Se også afsnit D.A.8.3.4 for nærmere oplysninger om hvilke omkostninger, der skal indgå i forædlingsprodukternes momsværdi.

Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Betingelser for toldfritagelse
 • Beregning af toldbeløb
 • Toldsats
 • Reparation.

Betingelser for toldfritagelse

Det er en forudsætning for at opnå toldfritagelse ved import af forædlingsprodukter fra passiv forædling, at disse varer bliver angivet til fri omsætning af en af følgende personer:

 • bevillingshaver, eller
 • en anden person, der er etableret i EU's toldområde.

Denne anden person skal have opnået bevillingshavers samtykke, og betingelserne i bevillingen skal i øvrigt være opfyldt. Se EUTK art. 259, stk. 1.

Hvis den virksomhed, som bevillingshaveren har givet samtykke til at forestå importen af forædlingsprodukterne, er etableret i en anden medlemsstat, skal bevillingshaver sørge for at få udstedt et INF 2-dokument i forbindelse med EU-varernes eksport fra EU's toldområde. Dokumentet skal anvendes i importmedlemsstaten til at dokumentere, at varerne er henført under proceduren for passiv forædling.

Bemærk afsnit F.A.19.2.9 om anvendelse af INF 2-dokumenter.

Beregning af toldbeløb

Hvis der opstår toldskyld for forædlingsprodukter, der er resultatet af proceduren for passiv forædling, beregnes toldbeløbet ud fra omkostningerne til den forædling, der er foregået uden for EU's toldområde. Se EUTK art. 86, stk. 5.

Dette medfører, at told beregnes ud fra forædlingsomkostningerne tillagt fragt, forsikring og andre omkostninger, der påløber ved forædlingsprodukternes transport til EU's toldområde. I det omfang tredjelandsvirksomheden udsteder en faktura over forædlingsomkostningerne, kan denne faktura samt dokumentation for transportomkostninger mv. til EU's toldområde anvendes til beregning af toldværdien.

Den toldsats, der skal anvendes, er den sats, der gælder for forædlingsproduktet på tidspunktet for reimporten. Se EUTK art. 85, stk. 1.

Beregning - mængdetoldsats

Er toldsatsen fastsat som en mængdetoldsats (sats pr. kilo, stk. liter eller lignende), er der fastsat en særskilt beregningsmetode. Se DF art. 75.

Beregningen foretages på følgende måde:

 1. Forædlingsproduktets toldværdi på tidspunktet for antagelsen af toldangivelsen til fri omsætning
 2. Den statistiske værdi for de anvendte midlertidigt eksporterede EU-varer.
 3. Det fulde toldbeløb, der gælder for forædlingspunktet, beregnes.
 4. Den endelige beregning foretages på følgende måde:  a) - b) × c) / a).

Eksempel på beregning i henhold til DF art. 75:

a) Toldværdi af 100 tons forædlingsprodukt:                                                      400.000 kr.

b) Værdi af anvendte midlertidigt eksporterede EU-varer:                                   250.000 kr.

c) Told af 100 tons forædlingsprodukt (toldsats 314 kr. pr. ton):                           31.400 kr.

d) (400.000 - 250.000) × 31.400/400.000 =                                                       11.775 kr.

Der skal således betales 11.775 kr. i told ved import af 100 tons forædlingsprodukt.

 

 Importmoms beregnes efter reglerne i ML § 32, stk. 3.

Se også

Se også afsnit D.A.8.3.4 for nærmere oplysninger om hvilke omkostninger, der skal indgå i forædlingsprodukternes momsværdi.

Toldsats

Den toldsats der skal anvendes i forbindelse med varernes overgang til fri omsætning, er som udgangspunkt den normale toldsats (se erga omnes-toldsatsen i Taric), der gælder for den varekode, hvorunder forædlingsproduktet henhører.

Import til særligt anvendelsesformål

Det er dog muligt at anvende en lavere toldsats, der gælder for varer til særligt anvendelsesformål (end-use), hvis de importerede varer skal anvendes til det særlige formål i EU's toldområde, og den virksomhed, der angiver varerne til fri omsætning har en bevilling til at anvende proceduren for særligt anvendelsesformål. Se nærmere herom i afsnit F.A.24.

Præferencetoldbehandling

Hvis forædlingsprodukterne er omfattet af en toldpræferenceordning som medfører en nedsat eller nul-toldsats, kan der søges om præferencetoldbehandling i forbindelse med forædlingsprodukternes overgang til fri omsætning, forudsat at der kan fremlægges et gyldigt præferenceoprindelsesdokument. Se nærmere om præferenceoprindelse i afsnit F.A.9.

Reparation

Hvis forædlingsprocessen består i reparation af defekte EU-varer, kan varen overgå til fri omsætning i EU's toldområde med fuldstændig toldfritagelse, forudsat at det på tilfredsstillende måde kan dokumenteres, at reparationen er sket vederlagsfrit af en af følgende årsager:

 • På grund af en garantiforpligtelse i henhold til kontrakt,
 • I henhold til lovgivningen, eller
 • Som følge af en fabrikations- eller materialefejl.

Det er en forudsætning, at der ikke har været taget hensyn til en eventuel fabrikations- eller materialefejl ved fastsættelse af toldværdien på det tidspunkt, hvor den defekte vare oprindeligt overgik til fri omsætning i EU's toldområde.

Se EUTK art. 260.

Hvis bevillingshaver selv skal afholde omkostninger til fragt, forsikring mv. i forbindelse med reparationen, er der ikke tale om en vederlagsfri reparation.