Varer, der er henført under proceduren for aktiv forædling, og forædlingsprodukter, der er fremkommet ved forædlingsprocessen, kan overgå til fri omsætning.

Når varerne overgår til fri omsætning, skal de handelspolitiske foranstaltninger være opfyldt. Se nærmere herom i afsnit F.A.25.3.

Hovedregel: Indgivelse af toldangivelse

Henførsel af varerne til fri omsætning sker ved afgivelse af en toldangivelse efter de almindelige regler for varers henførsel under en toldprocedure. Se nærmere om indgivelse af en toldangivelsen i afsnit F.A.16.

Ved udfyldning af rubrikkerne i toldangivelsen skal man være særlig opmærksom på følgende:

Varebeskrivelsen skal være i overensstemmelse med specifikationerne i bevillingen.

Rubrik 31

Procedurekodens første fire cifre skal være angivet som 4051

Rubrik 37

Der skal henvises til bevillingens journal nr.

Rubrik 44

Undtagelse

Efter ansøgning kan der gives tilladelse til, at forædlingsprodukter eller varer, som er henført under proceduren for aktiv forædling IM/EX, anses for at være overgået til fri omsætning, hvis varerne ikke inden afslutningsfristens udløb er angivet til en efterfølgende toldprocedure eller er blevet reeksporteret. Se DF art. 170, stk. 1.

Det er en forudsætning for, at denne tilladelse kan gives, at bevillingsansøger yder den nødvendige sikkerhed for transaktionernes korrekte forløb, samt at denne tilladelse ikke indebærer administrative forholdsregler for toldmyndighederne, som ikke står i rimeligt forhold til de økonomiske behov som bevillingsansøgeren har for at opnå tilladelsen. Se EUTK art. 211, stk. 3, litra b) og stk. 4, litra a). Se nærmere om disse krav i afsnit F.A.19.2.2.

Gives tilladelsen, medfører dette, at importvarerne kan sendes på markedet i EU, enten i form af forædlingsprodukter eller i uforandret stand, uden at formaliteterne i forbindelse med overgang til fri omsætning er blevet opfyldt på det tidspunkt, hvor varerne sendes på markedet.

Varerne anses i givet fald som EU-varer på det tidspunkt, de sendes på markedet.

Toldangivelsen anses for at være indgivet og antaget og frigivelsen for at være godkendt på datoen for udløbet af fristen for afslutning af proceduren.

Se GF art. 325.

Den faktiske angivelse af varerne skal ske i afslutningsopgørelsen. Se nærmere herom i afsnit F.A.25.10.3.4.

Denne undtagelse kan ikke anvendes, hvis forædlingsprodukter eller varer henført under proceduren er omfattet af forbud eller restriktioner, eller hvis der er tale om aktiv forædling med forudgående eksport (Aktiv forædling EX/IM). Se GF art. 325, stk. 1 og  DF art. 170, stk. 2.

Bemærk

Benyttes denne undtagelse, anses toldskylden for de varer, der er overgået til fri omsætning, for at være opstået på datoen for udløbet af fristen for afslutning af proceduren. Se EUTK art. 77.

Bevillingshaver skal derfor også have opnået tilladelse til henstand med betaling af eksisterende toldskyld, som opstår på fristudløbsdatoen, men som først registreres og opkræves efterfølgende af toldmyndigheden, nemlig på det tidspunkt, hvor afslutningsopgørelsen indsendes. Henstand med betaling kræver, at der er stillet sikkerhed. Se EUTK art. 110. Se nærmere om sikkerhedsstillelse i afsnit F.A.12.

Fastsættelse af toldskylden

Ved overgang til fri omsætning af varer eller forædlingsprodukter, der har været henført under proceduren for aktiv forædling, skal der beregnes told og afgifter. Bevillingshaver kan i et vist omfang frit vælge, hvilken beregningsmetode, der ønskes anvendt for varer, der er omfattet af bevillingen.

Hovedregel

Som hovedregel fastsættes told og afgifter på grundlag af de beskatningselementer, der gælder for de varer, der angives til fri omsætning, på tidspunktet for toldangivelsens antagelse. Se EUTK art. 85, stk. 1. Se også F.A.11.2.1 om toldskyldens opståen.

Hvis det er de importerede varer, som uden at have været undergået en forædlingsproces angives til fri omsætning, vil det være disse varers toldværdi, tarifering og oprindelse, der lægges til grund ved beregningen.

Hvis det er forædlingsprodukter, der angives til fri omsætning, vil det være forædlingsprodukternes toldværdi, tarifering og oprindelse, der bliver lagt til grund ved beregningen.

Ved fastsættelse af værdien for forædlingsprodukter skal der ikke tages hensyn til eventuelle omkostninger eller værdistigning ved oplagring eller sædvanlige behandlinger i EU's toldområde, når bevillingshaver kan dokumentere disse omkostninger. Er der medgået ikke-EU-varer i behandlingen skal toldværdien, mængden, arten og oprindelsen af disse varer dog medtages i fastsættelsen af toldskylden. Se EUTK art. 86, stk. 1.

Undtagelse

Selvom det er forædlingsprodukterne, der angives til fri omsætning, kan virksomheden i bevillingsansøgningen anmode om, at told og afgifter fastsættes på grundlag af tarifering, toldværdi, mængde, art og oprindelse af de varer, der blev henført under proceduren for aktiv forædling. Se EUTK art. 86, stk. 3.

Anvendes denne metode, skal bevillingshaver anvende de særlige regler for fastlæggelse af medgåede importerede varer i forædlingsprodukterne (mængde- eller værdinøglemetoden). Se nærmere herom i afsnit F.A.25.10.2.

Når toldskylden fastsættes i overensstemmelse med EUTK art. 86, stk. 3, kan en eventuel fuldstændig toldfritagelse eller nedsat toldsats på baggrund af varers anvendelse til særlige formål (end-use) indrømmes, hvis en sådan procedure havde været mulig på tidspunktet for de importerede varers henførsel under proceduren for aktiv forædling.

Det er en forudsætning for denne toldlempelse, at følgende betingelser er opfyldt:

  • Der kunne have været udstedt en bevilling til at henføre varerne under proceduren for særligt anvendelsesformål /end-use), og

  • Betingelserne for toldfritagelse eller nedsat toldsats som følge af disse varers særlige anvendelsesformål ville have været opfyldt på tidspunktet for antagelsen af toldangivelsen til varernes henførsel under proceduren for aktiv forædling.

Se DF art. 73.

Når toldskylden fastsættes i overensstemmelse med EUTK art. 86, stk. 3, gælder følgende særlige bestemmelse for præferencetoldbehandling:

  • Hvis de importerede varer på tidspunktet for antagelse af den oprindelige toldangivelse til henførsel af varerne under proceduren for aktiv forædling opfylder betingelserne for at opnå præferencetoldbehandling inden for rammerne af et toldkontingent eller et toldloft, kan varerne indrømmes enhver form for præferencetoldbehandling, der er gældende for tilsvarende varer på tidspunktet for antagelse af toldangivelsen om varernes overgang til fri omsætning.

Se DF art. 74.

Særlige tilfælde

For at undgå omgåelse af antidumping- og udligningstold, beskyttelsesforanstaltninger og tillægstold for varer, der er henført under proceduren for aktiv forædling, er det bestemt at EUTK art. 85 ikke kan anvendes, uanset om dette er ansøgt eller meddelt i en bevilling. Se EUTK art. 86, stk. 4

Nedenfor beskrives de tilfælde, hvor toldskylden under alle omstændigheder skal fastsættes i overensstemmelse med EUTK art. 86, stk. 3 uafhængigt af om der foreligger en ansøgning fra virksomheden:

1. EUTK art. 86, stk. 4, og DF art. 76, stk. 1:

  • De forædlingsprodukter, der er fremkommet ved forædlingsprocessen, er importeret direkte eller indirekte af bevillingshaveren inden for en periode på et år efter deres oprindelige reeksport,
  • De varer, der oprindeligt blev importeret under proceduren for aktiv forædling, ville have været omfattet af en landbrugs- eller handelspolitisk foranstaltning, en midlertidig eller endelig antidumpingtold, en udligningstold, en beskyttelsesforanstaltning eller en tillægstold, hvis varerne på daværende tidspunkt i stedet for aktiv forædling var overgået til fri omsætning, og
  • Det på daværende tidspunkt ikke var nødvendigt at undersøge de økonomiske forudsætninger. 

DF art. 76, stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis varerne ikke længere er omfattet af en midlertidig eller endelig antidumpingtold, en udligningstold, en beskyttelsesforanstaltning eller en tillægstold, på det tidspunkt, hvor toldskylden opstår for forædlingsprodukterne. Se DF art. 76, stk. 3.

2. EUTK art. 86, stk. 4, og DF art. 76, stk. 2

Beregningsmetoden efter EUTK art. 86, stk. 3 finder også anvendelse, når de varer, der oprindeligt blev importeret under proceduren for aktiv forædling, ville havde været omfattet af en midlertidig eller endelig antidumpingtold, en udligningstold, en beskyttelsesforanstaltning eller en tillægstold, hvis varerne på daværende tidspunkt i stedet for aktiv forædling var overgået til fri omsætning

Ovenstående gælder dog ikke, hvis tilfældet vedrører:

  • Forarbejdning af varer af ikke-kommerciel karakter

  • Forarbejdning af varer, der er fremstillet ved forædling under en tidligere bevilling til aktiv forædling, der blev udstedt efter gennemførelse af en undersøgelse på EU-plan af de økonomiske forudsætninger

  • Forarbejdning af varer til prøver

  • Nedbrydning af varer til affald og skrot og tilintetgørelse / destruktion, samt genindvinding af dele eller bestanddele heraf

DF art. 76, stk. 2 finder ikke anvendelse, hvis varerne ikke længere er omfattet af en midlertidig eller endelig antidumpingtold, en udligningstold, en beskyttelsesforanstaltning eller en tillægstold, på det tidspunkt, hvor toldskylden opstår for forædlingsprodukterne. Se DF art. 76, stk. 3.

DF art. 76, stk. 2 finder desuden ikke anvendelse for varer, der er angivet til aktiv forædling senest den 16. juli 2021, såfremt varerne er omfattet af en bevilling til aktiv forædling, der er udstedt inden den 16. juli 2020. Se DF art. 76, stk. 4.

Se også

Se også afsnit F.A.11 om de generelle regler for toldskyldens opståen og fastsættelse og afsnit F.A.25.5 for nærmere oplysninger om de økonomiske forudsætninger.