Bevillingshaver kan ansøge om, at rettigheder og forpligtelser vedrørende en vare overdrages helt eller delvist til en anden person, som opfylder de betingelser, der gælder for varer henført under proceduren for særligt anvendelsesformål. Se EUTK art. 218.

I det omfang en bevillingshaver agter at overføre forpligtelsen til at anvende varer, der er henført under proceduren, til en anden person i overensstemmelse med DF art. 239, skal denne overførsel af varer ske under iagttagelse af bestemmelserne om overdragelse af rettigheder og forpligtelser i EUTK art. 218.

De rettigheder og forpligtelser, der helt eller delvist kan overdrages i henhold til EUTK art. 218, er de rettigheder og forpligtelser, som er fastsat for den pågældende vare i den bevilling, som er anvendt ved varens henførsel under proceduren for særligt anvendelsesformål.

Det kan fx dreje sig om følgende rettigheder og forpligtelser:

  • At anvende varerne til det formål, der er fastsat i bevillingen

  • At transportere varerne mellem forskellige steder i EU’s toldområde (se F.A.24.4)

  • At føre varerne ud af EU’s toldområde, hvorved toldskylden kan anses som ophørt (se F.A.24.6.3)

  • At overholde den fastsatte frist for anvendelse af varerne til det særlige formål

  • At føre regnskab

  • At gøre varerne tilgængelige for toldtilsyn

  • At betale told og eventuelle andre afgifter, hvis der skulle opstå en toldskyld i henhold til EUTK art. 79.

Det kræves ikke, at den person, der får overdraget rettigheder og forpligtelser for et bestemt parti varer, skal have en selvstændig bevilling til at anvende proceduren for særligt anvendelsesformål. Men modtageren skal være godkendt af toldmyndighederne til at modtage og anvende den pågældende type varer, der er henført under proceduren for særligt anvendelsesformål.

Det er bevillingshavers forpligtelse at sikre, at modtageren af varerne har en gyldig godkendelse, der omfatter de varer, der skal overdrages, inden varerne overføres til modtageren.

Se også

Se afsnit F.A.19.5 for en nærmere gennemgang af de generelle regler for overdragelse af rettigheder og forpligtelser, som ligeledes finder anvendelse for proceduren for særligt anvendelsesformål.

Procedure for overdragelse

Når der gives tilladelse til overdragelse af rettigheder og forpligtelser, fastsætter toldmyndigheden betingelserne herfor i tilladelsen. Den praktiske håndtering af overdragelsen af varerne, herunder hvilke dokumenter/oplysninger der skal ledsage varerne, vil fremgå af tilladelsen. Se GF art. 266.

Der kan fx fortsat gives tilladelse til, at overdragelse af rettigheder og forpligtelser for varer mellem to virksomheder i Danmark, som begge har bevilling til at benytte proceduren for særligt anvendelsesformål, kan ske ved anvendelse af et handelsdokument.