I afsnittet gennemgås de forskellige former for passiv forædling, der kan gives bevilling til.

Afsnittet indeholder:

 • Almindelig passiv forædling EX/IM
 • Passiv forædling IM/EX
 • Standardombytning
 • Forudgående import af ombytningsvarer
 • Økonomisk passiv forædling
 • Undtagelser - varer der ikke kan omfattes af proceduren for passiv forædling.

Almindelig passiv forædling EX/IM

Ved passiv forædling EX/IM forstås eksport af EU-varer under proceduren for passiv forædling forud for importen af forædlingsprodukter. Se DF art. 1, nr. 28).

Under proceduren for passiv forædling EX/IM kan EU-varer eksporteres midlertidigt fra EU's toldområde med henblik på at undergå forædlingsprocesser, hvorefter varerne reimporteres til EU's toldområde.

De forædlingsprodukter, der er fremstillet af de eksporterede EU-varer, kan reimporteres og angives til fri omsætning i EU's toldområde med fuldstændig eller delvis fritagelse for told.

Ved forædlingsprocesser forstås en af følgende processer:

 • Bearbejdning af varer, herunder montage og samling samt tilpasning til andre varer
 • Forarbejdning af varer
 • Reparation af varer, herunder istandsættelse og justering
 • Anvendelse af varer, som ikke indgår i forædlingsproduktet, men som muliggør eller letter fremstillingen af disse forædlingsprodukter, selv om varerne ved deres anvendelse forbruges helt eller delvist (hjælpestoffer)
 • Tilintetgørelse.

Se EUTK art. 5, nr. 37.

Hvis der er tale om reparation, skal de midlertidigt udførte varer kunne repareres, og reparationen må ikke medføre, at varernes tekniske ydeevne forbedres. Se DF art. 243.

Bemærk

Hovedreglen er, at varer, der henføres under proceduren for passiv forædling, skal have status som EU-varer. Se nærmere om varers toldmæssige status i afsnit  F.A.15.

Som en undtagelse kan der gives tilladelse til, at ikke-EU-varer, der er henført under proceduren for aktiv forædling, og forædlingsprodukter, der er fremkommet ved aktiv forædling og endnu befinder sig under denne procedure, kan reeksporteres midlertidigt med henblik på yderligere forædling i et tredjeland under proceduren for passiv forædling. Se EUTK art. 258. Se endvidere afsnit F.A.25 Aktiv forædling.

Passiv forædling IM/EX

Ved passiv forædling IM/EX forstås en forudgående import af forædlingsprodukter, som er fremstillet af ækvivalente ikke-EU-varer under proceduren for passiv forædling, forud for eksporten af de varer, de træder i stedet for. Se DF art. 1, nr. 27).

Denne bevillingsform kan ikke anvendes, hvis forædlingsprocessen består i reparation af en EU-vare. Er der tale om reparation, hvor forædlingsproduktet skal importeres førend EU-varen eksporteres, henvises til det nedenstående afsnit om "Forudgående import af ombytningsvarer".

Se endvidere afsnit F.A.26.4 Ækvivalens for en nærmere gennemgang af mulighederne for at anvende ækvivalente varer.

Anvendelse af passiv forædling IM/EX forudsætter, at bevillingshaveren har stillet sikkerhed senest på det tidspunkt, hvor forædlingsprodukterne angives til fri omsætning i EU. Sikkerheden skal dække det toldbeløb, som vil skulle betales, hvis de erstattede EU-varer ikke henføres under proceduren for passiv forædling inden en nærmere frist. Se DF art. 242, stk. 2.

Fristen for at henføre EU-varer under proceduren for passiv forædling fastsættes i bevillingen. Fristen fastsættes ud fra bevillingsansøgers behov, men fristen kan ikke overstige seks måneder.

Denne frist kan efter ansøgning fra bevillingshaveren forlænges forudsat, at den samlede frist ikke overstiger et år. Fristen kan forlænges uanset, at den oprindelige frist er udløbet. Se DF art. 242, stk. 1.

Standardombytning

Fremgangsmåden med standardombytning kan finde anvendelse, når forædlingsprocessen består i reparation af en defekt EU-vare. I stedet for at reimportere EU-varen efter endt reparation tillades det, at der importeres en tilsvarende ikke-EU-vare (ombytningsvare) som afslutning af proceduren for passiv forædling. Se EUTK art. 261.

Standardombytning kan dog ikke tillades for varer, der er omfattet af foranstaltninger under den fælles landbrugspolitik eller af de særordninger, der anvendes på visse varer, som fremstilles ved forarbejdning af landbrugsprodukter. Se EUTK art. 261, stk. 2.

Der er tale om diverse landbrugsprodukter, og det kan fx være varer omfattet af bestemmelserne om eksportrestitution, eksportlicens eller produktionsrestitution. Der henvises til Landbrugsstyrelsen for oplysning om, hvilke varer der er omfattet af sådanne foranstaltninger eller særordninger.

Uanset at det tillades, at der importeres en ombytningsvare, skal kravet om, at den defekte EU-vare kan repareres, stadig være opfyldt. Se EUTK art. 261, stk. 5 og DF art. 243.

Det er en betingelse for at anvende standardombytning, at ombytningsvarerne

 • har samme ottecifrede varekode,
 • er af samme handelsmæssige kvalitet, og
 • har samme tekniske egenskaber

Dette betyder bl.a., at der ikke kan importeres en ombytningsvare, der har en større teknisk ydeevne end den evne, som den defekte EU-vare oprindeligt havde. En reparation af en vare under passiv forædling må ikke medføre, at varens tekniske ydeevne forbedres. Se DF art. 243.

som de midlertidigt eksporterede varer, hvis disse varer var blevet repareret. Se EUTK art. 261, stk. 3.

Hvis de defekte EU-varer har været brugt før eksporten, skal de importerede ombytningsvarer ligeledes være brugte.

Der ses bort fra dette krav, hvis ombytningsvarerne leveres vederlagsfrit af en af følgende årsager:

 • På grund af en garantiforpligtelse i henhold til kontrakt,
 • I henhold til lovgivningen, eller
 • Som følge af en materiale- eller fabrikationsfejl.

I disse tilfælde kan der leveres en ny ombytningsvare i stedet for den brugte defekte vare. Den tekniske ydeevne i den nye ombytningsvare må dog ikke være bedre end den oprindelige ydeevne i den vare, der ombyttes.

Se EUTK art. 261, stk. 4.

Forudgående import af ombytningsvarer

For standardombytning gælder det særlige, at der kan gives bevilling til, at ombytningsvarerne importeres før eksporten af de defekte varer. Metoden kaldes standardombytning med forudgående import. Se EUTK art. 262.

Det er et krav, at bevillingshaver stiller en sikkerhed, der dækker det toldbeløb, som vil skulle betales, hvis de defekte varer ikke eksporteres i overensstemmelse med de betingelser, der gælder for en bevilling til forudgående import. Sikkerheden skal stilles senest på det tidspunkt, hvor ombytningsvaren angives til fri omsætning i EU.

Eksport af de varer, der skal sendes til reparation, skal finde sted senest to måneder efter den dato, hvor toldmyndigheden antog angivelsen om ombytningsvarernes overgang til fri omsætning.

Toldmyndigheden kan efter ansøgning under særlige omstændigheder indrømme en rimelig forlængelse af denne frist. Bevillingshaveren skal inden udløbet af den oprindelige frist indsende en begrundet ansøgning for behovet for en længere frist. Se EUTK art. 262, stk. 3.

Økonomisk passiv forædling

Ordningen for økonomisk passiv forædling er en handelspolitisk ordning.

Bestemmelserne finder anvendelse på tekstilvarer og beklædningsgenstande, der forædles i et tredjeland, når der findes en ordning for begrænsning af import af eller for tilsyn med tekstilvarer og beklædningsgenstande, der indføres fra nævnte tredjeland, og når der for disse produkter og det pågældende tredjeland findes særlige foranstaltninger for forædlede produkter. Ordningen tillader visse produktionsvirksomheder i EU at indføre visse tekstilvarer og beklædningsgenstande, der har været genstand for passiv forædling, under særligt aftalte kvoter.

Anvendelsen af denne ordning forudsætter dels en bevilling til passiv forædling, dels en forhåndsbevilling til økonomisk passiv forædling fra Erhvervsstyrelsen.

Se også

Se også afsnit F.A.31.17 for nærmere oplysninger om særlige varebestemmelser ved import af tekstilvarer.

Undtagelser - varer der ikke kan omfattes af proceduren for passiv forædling

Proceduren for passiv forædling kan, uanset hvilken form for bevilling der ansøges om, ikke benyttes for følgende EU-varer:

 • Varer, for hvilke der ved eksport indrømmes godtgørelse af eller fritagelse for told,
 • Varer, der forud for eksporten er overgået til fri omsætning med fuldstændig toldfritagelse eller en nedsat toldsats på grund af deres anvendelse til særlige formål (end-use). Dette gælder, så længe de betingelser, der er fastsat for denne fritagelse fortsat anvendes. Det er dog tilladt at henføre disse varer under passiv forædling, hvis der skal foretages reparation af varerne,
 • Varer, for hvilke der ydes eksportrestitution ved eksport fra EU's toldområde,
 • Varer, for hvilke der gives en anden finansiel fordel end eksportrestitution som led i den fælles landbrugspolitik, ved eksport af disse varer.

Se EUTK art. 259, stk. 2.