Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for proviantering af passagerfartøjer, fiskefartøjer, handelsskibe, andre fartøjer og andre specialfartøjer.

Afsnittet indeholder:

 • Passagerfartøjer
 • Passagerfartøjer i rutetrafik mellem Danmark og EU-lande
 • Passagerfartøjer i rutetrafik mellem Danmark og lande udenfor EU
 • Den nordiske provianteringsoverenskomst
 • Udstedelse af landsætnings- og provianteringstilladelse
 • Handelsskibe
 • Fiskefartøjer
 • Orlogsfartøjer
 • Andre fartøjer

Passagerfartøjer

For at passagerfartøjer i udenrigsfart kan få en provianteringstilladelse, skal formålet med ruten være at opretholde trafik i sædvanlig forstand.

Der kan derfor ikke provianteres med varer fritaget for told og afgifter til forbrug om bord, når der afholdes særlige arrangementer om bord som fx et underholdningsarrangement, og dette er det overvejende formål med sejladsen. Se TBEK § 86, stk. 5.

Toldstyrelsen fastsætter efter et skøn omfanget af provianteringen med told- og afgiftsfri varer til passagerfartøjer i rutetrafik.

Provianteringen fastsættes under hensyn til beholdningerne om bord, rejsens varighed samt antallet af besætningsmedlemmer og passagerer, dog højst med de mængder, der fremgår af TBEK § 87, stk. 1.

Det gælder dog ikke i de tilfælde, hvor omfanget af provianteringen af told- og afgiftsfri varer er fastsat i Den nordiske Provianteringsoverenskomst, der fortsat gælder for passagerfartøjer i trafik mellem havne i Danmark og Norge. Se TBEK § 87, stk. 1.

En rejses varighed

For at opnå en ensartet, landsdækkende behandling ved fortolkning af ordene "rejsens varighed", er der udarbejdet forenklede retningslinjer for tildeling af proviant. Retningslinjerne giver administrative lettelser for såvel Toldstyrelsen, som for erhvervslivet, og samtidig yder de sikkerhed for, at proviantering med uberigtigede varer kun sker i det omfang, der er forudsat i lovgivningen, og som tilgodeser smugleripræventive hensyn.

De forenklede retningslinjer fastlægger begrebet "en rejses varighed". De gælder også for tilfælde, hvor det ikke umiddelbart er muligt at afgøre, hvornår en rejse begynder, og hvornår den slutter.

Det er derfor nødvendigt at sondre mellem forskellige former for skibsrejser:

Ved en skibsrejse med....

beregnes proviantmængden....

fast rutefart, hvor skibet sejler i et forud fastsat rutenet med anløb af mere eller mindre faste havne

ud fra antallet af døgn, der medgår til at sejle ruten. Perioden opgøres fra det tidspunkt, hvor skibet afgår fra dansk havn og via udenlandsk(e) havn(e) på ruten på ny ankommer til dansk havn.

enkeltrejse i fri fart, en såkaldt trampfart,

 • hvor ledig lastekapacitet udbydes fra de havne, hvortil skibet på forhånd har last, eller
 • hvor skibet ligger ledigt i havn (efter afsluttet rejse) og afventer indgåelse af ny søbefragtningskontrakt (certeparti)

ud fra antallet af døgn, der formodes at forløbe indtil anløbet af den sidste havn,

 • hvortil skibet på forhånd har last, når proviantbegæringen fremsættes, eller
 • hvor skibet efter afsluttet rejse ligger ledigt for afslutning af nyt certeparti.

I tilfælde, hvor der angives sidst kendte anløbshavn "og videre", tildeles proviant for 14 døgn ud over til sidste anløbshavn. I tilfælde, hvor der er angivet sidst kendte anløbshavn "og retur nordeuropæisk eller dansk havn" kan rejsens varighed tillægges det antal døgn, der med rimelighed kan forventes at medgå til returrejsen.

enkeltrejse i ballast (sejlads for ordre), hvor skibet er ledigt og på vej til (under forlægning) en måske gunstigere udgangsposition for indgåelse af certeparti. Under forlægningen udbydes ledig lastekapacitet (lastespace) indenfor et geografisk område, som ikke ligger for langt fra "ordreruten" eller "ordrepunktet"

på baggrund af rejsens varighed. Her ansættes rejsens varighed til det antal døgn, der formodes at medgå fra provianteringshavnen til "ordrepunktet" nås. I nordeuropæisk fart ansættes ofte Kielerkanalen (Nordostseekanal), Den Engelske Kanal, Landsend eller Finisterre som "ordrepunkt". I sådanne tilfælde ansættes rejsens varighed til ordrepunkt tillagt 14 dage. For skibe, der provianteres under begrebet "søen for ordre", kan rejsens varighed maksimalt sættes til 14 døgn. Hvis der angives særligt "ordrepunkt" på havet, ansættes rejsens varighed til de antal døgn, som det med rimelighed kan forventes vil medgå for at nå ordrepunktet tillagt 24 døgn.

Proviantering ved udenlandske skibsprovianteringsvirksomheder

Det forekommer i et vist omfang, at udenlandske skibe, særligt krydstogtskibe, provianterer i dansk havn med leverancer foretaget fra udenlandske skibshandlere.

Varerne kommer her til landet under anvendelse af forsendelsesordninger (fællesskabsforsendelse, fællesforsendelse eller TIR-forsendelse), der afsluttes, hvorefter varerne tages om bord og indgår i proviantbeholdning.

Herved omgås de gældende regler for proviantering af skibe i det danske toldområde, da disse kræver særlig tilladelse, jf. TBEK § 85, stk.4. Samtidig får Toldstyrelsen ikke lejlighed til i de enkelte tilfælde at afgøre, om de tilførte mængder er passende, jf. TBEK § 87, stk. 1.

Derfor skal der også for skibe, der ønsker at indlade proviant fra udenlandske skibsprovianteringsvirksomheder, indgives en skriftlig rekvisition i form af en proviantangivelse, jf. TBEK § 92. stk. 1. Afgiveren skal kunne godtgøre, at betingelserne for den ønskede proviantering er opfyldt, jf. TBEK § 87, stk.3.

Passagerfartøjer i rutetrafik mellem Danmark og andre EU-lande 

Passagerfartøjer i rutetrafik mellem Danmark og et andet EU-land kan kun provianteres med varer fritaget for told og afgifter til forbrug om bord, samt med ikke beskattede punktafgiftspligtige varer med henblik på salg i beskattet stand til passagerer om bord. Se TBEK § 86, stk. 2.

Det er en forudsætning for proviantering med ikke beskattede punktafgiftspligtige varer, at skibet har særskilt bevilling til at modtage punktafgiftspligtige varer. Se TBEK § 85, stk. 3.

For hver enkelt rute fastsættes provianteringen under hensyn til beholdningerne om bord, rejsens varighed samt antallet af passagerer og på følgende vilkår:

 • Spiritus, tobaksvarer samt chokolade- og sukkervarer må kun sælges til forbrug om bord på skibets restaurant, cafeteria og lignende.
 • Hvis rejsen varer mere end fire timer, må der lovligt sælges 20 cigarretter eller 10 cigarillos eller 5 cigarer eller 25 g røgtobak pr. passager, og på rejser, hvis varighed er under to timer, må der ikke sælges tobaksvarer til forbrug om bord.
 • Salg af chokolade og sukkervarer mv. må kun finde sted i mindre pakninger.

Se TBEK § 87, stk. 4.

Passagerfartøjer i rutetrafik mellem Danmark og lande udenfor EU

Passagerfartøjer i rutetrafik mellem Danmark og ikke EU-lande kan provianteres med varer, der er fritaget for told og afgifter, når de er til forbrug om bord og salg til passagererne.

Provianteringen fastsættes under hensyn til beholdningerne om bord, rejsens varighed samt antallet af besætningsmedlemmer og passagerer om bord. Se TBEK § 87, stk. 1 og stk. 2.

Den nordiske provianteringsoverenskomst

Den nordiske provianteringsoverenskomst, art. 2

Der er indgået en nordisk provianteringsoverenskomst som gælder for fartøjer, som går i udenrigsfart mellem havne i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland), Finland, Norge (med undtagelse af Svalbard og Jan Mayen) og Sverige, og som regulerer proviantering af told- og afgiftsfri varer, der skal forbruges om bord eller sælges til passagererne.

Den Nordiske Provianteringsoverenskomst kan findes på dette link

Den nordiske provianteringsoverenskomst, art. 5

Salg til passagerer af vin og spiritus i flasker, samt af tobaksvarer og cigaretpapir må kun ske fra kiosk eller lignende salgssted og ikke i forbindelse med servering.

Det er ikke tilladt at sælge af varerne til personalet.

Der kan kun sælges varer til passagererne svarende til de mængder og værdier, de må tage med i land efter rejsegodsreglerne i de respektive lande. Se nedenfor afsnittet om Proviantering af fly i udenrigsfart, F.A.28.3, om salg af told- og afgiftsfrie varer til passagerer og besætningsmedlemmer om bord på fly i udenrigsfart.

Der kan sælges varer til passagerer, der har gyldig billet. Ved salget skal personalet på billetten give oplysning om:

 • varens art
 • salgsdato
 • rejsens retning om nødvendigt.

I praksis vil det ofte være sådan, at oplysningerne både findes på kassebonen og på billetten. Dette sker for at sikre, at der ikke sælges flere mængder på samme billet og samtidig har man som forbruger den nødvendige dokumentation for varekøbet.

Den nordiske provianteringsoverenskomst, art. 3 og art. 9 - Ruter

Overenskomsten sondrer mellem korte og lange ruter. Samtlige ruter mellem Danmark og Norge betragtes som lange ruter.

Lange ruter

På lange ruter må der i de told- og afgiftsfri butikker sælges:

 • spiritus med et alkoholindhold af højst 60 rumfangsprocent
 • vin
 • øl
 • tobak
 • cigaretpapir
 • chokolade og sukkervarer
 • parfumer, kosmetik og toiletmidler.

Udstedelse af landsætnings- og provianteringstilladelse

For at et rederi kan opnå landsætnings- og provianteringstilladelse skal der:

 • Være tale om fast rutefart med rederiets egne skibe, eller skibe chartret af rederiet efter en fast aftale.
 • Stilles lokaler af nødvendig standard til rådighed, med indretninger, udstyr mv. for eftersyn af passagerer mv.
 • Etableres nødvendig afspærring mv.
 • Foretages nødvendig skiltning, så passagerer nemt kan følge anviste ruter mv.
 • Føres et regnskab, som opfylder de stillede krav.
 • Foretages nødvendig kontrol ved salg af varer i de told- og afgiftsfri butikker. Toldstyrelsen fastsætter reglerne, som fx kan være stempling af billetter, udstedelse af kassebon mv.
 • Være mulighed for, at told- og afgiftsfri varer kan tages under toldlukke.

Toldstyrelsen kan stille yderligere betingelser for at give tilladelse til landsætning og proviantering. Se TDL § 19-20 og TBEK § 90.

Handelsskibe

Den toldmæssige behandling af handelsskibe findes i TBEK § 87, stk. 1.

Handelsskibe kan provianteres med told- og afgiftsfri varer i passende mængder, som fastsættes af Toldstyrelsen under hensyn til beholdningerne om bord, rejsens varighed, antallet af besætningsmedlemmer og eventuelt passagerer.

Proviantering med spiritus, vin, tobaksvarer og cigaretpapir, der er fritaget for told og afgifter, kan højst ske med følgende mængder pr. besætningsmedlemmer og eller passager pr. døgn efter rejsens anslåede varighed:

 • ¼ liter spiritus - hvis alkoholindholdet er 60 rumfangsprocent, dog kun 1/8 liter
 • ¼ liter vin
 • 40 gram tobaksvarer
 • cigaretpapir.

I praksis ansættes cigarer til 5 gram pr. stk., cerutter til 2½ gram pr. stk. og cigaretter til 1 gram pr. stk. Cigaretpapir ansættes til 1 stk. pr. gram finskåret tobak.

Der er fastsat følgende særlige begrænsninger for proviantering med spiritus:

 • Skibe indtil 100 bruttoregistertons må, uanset rejsens varighed, højst provianteres med 1½ liter spiritus pr. person, eller hvis ethanolindholdet er over 60 rumfangsprocent (pct., vol.), 3/4 liter pr. person.
 • Skibe, der udelukkende anløber havne i Finland, Norge, Sverige, Polen, Estland, Letland, Litauen eller Østersøhavne i Tyskland og Rusland må højst provianteres med ¾ liter spiritus pr. besætningsmedlem pr. uge, eller hvis ethanolindholdet er over 60 pct. vol., 3/8 liter pr. person. Se TBEK § 87, stk. 5-6.

Fiskefartøjer

Fartøjer, der afgår på fiskeri af mindst 5 døgns varighed uden for det danske toldområde, kan højst provianteres med følgende varer fritaget for told og afgifter pr. person pr. periode af 5 døgn:

 • 200 stk. cigaretter eller tilsvarende andre tobaksvarer
 • ¾ kg kaffe
 • ¼ kg chokolade
 • 15 l mineralvand.

For andre fødevarer, der ikke er pålagt punktafgifter, kan der provianteres med en passende mængde efter Toldstyrelsens skøn.

Se afsnit A.C.2.6.2.2 Proviant og rejsegods om eventuel restbeholdning af told- og afgiftsfri proviant.

Skal der provianteres for en længere periode, er de nævnte kvanta grundlag for beregningen af proviantmængden.

Provianteringsvirksomheder, der leverer told- og afgiftsfri varer til fiskefartøjer, skal indføre oplysning om de leverede varer i fartøjets fiskeritoldseddel. Se TBEK § 86, stk. 3, jf. § 87, stk. 7.

Fiskefartøjer, der deltager i fiskeri på Flensborg Fjord, kan ikke provianteres med told- og afgiftsfri varer. Se TBEK § 86, stk. 4.

Udenlandske fiskefartøjer

For udenlandske fiskefartøjer gælder samme provianteringsregler som for danske fiskefartøjer.

For at kunne proviantere i Danmark, og forbruge af eventuel medbragt proviant skal udenlandske fiskefartøjer være i besiddelse af en fiskeritoldseddel. Se afsnit F.A.32 om Toldkontrol og toldbehandling.

Bemærk: Toldstyrelsen tager løbende nye toldsystemer (it-systemer) i brug. På flere områder er overgangsregler gældende, indtil relevant it-system tages i brug. Disse regler gælder ikke, når det relevante it-system tages i brug. Du finder information om og vejledning til toldsystemerne på toldst.dk/toldsystemer.◄

Fiskeri i fjerne farvande

Udenlandske, grønlandske og færøske fiskefartøjer, der afgår på fiskeri i fjerne farvande, ud for Grønland og New Foundland, kan provianteres med told- og afgiftsfri varer, herunder spiritus, efter regler, der gælder for handelsskibe. Se TBEK § 87, stk. 7.

Orlogsfartøjer

Der er indgået en særlig aftale om proviantering af danske orlogsfartøjer med told- og afgiftsfri varer med Forsvarskommandoen. Aftalen har virkning fra den 1. juli 1996.

Efter aftalen kan der provianteres under følgende betingelser:

 • Togtet skal have varighed på mindst 3 døgn.
 • Der skal føres en særlig proviantbog.
 • Tidligere tildelt uberigtiget proviant skal være afviklet over for Toldstyrelsen.
 • Der skal afgives en proviantafgivelsesformular nr. 11.001.

Proviantering kan kun ske af skibe, der afgår:

 • Til inspektionstjeneste under Færøerne eller Grønland.
 • Til tjeneste, officielt, uofficielt eller rutinebesøg uden for linjen Lindenæs-Texel, og hvor der indgår anløb af udenlandsk havn.
 • Til udenlandsk havn på officielt, uofficielt eller rutinemæssigt besøg inden for linjen Lindenæs-Texel.

Udprovianteringsperioden for skibe under de første to punkter er antallet af døgn. Perioden opgøres fra afgangstidspunktet til første anløb af dansk havn. Øvelsesdøgn inden for den angivne linje kan ikke medregnes.

Udprovianteringsperioden for skibe under det tredje punkt er antallet af døgn, svarende til den direkte sejlads til og fra den udenlandske havn, samt antallet af døgn, som skibet ligger der. Hvis der under togtet anløbes flere udenlandske havne, gælder der tilsvarende regel om direkte sejlads mellem de udenlandske havne samt liggetiden i disse havne.

Tilladelsen gives i hvert enkelt tilfælde på grundlag af en erklæring i proviantbogen om togtets varighed, rejsemål, antal besætningsmedlemmer mv. Se TBEK § 87, stk. 8.

Uberigtigede varer

Der kan højst provianteres med følgende kvantum pr. person pr. døgn:

 • ¼ liter spiritus (fin- eller vinsprit kun 1/8)
 • ¼ liter bord- eller hedvin - ved reduktion i spiritusmængden kan der tildeles yderligere vin
 • 40 gram tobaksvarer
 • 1,5 liter øl (skatteklasse 1 eller stærkere).

Herudover:

 • Rom og rødvin til brug ved udskænkning af punch til besætningen ved særlige lejligheder, dog højst 3½ cl. rom og 6½ cl. rødvin pr. mand pr. udskænkning.
 • Varer af de ovennævnte kategorier svarende til:
  • de repræsentationsbeløb, som skibschefen har fået bevilget
  • beløb til "chefens tilskud til bordhold".

Andre varer

Der kan provianteres med andre uberigtigede varer i et omfang, som Toldstyrelsen skønner normalt vil medgå under togtet. Varerne skal opføres i kategorier på proviantangivelsen.

Der kan ikke udprovianteres med varer, som ikke anses for bestemt til personligt brug eller til forbrug om bord under togtet, fx radioer, pladespillere, CD'er, fjernsyn, videoudstyr, båndoptagere, computere, gulvtæpper, beklædningsgenstande mv.

Proviantering i udlandet

Proviantering i udlandet må kun finde sted i tilfælde, hvor:

 • togtets varighed forlænges
 • antallet af personer om bord forøges i forhold til det planlagte antal
 • togtets længde medfører pladsmangel for proviant.

Provianteringen skal i givet fald ske efter samme beregningsmetoder som ved proviantering i Danmark.

Andre fartøjer

Lystfartøjer kan ikke provianteres med told- og afgiftsfri varer.

Lystfartøjer til andet formål end lystsejlads

Lystfartøjer der anvendes til et andet hovedformål end lystsejlads, kan dog provianteres med told- og afgiftsfri varer, når følgende betingelser er opfyldt:

 • Rejsens formål må ikke have karakter af lystsejlads.
 • Bestemmelsesstedet skal ligge i udlandet.
 • Fartøjet skal være optaget i Skibsregistret som passager- eller handelsfartøj.
 • Fartøjet skal være udchartret i erhvervsmæssigt øjemed med påmønstret besætning.

Lystfiskerfartøjer

Danske lystfiskerfartøjer kan ikke provianteres med told- og afgiftsfri varer, uanset fartøjets status og fremtræden i øvrigt.

Derimod kan udenlandske fartøjer, der i erhvervsmæssigt øjemed sejler med lystfiskere eller med andre sluttede selskaber, provianteres med told- og afgiftsvarer efter de regler, som gælder for handelsskibe. Det er en betingelse, at fartøjets bestemmelsessted er en havn uden for det danske toldområde.

Privatejede udenlandske lystfartøjer, der i enkeltstående tilfælde udlejes til lystfiskere eller andre sluttede selskaber, kan ikke provianteres med told- og afgiftsfri varer.

Boreplatforme mv.

Boreplatforme mv., der ligger uden for det danske toldområde, kan provianteres med told- og afgiftsfri varer efter de regler, der gælder for handelsskibe, dog med undtagelse af vin og spiritus.

Forsyningsskibe

Forsyningsskibe, der sejler mellem dansk havn og boreplatforme mv., der ligger uden for det danske toldområde, kan provianteres med told- og afgiftsfri varer efter de regler, der gælder for handelsskibe.

Lejrskoleskibe

Lejrskoleskibe kan, uanset om de har charterkontrakt eller ej, provianteres med told- og afgiftsfri varer til den faste besætning og lærere efter de regler, der gælder for handelsskibe. Elever kan ikke medregnes i tildelingen, dog kan der til langtidselever tildeles tobaksvarer. Det er en betingelse, at skibets bestemmelsessted er en havn uden for det danske toldområde.

Skoleskibe

Skoleskibe kan provianteres med told- og afgiftsfri varer efter de regler, der gælder for handelsskibe. Til elever kan der dog ikke tildeles vin og spiritus.

Det er en betingelse, at skibets bestemmelsessted er en havn udenfor det danske toldområde.

Hjemmeværnsfartøjer

Hjemmeværnsfartøjer kan provianteres med told- og afgiftsfri varer til brug om bord under den direkte sejlads til og fra udlandet og under fartøjets ophold i udenlandsk havn. Der skal fremlægges sejlordre udstedt af Marinehjemmeværnet med oplysning om rejsens varighed, anløbssted samt antallet af personer om bord. Varemængden beregnes efter de kvanta, der er fastsat for handelsskibe.

Specialfartøjer

Specialfartøjer kan provianteres med told- og afgiftsfri varer, når bestemmelsesstedet er en udenlandsk havn. Der kan kun provianteres for et antal døgn svarende til den direkte hen- og hjemrejse. Der kan derfor ikke tildeles proviant til brug under arbejde i rum sø. Se TBEK § 87, stk. 8.

Det gælder for bl.a.:

 • stenfiskefartøjer
 • slæbebåde
 • bjergningsfartøjer
 • lignende specialfartøjer.

Andre fartøjer

For andre fartøjer er provianteringen som regel betinget af, at skibets bestemmelsessted er en havn uden for det danske toldområde. Art og mængde af provianten fastsættes i hvert enkelt tilfælde af Toldstyrelsen.

Det gælder for fx:

 • havundersøgelsesskibe
 • danske statsisbrydere
 • Den svenske kystbevogtnings patruljebåde.

Tilsvarende gælder for fartøjer der tilhører:

 • Søfartsstyrelsen
 • Forsvarsministeriet, Kystredningstjenesten mv.
 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
 • Kort- og Matrikelstyrelsen
 • DMI.