Varer, der er henført under proceduren for særligt anvendelsesformål, anses for at have status som EU-varer, da de er angivet til fri omsætning i EU. Se EUTK art. 153 og DF art. 119, stk. 1, litra c).

Varerne er dog fortsat underlagt toldtilsyn indtil det særlige anvendelsesformål er opfyldt. Varerne kan derfor ikke transporteres frit i EU, uanset at de har status som EU-varer, da toldmyndighederne til enhver tid skal kunne føre det nødvendige toldtilsyn.

Transport af varer, der er henført under proceduren for særligt anvendelsesformål, kan finde sted mellem forskellige steder i EU's toldområde uden anden toldformalitet end en registrering i bevillingshavers regnskab. Se EUTK art. 219 og DF art. 179, stk. 1.

Transport uden forudgående anmeldelse over for toldmyndigheden kan derfor ske i følgende tilfælde:

  • Varer, der er henført under proceduren, kan transporteres til de adresser, der er anført i bevillingen, når toldangivelsen til proceduren er frigivet af toldmyndigheden.
  • Alle efterfølgende flytninger af varerne mellem adresser anført i bevillingen kan foretages uden at underrette toldmyndighederne. Dette gælder uanset om varerne flyttes mellem adresser i Danmark eller til/fra adresser i andre EU-medlemsstater.
  • Er der givet tilladelse til hel eller delvis overdragelse af rettigheder og forpligtelser til andre virksomheder, kan varer ligeledes flyttes til disse andre virksomheder i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat for overdragelse af rettigheder og forpligtelser.

Bevillingshaveren skal notere flytningen i bevillingsregnskabet, således at der til enhver tid kan redegøres for varer, der fortsat befinder sig under proceduren. Se DF art. 179, stk. 1.

Når varer, der er henført under proceduren for særligt anvendelsesformål, skal transporteres til et udgangstoldsted med henblik på, at varerne bliver ført ud af EU's toldområde, hvorved toldtilsynet ophører, er varerne underlagt de bestemmelser, som ville gælde, hvis varerne havde været under eksportproceduren. Se EUTK art. 269, stk. 2, litra b) og stk. 3, samt GF art. 267, stk. 3.

Dvs. at der er pligt til at indgive en angivelse svarende til en eksportangivelse, ligesom formaliteterne vedrørende eksportproceduren skal følges, uanset at varerne ikke anses for at være henført under eksportproceduren.

Se også

Se også afsnit F.A.19.6 for yderligere oplysninger om flytning af varer, der er henført under en særlig procedure.