Ved ækvivalente varer under passiv forædling forstås ikke-EU-varer, der i et tredjeland forædles i stedet for de EU-varer, der henføres under proceduren for passiv forædling. Det er en forudsætning for at anvende ordningen, at EU-varerne kan betragtes som ækvivalente med de ikke-EU-varer, der er anvendt i forædlingsprocessen.

Hovedregel

Som hovedregel gælder, at varer kan anses som ækvivalente, hvis følgende tre betingelser er opfyldt:

  • Varerne skal høre under samme ottecifrede kode i Toldtariffen,
  • Varerne skal være af samme handelskvalitet, og
  • Varerne skal have samme tekniske egenskaber.

Se EUTK art. 223, stk. 1.

Det er uden betydning for tilladelsen til ækvivalering, om bevillingshaver har til hensigt at benytte ækvivalering systematisk eller kun i undtagelsestilfælde, hvor der måtte opstå behov. Se DF art. 169, stk. 1.

Er der givet tilladelse til anvendelse af ækvivalens, skal brugen af ækvivalente varer fremgå af bevillingsregnskabet, således at toldmyndigheden kan føre det nødvendige tilsyn og kontrol med anvendelsen. Se EUTK art. 223, stk. 2 og DF art. 178, stk. 1, litra l).

Forbud mod anvendelse af ækvivalente varer

I følgende situationer kan der ikke gives tilladelse til at anvende ækvivalente varer, uanset om varerne opfylder betingelserne for at kunne anses som ækvivalente varer:

  • Hvis anvendelse af ækvivalente varer kan føre til en uberettiget importafgiftsfordel
  • Hvis det i øvrigt er fastsat i EU-lovgivningen.

Se EUTK art. 223, stk. 3.

I følgende situationer kan der ikke anvendes ækvivalente varer, da det enten kan lede til en uberettiget fordel eller fordi det er fastsat i lovgivningen: 

  • Hvis de ikke-EU-varer, der forædles i stedet for de EU-varer, som er henført under proceduren for passiv forædling, ville blive genstand for en midlertidig eller endelig antidumpingtold, en udligningstold, en beskyttelsesforanstaltning eller en tillægstold, der stammer fra en suspension af indrømmelser, hvis de blev angivet til overgang til fri omsætning. Dvs. at anvendelse af ækvivalens ikke er tilladt, hvis der fx er knyttet en antidumpingtold til den varekode, som den vare, der henføres under proceduren for passiv forædling, tariferes i, og til det land, som den ækvivalente ikke-EU-vare har oprindelse i,
  • Hvis der er tale om varer eller produkter, som er genetisk modificerede, eller som indeholder elementer, der er genetisk modificerede,
  • Hvis der er tale om at ækvivalere økologiske og konventionelt fremstillede varer,
  • Hvis der er tale om at ækvivalere følsomme varer og produkter opført i bilag 71-02 i DF. Se nærmere om følsomme varer og produkter i afsnit F.A.25.5.

 Se DF art. 169, stk. 3, 5 og 7 samt bilag 71-04.