eller dennes husstand, herunder private gæster. De medbragte varer kan i særlig anledning og i begrænset omfang gives som gaver.

Varerne kan ikke anses for at være til eget brug, hvis de indføres med henblik på videresalg. Varer, der fx sælges i en idrætsklub eller på en arbejdsplads, anses derfor ikke som indført til eget brug.

Varer, der medbringes til eller for andre personer, der ikke deltager i rejsen, anses heller ikke for at være til eget brug. Varer, der medbringes for familie og venner, og hvor familie og venner betaler for varerne, og/eller hvor de betaler for en del af eller alle rejseomkostninger, vil heller ikke blive anset for at være til eget brug. Det anses også som betaling, hvis de indførte varer indgår i en byttehandel.

Vestre Landsret har i en sag om en privatpersons indførsel af øl truffet afgørelse om, at indførslen af størstedelen af varerne ikke var til eget brug, men at en mindre mængde derimod var til eget brug og således fritaget for afgift. Dommen åbner mulighed for, at en privatperson i en og samme indførsel af punktafgiftspligtige varer både kan indføre varer til eget brug og varer, der ikke er til eget brug. Se SKM.2013.52VLR og Den Juridiske vejledning afsnit E.A.1.4.3 og E.A.3.3.7.

Aldersgrænsen for indførsel af alkoholholdige drikke med en alkoholvolumenprocent på mellem 1,2 og 16,4 er 16 år. Se bekendtgørelse om lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år, § 3, stk. 2.

Aldersgrænsen for indførsel af alkoholholdige drikke med en alkoholvolumenprocent på 16,5 og derover er 18 år. Se bekendtgørelse om lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år, § 3, stk. 3.

Aldersgrænsen for at kunne indføre tobaksvarer er 18 år. Se bekendtgørelse om lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år, § 3, stk. 1.

Desuden er der begrænsning for afgiftsfri indførsel af mineralolie. Der kan medføres mineralolie til privat brug, hvis mineralolien indføres i køretøjets brændstofstank eller i en normal reservedunk til en personbil. Mineralolie omfatter også visse animalske og vegetabilske olier (biobrændstoffer), herunder rapsolie, når de er bestemt til anvendelse som motorbrændstof. Se TDL § 11, stk. 3.

Hvis man har indkøbt varer i ikke-beskattet stand i et EU-land, fx i en provianteringshandel, gælder de samme værdi- og mængdemæssige begrænsninger, som hvis varerne er købt i et land uden for EU.

Rejsende, der har været på rejse i et EU-land, men rejser hjem via et land uden for EU, kan medføre varer efter de bestemmelser, der gælder for varer købt i EU-lande. Ved indrejse til Danmark skal man dog kunne dokumentere, at varerne er købt i et EU-land.

De Kanariske Øer m.fl.

De Kanariske Øer er sammen med flere andre områder, f.eks. Livigno, Ålandsøerne og Kanaløerne, ikke en del af EU's moms- og punktafgiftsområde. Se direktiv 2008/118 (cirkulationsdirektivet), art. 5. Derfor bliver indførsel af varer fra disse områder, betragtet som en indførelse af varer fra et land udenfor EU. Se afsnittet ovenfor omkring værdi- og mængdebegrænsninger ved indførelse til EU.

De Kanariske Øer er til gengæld en del af EU´s toldområde, hvorfor der ikke skal betales told af varer, som medbringes fra De Kanariske Øer.  

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

U.2011.1943H

Som led i erhvervsvirksomhed medbragte tiltalte væsentligt over 10.000 euro uden at deklarere beløbet ved udrejse fra det danske toldområde.

Bødeniveauet blev fastsat til 25 pct.

Højesteret fandt ikke, at der var grundlag for at fravige udgangspunktet på 25 pct. i skærpende retning. Derfor havde hverken beløbets betydelige størrelse eller det forhold, at beløbet blev medbragt som led i erhvervsvirksomhed betydning for bødefastsættelsen.

Højesteret udtalte, at bødeniveauet som udgangspunkt burde fastsættes til 25 pct. nedrundet til nærmeste 1.000 kr. og med en passende minimumstakst.

Landsretsdomme

U.2010.3056Ø

Tiltalte medtog et beløb væsentligt over 10.000 euro ved udrejse fra det danske toldområde.

Bødeniveauet fastsat til 25 pct. af det beløb, der oversteg 10.000 euro.

Ved fastsættelsen af bødeniveauet har landsretten bl.a. lagt vægt på bødeniveauet i andre EU-lande.

Det var uden betydning, at tiltalte ikke kendte til reglen om deklarering af penge, TDL § 23, stk. 4.

Bestemmelsen skal forhindre pengesmugling og hvidvaskning af penge, og manglende deklarering af fuldt legale beløb medfører derfor også bødestraf.

SKM2013.52VLR 

Privatpersons indførsel af punktafgiftspligtige varer (855 liter øl) fra Tyskland. Varer medbragt i personbil med trailer. Afgiftspligtig mængde fastsat til 745 liter øl. Varer til eget brug skønsmæssigt fastsat til 110 liter øl. Varer til eget brug og af erhvervsmæssig karakter i samme indførsel.

Pågældende havde ikke drevet selvstændig økonomisk virksomhed i momslovens forstand ved indførslen. Ikke erhvervelsesmoms.

Dommen ændrer hidtidig praksis og har betydning for privatpersoners indførsel af alle punktafgiftspligtige varer.