Afsnittet beskriver mulighederne for at anvende identiske EU-varer i stedet for de varer, der er henført under proceduren for særligt anvendelsesformål.

Formålet med at tillade anvendelse af ækvivalente varer er at lette kravene til bevillingshavere for så vidt angår oplagring af identiske varer, idet varer under proceduren for særligt anvendelsesformål og andre EU-varer kan opbevares samlet.

Varer kan anses som ækvivalente, hvis følgende tre betingelser er opfyldte:

 • Varerne skal høre under samme ottecifrede kode i Toldtariffen,
 • Varerne skal være af samme handelskvalitet, og
 • Varerne skal have samme tekniske egenskaber.

Se EUTK art. 223, stk. 1.

Der kan gives tilladelse til at anvende ækvivalente varer, hvis bevillingshaveren yder sikkerhed for at proceduren forløber korrekt, og hvis toldmyndigheden kan føre det nødvendige toldtilsyn med varerne. Se EUTK art. 223, stk. 2, litra a).

Når de ækvivalente varer anvendes, er de ikke underkastet de formaliteter, der gælder for varer, der er henført under proceduren for særligt anvendelsesformål.

Det er uden betydning for tilladelsen til ækvivalering, hvorvidt bevillingshaveren har til hensigt at benytte ækvivalering systematisk eller kun i undtagelsestilfælde, hvor der måtte opstå behov. Se DF art. 169, stk. 1.

Der kan dog ikke gives tilladelse til at anvende ækvivalente varer i følgende tilfælde:

 • Hvis det kan føre til en uberettiget importafgiftsfordel,
 • Hvis der er fastsat forbud mod anvendelse af ækvivalering i EU-lovgivningen,
 • Hvis de varer, der henføres under proceduren for særligt anvendelsesformål, ville blive genstand for antidumpingtold, udligningstold, en beskyttelsesforanstaltning eller en tillægstold, der stammer fra en suspension af indrømmelser, hvis de blev angivet til fri omsætning uden toldlempelser
 • Hvis de ækvivalente varer er genetisk modificerede eller indeholder elementer, der er genetisk modificerede.

Se EUTK art. 223, stk. 3, litra c) og DF art. 169, stk. 2 og 5.

Når tilladelse til ækvivalering er givet, kan de ækvivalente varer opbevares sammen med identiske EU-varer, der er henført under proceduren for særligt anvendelsesformål.

Bevillingshaveren skal opbevare varerne på en sådan måde, at det til enhver tid er muligt at identificere de ækvivalente varer. Toldmyndigheden kan fastsætte specifikke metoder herfor.

Er det ikke muligt at opbevare varerne på en sådan måde, at der til enhver tid kan skelnes mellem de ækvivalente varer og varer henført under proceduren for særligt anvendelsesformål, eller vil en sådan opbevaring indebære uforholdsmæssigt store omkostninger, skal der i stedet gives tilladelse til, at der foretages en regnskabsmæssig adskillelse af samtlige varer, der opbevares samlet.

Regnskabet skal i givet fald som minimum indeholde følgende oplysninger:

 • Varetype
 • Varens toldmæssige status
 • Varens oprindelse, hvis denne oplysning er relevant.

Se GF art. 268, stk. 1 og 2.

For varer, der er henført under proceduren for særligt anvendelsesformål, ophører toldtilsynet i følgende tilfælde:

 • Når de ækvivalente varer er blevet anvendt til de formål, der er fastsat for toldlempelsen
 • Når de ækvivalente varer er blevet eksporteret, tilintetgjort eller afstået til staten
 • Når de ækvivalente varer er blevet anvendt til andet formål, og det derfor gældende toldbeløb er blevet betalt.

Se GF art. 268, stk. 3.