Hvis der skal beregnes en toldskyld for forædlingsprodukter ud fra tarifering, toldværdi, mængde, art og oprindelse af de varer, der blev henført under proceduren for aktiv forædling (EUTK art. 86, stk. 3), skal der ske en fordeling af de importerede varer på forædlingsprodukterne for at fastslå, hvor stor en mængde af de importerede varer, der skal beregnes toldskyld af.

Beregningen skal foretages ved enten en fordeling af mængden af de importerede varer i forhold til forædlingsprodukterne (mængdenøglemetoden) eller en værdimæssig fordeling (værdinøglemetoden).

En bevillingshaver, der har tilladelse til at opbevare ækvivalente EU-varer sammen med ikke-EU-varer med regnskabsmæssig adskillelse og identifikation, jf. GF art. 268, stk. 2, 2. afsnit, kan anse forædlingsprodukter, der angives til fri omsætning, for udelukkende at være fremstillet af ækvivalente EU-råvarer, hvis der var nok af disse ækvivalente EU-råvarer til rådighed på det tidspunkt, hvor forædlingsprodukterne blev fremstillet. Toldmyndighederne skal give tilladelse hertil.

Mængdenøglemetoden

Denne metode skal anvendes i følgende tilfælde:

  • Der opnås kun en enkelt art af forædlingsprodukt ved forædlingsprocessen,
  • Der opnås flere forskellige arter af forædlingsprodukter ved forædlingsprocessen, og alle bestanddele/komponenter af de importerede varer kan genfindes i hvert enkelt af disse forædlingsprodukter.

Se DF art. 72, stk. 2 og 3.

Hvis der kun opnås en enkelt art af forædlingsprodukt, fastsættes toldskylden ud fra den procentvise mængde af importerede varer, der er medgået til de forædlingsprodukter, for hvilke der er opstået toldskyld.

Eksempel:

 Er der importeret 100 kg X, som er forædlet til 80 kg Y, er der således medgået 1,25 kg af vare X til fremstilling af 1 kg af vare Y.

 Opstår der toldskyld for 10 kg af vare Y, skal toldskylden beregnes ud fra en mængde på 12,50 kg af vare X.

 

Er der tale om flere forskellige arter af forædlingsprodukter, skal der anvendes en procentdel, der beregnes ved at multiplicere følgende faktorer:

  • Den procentdel, som de forædlingsprodukter, for hvilke der er opstået toldskyld, udgør af den samlede mængde af de forædlingsprodukter af samme art, der er resultat af forædlingsprocessen,
  • Den procentdel, som den samlede mængde af de forædlingsprodukter af samme art udgør af den samlede mængde af alle forædlingsprodukter, der er resultat af forædlingsprocessen.

Eksempel:

 

Opstår der toldskyld for 5 kg forædlingsprodukt X ud af en samlet mængde forædlingsprodukt X på 100 kg og ud fra en samlet mængde af alle forædlingsprodukter på 600 kg, der er fremstillet af de importerede varer, beregnes procentdelen således:

5 kg af 100 kg = 5%

100 kg af 600 kg = 16,6%

5 % x 16,6 % = 0,83%.

Ved fastsættelse af toldskylden for de medgåede importerede varer, skal mængden fastsættes som 0,83% af den mængde importerede varer, der er medgået til at fremstille de samlede færdigvarer på 600 kg.

 

 

Der tages ikke hensyn til et eventuelt svind, der finder sted i forbindelse med forædlingsprocessen, når mængdenøglemetoden anvendes til fastsættelse af en toldskyld, idet svindet anses som medgået ved fremstillingen. Se DF art. 72, stk. 5.

Ved svind forstås den mængde varer, der er henført under proceduren, og som tilintetgøres eller går tabt under forædlingsprocessen, især ved fordampning, tørring, sublimering (udslip i form af gas) eller lækage.

Værdinøglemetoden

Denne metode anvendes i alle andre tilfælde end de tilfælde, hvor mængdenøglemetoden er påbudt. Se DF art. 72, stk. 6.

Beregningen foretages ved at multiplicere følgende faktorer:

  • Den procentdel, som de forædlingsprodukter, for hvilke der er opstået toldskyld, udgør af den samlede værdi af de forædlingsprodukter af samme art, der er resultat af forædlingsprocessen
  • Den procentdel, som den samlede værdi af de forædlingsprodukter af samme art udgør af den samlede værdi af alle forædlingsprodukter, der er resultat af forædlingsprocessen.

Den procentdel, der fremkommer ved ovenstående beregning, anvendes til at fastslå, hvilken mængde af de varer, der er henført under proceduren, som anses for at være indeholdt i de forædlingsprodukter, for hvilke der er opstået en toldskyld.

Den værdi, der skal lægges til grund ved anvendelse af værdinøglemetoden, fastsættes på grundlag af aktuelle priser ab fabrik i EU's toldområde eller, hvis en sådan pris ikke kan fastslås, på grundlag af de aktuelle salgspriser i EU's toldområde for tilsvarende eller lignende produkter.

Priser, der er aftalt mellem parter, som er forretningsmæssigt forbundne eller som har indgået en indbyrdes kompensationsaftale, kan ikke anvendes til at fastsætte forædlingsprodukternes værdi, medmindre det fastslås, at priserne ikke er påvirket af forholdet.

Kan forædlingsprodukternes værdi ikke fastsættes efter en aktuel pris ab fabrik eller efter aktuelle salgspriser for tilsvarende eller lignende produkter, fastsættes værdien på et rimeligt grundlag.